Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras finansiering var efterfrågad särskilt för driftskapital och varuexport

24.11.2010

Finnverakoncernens delårsrapport januari–september 2010

Centrala nyckeltal för januari–september år 2010

  • Offererade lån och garantier 0,6 miljarder euro (1–9/2009: 0,9)
  • Offererade exportgarantier och -borgen samt specialgarantier 1,5 miljarder euro (1–9/2009: 3,8)
  • Ansvarsstock, lån och garantier 3,1 miljarder euro (6/2010: 3,0)
  • Ansvarsstock, exportgarantier och -borgen samt specialgarantier 9,5 miljarder euro (6/2010: 10,0)
  • Finnverakoncernens resultat 45 miljoner euro (1–9/2009: 8)
  • Finnvera Abp:s resultat 49 miljoner euro (1–9/2009: 11), varav den inhemska finansieringens andel uppgick till 14 miljoner euro och exportfinansieringens andel till 34 miljoner euro.
  • Finnverakoncernens nedskrivningar på fordringar samt garanti- och borgensförluster 35 miljoner euro (1–9/2009: 57)

Finlands totalproduktion ökade ytterligare under årets tredje kvartal tack vare den förbättrade exportefterfrågan. Normaliseringen på finansmarknaden fortsatte och företagens tillgång till finansiering underlättades.

– Efterfrågan på finansiering i hemlandet koncentrerades fortsättningsvis till driftskapital. Trots den stimulerade tillväxten ökade inte investeringarna märkbart. En del små och medelstora företag har ännu betalningssvårigheter till följd av recessionen och en del har även problem med att få finansiering. Efterfrågan på exportgarantier fortsatte aktiv inom kapitalvaruexportens alla branscher, men efterfrågan på garantier med kort betalningstid sjönk aningen från den höga nivån år 2009, konstaterar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering uppgick till totalt 1,2 miljarder euro under januari–september. Efterfrågan i euro sjönk med 34 procent och antalet ansökningar med 10 procent jämfört med motsva¬rande period i fjol. I jämförelse med januari–september år 2008 steg efterfrågan mätt i antal betydligt och var mätt i euro på nära samma nivå.

Finnvera beviljade lån och borgen för sammanlagt 0,6 miljarder euro, vilket är 26 procent mindre än året innan. Totalt 184 företag fick konjunkturfinansiering för sammanlagt 75 miljoner euro.

Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen uppgick till totalt 4,8 miljarder euro under rapportperioden. Efterfrågan i euro ökade med 5 procent, medan antalet ansökningar sjönk en fjärdedel jämfört med motsvarande period i fjol.

Bolaget offererade exportgarantier och -borgen samt specialborgen för sammanlagt 1,5 miljarder euro, vilket är 60 procent mindre än under motsvarande period året innan. De finansierade exportprojekten riktades till de traditionella exportbranscherna såsom telekommunikation, energisektorn och skogsindustrin.

Den ekonomiska utvecklingen

Finnverakoncernens resultat under rapportperioden uppgick till 45 miljoner euro (8), dvs. 38 miljoner euro bättre än resultatet för motsvarande period föregående år. Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat var 49 miljoner euro jämfört med 11 miljoner euro föregående år. Moderbolagets nedskrivningsförluster samt borgens- och garantiförluster var på en betydligt lägre nivå än året innan och resultatet för både den inhemska finansieringen och exportfinansieringen var positiv.

I jämförelse med fjolåret förbättrades resultatet speciellt till följd av moderbolagets 40 procent mindre nedskrivningar på fordringar och borgens- och garantiförlusterna efter statens kreditförlustersättning, samt en nettoökning av moderbolagets provisionsintäkter och -kostnader på 14 procent.

Moderbolagets nedskrivningar på fordringar och garanti- och borgensförluster uppgick till totalt 34 miljoner euro (57), varav den inhemska finansieringens andel uppgick till 28 miljoner euro (50) och exportgaranti- och specialborgensverksamhetens andel 6 miljoner euro (7). Dotterbolaget Seed Fond Vera Ab:s förluster uppgick till 0,9 miljoner euro.

Vid rapportperiodens utgång var moderbolagets kapitaltäckning 14,5 procent och koncernens 14,8 procent.

Risker inom närframtiden och framtidsutsikter

Inom flertalet branscher finns oanvänd produktionskapacitet, vilket gör investeringarna minimala. Bristen på dessa försvagar kommande tillväxtförutsättningar för små och medelstora företag. Däremot finns det tämligen gott om investeringsplaner inom till exempel branschen för förnybar energi. Även antalet företagsarrangemang, och i synnerhet generationsväxlingar, förväntas öka då företagarna blir äldre.

Efterfrågan på exportgarantier förutspås fortsätta rätt aktiv. Konkurrensen om exportaffärerna är hård och finansieringsalternativen är allt oftare en del av konkurrensen. Förändringarna i regelverket för bankerna begränsar bankernas långsiktiga kreditgivning även om finansmarknaden i övrigt har normaliserats.

Enligt en bedömning av nuläget kommer Finnveras resultat för innevarande år att uppnå ett bättre resultat än år 2009. Situationen kan förändras på ett väsentligt sätt om förluster förverkligas i större omfattning än väntat.


Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 (inhemsk finansiering)
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 040 352 9332

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–september 2010 (PDF)

Information om Finnveras verksamhet år 2010 publiceras den 26 januari 2011, samt bokslut och årsberättelse för år 2010 den 22 mars 2011.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information