Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Efterfrågan på Finnveras finansiering utjämnades

25.05.2010

Nyckeltal för det första kvartalet år 2010

  • Beviljade lån och garantier 211,0 miljoner euro (Q1/2009: 274 miljoner euro)
  • Beviljade exportgarantier och -borgen samt specialgarantier 421,6 miljoner euro (Q1/2009: 509,1 miljoner euro)
  • Den inhemska finansieringens ansvarsstock 3 118,7 miljoner euro (12/2009: 3 068,9 miljoner euro)
  • Exportfinansieringens ansvarsstock 10 097,5 (12/2009: 9 556,5 miljoner euro)
  • Finnverakoncernens resultat 12,6 miljoner euro (Q1/2009: -0,8 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s resultat 12,8 miljoner euro (Q1/2009: -0,9 miljoner euro)
  • Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster 12,8 miljoner euro (Q1/2009: 21,5 miljoner euro)

– Företagen är fortsättningsvis försiktiga, speciellt när det gäller investeringar, även om den ekonomiska situationen har jämnats ut och förbättrats något. I Finnveras inhemska finansieringsverksamhet var efterfrågan mätt i antal störst i fråga om lån för små driftskapitalbehov. Inom efterfrågan på exportfinansiering kunde man se att det fortsättningsvis görs få större kapitalvaruaffärer, men däremot var efterfrågan på kreditförsäkringar med kort betalningstid aktiv. Konsekvenserna och återverkningarna av den globala ekonomiska krisen är ännu uppenbara. Då det ekonomiska läget utjämnades minskade emellertid våra kreditförluster jämfört med motsvarande tidpunkt året innan, säger verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering i euro uppgick under årets första kvartal till sammanlagt 419,3 miljoner euro, vilket var 37 procent mindre än året innan. Efterfrågan i antal sjönk med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan, men var likväl på en högre nivå än år 2008.

Finnvera beviljade lån och borgen för sammanlagt 211,0 miljoner euro, vilket är 23 procent mindre än året innan. Nästan 60 företag fick konjunkturfinansiering för totalt 15,7 miljoner euro.

Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen uppgick till totalt 1 476,8 miljoner euro under rapportperioden, vilket är 47 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Efterfrågan i antal fördubblades däremot. Bolaget erbjöd exportgarantier och -borgen för 421,6 miljoner euro (509,1). Exportprojekten gällde de traditionella exportbranscherna telekommunikation, skogsindustri, energiproduktion och fartygsbyggnad.

Den ekonomiska utvecklingen

Finnverakoncernens resultat under rapportperioden uppgick till 12,6 miljoner euro, dvs. det var 13,5 miljoner euro högre än resultatet för motsvarande period föregående år. Moderbolaget Finnvera Abp:s andel av resultatet var 12,8 miljoner euro (-0,9). Under rapportperioden var resultatet för den inhemska finansieringen negativ, även om beloppet för kreditförluster sjönk. Ersättningarna som utbetalades inom exportfinansieringen var fortsättningsvis på en låg nivå och resultatet var positivt.

Till koncernens förbättrade resultat jämfört med motsvarande period året innan bidrog speciellt en nettoökning av moderbolagets provisionsintäkter och -kostnader på 4,7 miljoner euro samt att Finnveras andel av nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna efter statens kreditförlustersättning minskade med 8,8 miljoner euro.

Moderbolagets andel av nedskrivningarna på fordringar och av borgens- och garantiförlusterna var 12,8 miljoner euro (21,5), varav andelen krediter och garantier när det gäller den inhemska finansieringen uppgick till 11,9 miljoner euro (20,7) och andelen export- och specialgarantier till 0,9 miljoner euro (0,9). Dotterbolagen redovisade ingen förlust under översiktsperioden.

Moderbolagets kapitaltäckning var vid rapportperiodens utgång 14,2 procent och koncernens kapitaltäckning 14,5.

Risker inom den närmaste framtiden och framtidsutsikter

Efterfrågan på finansiering uppskattas bli livligare då ekonomin och investeringarna återhämtar sig. Å andra sidan kan störningarna på den internationella finansmarknaden skapa nya osäkerhetsfaktorer.

Återhämtningen inom exportverksamheten sker långsamt och varierar beroende på bransch. Finansmarknaden har återhämtat sig, men å andra sidan bidrar osäkerheten i fråga om den ekonomiska utvecklingen och regleringen av bankverksamheten till en ökning av efterfrågan på exportgarantier. Efterfrågan på exportgarantier torde emellertid inte nå upp till samma rekordnivå som år 2008 och 2009.

Enligt en bedömning av nuläget kommer resultatet för innevarande år att nå samma nivå som år 2009. Om riskerna realiseras i större omfattning än förväntat kan situationen dock väsentligt förändras.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 20 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 20 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn +358 20 460 7405 (inhemsk finansiering)
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 7409

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn +358 40 352 9332

Finnverakoncernens delårsrapport för det första kvartalet

Finnverakoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2010 publiceras den 26 augusti 2010.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information