Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Ändringar i lagstiftningen om Finnvera i början av 2011

27.12.2010

Republikens president stadfäste 21.12.2010 lagen om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (verksamhetslag) och lagen om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (bolagslag).Lagarna träder i kraft 1.1.2011.

I verksamhetslagen införs bestämmelser om beviljande av stöd för Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet. Det eventuella stödet beviljas åt Finnvera som kanaliserar stödet till sina dotterbolag. Samtidigt ändras lagens namn så att det även inkluderar kapitalinvesteringsverksamheten.

Uppgifterna gällande Finnveras finansieringsverksamhet är till sin natur offentliga förvaltningsuppgifter. I lagen införs därför bestämmelser om tillämpningen av de allmänna förvaltningslagarna. Regleringen av den offentliga förvaltningsuppgiften motsvarar i fråga om den inhemska finansieringsverksamheten i fortsättningen de principer som redan år 2005 infördes i lagen om statliga exportgarantier i fråga om exportgarantiverksamheten. Finnvera har redan i praktiken följt bestämmelserna i förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet även i sin inhemska finansieringsverksamhet.

Genom ändringen av 6 § i bolagslagen utökas Finnveras rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut kunduppgifter till Tekes och kundinformationssystemet för företagstjänster. Lagändringen hänför sig till lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster som trädde i kraft 15.12.2010.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information