Finnveran liiketoimintaperiaatteet

Finnveran liiketoimintaperiaatteet - Code of Conduct kokoaa yhteen keskeiset hyvän toiminnan periaatteemme ja käytäntömme.

Code of Conduct

Finnverassa on laadittu useita yritysvastuuseen ja sen osa-alueisiin (taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu) sekä eettiseen toimintaan liittyviä pelisääntöjä.

Tältä sivulta löydät Finnveran Code of Conductin, ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikan, lahjonnanvastaisen toimintapolitiikan ja veroparatiiseja ja niihin liittyvää veronkiertoriskiä tunnistavan toimintaohjeen PDF-muodossa. Code of Conduct kokoaa yhteen keskeiset hyvän toiminnan periaatteemme ja käytäntömme.

Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme ja yhteiskunnallista tehtäväämme paitsi tuloksellisesti myös kaikin tunnistetuin osin vastuullisesti.

Tutustu Finnveran liiketoimintaperiaatteisiin

Lahjonnanvastainen toimintapolitiikka

Finnvera on vientitakuutoiminnassaan sitoutunut noudattamaan OECD:n lahjonnanvastaista suositusta (Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits).

OECD:n lahjonnanvastaisen suositus asettaa vientitakuu- ja vientiluottolaitoksille velvoitteen pyrkiä yhtäältä tunnistamaan lahjonnan riskejä rahoitushakemuskäsittelyn yhteydessä ja toisaalta minimoimaan lahjontariskiä rahoitettavassa hankkeessa mm. osapuolilta otettavien sitoumusten muodossa. Viime kädessä vientitakuu- ja vientiluottolaitos ei saa myöntää julkisesti tuettua luottoa, takuuta eikä muuta julkista tukea, mikäli on riittävästi todisteita siitä, että vientikauppa on saatu aikaan lahjonnalla.

Veroparatiiseja ja verojen välttelyn estämistä koskeva toimintapolitiikka

Finnveran rooli yhtäältä julkisena rahoittajana ja toisaalta EU-varojen kanavoijana edellyttää Finnveran osaltaan varmistavan, että sen rahoittamien yritysten toiminnassa ei kierretä veroja veroparatiisien avulla. Käytännön toimenpiteinä Finnverassa veroparatiiseja koskevan toimintapolitiikan toteuttamiseksi ovat EU:n ja OECD:n määrittelyjen mukaisten veroparatiisikytkentöjen tunnistaminen rahoitushankkeissa sekä erillisten veropolitiikkojen tai sitoumusten edellyttäminen asiakasyrityksiltä näissä tilanteissa sen varmistamiseksi, että yritys noudattaa verosääntelyä asianmukaisesti toiminnassaan ja kyseisessä rahoitushankkeessa.  

Rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka

Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka pohjautuu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin sekä OECD:n suositukseen ympäristö- ja sosiaalisten asioiden huomioimisesta vientitakuu- ja vientiluottotoiminnassa. Toimintapolitiikka nojaa riskilähtöiseen toimintatapaan. Politiikan johtavana periaatteena on tunnistaa rahoitushankkeen yrityksen toiminnassa haitalliset vaikutukset ja riskit ympäristölle, ihmisille ja yhteisöille sekä arvioida keinoja välttää ja lieventää haitallisia vaikutuksia ja hallita riskejä.

Laatujärjestelmä

Finnvera toimii asiakkuussegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Jaa sivu: