Beskrivning av handlingsoffentligheten

Finnveras finansieringsverksamhet omfattar skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter och på den tillämpas offentlighetslagen (621/1999).

Innehåll och syfte i beskrivningen av handlingsoffentlighet

Finnveras finansieringsverksamhet omfattar skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter och på den tillämpas offentlighetslagen (621/1999). Finnvera berörs dock av en tystnadsplikt som motsvarar bankerna, enligt vilken alla kunduppgifter, inklusive uppgifter om kundrelationen, är sekretessbelagda (5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag). En part har dock rätt att få information om ärenden som gäller honom eller henne själv. Finnvera tillämpar dessutom öppenhetsprincipen enligt offentlighetslagen på sin finansieringsverksamhet. I denna beskrivning finns en förteckning över Finnveras centrala offentliga informationsmaterial.

Finnvera Abp och dess dotterbolag Finlands Exportkredit Ab bildar en informationshanteringsenhet.

I enlighet med 28 § i informationshanteringslagen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. Beskrivningen görs för att genomföra handlingsoffentlighet och öppenhet i förvaltningen. Med hjälp av beskrivningen av handlingsoffentligheten är det lättare för medborgarna att rikta sin begäran om information.

Ärenderegister, informationslager och offentliga informationsmaterial

I ärendehanteringssystemet upprätthåller Finnvera ett ärenderegister i enlighet med informationshanteringslagen över de ärenden som Finnvera behandlar och tillhörande handlingar. 

Med informationslager avses den helhet av informationsmaterial som uppkommit vid skötseln av uppgifterna.

Finnveras informationslager är följande:

 • Finansieringens informationslager
 • Kundinformationslager
 • Informationslager för indrivning och ersättning
 • Informationslager för ekonomin
 • IT-serviceförvaltningens informationslager
 • Informationslager för helhetsarkitektur
 • Informationslager för säkerhet, riskhantering och dataskydd
 • Informationslager för kvalitetsuppgifter
 • Projektinformationslager
 • Informationslager för upphandlingsuppgifter
 • Personaladministrationens informationslager
 • Informationslager för kommunikation och marknadsföring

Finnveras offentliga informationsmaterial är följande:         

Kontaktuppgifter för begäran om information

Begäran om information och andra förfrågningar som gäller informationen som riktas till Finnvera ombeds skickas till Finnveras registratur där de registreras för uppföljning av tidsfristerna. Registraturen skickar begäran om information till rätt instans i organisationen som svarar på den. Begäran om information kan formuleras fritt, men de handlingar som begärs ska specificeras så tydligt som möjligt.

Kontaktuppgifter till registraturen:
E-postadress: kirjaamo(at)finnvera.fi.

Begäran enligt dataskyddsförordningen

När en person/registrerad vill kontrollera om uppgifter som gäller honom eller henne behandlas och i vilken omfattning, kan begäran om kontroll göras här. Du kan också använda adressen tietosuoja(at)finnvera.fi för mer allmänna dataskyddsfrågor.

Dela sidan: