Content Section
Pressmeddelanden

Lagarna gällande ansvarstaken för Finnveras finansiering godkända

De lagar enligt vilka ansvarstaken för Finnveras finansiering höjs har godkänts och de nya ansvarstaken träder i kraft 15.6.2009. Ansvarstaket för exportfinansiering stiger från 10 miljarder till 12,5 miljarder euro och ansvarstaket för inhemsk finansiering från 3,2 miljarder till 4,2 miljarder euro.

Genom höjningar av ansvarstaken strävar staten efter att säkerställa Finnveras möjligheter att finansiera affärsverksamhet som bedöms vara lönsam under finanskrisen. Ansvarstaken höjdes senast genom lagändringar i början av år 2009. De verkställda höjningarna är temporära och kommer att omvärderas efter att situationen på finansmarknaden har normaliserats.

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering i euro var cirka 61 procent högre i början av juni 2009 än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under samma period sjönk efterfrågan på exportfinansiering i euro,medan antalet ökade med 110 procent.

Ansvarstaket för exportgarantier stiger med 2,5 miljarder euro till följd av återfinansieringen

Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab har kunnat erbjuda krediter enligt den s.k. återfinansieringsmodellen sedan början av året. En bank som finansierar export kan överföra köparkrediten eller en del av denna på Finlands Exportkredit Ab för finansiering, ifall exportprojektet på ett väsentligt sätt försvåras av att det inte finns tillgång till finansiering med konkurrenskraftiga villkor på marknaden.

Återfinansieringsprojekt har alltid Finnveras exportgaranti, varför exportgarantiernas ansvarstak höjdes till 12,5 miljoner euro. Ansvarstaket fastställs med beaktande av kapitalet för de garantier som har trätt i kraft samt hälften av kapitalet för de bindande offererade garantierna.

Finlands Exportkredit kan återfinansiera exportprojekt med högst 3,7 miljarder euro. Fram till utgången av maj hade återfinansiering offererats för 0,5 miljarder euro.

Ansvarstaket för inhemsk finansiering stiger med 1 miljard euro

Inom Finnveras inhemska finansiering kan det obetalda kapitalet för beviljade krediter och beloppet av gällande garantier uppgå till maximalt 4,2 miljarder euro. Syftet med höjningen av ansvarstaket är att trygga en fortlöpande finansiering av små och medelstora företag i en situation där den normala finansieringen på marknadsvillkor har försvårats till följd av finanskrisen.

I början av mars började Finnvera bevilja konjunkturlån och -borgen som en del av stimulanspaketet. Finnvera kan bevilja konjunkturprodukter för totalt cirka 900 miljoner euro under tre år för företag som tillfälligt har råkat i finansieringssvårigheter. För att få konjunkturfinansiering måste företaget ha förutsättningar för lönsam verksamhet när konjunktursituationen förbättras. Beviljande av konjunkturfinansiering förutsätter också att de övriga finansiärerna konsoliderar sina fordringar. Konjunkturlån har beviljats till nästan 230 företag till ett sammanlagt belopp på cirka 100 miljoner euro.

Mer information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 20 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 20 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn +358 20 460 7405 (inhemsk finansiering)
kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn + 358 20 460 7232 eller 040 352 9332