Lagstiftning

Finnveras och dess dotterbolags verksamhet styrs av aktiebolagslagen och de speciallagar som gäller bolagen samt de närings- och ägarpolitiska mål som staten har ställt upp.

Lagstiftning

Finnveras och dess dotterbolags verksamhet styrs av aktiebolagslagen och de speciallagar som gäller bolagen samt de närings- och ägarpolitiska mål som staten har ställt upp. Förutom gällande lagstiftning och bolagsordning följer Finnvera Finansinspektionens rekommendationer och rekommendationerna i förvaltningskoden för finländska börsbolag i tillämpliga delar. Bankreglering definierat i EU-direktiv om kreditinstitut tillämpas inte i Finnveras operationer.

Eftersom beslutsfattandet som gäller Finnveras finansieringsverksamhet är bunden till lagstiftning är bedömningskriterierna desamma vid varje finansieringsbeslut och fastställda på förhand. Kriterierna grundar sig på en utvärdering av olika delområden av företagets affärsverksamhet. Inom dessa ramar utför Finnvera sina uppgifter med självständig prövningsrätt.

Är du inte nöjd med vårt beslut?

Finnveras finansieringsbeslut eller bedömningar av kreditrisken och lönsamheten hos sökandens affärsverksamhet kan inte överklagas. Kunden kan dock alltid ansöka om finansiering på nytt.

En förvaltningsklagan enligt 8a kap. i förvaltningslagen kan dock anföras om en part som sköter en offentlig förvaltningsuppgift, till exempel Finnvera, har handlat i strid med lagen eller underlåtit att fullgöra en skyldighet. Förvaltningsklagan anförs skriftligt hos arbets- och näringsministeriet som övervakar Finnveras verksamhet. I sitt avgörande kan arbets- och näringsministeriet be Finnvera att uppmärksamma kraven på god förvaltning eller underrätta aktören om sin syn på lagenligt förfarande.

Misstänkt missbruk och misstänkta brott mot verksamhetsprinciper kan också anmälas konfidentiellt till Finnveras riskhantering via whistleblowing kanal.

Regler om statligt stöd

Som ett offentligt ägt finansieringsbolag ska Finnvera följa EU:s regler om statligt stöd då bolaget erbjuder finansieringstjänster.

Finnvera beviljar inte direkt stöd eller understöd till företag, men Finnveras finansiering omfattar så kallat kalkylmässigt statligt stöd. Om priset eller villkoren för Finnveras finansiering underskrider EU:s marknadspris betraktas prisskillnaden som ett kalkylmässigt stöd.

  • Det kalkylmässiga stödet som ingår i Finnveras finansiering är i första hand så kallat de minimis-stöd. Ett företag kan få sammanlagt högst 300 000 euro i de minimis-stöd från olika statliga eller kommunala aktörer under tre års tid. För fiskesektorn är de minimis-stödets maximibelopp 30 000 euro under tre år.
  • Om företagets maximala belopp av mottaget stöd har uppnåtts eller håller på att uppnås, eller om företaget är ett företag i svårighet enligt de minimis-förordningen, kan erhållandet av stöd förhindras eller förutsätta ett högre pris på finansieringen, det vill säga finansieringen prissätts utan stöd.
  • Maximigränsen för de minimis-stöd övervakas så att säga separat för varje företag enligt vad som fastställs i förordningen.  Företaget ansvarar för att maximibeloppet för de minimis-stöd som olika instanser betalar inte överskrids. Om maximibeloppet överskrids, kan stödet återkrävas i sin en helhet jämte ränta.
  • Finansiering som Finnvera beviljar för investeringar kan innefatta EU:s projektspecifika investerings- och sysselsättningsstöd (s.k. SMF-stöd) till SMF-företag.

Finnvera kontrollerar i samband med varje finansieringsbeslut om beräknat statligt stöd kan inkluderas i finansieringen eller inte och väljer en stödform som eventuellt lämpar sig för fallet.

På grund av reglerna om statligt stöd ska borgen som gäller export ändå alltid prissättas utan att stödet är inberäknat.

Verksamhetens konfidentialitet

Finnvera iakttar konfidentialitet i sin verksamhet. Så här implementeras konfidentialitet i förhållande till kunduppgifter, insiderinformation, dataskydd och informationssäkerhet.

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finnvera iakttar i finansieringsverksamheten praxis för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att tillämpa de förpliktelser för kontroll och identifiering av kunder som Finansinspektionen rekommenderar i tillämpliga delar.

Förpliktelserna gällande kundkontroll omfattar utredning av kundens identitet och identiteten hos en person som handlar för kundens räkning samt identifiering av kundens verkliga förmånstagare, insamling av uppgifter ändamålet med och arten av den avsedda kundrelationen och lagring av kundinformationen. Kundrelationer med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism kräver dessutom utökade kontrollåtgärder och ytterligare dokumentation.

Syftet är att säkerställa att medel från olagliga källor inte ska överföras till finansieringssystemet via Finnvera och att erhållen finansiering inte ska användas för finansiering av terrorism eller andra olagliga operationer. Med kundkontrollkravet försöker Finnvera även för sin del säkerställa att internationella sanktioner iakttas.

Finnvera ber i första hand kunden själv om de uppgifter som behövs för att uppfylla kundkontrollskyldigheterna i samband med behandlingen av ansökan samt under kundförhållandet för att uppdatera uppgifterna. Dessutom kan Finnvera komplettera och verifiera uppgifterna med uppgifter från myndighetskällor.

Dela sidan: