Betalningssätt inom export

Valet av betalningssätt gäller först och främst riskhantering. Med hjälp av bra planering på förhand kan du avsevärt förbättra din konkurrenskraft inom export och undvika kreditförluster.

Valet av betalningssätt gäller först och främst riskhantering

Det är klokt att jämföra olika betalningssätt i god tid före offerten görs och välja den lösning som lämpar sig bäst för respektive situation.

""

Jämförelse av betalningssätt

Ju säkrare betalningssätt det handlar om, desto högre blir kostnaderna. Kostnaderna som orsakas av betalningssätt är emellertid ofta bara en bråkdel av den inverkan som ett betalningsdröjsmål eller i värsta fall en kreditförlust kan ha på ditt företags resultat.

Bankens roll

Betalningssätten indelas i direkta betalningar, dvs. betalningsorder och checkar samt dokumentbetalningar, dvs. exportinkasso och remburser.

Vid direkta betalningar är banken endast en betalningsförmedlare. Vid dokumentbetalning förmedlar bankerna vid sidan av betalningen även dokument som hör till leveransen och de övervakar att avtalade villkor uppfylls.

Valet av betalningssätt påverkas av:
  • företagets riskpolicy
  • motpartsrisker (företags-, lands- och bankrisk)
  • konkurrens- och marknadsläget samt handelssätt
  • affärens storlek och föremål
  • behovet av finansiering och/eller erbjudande av betalningstid
  • hastighet och kostnader.
Betalningsorder

Betalningsorder

(Payment order, T/T)

En betalningsorder motsvarar en inhemsk girering. Användningen av betalningsorder baserar sig på förtroende mellan köparen och exportören, och betalningssättet skyddar inte exportören mot risker förknippade med erhållande av betalning. En betalningsorder är ett snabbt betalningssätt med de förmånligaste kostnaderna. Beroende på målland finns betalningen på mottagarens konto inom 1–3 bankdagar från att den debiterats betalarens konto.
 
Exportör
Köpare
Exportörens bank
Köparens bank
 
AvtalMellan exportören och köparen ingås ett avtal. Exportören skickar köparen en faktura.
BetalningsuppdragKöparen mottar fakturan och ger sin egen bank ett betalningsuppdrag.
BetalningBanken mottar köparens uppdrag och betalar exportörens bank enligt det.
BetalningExportörens bank tar emot betalningen och redovisar den till exportören.
BetalningExportören mottar betalningen.
Check

Check

(REKOMMENDERAS INTE)

Checkar rekommenderas inte i exporthandel, eftersom de är långsamma och lätta att förfalska. Dessutom är det dyrare att använda check än betalningsorder.

Exportinkasso

Exportinkasso

(Documentary collection, Cash against documents CAD)

När exportinkasso används skickar banken affärsdokumenten till köparens bank, som övervakar att betalningen görs. Köparens bank förbinder sig dock inte till att betala köpesumman i en situation där köparen inte utför betalningen eller accepterar växeln. Således ligger risken gällande köparens betalningsförmåga och -villighet hos exportören. Köparen får dokumenten i sin besittning endast mot betalning (Documents against payment, D/P) eller, om exportören beviljar betalningstid, efter att ha accepterat växeln (Documents against acceptance, D/A).
 
Exportör
Köpare
Exportörens bank
Köparens bank
 
AvtalMellan exportören och köparen ingås ett avtal. Exportören överlåter varan till befraktaren och ger banken ett uppdrag och bifogar affärsdokumenten till det.
VaraKöparen får varan. Vid sjötransporter överlåts varan ofta mot konossement.
Uppdrag och handlingarExportörens bank mottar uppdraget med bestämmelser om villkoren för hur dokumenten överlåts till köparen i köparens bank. Banken ger utifrån uppdraget ett inkassouppdrag till köparens bank och lägger till instruktioner för betalning. Exportörens bank gör en förfrågan om betalningen vid behov.
Meddelande om inkassoKöparens bank meddelar köparen om inkasso och gör vid behov en förfrågan om betalning.
Betalning eller växelKöparen betalar sin egen bank eller accepterar en växel med vilken köparen har beviljats betalningstid.
Betalning och dokumentKöparens bank betalar exportörens bank genast eller meddelar att växeln accepterats. Köparen betalar på förfallodagen.
DokumentKöparen har uppfyllt villkoret för överlåtelse av dokument och får dokumenten i sin besittning.
BetalningExportörens bank tar emot betalningen och redovisar den till exportören.
BetalningExportören får betalningen av sin bank.
Remburs

Remburs

(Documentary Credit, D/C, Letter of Credit, L/C)

En remburs är en oåterkallelig förbindelse av köparens bank att betala exportören, så länge som exportören uppfyller rembursvillkoren som baserar sig på köpekontraktet. Användning av bekräftad remburs (Confirmed Documentary Credit) skyddar exportören även mot risker förknippade med köparens bank och land. Vid bekräftelse förbinder sig köparens bank att betala rembursens belopp när exportören uppfyller rembursvillkoren. När rembursen används rätt är det en hundraprocentig garanti för att få betalning.
 
Exportör
Köpare
Exportörens bank
Köparens bank
 
Öppnande av remburs
AvtalMellan exportören och köparen ingås ett avtal. Köparen ger sin bank ett uppdrag om att öppna en remburs till förmån för exportören.
Öppnande av rembursKöparens bank (den öppnande banken) öppnar en remburs i exportörens bank. I rembursen fastställs de dokument med vilka exportören är berättigad att få betalning av köparens bank.
!Exportörens bank meddelar exportören om rembursen. När banken bekräftar rembursen, förbinder den sig också att betala exportören när denne uppvisar dokument i enlighet med rembursvillkoren. !=Bekräftelsen skyddar exportören mot utländsk lands- och bankrisk. Exportören ska försäkra sig om sin förmåga att uppfylla rembursvillkoren.
Meddelande och bekräftelseViejän pankki ilmoittaa remburssista viejälle. Kun pankki vahvistaa remburssin, myös se sitoutuu maksamaan viejälle tämän esittäessä remburssiehtojen mukaiset asiakirjat.
VarutillverkningExportören kan börja tillverka varan
Befraktning och dokumentExportören levererar varan i enlighet med rembursvillkoren och uppvisar dokumenten för sin bank.
Betalning av remburs
VaraVaran levereras i enlighet med rembursvillkoren till destinationen.
Betalning och dokumentExportörens bank konstaterar att rembursvillkoren har uppfyllts, betalar exportören i enlighet med rembursvillkoren och skickar dokumenten till köparens bank.
BetalningExportören får betalning av sin bank.
Betalning och dokumentKöparens bank kontrollerar dokumenten och skickar dem till köparen samt betalar exportörens bank i enlighet med rembursvillkoren.
BetalningExportörens bank får betalning av köparens bank.
BetalningKöparen mottar dokumenten och betalar sin bank.
BetalningKöparens bank får betalning.