Finnveras etiska anvisningar

I Finnveras verksamhet följs principerna om god förvaltning enligt förvaltningslagen och de interna instruktioner för organisationens etiska verksamhet som utarbetats utgående från dessa principer.

Etiska anvisningar

I Finnveras verksamhet följs principerna om god förvaltning enligt förvaltningslagen och de interna instruktioner för organisationens etiska verksamhet som utarbetats utgående från dessa principer. De etiska anvisningarna binder alla anställda vid Finnvera.

Principer för god förvaltning

Jämlikhet

Beslutsprocessen i Finnvera följer allmänt accepterade principer som tillämpas jämlikt. Beslutsprocessen i Finnvera är konsekvent och jämlik så att fakta bedöms i likartade fall på samma grunder.

Ändamålsbundenhet

Finnvera utövar sina befogenheter endast för ändamål som gäller Finnvera och som bestäms i lagar.

Objektivitet

Finnveras verksamhet är oberoende och kan motiveras såväl objektivt som sakligt. Finnveras beslut är baserade på fakta och fakta bedöms opartiskt.

Relativitet

Finnvera ska se till att dess åtgärder är motiverade och står i rätt relation med tanke på arten och betydelsen av det behandlade ärendet.

Förtroende

I sin verksamhet iakttar Finnvera lagar, beslut som fattats och löften som avgetts.

Serviceprincipen

Finnvera betjänar sina kunder högklassigt, ansvarsfullt och professionellt. Finnvera ger sina kunder råd och ser till att ärenden utreds i tillräcklig omfattning och på ett ändamålsenligt sätt. Finnveras beslut är till innehållet motiverade, konsekventa och lättförståeliga. Ärenden behandlas utan ogrundat dröjsmål och utan att de drar ut på tiden i onödan.

Offentlighetsprincipen

Finnveras verksamhet utgår från, såtillvida inget annat föranleds av lagar som gäller detta, transparens och en så omfattande öppenhet som möjligt. Finnvera får dock inte röja en kunds eller annan persons ekonomiska ställning, en privatpersons personliga förhållanden eller omständigheter rörande en affärs- eller yrkeshemlighet för utomstående.

Säkerställande av opartiskhet på Finnvera

Målet med anvisningen är att säkerställa att Finnveras verksamhet är opartisk, objektiv och oberoende. Anvisningen innehåller verksamhetssätt i anslutning till jävighet, bisysslor, gåvor och gästfrihet. I praktiken ska anställda vid Finnvera själva bedöma och konstatera sin jävighet i ett ärende som behandlas och avstå från att ta del i behandling av ärendet.

Dela sidan: