Content Section
Pressmeddelanden

Finansiering från Finnvera ökade i början av året

Finnverakoncernens delårsmeddelande 1.1–31.3.2011

Nyckeltal för det första kvartalet år 2011

  • Beviljade lån och borgen: 221 miljoner euro (Q1/2010: 211 miljoner euro)
  • Beviljade exportgarantier och -borgen samt specialborgen: 598 miljoner euro (Q1/2010: 422 miljoner euro)
  • Ansvarsstocken i Finnveras inhemska finansiering: 3 082 miljoner euro (Q1/2010: 3 079 miljoner euro)
  • Ansvarsstocken i exportfinansieringen: 8 813 miljoner euro (12/2010: 8 927 miljoner euro)
  • Finnverakoncernens resultat: 10 miljoner euro (Q1/2010: 13 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s resultat: 11 miljoner euro (Q1/2010: 13 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s nedskrivningar på fordringar och garanti- och borgensförluster: 23 miljoner euro (Q1/2010: 18 miljoner euro)

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering ökade under januari–mars med nästan en femtedel jämfört med motsvarande period i fjol. Däremot var efterfrågan på exportgarantier och specialborgen drygt en tredjedel mindre än för ett år sedan. Nedgången berodde dels på att marknaden återgick till det normala och dels på säsongsvariationen i stora, enskilda kapitalvaruaffärer.

– Vi beviljade klart mer lån och borgen än under det första kvartalet i fjol. Små och medelstora företag var alltjämt försiktiga i sina investeringar, vilket kom till uttryck i att största delen av finansieringen behövdes för driftskapital. Konjunkturfinansieringen nästan tredubblades mätt i euro och beviljades till ca 100 företag. Jämfört med första kvartalet i fjol offererades 40 procent mer exportgarantier: projekten anknöt till de största exportbranscherna, bland annat telekommunikation, skogsindustri och energiproduktion, konstaterar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.
 
Den ekonomiska utvecklingen

Finnverakoncernens resultat för perioden januari–mars var 10 miljoner euro (13), dvs. drygt 2 miljoner mindre än resultatet för motsvarande period i fjol. Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat för rapportperioden uppgick till 11 miljoner euro (13).

Exportfinansieringen redovisar en vinst på 12 miljoner euro. Trots stora exponeringar och riskkoncentrationer realiserades inga enskilda stora ersättningar under rapportperioden. Resultatet för den inhemska finansieringen stannade på -1 miljon euro på grund av att fler kundföretag gick i konkurs i början av detta år trots det förbättrade allmänna ekonomiska läget jämfört med samma period i fjol.

Moderbolagets förluster, nedskrivningar och avsättningar för krediter och borgen inom den inhemska finansieringen uppgick till 23 miljoner euro (17). Av detta utgjorde kredit- och borgensförluster 24 miljoner euro, återföringar av tidigare bokförda förluster 1 miljon euro (1) och nedskrivningar och förlustreserveringar 0,5 miljoner euro (5).

Risker inom närframtiden och framtidsutsikter

Efterfrågan på finansiering för små och medelstora företag ökade i början av året och tillväxten förväntas fortsätta allteftersom investeringstakten accelererar. På samma gång ökade emellertid antalet konkurser i bolag med svårigheter och därför finns det risk för att Finnveras kreditförluster stiger i år.

Efterfrågan på exportgarantier riktar sig förutom till länder med politisk risk även till stora, enskilda projekt i industriländer. Det finns alltjämt efterfrågan på långfristig finansiering för kapitalvaruexport. Det förekommer alltjämt marknadsbrister på den privata kreditförsäkringsmarknaden med kort betalningstid, särskilt när det gäller exportprojekt i små och medelstora företag och betalningstider på mer än sex månader. 

Den temporära, på statens kapitalanskaffning baserade återfinansieringsmodellen för exportkrediter upphör i slutet av juni. I regeringsprogrammet torde linjer dras upp för huruvida vi i Finland ska eftersträva en bestående, på Finnveras kapitalanskaffning baserad återfinansieringsmodell för exportkrediter enligt förslaget från arbetsgruppen Exportfinansiering 2011. I denna modell skulle bankerna kunna överföra sina exportkrediter till Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab:s balansräkning.

Enligt en bedömning av nuläget torde Finnveras resultat för innevarande år att bli mindre än för år 2010. Situationen kan försämras om riskerna förverkligas i större omfattning än väntat.

Delårsrapport 1.1-31.3.2011 (PDF)

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409