Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Tillväxten tar fart på nytt med Finnveras konjunkturfinansiering

01.07.2010

Finnvera kan bevilja företag konjunkturfinansiering fram till slutet av nästa år. Efterfrågan på konjunkturfinansiering har minskat i år efter den rekordartade efterfrågan förra året. Det råder en avvaktande stämning inom ekonomin, vilket gör att företagens behov av finansiering av investeringar och tillväxt fortfarande är ganska litet. När den ekonomiska tillväxten tar fart, ökar också behovet av finansiering.

– För närvarande är efterfrågan på finansiering ganska liten, men när det behövs finansiering av driftskapital och investeringar kan vi delta även med konjunkturfinansiering, säger Veijo Ojala, vice verkställande direktör på Finnvera.

Finnveras konjunkturlån och -borgen kan också beviljas som driftskapital, om ett företag har likviditets- eller lönsamhetsproblem till följd av den ekonomiska recessionen. Villkoret är att företaget har möjligheter till en lönsam affärsverksamhet efter recessionen.

Konjunkturfinansieringen tryggar företagens driftskapital och deras egna anpassningsåtgärder. Ett villkor för konjunkturfinansieringen är också att de övriga finansiärernas fordringar konsolideras eller att tilläggsfinansiering beviljas. På detta sätt tryggas företagens totala finansiering och kontinuiteten i finansieringen.
− Konjunkturfinansieringen har varit synnerligen nödvändig även under den rådande lågkonjunkturen. Tack vare konjunkturfinansieringen har man kunnat undvika onödiga konkurser och hjälpt företagen att genomföra sina egna planer för att klara sig. Nu fokuserar vi i allt större utsträckning konjunkturfinansieringen till att påskynda företagens investeringar och tillväxt när ekonomin börjar återhämta sig, säger Ojala.
− Konjunkturfinansieringen har i regel använts för att tillgodose behovet av driftskapital, medan finansieringen av investeringar tills vidare har varit oroväckande liten. Branschfördelningen har varit förhållandevis brokig. Metallindustrins andel har varit en dryg tredjedel, och det typiska målföretaget har varit en mekanisk verkstad som utför komponent- och underleveranser. Trävaruindustrins andel har också varit betydande, och sågverken är en annan typisk kundgrupp, säger Ojala.

De genomsnittliga beloppen av konjunkturlånen och -borgen har varit betydligt större än under lågkonjunkturen på 1990-talet, eftersom konjunkturfinansiering nu även har beviljats företag som är större än SMF-företagen.

Finnveras konjunkturlån och -borgen lanserades i mars 2009, vilket var vid precis rätt tidpunkt, eftersom finanskrisen och den ekonomiska krisen då var som värst. Fram till utgången av maj hade Finnvera beviljat konjunkturfinansiering för totalt 215 miljoner euro, vilket har hjälpt över 600 företag att klara sig igenom de finansiella svårigheter som lågkonjunkturen har medfört.

Konjunkturfinansiering kan beviljas för totalt 900 miljoner euro åren 2009−2011.

Villkor för konjunkturlån och -borgen

Konjunkturlånen och -borgen är avsedda för företag som sysselsätter maximalt 1 000 personer och för vilka tillgången på finansiering har försvagats i den rådande ekonomiska situationen. På vägande grunder kan konjunkturfinansiering även beviljas företag som är större än detta. Ett villkor för att finansieringen ska beviljas är att också de övriga finansiärerna konsoliderar sina fordringar.

Konjunkturfinansiering

Konjunkturlån/-borgen -broschyr

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information