Content Section
Nyheter

Finnveras regionöversikt för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 1–12/2022: Finansieringen av export och handel ökade, efterfrågan på investeringsfinansiering minskade

""
Published date

Det totala beloppet av den finansiering som Finnvera beviljade företag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten år 2022 sjönk som väntat jämfört med året innan. Även efterfrågan på investeringsfinansiering från österbottniska företag minskade jämfört med året innan. Förändringen i verksamhetsmiljön började synas i efterfrågan på finansiering under det andra halvåret 2022. Ökningen skedde i finansieringen av exportprojekt samt i beviljandet av finansiering för handel och leveranssäkerheter.

Finnvera beviljade företag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten inhemsk finansiering till ett belopp av totalt 102 miljoner euro, (114) år 2022. Av detta var Österbottens andel 47 miljoner euro (49), Södra Österbottens andel 36 miljoner euro (29) och Mellersta Österbottens andel 19 miljoner euro (35). Finnveras finansiering gjorde det möjligt att genomföra totala projekt på 214 miljoner euro tillsammans med banker och andra finansiärer.

Största delen av landskapens finansiering riktades till nya företag, tillväxtföretagens investeringar och driftskapital, export och leveranser samt ägarbyten, som är de viktigaste objekten för Finnveras finansiering.

- Förändringen i verksamhetsmiljön började synas i efterfrågan på finansiering under det andra halvåret 2022. För investeringsprojekt och ägarbyten ansöktes mindre finansiering än året innan. En positiv ökning skedde i finansieringen av exportprojekt samt i beviljandet av finansiering för handel och leveranssäkerheter, säger regionchef Kari Hytönen.

De växande och internationaliserande företagens andel av den finansiering som beviljades i landskapen var över hälften. I alla tre landskap utgjorde industrin och särskilt metallindustrin den största andelen av finansieringen. Finansieringen riktades nästan till hundra procent till SMF- och midcap-företag.

Finnveras finansiering bidrog till att skapa över 350 nya arbetsplatser i landskapen (525). Företagens minskade förväntningar på nya arbetsplatser återspeglar förutom det minskade antalet nya företag även bristen på arbetskraft. Sysselsättningsgraden i landskapen är hög och det är svårt att hitta arbetskraft för nya arbetsplatser.

Efterfrågan på investeringsfinansiering för österbottniska företag minskade, skillnader i användningsbehoven mellan landskapen

I en osäker ekonomisk situation blir företagens investeringsplaner ofta långsammare. Liksom på andra håll i Finland minskade också efterfrågan på investeringsfinansiering från österbottniska företag jämfört med året innan, även om det fanns skillnader mellan landskapen. I Österbotten sjönk investeringsfinansieringen en aning jämfört med året innan, men företagen i området investerar ändå. I Södra Österbotten minskade investeringarnas andel av de finansierade projekten nästan till hälften eftersom efterfrågan fokuserade på driftskapital, finansiering av leveranser och export. I Mellersta Österbotten förblev investeringarnas andel nästan oförändrad.

""

I Södra Österbotten finansierades både inhemsk handel och exporthandel. Leveranssäkerheternas andel av finansieringen ökade, vilket visar att handeln var aktiv. Den ökade driftskapitalfinansieringen indikerar en beredskap för höjda kostnader.

I Österbotten ökade exporthandelns och leveranssäkerheternas andel av de totala projekten. Österbotten har en stark exportsektor med stora företag, vilket också via nätverk av underleverantörer skapar möjligheter för små och medelstora företag att växa och internationaliseras. Detta kan vi se genom att exportfinansieringen och finansieringen av leveranssäkerheter ökar. Andelen driftskapitalfinansiering minskade betydligt jämfört med året innan och coronaåret.

I Mellersta Österbotten sjönk beviljandet av finansiering under den nivå som rådde innan coronapandemin. Den minskade exportfinansieringen kan delvis förklaras av att företag i regionen har levererat projekt som har beviljats finansiering för år 2021 och som inte har behövt någon ny finansiering. Företagens behov av driftskapitalfinansiering förblev oförändrat.

Svaga konjunkturutsikter bromsar upp företagsförvärv

De allmänna konjunkturutsikterna är de sämsta sedan finanskrisen. Finansieringen av ägarbyten i företag minskade. År 2022 finansierade Finnvera sammanlagt 61 företags (66) ägarbyten inom de österbottniska landskapen för totalt 8 miljoner euro (11). De årliga skillnaderna mellan regionerna och verksamhetsmiljön försvårar bl.a. att fastställa företagets värde.

- Lyckade ägarbyten är viktiga och skapar nya investeringar, arbetsplatser, skatteunderlag och välfärd i hela Finland. Enligt den publicerade SMF-barometern i februari planerar vart tredje SMF-företag i området ägarbyte under de följande fem åren. Med nuvarande takt kommer detta inte att ske. Trots skrala framtidsutsikter bör företagen satsa på framtiden, och tillgången till finansiering spelar en central roll i detta. Tillväxtorienterade företag tror på en ökad omsättning. Även i år lanserar Finnvera nya finansieringsprodukter för att säkerställa tillgången till finansiering, såsom exportkrediten för mindre exporthandel som lanserades i februari och lånen i juni för digitalisering, innovation och klimatet som riktades till finansiering av tillväxtföretag, säger regionchef Päivi Kinnunen.

Finnveras regionöversikt för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 1–12/2022 (PDF, på finska)

Mer information

  • Södra Österbotten: Kari Hytönen, regionchef, Finnvera Inre Finland
    tfn. 029 460 2351, [email protected]
  •  Österbotten & Mellersta Österbotten: Päivi Kinnunen, regionchef, Finnvera, Västra Finland
    tfn. 029 460 2631, [email protected]
Dela sidan: