Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

SME-företagens förväntningar är ännu svaga, betalningssvårigheterna växer

02.09.2009

Små- och medelstora företagens konjunkturförväntningar har förbättrats inom alla branscher, men utsikterna är ännu svaga. Barometerns saldotal för konjunkturförväntningarna är -8. Detta innebär att det finns fler sme-företag som förbereder sig på en svårare situation än sådana som förväntar sig att konjunkturerna förbättras.

Den internationella finanskrisen förvandlades till en kris inom realekonomin för ett år sedan. Denna kris påverkade finländska sme-företagens verksamhet snabbt, främst dem som var verksamma inom industrin och byggnadsbranschen.
Förväntningarna sjönk mycket brant enligt företagsbarometern i mars inom alla sektorer inom affärsverksamheten.

Lönsamheten är på prövning, men man håller fast vid personalen

Det tar tid att anpassa sig till den ekonomiska situationen, och man litar inte på en ny snabb tillväxt. Av dessa orsaker förväntar sig enbart 23 procent av sme-företagen att deras lönsamhet förbättras under de närmaste 12 månaderna.

- Förändringarna i företagens verksamhetsmiljö framskrider i olika takt inom olika branscher. Detta betecknas av handelns lönsamhetsförutsättningar som har sjunkit lägre än industrins förväntningar. Positivt är att serviceföretagens lönsamhetsförväntningar hat stigit lite på plus. Också små företagens, som sysselsätter under 10 personer, förväntningar om att deras personalmängd förblir oförändrad är i dessa tider de mest positiva resultaten i barometern, summerar chefsekonom Timo Lindholm från Företagarna i Finland.

Brukskapital och konjunkturlån behövs

Ca en fjärdedel av sme-företagen ämnar söka extern finansiering under de kommande 12 månaderna. Andelen är lite mindre än enligt barometern i vår. Finansiering behövs särskilt till brukskapital.

Bankernas andel som källa till planerad extern finansiering har minskat från förra barometern och Finnveras andel har stigit.

- Detta har synts i efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering. Till slutet av augusti var den euromässiga efterfrågan över 44 procent större än under motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Finansieringsansökningarnas antal torde hållas på en hög nivå också under slutet av året, speciellt vad gäller konjunkturfinansiering, konstaterar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Sme-företagens uppskattning av finansiärer har förändrats så att uppskattningen av marknadsmässiga finansiärer, främst banker, har försämrats och uppskattningen av offentliga finansiärer har stigit. För första gången får offentliga finansiärer bättre uppskattning av sme-företagen än marknadsmässiga finansiärer.

- Detta torde reflektera den upplevda striktheten i tillgången på lån och den upplevda strängheten i lånevillkoren. Allt fler sme-företag har upplevt att finansmarknadens situation har påverkat möjligheten att få finansiering. Kraven på säkerheter har blivit striktare och den allmänna tillgången på lån har blivit svårare från början av året, konstaterar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

En tredjedel av sme-företagen som tagit lån har behövt ty sig till balansering av sina lån, t.ex. senareläggning av förkortningar eller förlängning av lånetiden. Över hälften av dem som sökt balansering har lyckats nå överenskommelse om balanseringsåtgärder med huvudfinansiären utan tilläggskrav. Endast i 5 procent av fallen har finansiären förnekat balansering helt och hållet. I ca var femte ansökan om balansering har finansiären krävt ökning av marginalerna. Tilläggssäkerhet har krävts av ca 10 procent av sme-företagen som sökt om balansering.

Betalningsproblemen har ökat

Den ekonomiska krisen har skärpt sme-företagens betalningsförmåga. Svårigheter med skötseln av egna betalningar har ökat, likaså har betalningsdröjsmål hos andra företag och konsumenter ökat.

- I normala fall upplever endast ett par procent av sme-företagen betalningssvårigheter i sin egen verksamhet. Nu anger 17 procent att de själv har upplevt problem med skötseln av betalningar under de senaste tre månaderna. Betalningssvårigheterna är ett större problem inom industrin än inom andra branscher. Svårigheterna är också mer allmänna i genomsnitt hos de minsta företagen, berättar ekonomen Harri Hietala från Företagarna i Finland.

Över hälften av sme-företagen har under de senaste tre månaderna stött på dröjsmål av betalningar från kunder eller affärspartners. Fördröjningen av inkommande betalningar har varit mer allmänt inom industri- och handelsföretag. Problemet accentueras inom stora företag som sysselsätter över 50 personer och i de mest tillväxtinriktade sme-företagen. Av dessa företag rapporterar t.o.m. två tredjedelar att betalningar från kunder och andra företag har fördröjts.

Tilläggsinformation:

Företagarna i Finland
chefsekonom Timo Lindholm, tel. (09) 2292 2856, 050 303 9398
ekonom Harri Hietala, tel. (09) 2292 2845, 0500 789 906

Finnvera Abp
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tel. 020 460 7321, 040 429 210

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information