Content Section
Pressmeddelanden

Förhandsinformation om år 2020 inom Finnverakoncernen

""
Published date

Förhandsinformation om år 2020 inom Finnverakoncernen: Exportgaranti- och särborgenverksamhetens separat resultat är avsevärt negativt på grund av kreditförlustreserveringar - Coronapandemin ökade finansiering i Finland, exportfinansieringen minskade från året innan

Börsmeddelande 28.1.2021, Finnvera Abp, insiderinformation

Finnveras exportgaranti- och särborgenverksamhetens resultat är 1 178 miljoner euro negativt på grund av en avsevärd ökning i förlustreserveringar i ansvarsstocken för exportgaranti- och särborgenverksamheten. Av det negativa resultatet täcks 829 miljoner euro ur fonden för exportgaranti- och särborgenverksamheten i Finnveras balansräkning och beloppet ovanför det ersätts enligt lagen ur statsgarantifondens medel. Finnvera kommer att ansöka om en fondavgift på 349 miljoner euro hos statsgarantifonden. Finnverakoncernens resultat för år 2020 kommer att bli tydligt negativt på grund av separata resultatet. Koncernens resultat i sin helhet publiceras 23.2.2021. Coronapandemin ökade företagens finansieringsbehov under 2020. Finnveras finansiering i Finland ökade till en rekordnivå. Exportfinansieringen minskade från året innan.

I och med coronapandemin fokuserade Finnvera på att trygga tillgången på lånefinansiering till livsdugliga företag och säkerställa att verksamhetsförutsättningarna för exportfinansiering upprätthålls i krissituationen. Antalet kunder hos Finnvera ökade och uppgick i slutet av 2020 till cirka 26 500 (24 500).

Negativt separat resultat inom exportgaranti- och särborgenverksamheten

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 publiceras 23.2.2021. Koncernens resultat för år 2020 kommer att bli tydligt negativt på grund av en avsevärd ökning i förlustreserveringar i ansvarsstocken för exportgaranti- och särborgenverksamheten.

Exportgaranti- och särborgenverksamhetens separat resultat för 2020 är 1 178 miljoner euro negativt (56 miljoner euro positivt) före statsgarantifondens fondavgift. Det negativa resultatet orsakades av betydande kreditförlustreserveringar i exportgaranti- och särborgenverksamheten, som gjordes till följd av coronaviruspandemin. Beräkningen av kreditförlustreserveringar görs enligt IFRS 9, och ökningen i förlustreserveringarna påverkades av den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska indikatorer samt sänkt riskklassificering för enskilda objekt med hög risk.

Ett negativt separat resultat från exportgaranti- och särborgenverksamheten täcks primärt ur fonden för exportgaranti- och särborgenverksamheten i Finnveras balansräkning. Om medlen i fonden i balansräkningen inte räcker till för att täcka förlusten, ersätts förlusten enligt lagen ur statsgarantifondens medel. Statsgarantifonden är en fond utanför statsbudgeten, vars medel influtit genom verksamheten hos de organisationer som föregick Finnvera. Enligt lagen om statsgarantifonden ansvarar staten för Finnveras exportgarantier och särborgen.

I början av år 2020 var beloppet på fonden för exportgaranti- och särborgenverksamheten i Finnveras balansräkning 829 miljoner euro (773). För att täcka det negativa resultatet kommer Finnvera att ansöka om en fondavgift på 349 miljoner euro hos statsgarantifonden.

Finansieringen i Finland på rekordnivå på grund av coronaläget

Genom en lagändring höjde riksdagen i maj 2020 maximibeloppet på Finnveras låne- och borgensfullmakt i Finland från 4,2 miljarder till 12 miljarder euro, vilket var en betydande ökning i Finnveras finansieringsmöjligheter. Staten höjde den kredit- och borgensförlustersättning som betalas till Finnvera från 50 till 80.

Finnvera beviljade finansiering för företag i Finland för sammanlagt 1,7 miljarder euro (1,0). Den beviljade finansieringen omfattar lån och borgen samt exportgarantier till SMF- och midcap-företag. Dessutom inkluderar beloppet 239 miljoner euro i inhemsk finansiering beviljad till stora företag. År 2020 fick Finnvera fullmakt att bevilja driftskapitalfinansiering till stora företag för finansieringsbehov som berodde på coronaläget.

Antalet omorganiseringar för finansiering för företag var nästan trefaldigt jämfört med året innan.

Under det exceptionella året beviljades finansiering i Finland mer än tidigare till alla huvudbranscher. Proportionellt var ökningen störst inom turismsektorn, som lidit mest av coronapandemin, där den beviljade finansieringen uppgick till 174 miljoner euro (55). Det största finanseringsbeloppet beviljades till industrin, sammanlagt 787 miljoner euro (526).

Ansvarsstocken för finansiering i Finland ökade och var 2,9 miljarder euro vid utgången av 2020 (2,3).

Exportfinansieringen minskade mätt i euro, men ökade i antal

Finnvera beviljade exportgarantier och särborgen i huvudsak för stora företags exportaffärer för 2,9 miljarder euro (5,2) och exportkrediter för 1,1 miljarder euro (2,5). Av de centrala exportfinansieringsbranscherna drabbades kryssningsrederibranschen värst av pandemins effekter. Cirka hälften av Finnveras exportfinansieringsåtagande gäller fartygs- och varvsbranschen.

Den årliga volymen på exportfinansiering påverkas alltid av hur enskilda stora exportaffärer infaller tidsmässigt. Även om exportfinansieringen minskade mätt i euro, beviljades fler exportgarantier och särborgen än året innan på grund av den ökade efterfrågan på kreditförsäkringar. Särskilt SMF-exportföretag använde kreditförsäkringar.

Ansvarsstocken för exportfinansiering  var 22,0 miljarder euro vid utgången av 2020 (25,2). Av ansvarsstocken var 11,4 miljarder euro (11,1) lyfta garantier, dvs. cirka hälften av ansvarsstocken var bindande finansieringsanbud eller avtal gällande exportföretagens kommande leveranser.

Tidigare publicerade resultatutsikter för 2020

Finnvera gav en resultatvarning 1.7.2020 och sänkte Finnverakoncernens resultatutsikter för år 2020. I halvårsöversikten H1/2020 som publicerades 21.8.2020 uppskattade bolaget att resultatet för år 2020 kommer att bli negativt i enlighet med resultatvarningen. Finnvera uppskattade i de preciserade resultatutsikterna som publicerades 3.11.2020 att coronaviruspandemin skapar fortfarande en exceptionell osäkerhet i framtidsutsikterna och att Finnverakoncernens resultatutsikter för 2020 är i linje med de utsikter som gavs i halvårsrapporten januari‒juni, dvs. på grund av kreditförlustreserveringar kommer Finnverakoncernens helårsresultat för 2020 att vara negativt som en följd av den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska indikatorer samt sänkta riskklassificeringar för enskilda objekt.

Publicering av verksamhetsberättelse och bokslut

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 1.1‒31.12.2020 och årsöversikten publiceras 23.2.2021.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Distribution:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi

Dela sidan: