Skydd för rapporterande personer

Med hjälp av skyddet för rapporterande person kan anmälarna anmäla missbruk på ett säkert sätt.

Information om skyddet för rapporterande person

Den som anmäler missbruk får skydd i enlighet med det s.k. whistleblower-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar brott mot unionsrätten 2019/1937) och lagen om skydd för rapporterande personer 1171/2022.

Anmälaren är en person som i samband med sitt arbete upptäcker brott mot Europeiska unionens eller den nationella rätten till exempel vid offentlig upphandling, finansiella tjänster, integritetsskydd och skydd av personuppgifter eller nät- och informationssystemens säkerhet och gör en anmälan om detta till anmälningskanalen. Anmälaren kan inte orsakas någon motåtgärd, dvs. skadlig inverkan på anställningsförhållandet, om den misstänkta brottet eller förseelsen anmäls.

Det finns tre allmänna förutsättningar för skyddet för rapporterande personer:

  • Anmälaren har vid tidpunkten för anmälan grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen stämmer.
  • Uppgifter om överträdelser hör till tillämpningsområdet för lagen om skydd för rapporterande personer.
  • Anmälaren anmäler missbruk som förekommit i samband med sitt arbete.

Justitiekanslersämbetets centraliserade externa kanal för anmälan

Anmälaren kan i stället för denna kanal göra anmälan till justitiekanslersämbetets centraliserade kanal för anmälan och få det skydd som avses i lagen, om

  1. anmälaren har grundad anledning att tro att utredningsåtgärder inte har vidtagits på basis av den interna anmälan inom den lagstadgade tidsfristen på 3 månader,
  2. anmälaren har grundad anledning att tro att överträdelsen inte kan ingripas effektivt på basis av denna anmälan, eller
  3. anmälaren har grundad anledning att tro att han eller hon riskerar att bli föremål för sanktioner på grund av anmälan.

Justitiekanslersämbetet överför anmälningarna till den centraliserade externa kanalen för anmälningar till den behöriga myndigheten, som undersöker anmälan och vidtar nödvändiga åtgärder.

I sista hand kan anmälaren offentliggöra uppgifter om en överträdelse och få sådant skydd för rapporterande personer som avses i lagen, om:

  1. anmälaren har anmält till justitiekanslersämbetets centraliserade kanal för anmälan eller till den behöriga myndigheten och anmälaren har grundad anledning att tro att myndigheten inte har börjat utreda anmälans riktighet inom den lagstadgade tiden,
  2. anmälaren har grundad anledning att tro att överträdelsen kan medföra omedelbar och uppenbar fara för allmänt intresse,
  3. anmälaren har grundad anledning att tro att underrättelsen till myndigheten kan medföra risk för att bli föremål för sanktioner, eller
  4. anmälaren har grundad anledning att tro att den behöriga myndigheten är delaktig i överträdelsen eller det annars är sannolikt att den behöriga myndigheten inte effektivt ingriper i överträdelsen på grund av särskilda omständigheter i anslutning till ärendet.

Mer information om skyddet för rapporterande personer finns på Justitiekanslerns webbplats.

Dela sidan: