Content Section
Nyheter

Regionsöversikt: Finnveras finansiering till små och medelstora företag återgick i början av året till normal nivå i Södra och Mellersta Österbotten – i Österbotten är efterfrågan på finansierig fortfarande livligare än normalt

""
Published date

Efterfrågan på finansiering till små och medelstora företag jämnades ut och återgick till normal nivå i början av 2021 i Södra och Mellersta Österbotten. I Österbotten var efterfrågan på finansiering fortfarande livligare än normalt i och med den ökade finansieringen av exportaffärer. Totalt sett minskade den finansiering som beviljades de tre österbottniska landskapen i början av året jämfört med året innan. Finnvera beviljade de tre österbottniska landskapen finansiering till ett belopp på sammanlagt 59 miljoner euro (78) i januari–juni. I fjol syntes i Finnveras finansiering i synnerhet driftskapitalfinansiering på grund av coronakrisen. Driftskapitalets andel utgör 46 procent (65 %) av Finnveras finansiering i området, men i år har företagen behövt finansiering redan för tillväxten när omsättningen och orderstocken har börjat öka. Detta syns också i att leveranssäkerheternas andel av finansieringen har ökat avsevärt, till cirka en fjärdedel.

Finnvera beviljade finansiering till små och medelstora företag och midcap-företag i Österbotten till ett belopp om 27 miljoner euro (35), i Södra Österbotten till ett belopp om 18 miljoner euro (31) och i Mellersta Österbotten till ett belopp om 12 miljoner euro (13). 

Finansieringens användningsändamål varierar – återspeglar skillnaderna i näringsstrukturen

När man granskar finansieringen landskapsvis varierar användningsändamålet tydligt, vilket återspeglar skillnaderna i näringsstrukturen. I Österbotten utgjorde driftskapitalets andel 54 procent av finansieringen, i Södra Österbotten 45 procent, men i Mellersta Österbotten endast 26 procent. Leveranssäkerheternas andel av finansieringen var 28 procent i Södra Österbotten och till och med hälften av den finansierats som beviljats i Mellersta Österbotten.

– I Södra och Mellersta Österbotten finns små och medelstora företag som utför leveranser av projektkaraktär och som behöver säkerheter i sin verksamhet, och detta syns också i Finnveras finansiering, konstaterar regionchef Kari Hytönen.

I Österbotten framhävs däremot exportfinansieringens andel, som i början av året utgjorde 15 procent av Finnveras finansiering till landskapet. Österbotten har traditionellt en stark exportsektor och stora företag som har skapat ett nätverk av underleverantörer runt sig och därigenom också möjligheter till tillväxt och internationalisering för små och medelstora företag.

I alla landskap utgjorde investeringarnas andel av finansieringen cirka en femtedel. Ökningen är tydlig jämfört med året innan eftersom investeringarnas andel av landskapens finansiering var 12 procent 2020. De ökade investeringarna är positiva nyheter för regionens ekonomi.

""

Finansieringen varierar kraftigt mellan olika branscher i olika landskap – mycket på gång inom industrin

I regionen finns stora dragande företag med betydande nätverk av underleverantörer i regionen. I Södra Österbotten är mycket på gång inom industrin och ny teknologi samt investeringar som planerats inom logistikbranschen och matproduktionen skapar positiva förväntningar i regionen. I Mellersta Österbotten har den kemiska industrin fått ett starkt fotfäste och energisektorn är framträdande inom industrin i Österbotten. Även bland annat båtindustrin är stark i området.

I både Södra och Mellersta Österbotten inriktades 55 procent av Finnveras finansiering i början av året på tillverkning av metallprodukter. I Mellersta Österbotten inriktades 24 procent av finansiering på övrig tillverkning och i Södra Österbotten 11 procent.

I Österbotten betonas i Finnveras finansiering till exempel tekniska tjänster som inbegriper maskin- och processplanering och elteknik (22 %), tillverkning av metallprodukter (14 %) och specialiteter inom jordbruk (14 %).

Betydande samhälleliga effekter genom ägarbyten och finansiering av nystartade företag

Ägarbyten i företag har en betydande samhällelig påverkan eftersom de stärker företagsbeståndet, aktiverar företagen till tillväxt och därigenom har en positiv inverkan på sysselsättningen. Coronakrisen orsakade ett nationellt stopp vad gäller företagens ägarbyten 2020, men i början av 2021 började finansieringen av ägarbyten öka.

Finnvera deltog i finansieringen av sammanlagt 35 (34) ägarbyten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Däremot ökade finansieringen av företagsförvärv i eurobelopp med 13 procent till 5,3 miljoner euro (4,7). Mest ökade finansieringen av ägarbyten i Österbotten, där 3,1 miljoner euro (1,9) beviljades i början av året.

Ägarbyten har också gett företag möjligheter att utvidga sin affärsverksamhet. Finansieringen av ägarbyten och företagsförvärv är ett av Finnveras prioriterade områden, och med tanke på genomslagskraften är det viktigt att trots coronasituationen fortsätta främja dem i samarbete med andra aktörer.

I början av året finansierade Finnvera sammanlagt 111 nystartade företag i regionen med sammanlagt 8 miljoner euro. I finansieringen av nystartade företag har de årliga fluktuationerna varit små.

Med hjälp av all finansiering som beviljats förutspåddes sammanlagt nästan 300 nya arbetsplatser uppstå i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

– Arbetsplatsprognosen är ett tecken på att vår finansiering har riktats till företagens tillväxt- och investeringsprojekt. Antalet nystartade företag som finansierats ökade jämfört med året innan. Modet att starta ett företag verkar ha ökat, bedömer Hytönen.

Finansieringssystemet har fungerat bra, bankerna har också tillgång till EU-garantier – de stigande kostnaderna och bristen på kunnig arbetskraft kan bromsa upp tillväxten

I coronasituationen utvidgade Finnvera allokeringen av finansieringen för att hjälpa alla livsdugliga företag genom krissituationen. Nu fokuserar vi i enlighet med vår strategi vid sidan av att hantera krisen mer än tidigare på att starta företagsverksamhet, möjliggöra tillväxt och internationalisering, investeringar, ägarbyten och export.

Finansieringssystemet har fungerat väl under hela coronasituationen. För närvarande är efterfrågan på finansiering normal med tanke på tidpunkten. För närvarande ansöker företagen inte heller om uppskov med amorteringar för befintliga ansvar i större utsträckning än normalt. Finnveras direkta företagslån stod i början av året för mindre än 10 procent av finansieringen, och efterfrågan styrs vidare till garantier för lån som beviljats av banker.

Bankerna har i större utsträckning än tidigare tillgång till exempelvis borgensprogram som beviljats av gruppen Europeiska investeringsbanken, vilket kan minska efterfrågan på Finnveras finansiering.

Den ekonomiska tillväxten i Finland och världen ger små och medelstora företag goda möjligheter att växa, men till exempel höjningen av råvarupriserna och tillgången på råvaror samt bristen på kompetent arbetskraft kan bromsa upp tillväxten under hösten.

Mer information:

Södra Österbotten:
Kari Hytönen, regionchef, Finnvera, tfn 029 460 2351 

Österbotten:
Päivi Kinnunen, regionchef, Finnvera, tfn 029 460 2631

Mellersta Österbotten:
Essi Kypärä, finansieringschef, Finnvera, tfn 029 460 2603

[email protected]

Regionsöversikt 1-6/2021, Södta Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (på finska, PDF)