Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras regionöversikt för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 1–12/2021: Finnveras finansiering är fortfarande på en högre nivå än före pandemin – återhämtningen från coronan började med industriföretagen

""
Published date

År 2021 beviljade Finnvera inhemsk finansiering till landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten till ett belopp av sammanlagt 114 miljoner euro (129). Finansieringen minskade från år 2020, då speciellt finansieringsbehovet orsakat av coronakrisen syntes i Finnveras finansiering. Det beviljade finansieringsbeloppet var ändå fortfarande högre än under tiden före pandemin. Största delen av landskapens finansiering riktades till tillväxtorienterade företag. Finansieringen av investeringar ökade inte som väntat i södra Österbotten trots en lovande start på året. I Österbotten var finansieringen av investeringar fortsatt jämn och i Mellersta Österbotten ökade finansieringen mot slutet av året. 

Av landskapen beviljades företag i Österbotten 49 miljoner euro i inhemsk finansiering (61), Mellersta Österbotten 35 miljoner euro (23) och Södra Österbotten 29 miljoner euro (45). Tillsammans med banker och andra finansiärer gjorde den finansiering som Finnvera beviljade det möjligt att genomföra totalprojekt för 229 miljoner euro. Finansieringen riktades nästan till hundra procent till SMF- och midcap-företag. Med Finnveras finansiering bidrog man till uppkomsten av sammanlagt över 520 nya arbetsplatser inom landskapen.  

I Mellersta Österbotten beviljades mest finansiering på fem år och ökningen förklaras speciellt av finansiering som beviljats för export. Även i Österbotten var finansieringen klart högre än före pandemin, trots att den minskade jämfört med året innan. Södra Österbottens finansieringsvolymer låg på genomsnittsnivå i en granskning på längre sikt. 

""

Näringsgrenar

I alla tre landskap utgjorde industrin den största andelen av finansieringen. I Österbotten ökade finansieringen av företagstjänster år 2020 och hölls även år 2021 på en högre nivå än tidigare. Tillväxten i företagstjänsterna kom från de olika branscherna inom tekniska tjänster.

– Återhämtningen från coronan började med industriföretagen. I dessa landskap betonas förvisso industriföretagens andel i företagsstrukturen. I Södra Österbotten är andelen företag inom servicebranschen mindre jämfört med den genomsnittliga nivån nationellt, bedömer regionchef Kari Hytönen.

Företagen behövde driftskapitalfinansiering – finansieringen av handel och leveranser visade på positiv aktivitet, investeringar behövs fortfarande

Största delen av den beviljade finansieringen var fortfarande driftskapitalfinansiering, även om dess andel minskade tydligt från år 2020.  Då var företagen i behov av driftskapital för att trygga sin verksamhet, när coronan orsakade en svacka i affärsverksamheten. Nu orsakades efterfrågan inte längre av coronan, utan företagen ansökte om driftkapitalfinansiering också för tillväxt, då omsättning och orderstockar börjat stiga igen. Driftskapitalfinansieringens andel ökade i slutet av året särskilt i Mellersta Österbotten.

Pandemin verkar inte ha påverkat betalningsförmågan vid företagen i regionen, utan de skötte i regel sitt ansvar gentemot Finnvera väl. Ett annat tecken på positiv ekonomisk aktivitet är att leveranssäkerheternas andel av finansieringen ökade, i synnerhet i Södra och Mellersta Österbotten. I landskapen finns små och medelstora företag som utför leveranser av projektkaraktär och som behöver säkerheter för sin verksamhet, vilket också syns i Finnveras finansiering.

Landskapens utveckling gick åt olika håll beträffande investeringarna

Investeringarnas tillväxt ökade ändå inte helt som förväntat, även om det fanns skillnader mellan landskapen. Efterfrågan på investeringsfinansiering som i början av 2021 började bra i Södra Österbotten stannade av under det andra halvåret. I Österbotten hölls investeringsfinansieringen dock jämn under hela året och i Mellersta Österbotten ökade finansieringen av investeringar mot slutet av året. 

– Vårens SMF-barometer indikerade att konjunkturutsikterna för små och medelstora företag i landskapen är klart sämre än i övriga landet och i närområdena. Företagens lönsamhet beräknades sjunka trots att man förutspådde ökad omsättning. Investerings- och tillväxtviljan har inte ökat, vilket är beklagligt. Investeringsviljan försvagas bland annat av leverans- och tillgänglighetsproblem samt ökade kostnader, säger regionchef Päivi Kinnunen.

Enligt SMF-barometern ökade andelen företag som funderar på ägarbyte i Österbotten och Mellersta Österbotten, vilket talar för att företagsförvärven kommer att öka inom den närmaste framtiden. I Södra Österbotten minskade andelen företag som funderar på ägarbyte.  Ägarbyten är viktiga för företagsfältets livskraft. År 2021 finansierade Finnvera sammanlagt 66 företags (70) ägarbyten inom landskapen för allt som allt 11 miljoner euro (11). 

""

Hälften av finansieringen till växande och internationaliserande företag – förändringen i verksamhetsmiljön ökar osäkerheten

Över hälften av finansieringen som beviljades i landskapen var för växande och internationaliserande företag som också är viktiga med tanke på Finnveras strategi. Österbotten har traditionellt en stark exportsektor och stora företag, som genom sitt nätverk av underleverantörer skapar tillväxt- och internationaliseringsmöjligheter även för små och medelstora företag.

– Finnvera erbjuder goda finansieringsmöjligheter och vi strävar efter att säkerställa att förtagen kan utnyttja dem tillräckligt. Beträffande finansiering av exporthandel ordnar Finnvera till exempel finansieringsverkstäder för företagen, där man berättar om sätt att skydda sig mot exportrisker och hur man kan skaffa sig konkurrensfördelar genom finansiering.

Det snabbt förändrade geopolitiska läget har ökat osäkerheten inom verksamhetsmiljön och detta påverkar också konsumentbeteendet samt nya investeringar och projekt.

– Det världspolitiska läget skapade en ny hotbild för företagen. Det är ännu svårt att bedöma hur det kommer att påverka de finländska företagens affärsverksamhet. Genom finansiering säkrar Finnvera de finländska företagens verksamhet också under osäkra tider. Betydelsen av att skydda sig mot exportrisker betonas i dessa tider, säger Kari Hytönen och Päivi Kinnunen.

Mera information:

Södra Österbotten:
Kari Hytönen, regionchef, Inre Finland, tfn. 029 460 2351

Österbotten och Mellersta Österbotten:
Päivi Kinnunen, regionchef, Västra Finland, tfn. 029 460 2631

Bilaga: Finnveran aluekatsaus Pohjanmaat 1-12/2021 (PDF)

Dela sidan: