Dina rättigheter och kontakt information

På den här sidan berättar vi vilken rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Dina rättigheter gällande integritetsskydd

Som registrerad har du rättigheter gällande de personuppgifter som Finnvera innehar.

Du har följande rättigheter:

A) Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som vi innehar. Närmare anvisningar för att göra begäran finns i den här sidan.

B) Rätt att begära rättelse av felaktiga eller bristfälliga uppgifter 

Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga, har du rätt att begära att de ska rättas, om inte lagstiftningen begränsar detta.

C) Rätt att begära radering av uppgifterna

På grund av lagstiftningen är Finnvera i många fall skyldigt att förvara dina personuppgifter under den tid som kundrelationen varar och till och med efter det, om behandling av uppgifterna behövs till exempel för att fullgöra skyldigheter som är baserade på lag eller för att behandla rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära radering av uppgifterna i följande fall:

  • Du återkallar ditt samtycke till behandling av uppgifterna och det finns ingen annan grundad anledning till behandlingen 
  • Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna och det finns ingen godtagbar anledning att fortsätta behandlingen
  • Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna i direktmarknadsföringssyfte. 
  • Behandlingen av uppgifterna är olaglig.

D) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

Om du bestrider riktigheten i de uppgifter som vi registrerat eller lagenligheten i behandlingen av uppgifter, eller om du har motsatt dig behandlingen av uppgifterna i enlighet med dina rättigheter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter endast till lagring. I detta fall begränsas behandlingen av uppgifterna endast till lagring, tills uppgifternas riktighet har säkerställts eller man har kunnat kontrollera om våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du inte har rätt att begära att uppgifterna ska raderas från vår register, kan du i stället begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter endast till lagring. Om behandlingen av uppgifter som registrerats om dig behövs endast för att framföra rättsliga anspråk, kan du också kräva att annan behandling av uppgifterna begränsas endast till lagring av uppgifterna. Vi kan behandla dina uppgifter för andra ändamål, om framförandet av ett rättsligt anspråk förutsätter det eller om du har gett ditt samtycke till det.

E) Rätt att motsätta dig behandling av uppgifterna på grund av vårt berättigade intresse

Du har alltid rätt at motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller profilering i anslutning till direkt marknadsföring.

Om du vill utöva dina rättigheter som anges ovan, bedöms begäran från fall till fall. Observera att vi också kan lagra och använda dina uppgifter, om det behövs för att fullgöra skyldigheter i lagstiftningen, avgöra tvistemål eller verkställa avtal.

Kontakt med Finnvera eller tillsynsmyndighet

Om du har några frågor om dataskyddsbeskrivningen, an du kontakta Finnveras dataskyddsombud per e-post på adressen tietosuojavastaava(at)finnvera.fi. Alternativt kan du kontakta den nationella tillsynsmyndigheten i dataskyddsärenden. Tillsynsmyndigheten tar även emot käromål gällande dataskydd.

Kontrollbegäran om den registrerades egna uppgifter ska göras via Finnveras onlinetjänsts Meddelanden-funktion med rubriken Övrig. Du kan logga in i onlinetjänst med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat via identifieringstjänsten Suomi.fi.

Dela sidan: