Lainsäädäntö

Finnveran rahoitustoimintaa koskeva päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön. Rahoituspäätökset tehdään samoilla ennalta määritellyillä kriteereillä, ja ne perustuvat yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden kannattavuuden arviointiin.

Lainsäädäntö

Finnveran ja sen tytäryhtiöiden toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki, yhtiöitä koskeva erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Lakien ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Finnvera noudattaa Finanssivalvonnan ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin. EU:n luottolaitosdirektiivin mukaista pankkisääntelyä ei sovelleta Finnveran toimintaan.

Finnveran rahoitustoimintaa koskeva päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön, ja siksi kaikki rahoituspäätökset tehdään samoilla ennalta määritellyillä kriteereillä. Ne perustuvat yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden kannattavuuden arviointiin. Lain puitteissa Finnvera käyttää tehtävissään itsenäistä harkintavaltaa.

Oletko tyytymätön rahoituspäätökseen?

Finnveran rahoituspäätöksistä tai luottoriskin ja hakijan liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnista ei voi tehdä valitusta, mutta asiakkaalla on aina mahdollisuus hakea rahoitusta uudelleen.

Koska Finnvera hoitaa julkista hallintotehtävää, sen toiminnan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi tehdä hallintolain 8a-luvun mukaisen hallintokantelun Finnveran toimintaa valvovalle työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö voi ratkaisussaan kiinnittää Finnveran huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai antaa tiedoksi käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. 

Epäillyistä väärinkäytöksistä ja toimintaperiaatteiden rikkomisista on myös mahdollista ilmoittaa luottamuksellisesti Finnveran riskienhallintaan whistleblowing-kanavan kautta.

Tietoa valtiontukisääntelystä

Julkisomisteisena rahoitusyhtiönä Finnveran on rahoituspalveluita tarjotessaan noudatettava EU:n valtiontukisääntelyä.

Finnvera ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai avustuksia, mutta Finnveran rahoitukseen sisältyy niin sanottua laskennallista valtiontukea. Jos Finnveran rahoituksen hinta tai ehdot alittavat EU:n markkinahintatason, hintaero katsotaan laskennalliseksi tueksi. 

  • Finnveran rahoitukseen sisältyvä laskennallinen tuki on ensisijaisesti niin sanottua de minimis -tukea. Yritys voi saada de minimis -tukea eri valtion tai kuntien toimijoilta yhteensä enintään 300 000 euroa kolmen vuoden aikanaKalastusalan osalta de minimis -tuen enimmäismäärä on 30 000 euroa kolmen vuoden aikana. 
  • Jos yrityksen saaman tuen enimmäismäärä on täynnä tai täyttymässä tai jos yritys on de minimis -asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys, tuen saanti voi estyä tai edellyttää rahoitukselta korkeampaa hintaa eli niin sanottua tuettomaksi hinnoittelua.
  • De minimis -tuen enimmäisrajaa valvotaan asetuksessa määritellyn ns. yhden yrityksen tasolla. Yritys vastaa siitä, että eri tahojen maksamien de minimis -tukien enimmäismäärä ei ylity. Jos enimmäismäärä ylittyy, tuki voidaan periä kokonaisuudessaan ja korkoineen takaisin.
  • Investointeihin myönnettävä Finnveran rahoitus voi sisältää EU:n pk-yrityksille myönnettävää hankekohtaista investointi- ja työllisyystukea (ns. pk-tuki).

Finnvera tarkistaa jokaisen rahoituspäätöksen yhteydessä, voidaanko rahoitukseen sisällyttää laskennallista valtiontukea ja valitsee tapaukseen mahdollisesti soveltuvan tukimuodon.

Valtiontukisääntelystä johtuen viennin takaukset on kuitenkin aina hinnoiteltava siten, ettei niihin sisälly tukea.

Toiminnan luottamuksellisuus

Finnveran toiminta perustuu luottamuksellisuuteen. Näin luottamuksellisuus toteutuu asiakastietojen ja sisäpiiritiedon käsittelyssä sekä tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Finnvera noudattaa rahoitustoiminnassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia käytäntöjä soveltamalla Finanssivalvonnan suosittamia asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisvelvoitteita.

Asiakkaan tuntemisvelvoitteet pitävät sisällään asiakkaan ja tämän puolesta toimivan henkilön henkilöllisyyden selvittämisen sekä asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen, tietojen keräämisen aiotun asiakassuhteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä asiakastiedon tallentamisen. Asiakassuhteet, joissa on korkea riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen osalta, vaativat lisäksi laajennettuja tarkistustoimenpiteitä ja lisädokumentaatiota.

Tavoitteena on varmistaa, ettei laittomista lähteistä saatuja varoja siirtyisi Finnveran kautta rahoitusjärjestelmään tai ettei saatua rahoitusta käytettäisi terrorismin tai muiden laittomien operaatioiden rahoittamiseen. Tuntemisvelvoitteilla Finnvera pyrkii lisäksi varmistamaan osaltaan kansainvälisten pakotteiden noudattamisen.

Finnvera pyytää asiakkaan tuntemisvelvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemiaan tietoja ensisijaisesti asiakkaalta itseltä hakemuskäsittelyn yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana tietojen päivittämiseksi. Lisäksi Finnvera voi täydentää ja varmentaa tietoja viranomaistietolähteistä saatavilla tiedoilla. Viime kädessä, mikäli Finnverassa havaitaan jonkun asiakkaan osalta tavanomaisesta poikkeava tai epäilyttävä liiketoimi, on Finnveran käytettävä selonottovelvollisuutta sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle.

Jaa sivu: