Uppgifter som behövs för ansökan

Behandlingen av ansökan är snabbare om finansieringsansökan har fyllts i omsorgsfullt och nödvändiga bilagor, såsom bokslutsuppgifter och resultatprognoser, har bifogats.

Uppgifter och bilagor som behövs för ansökan

När du ansöker om finansiering i vår onlinetjänst ber vi om bl.a. följande uppgifter:

  • Basuppgifter om företaget, företagaren och företagets ägare
  • En beskrivning av projektet som behöver finansiering
  • En plan för totalfinansieringen av projektet
  • Offentligt understöd (t.ex. Business Finland, NTM-centralen) som ingår i totalfinansieringen

Bifoga följande till din ansökan antingen som bilaga eller direkt i ansökan:

  • Affärsplan
  • Resultatplan för de tre kommande åren

Av ett verksamt företag behöver vi dessutom:

  • bokslutsuppgifter för de tre föregående räkenskapsperioderna
  • den senaste tillgängliga informationen för innevarande räkenskapsperiod

När det är fråga om ett företagsförvärv ska du också bifoga:

  • bokslutsuppgifter för de tre föregående räkenskapsperioderna för det företag som ska förvärvas
  • bolagsordning eller bolagsavtal, om sådana finns att tillgå

Även andra bilagor som du anser viktiga för handläggningen av ansökan kan bifogas. Till exempel vid planeringen av tillväxten är det viktigt att beakta bland annat att kassamedlen är tillräckliga, vilket man strävar efter att säkerställa genom kassaflödeskalkyler.

Dela sidan: