Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras bolagsstämma: Nya ledamöter till förvaltningsrådet

Finnvera head office
Published date

Finnvera Abp Börsmeddelande 23.3.2020

Finnveras bolagsstämma valde den 23 mars 2020 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd. Styrelsens sammansättning förändrades inte.

Som ordförande för bolagets styrelse fortsätter Pentti Hakkarainen, medlem i ECB:s Banktillsynsråd, som I vice ordförande överdirektör Antti Neimala samt som II vice ordförande överdirektör Terhi Järvikare. Som ledamöter fortsätter EM Ritva Laukkanen, forstmästare Pekka Nuuttila, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen och företagarrådet, styrelsens ordförande Antti Zitting.

Som nya ledamöter till förvaltningsrådet valdes chef för näringspolitik Lauri Muranen (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC) och medlem i styrelsens arbetsutskott Anne Niemi (Företagarna i Finland).

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Sofia Vikman och som vice ordförande riksdagsledamot Johannes Koskinen. Som ledamöter till förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamöter Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu Ranne, Wille Rydman och Joakim Strand samtexpert Leila Kurki(Tjänstemannacentralorganisationen STTK), verkställande direktör Kari Luoto (Päivittäistavarakauppa), direktör, huvudekonom Veli-Matti Mattila (Finance Finland FFI), finansmanager Jaana Möntti (Finnvera), direktör Tommi Toivola (Finlands Näringsliv EK) och II ordförande Anette Vaini-Antila (Finlands Ekonomer).

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2019 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

KPMG Oy Ab valdes till ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor CGR Marcus Tötterman.

Ytterligare information:

förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520