Hur behandlar vi personuppgifter

På den här sidan berättar vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar Finnvera in

Personuppgifter samlas oftast in direkt av dig eller fås genom användning av Finnveras produkter eller tjänster. Ibland behöver vi mer information för att hålla uppgifterna uppdaterade eller för att säkerställa att de uppgifter som vi fått är riktiga.

Personuppgifter som vi kan samla in av dig

Vi samlar vanligtvis in dina personuppgifter är du blir vår kund, använder våra produkter och tjänster, deltar i våra marknadsföringskampanjer eller undersökningar eller i övrigt uträttar ärenden med oss. Vi samlar endast in uppgifter om dig som är nödvändiga med tanke på den aktuella produktens eller tjänstens användningsändamål.

Personuppgifter som samlas in är bland annat:

 • personuppgifter gällande identifiering av en person, som namn och personbeteckning
 • kontaktinformation, som adress, e-postadress och telefonnummer
 • olika uppgifter i anslutning till kundrelationen och dess skötsel, som partsnummer och -klassificering samt uppgifter om kunden använt tjänster
 • uppgifter som direkt krävs i lagstiftningen, som uppgifter som krävs för kundkontroll
 • uppgifter om produkter och tjänster, som uppgifter om användning av våra webbtjänster
 • meddelanden som sänts via våra digitala kanaler, som chattkonversationer

Personuppgifter som vi kan samla in av tredje parter:

 • Uppgifter som är tillgängliga i offentliga myndighetsregister, t.ex. befolkningsregistret, Skatteförvaltningens register, företagsregister och tillsynsmyndigheters register och kreditupplysningsregistret, internationella sanktionslistor (som EU:s och USA:s (OFAC) listor) samt uppgifter från andra kommersiella informationsförmedlares register om t.ex. företagens verkliga förmånstagare och personer i politiskt utsatt ställning.  
 • Uppgifter som vi får av andra Team Finland-aktörer, med vilka vi samarbetar. 

Hur och på vilka rättsliga grunder kan Finnvera använda dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter och för att kunna ge dig offerter samt rådgivning och tjänster.

Uppgörande och administration (verkställande av avtal) av tjänste- och produktavtal

Det huvudsakliga ändamålet med behandling av personuppgifter är att samla in, behandla och verifiera personuppgifter innan en offert eller ett avtal görs upp samt att dokumentera, administrera och genomföra avtalsenliga uppgifter. 

Exempel på uppgifter i samband med verkställande av avtal:

 • processer som behövs för beviljande av kredit eller garanti
 • kundservice under avtalstiden
 • uppgörande, framförande eller försvarande av eventuellt rättsligt anspråk och indrivningsförfarande

Lakttagande av de krav och skyldigheter som bestäms i lag, bestämmelser eller myndigheters och tillsynsmyndigheters beslut (lagstadgad skyldighet)

Förutom verkställande av avtal förutsätter även iakttagande av skyldigheter som bestäms i lag, bestämmelser eller myndighetsbeslut att vi behandlar personuppgifter.

Exempel på lagstadgade skyldigheter som förutsätter behandling av personuppgifter:

 • skyldighet till kundkontroll (KYC), på grund av regleringen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • sanktionskontroller
 • bokföringsbestämmelser
 • rapportering till polis-, utsöknings- och tillsynsmyndigheter 
 • skyldigheter gällande riskhantering (kredit- och försäkringsrisk) och soliditetskrav

Marknadsförings-, produkt- och kundanalyser (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsförings-, produkt- och kundanalyser. Marknadsföringsåtgärder, utveckling av processer, affärsverksamhet och system, inklusive testning, är baserade på behandling av personuppgifter. På detta sätt kan vi förbättra vårt produkterbjudande och optimera tjänster som vi erbjuder kunderna.

Till vem kan Finnvera lämna ut personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina uppgifter när det finns ett motiverat behov av det och alltid i enlighet med lagstiftningen:

 • utlämnande av uppgifter behövs vid behandlingen av understödsansökningar som avses i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014)
 • utlämnande av uppgifter behövs med tanke på samordning av offentlig finansiering och myndighetsbehandlingen av företagsunderstödsärenden
 • för att utföra företagstjänster, om vilka föreskrivs i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017)

Finnvera kan anlita underleverantörer vid produktionen av tjänster och överlämna personuppgifter till bl.a. myndigheter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar uppgifterna inom EU och EES. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter (till exempel polis- eller utsökningsmyndigheter) för att fullgöra lagstadgade skyldigheter.

Den frivilliga och juridiska indrivningen av Finnveras fordringar sköts av en indrivningsbyrå. En linjeöverföring av uppgifter görs en gång per dag till en utomstående tjänsteleverantör. Uppgifter som lämnas ut är följande:

 • partuppgifter – grundläggande information
 • grundläggande finansiell information
 • faktura
 • betalningsplan

Översändning av uppgifter utanför EU eller EES-området

Vid produktionen och tillhandahållandet av tjänster använder vi underleverantörer och samarbetspartners och därför kan dina personuppgifter på uppdrag av oss översändas till sådana aktörer för behandling. Dessa instanser kan endast behandla dina uppgifter enligt våra anvisningar och de har inte rätt att använda dina uppgifter för sina egna ändamål, såsom direktmarknadsföring.

Genom avtalsarrangemang och andra arrangemang säkerställer vi att även våra underleverantörer och partner alltid behandlar dina uppgifter omsorgsfullt och med iakttagande av god databehandlingssed.

Vi behandlar i regel dina uppgifter inom EES-området. Till EES-området hör förutom EU:s medlemsstater Island, Liechtenstein och Norge. Om vi översänder uppgifter utanför EES-området till ett land vars nationella reglering inte garanterar dataskydd på EU-nivå, sörjer vi för en tillräcklig nivå på skyddet av personuppgifter på det sätt som lagstiftningen förutsätter och använder de överföringsmekanismer som Europeiska kommissionen godkänt, i första hand Europeiska kommissionens modellavtalsklausuler.

Modellavtalsklausulerna finns på Europeiska kommissionens webbplats:
Standard contractual clauses for international transfers | European Commission (europa.eu)

Dela sidan: