Content Section
Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på kreditförsäkringar avsedda för främjande av export

Sedan juni månad har de finländska exportföretagen ansökt om garantier hos Finnvera för sina exportaffärer i EU-länderna och västliga industriländer. Finnvera fick då av Europeiska kommissionen ett tidsbestämt tillstånd att bevilja kreditförsäkringar för högst två år även för affärer i industriländerna, vilket under normala förhållanden inte är möjligt. Merparten av dessa kreditförsäkringar med kort betalningstid har beviljats för affärer i Storbritannien, Sverige, Spanien, Italien och Frankrike. Av alla branscher har det varit trävaruindustrin som har varit det mest intressanta föremålet för försäkring.

I regel får företagen försäkringarna för krediter med högst två års betalningstid av privata kreditförsäkringsanstalter. På grund av finanskrisen i flera EU-länder önskade företagen att de tillfälligtvis skulle kunna få försäkringar av offentliga exportgarantiinstitut motsvarande Finnvera. Fortfarande måste företagen i första hand ansöka om försäkringar hos privata kreditförsäkringsanstalter. De privata kreditförsäkringsanstalterna i Finland är Atradius Credit Insurance N.V. och Euler Hermes Luottovakuutus.

Finnvera kan endast försäkra de exportaffärer som privata kreditförsäkringsanstalter inte kan täcka. Kommissionens tillstånd gäller exportleveranser som görs före 31.12.2010.

Finnveras möjlighet att kreditförsäkra exportaffärer med kort betalningstid även i EU-länderna och västliga industriländer är en betydande offentlig åtgärd som bistår de finländska exportföretagen.
– Kreditförsäkringen är till hjälp för exportören när en privat kreditförsäkringsanstalt till exempel har sagt upp sina egna kreditförsäkringar och exporten till en etablerad kund med god betalningsförmåga riskerar att upphöra eller minska på grund av att kreditriskskydd saknas. Genom ett tillfälligt tillstånd kan vi komplettera den brist i serviceutbudet som råder på marknaden och möjliggöra finländsk export till utlandet, säger enhetsdirektör Annamarja Paloheimo på Finnvera.

Efterfrågan på garantier till EU-länderna och de övriga västliga industriländerna riktar sig till 31 länder. Garantier har beviljats för totalt 32 miljoner euro.

Ytterligare information:

enhetsdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 020 460 7267
finansdirektör Tuukka Andersén, tfn 020 460 7351
finansieringschef Benita Salenius, tfn 020 460 7342