Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Efterfrågan på finansiering av exportaffärer och driftskapital

25.05.2012

Finnverakoncernens delårsmeddelande 1.1–31.3.2012

Nyckeltal för det första kvartalet år 2012

  • Beviljade lån och borgen: 197 miljoner euro (Q1/2011: 221 miljoner euro)
  • Beviljade exportgarantier och -borgen samt specialborgen: 601 miljoner euro (Q1/2011: 598 miljoner euro)
  • Ansvarsstock för SMF-företagsfinansiering: 3 169 miljoner euro (12/2011: 3 149 miljoner euro)
  • Ansvarsstock för exportfinansiering: 9 915 miljoner euro (12/2011: 10 256 miljoner euro)
  • Finnverakoncernens resultat: 23 miljoner euro (Q1/2011: 10 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s resultat: 23 miljoner euro (Q1/2011: 11 miljoner euro)
  • Finnvera Abp:s nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster: 14 miljoner euro (Q1/2011: 23 miljoner euro)

Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen ökade till 1,5 miljarder euro under rapportperioden, vilket innebär en ökning med 65 procent jämfört med motsvarande period året innan. Efterfrågan på SMF-företagsfinansiering var däremot 18 procent mindre under januari-mars än under motsvarande period i fjol.

-    Efterfrågan på exportfinansiering påverkades av säsongsvariationer och av att flera relativt stora, enskilda exportprojekt var under förhandling. Inom SMF-företagsfinansieringen minskade efterfrågan och de beviljade finansieringsbeloppen på grund av det svaga ekonomiska läget och den låga investeringsnivån. Ur SMF-företagens perspektiv fungerar bankfinansieringen i Finland bra, men vid finansiering av exportaffärer är bankerna försiktigare och vill gärna ha med Finnvera i allt fler finansieringsprojekt för att dela risken. Dessutom införs en ny finansiering av exportkrediter i år, säger verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Antalet offerter på finansiering av exportaffärer låg på ungefär samma nivå som under motsvarande period året innan. Totalt beviljades 11 procent mindre lån och borgen än under det första kvartalet i fjol.

Under rapportperioden låg volymen på kapitalinvesteringsverksamheten på samma nivå som under motsvarande period året innan. Nätverket av affärsänglar utvidgades betydligt i början av året.

Ekonomisk utveckling

Finnverakoncernens resultat var 23 miljoner euro, vilket innebär en förbättring med 13 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol. Moderbolagets resultat var 23 miljoner euro (11 miljoner euro). Lägre nedskrivningar på fordringar inom SMF-företagsfinansieringen samt mindre borgens- och garantiförluster jämfört med året innan var de främsta orsakerna till resultatförbättringen.

Exportfinansieringens andel av resultatet var 14 miljoner euro. Inom exportfinansieringen redovisades inga stora förluster, och man behövde inte heller öka förlustreserveringarna i någon betydande grad. Resultatet för den inhemska kredit- och borgensverksamheten var 9,0 miljoner euro.

Framtidsutsikter samt risker inom den närmaste framtiden

Efterfrågan på SMF-företagsfinansiering torde vara fortsatt låg hela året. Fokus förväntas alltjämt ligga på finansiering av driftskapital och behov med anknytning till exporthandel. SMF-företagens intresse för finansieringstjänster för exporthandel har väckts bland annat med hjälp av Finnveras program Finansiering av exporthandel.

Utsikterna för världsekonomin präglas av osäkerhet. Efterfrågan på exportfinansiering förväntas dock vara fortsatt god.

Enligt den nuvarande prognosen kommer Finnveras resultat för innevarande år att ligga på samma nivå som år 2011. Om den ekonomiska utvecklingen avtar och riskerna blir större än väntat, kan det förväntade resultatet dock bli betydligt lägre.

Delårsrapport 1.1-31.3.2012 (PDF)

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 29 460 2676
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn +358 29 460 2539
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 29 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information