Exportkrediter och ränteutjämning

Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab erbjuder tillsammans med Finnvera internationellt konkurrenskraftiga exportkredittjänster till exportörer.

Exportkrediter, fartygskrediter och ränteutjämning

Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab erbjuder tillsammans med Finnvera internationellt konkurrenskraftiga exportkredittjänster till exportörer.

Våra produkter är

  • exportkrediter och fartygskrediter med fast eller rörlig ränta samt
  • ränteutjämning till fasträntelån finansierade av banker.

Exportkredittjänster med offentligt stöd beviljas för finansiering av kapitalvaror samt konsult- och planeringstjänster, när exporthandeln gynnar Finlands nationalekonomi och så kallad finska intresset förverkligas.

I finansiering av exportkrediter har banken en betydande roll: banken utvalt av kunden förhandlar om kreditavtalet som uppfyller Finlands Exportkredits villkor och administrerar krediten. Därför förutsätter Finlands Exportkredit att banken är sakkunnig inom exportkreditfinansiering och att bankens kapitalanskaffning har en kreditvärdering på investeringsnivå.

Innan det första finansieringsarrangemanget ingår Finlands Exportkredit och det finansinstitut som arrangerar krediten ett samarbetsavtal. Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med flertalet finansinstitut.