Vastuullisuus

Finnveran tehtävänä on auttaa rahoituksen kautta asiakkaitaan, eli suomalaisyrityksiä, menestymään ja kasvattamaan liiketoimintaa, joka on myös ympäristöä ja ihmisiä kohtaan vastuullista.

Vastuullista ja kestävää rahoitustoimintaa

Finnveran vastuullisuuden osa-alueet ovat: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa, taloudellinen vastuu ja riskienhallinta. Etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet ja tavoitteet on nostettu keskeiseksi osaksi Finnveran strategiaa.

Finnveran merkittävimmät ympäristö- ja ilmastovaikutukset syntyvät viennin rahoitushankkeiden kautta. Suomen vienti on keskittynyt päästöintensiivisiin teollisuuden aloihin, jotka myös kuluttavat paljon luonnonvaroja. Suomalaista huipputeknologiaa hyödyntämällä hankkeiden ympäristökuormaa voidaan toisaalta myös pienentää. ESG-arviointi on otettu myös osaksi kotimaan rahoituspäätöksiä. 

Ilmastotavoite ja toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Finnvera on määritellyt toiminnalleen ilmastotavoitteen: Finnvera sitoutuu toimenpiteisiin, jotka edistävät Pariisiin ilmastosopimuksen tavoitetta rajata maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. 

Teemme toimenpiteitä ilmastostrategiamme kuudella osa-alueella, jotka ovat: kannustaminen, mittaaminen, riskien hallinta, rajoittaminen, vaikuttaminen ja osaaminen. 

 

""

Toimenpiteet ja tavoitteet

Finnveran hiilijalanjälki

Finnvera on asettanut strategiseksi tavoitteekseen rahoitustoimintansa ilmastovaikutusten tarkemman tunnistamisen, mittaamisen ja raportoinnin. Vuonna 2023 päästölaskennan kehittämistä jatketiin ja hankekohtaista tietoa saatiin kerättyä enemmän. Tarkentuneiden tietojen pohjalta Finnveran rahoitustoiminnan päästöt laskivat 35 prosenttia aiemmin raportoidusta. Laskenta perustuu vuoden 2022 tietoihin.

  • Finnveran hiilijalanjälki oli 5,8 Mt CO2e. Valtaosa hiilijalanjäljestä syntyi rahoitettujen hankkeiden kautta.
  • Finnveran oman toiminnan päästöt olivat 549 t CO2e.
Finnveran hiilijalanjälki 2021–2022, t CO2e20222021Muutos %
Scope 1, polttoaineet4280-47 %
Scope 2, sähkö, kaukolämpö ja kaukokylmä*104359-71 %
Scope 35 832 9159 042 275-35 %
    Kategoria 1: Ostetut tuotteet ja palvelut35 83-58 %
    Kategoria 2: Pääomahyödykkeet23 100 %
    Kategoria 3: Polttoaineiden tuotanto ja energian siirtohäviöt53 22 139 %
    Kategoria 5: Jätteiden käsittely47 -86 %
    Kategoria 6: Liikematkustaminen275 25 1 019 %
    Kategoria 7: Töihin matkustaminen11 21 -48 %
    Kategoria 15: Rahoitetut päästöt5 832 512 9 042 077 -35 %
Hiilijalanjälki yhteensä*5 833 0619 042 714-35 %

* Laskennassa käytetty markkinaperusteista sähkön ja kaukolämmön kerrointa.

Taulukkoa korjattu 16.2.2024.

Tarkka kuvaus hiilijalanjäljen laskennasta löytyy Finnveran päästölaskennan dokumentista.

Päästölaskennan pohjalta Finnvera tulee kehittämään pitkän aikavälin päästöpolkunsa vuoden 2024 aikana. Päästöpolun avulla Finnvera mittaa ja arvioi ilmastotoimiensa Pariisin sopimuksen mukaisuutta.  

Vastuukannasta noin puolet muodostuu alusrahoituksesta, ja Finnvera seuraa laivoihin liittyvien päästöjen kehitystä Poseidon Principles -aloitteen mukaisesti.

Energiasektoriin liittyvistä vastuista seurataan uusiutuvan ja fossiilisen energian osuuksien kehitystä. 

Finnveran kestävän rahoituksen ratkaisut

Finnvera on määritellyt toimialakohtaiset kriteerit vientihankkeille, joissa tunnistetaan ilmaston kannalta positiivisia 
piirteitä sekä rahoituskannustimia ilmastomyönteisille vientihankkeille ja investoinneille. Kestävän rahoituksen ratkaisuillamme kannustamme yrityksiä olemaan osa ilmastohaasteiden ratkaisua.

Vastuuta ihmisistä

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on Finnveran toiminnan kannalta keskeinen menestystekijä. Finnveralaisten ammattitaidon kehittämiseen ja hyvinvointiin panostetaan monin tavoin, ja yhtiön henkilöstöjohtaminen pohjautuu avoimeen palkitsemiseen, systemaattisen osaamisen johtamiseen sekä työnantajakuvasta huolehtimiseen.

Tärkeä osa Finnveran sosiaalista vastuuta on omien työntekijöiden lisäksi myös rahoitettavien hankkeiden parissa työskentelevien ihmisten työoloihin ja -ehtoihin liittyvät kysymykset. Hankkeiden sosiaalisten vaikutusten ja riskien arviointi on tärkeä osa rahoituspäätöksiä. Rahoitushankkeiden arvioinnissa huomioidaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet (UNGP), IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit sekä muut mahdolliset Finnveran vaatimukset. 

Taloudellinen vastuu ja riskienhallinta

Yksi toimintamme peruskulmakivistä on pitkän aikavälin itsekannattavuus, jonka varmistamme hallitulla riskinotolla. Itsekannattavuustavoitteen mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuloilla.

Kehitämme ja tehostamme suurten vastuiden ja riskikeskittymien riskienhallinta- ja riskinsiirtomenetelmiä. Kehitämme jatkuvasti riskienhallintamenetelmiä vastaamaan toimintaympäristön muuttuneita vaatimuksia.

Finnveran ISO 9001 -sertifioidulla toimintajärjestelmällä varmistamme kokonaisvaltaisen laadunvalvonnan.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Vastuullisuus ja vaikuttavuus kytkeytyvät yhteen Finnveran strategiassa. Vastuullisuus on strategian perusta ja vaikuttavuus sen kärki, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Viennin ratkaisujen kautta Finnvera on myös mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle.

Finnvera vaikuttaa merkittävästi ympäristöön ja ihmisiin rahoittamiensa hankkeiden kautta. Hankkeet luovat työpaikkoja ja niiden kautta suomalaista osaamista viedään maailmalle. Yhtiön rahoittama suomalainen huipputeknologia vauhdittaa puhdasta siirtymää niin kotimaassa kuin maailmalla. 

""

Hyvä hallintotapa ja yritysvastuun johtaminen

Finnvera-konserni noudattaa hyvää hallintotapaa, ja tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys kaikilla organisaatiotasoilla. Finnvera noudattaa toiminnassaan lakeja, säännöksiä, eri viranomaisten suosituksia ja kansainvälisiä sitoumuksia sekä Finnveran itse määrittelemiä politiikkoja. 

Finnveran Code of Conduct -liiketoimintaperiaatteet kokoaa yhteen juridiset säännöt, sisäiset vastuullisuuspolitiikat ja eettiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia finnveralaisia ja hallintoelinten jäseniä. Finnverassa yritysvastuun toteutumista valvoo johtoryhmä, ja siitä vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Code of Conductissa on määritelty myös yritysvastuun johtaminen Finnverassa.

Vientitakuutoiminnassa noudatamme viennin rahoituksen kansainvälisiä pelisääntöjä, olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä kehittämisessä ja yhteistyössä. Noudatamme vastuullisuuteen liittyviä kansainvälisiä periaatteita ja suosituksia, ja Finnveralla on oma ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka.

Finnveran keskeiset rahoitustoimintaa ohjaavat politiikat löytyvät liiketoimintaperiaatteet-sivulta.

Sidosryhmät

Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, pankit ja yhteistyökumppanit, Team Finland -toimijat, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstö, valtio omistajana sekä sijoittajat. 

Teemme aktiivista yhteistyötä ja kuuntelemme sidosryhmiämme muun muassa pk-yritysten ja viennin neuvottelukunnissa sekä eri yhteistyöfoorumeilla.

 

""

Vastuullisuuden olennaiset aiheet ja raportointi

Vastuullisuusraportointia koskevat kansainväliset velvoitteet ovat lähitulevaisuudessa kasvamassa merkittävästi. EU:n kestävyysraportointidirektiiviä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ei kansallisessa lainsäädännössä sovelleta Finnveraan. Yhtiö on tästä huolimatta halunnut lähteä edistämään CSRD-mukaisia raportointivalmiuksiaan, sillä Finnveran sidosryhmät, kuten asiakkaat ja pankit, siirtyvät EU:n kestävyysraportoinnin piiriin lähivuosina. 

Vuonna 2023 Finnvera toteutti vastuullisuutensa olennaisuusarvioinnin EU:n CSRD-direktiivin vaatiman kaksoisolennaisuusperiaatteen mukaisesti. Määrittely toimii pohjana Finnveran vastuullisuusraportoinnille vuodesta 2024 alkaen. 

Jaa sivu: