Content Section

Ostajaluottotakuu

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta.

Ostajaluottotakuu

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. Takuu kattaa kaupalliset ja/tai poliittiset riskit, sekä suvereenit riskit, kun valtio on luotonsaaja tai takaaja.

  • Kaupallisia riskejä ovat luotonsaajan maksukyvyttömyys  ja -haluttomuus.
  • Poliittiset riskit ovat luotonsaajan maasta johtuvia riskejä, joihin luotonantaja ja luotonsaaja eivät voi vaikuttaa. Poliittisia riskejä ovat esimerkiksi luottovaluutan siirron rajoittaminen, velkojen vakauttaminen tai sota tai kapina. 

Ostajaluottotakuu soveltuu käytettäväksi erilaisissa keskipitkän ja pitkän maksuajan ostajaluottojärjestelyissä, kuten kauppakohtaisissa ostajaluotoissa, pankki- ja projektikohtaisissa puiteluotoissa, alusrahoituksessa sekä forfaiting- ja leasingrahoituksessa.

Takuu soveltuu lyhyellä maksuajalla tapahtuvaan vientiin silloin, kun viejä saa ostajalta kauppahinnan maksuksi siirtokelpoiset velkasitoumukset, eli hyväksytyt vekselit tai velkakirjat.

Julkisena vientitakuulaitoksena Finnvera ei EU-valtiontukisääntöjen vuoksi voi taata alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoja seuraaviin maihin:

  • Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari, USA, Uusi Seelanti, Viro

Euroopan komissio on myöntänyt Finnveralle täydennetyn jatkon poikkeuslupaan, jonka turvin voimme taata alle kahden vuoden riskiajan vientikauppoja läntisiin teollisuusmaihin. Uusi poikkeuslupa on voimassa heti ja jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Lisätietoa poikkeusluvasta uutisessamme

Ostajaluottotakuun ehdot

Takuu myönnetään luotonantajalle. Vientikaupan on täytettävä edellytykset suomalaisesta intressistä.

Luotonsaajana voi olla ostaja tai ostajan pankki, jonka luottokelpoisuuden Finnvera tutkii takuupäätöstä tehdessään. Luotonsaajan luottokelpoisuus tutkitaan yleensä luottotietojen ja tilinpäätöstietojen perusteella. Luotonsaajan maan luottokelpoisuus tutkitaan seuraamalla maan taloudellista ja poliittista tilannetta. Myönteisen takuupäätöksen edellytyksenä on myös luotonsaajan maan luottokelpoisuus. 

EU- ja muihin läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvassa viennissä Finnvera voi normaalisti myöntää takuita vain, jos maksuaika on kaksi vuotta tai pidempi. 

Pitkän maksuajan ostajaluottotakuu 

Kone- ja laitetoimitukset sekä muut suuret toimitukset edellyttävät usein viejältä valmiutta järjestää ulkomaiselle ostajalle pitkäaikaista rahoitusta. Luotonantaja on koti- tai ulkomainen rahoituslaitos, joka myöntää ostajalle tai tämän pankille luoton vientikaupan rahoittamiseksi. Viejä ja ostaja solmivat keskenään  toimitussopimuksen, ja luotonantaja tekee luottosopimuksen ostajan tai tämän pankin kanssa. Luotonantaja ja Finnvera solmivat ostajaluottotakuusopimuksen, joka suojaa luotonantajaa mahdollisten luottoriskien varalta.

Takuuhakemusten käsittelyssä otetaan huomioon sekä lahjontaan että ympäristöarviointiin liittyvät määräykset. Köyhimpiin maihin myönnetään takuita vain maiden sosiaaliseen tai taloudelliseen kehitykseen positiivisesti vaikuttaville hankkeille. 

Ostajaluottotakuu voidaan myöntää myös ostajan tai luotonsaajan maan paikallisvaluutassa. Paikallisvaluutalla tarkoitetaan muiden kuin teollistuneiden OECD-maiden valuuttoja. Takuu myönnetään ostajan maassa sijaitsevalle luotonantajalle. Ostajan maan tulee kuulua erikseen hyväksyttyihin paremman riskin maihin. Ostajalle takuu merkitsee luoton noston jälkeisen valuuttariskin poistumista.

Vientikaupan maksuehdot/vientiluottosopimus

Pitkän maksuajan takuissa Finnvera noudattaa vientiluottosopimuksen säännöksiä. OECD-maat ovat sopineet julkisin varoin tuettujen, kaksi vuotta ja tätä pidempien vientiluottojen ehdoista ns. vientiluottosopimuksessa. Siinä määritellään luottojen korot, luottoajat ja luotto-osuudet sekä takaisinmaksujen alkamisajankohdat.

Käteisosuuden on oltava vähintään 15 % vientikaupan arvosta, ja luotto-osuus voi olla enintään 85 %. Luottoajan enimmäispituuteen vaikuttavat kaupan kohde, kauppahinta ja ostajan maan luokitus. Luoton takaisinmaksun tapahtuu lähtökohtaisesti puolivuosittain yhtä suurina erinä ilman vapaavuosia, mutta OECD-vientiluottosopimuksen ehdot mahdollistavat myös joustoja takaisinmaksulle. Alusrahoituksessa noudatetaan vientiluottosopimuksen sektorisopimuksen ehtoja. 

Ostajamaat luokitellaan kansantuotteen mukaan kahteen ryhmään, joille on määrätty omat luottoajat. 

Enimmäisluottoajat

  • suhteellisen rikkaat maat: Lähtökohtaisesti 8,5 vuotta. OECD-vientiluottosopimus mahdollistaa 15 vuoden enimmäistakaisinmaksuajan. 
  • suhteellisen köyhät maat: Lähtökohtaisesti 10 vuotta. OECD-vientiluottosopimus mahdollistaa 15 vuoden enimmäistakaisinmaksuajan. 

Takuun kattamat erät ja takuukate

Takuu kattaa yleensä luoton pääoman, koron ja viivästyskoron.

Pitkän maksuajan ostajaluottotakuissa takuukatteet päätetään hankekohtaisesti. Kaupallisten riskien kate on enintään 95 % ja poliittisten 100 %.

Lyhyen maksuajan ostajaluottotakuu

Lyhyen maksuajan ostajaluottotakuu voidaan myöntää yksittäiselle kaupalle tai toimitukselle, mutta yleensä takuuta käytetään jatkuvassa viennissä toistaiseksi voimassa olevana. Takuun edellytyksenä on, että ostajalta saadaan siirtokelpoinen velkasitoumus, kuten hyväksytty vekseli tai velkakirja.

Tutkittuaan ostajan luottokelpoisuuden Finnvera päättää luottorajan, jonka puitteissa pankki voi ostaa viejältä ostajan velkasitoumuksia. Viejää rahoittava pankki ja Finnvera solmivat takuusopimuksen. Viejän ja Finnveran välillä ei ole sopimussuhdetta. Viejältä ostamiaan 
velkasitoumuksia pankki ei saa myydä edelleen. 

Lyhyen maksuajan ostajaluottotakuu voidaan yleensä myöntää vain poliittisen riskin maihin, joita ovat muut kuin EU- ja muut läntiset teollisuusmaat.

Takuun kattamat erät ja takuukate

Takuu voi koskea ostajan antaman velkasitoumuksen pääomaa ja korkoa. Viivästyskorko ei kuulu takuuseen. 

Kaupallisten riskien takuukate on yleensä 90 %. Viejää rahoittavan pankin omavastuuksi jää näin ollen 10 %. Tämän omavastuuosuuden pankki voi siirtää viejälle tai vaatia sille viejältä erillisen vakuuden. Poliittisten riskien takuukate on yleensä 100 %. 

Takuumaksu

Pitkän maksuajan ostajaluottotakuu

Takuumaksu peritään kertamaksuna taattavan luoton pääomasta, ja sen suuruuteen vaikuttavat muun muassa luotonsaajan ja luotonsaajan maan luottokelpoisuus, luottoajan pituus sekä luotolle saatavat vakuudet. 

Takuuhakemuksen käsittelystä sekä takuuseen tehtävistä muutoksista peritään käsittelymaksu.

Lyhyen maksuajan ostajaluottotakuu

Takuumaksu peritään kertamaksuna taattavan velkasitoumuksen pääomasta, ja sen suuruuteen vaikuttavat luottoajan pituus ja luotonsaajan maan luokitus sekä luotolle mahdollisesti saatavat vakuudet. Takuumaksuun voi tapauksittain vaikuttaa myös luotonsaajan luottokelpoisuus. 

Luottorajan myöntämisestä peritään käsittelymaksu. Käsittelymaksua voidaan periä myös takuuseen haettavista muutoksista. 

Ostajaluottotakuun hakeminen

Ostajaluottotakuuta voi hakea viejä tai vientikaupan rahoittaja. Varsinkin lyhyen maksuajan takuuta haettaessa viejän on aiheellista neuvotella rahoittajapankkinsa kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan PDF-hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa sähköpostilla Finnveraan.

Lisätietoa uudistuneesta PDF-hakemuslomakkeesta

Korvauksen hakeminen

Vientitakuun edunsaaja, eli takuunottaja, joka on yleensä pankki tai viejä, hakee vientitakuuseen perustuvaa korvausta kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja. 

Lue lisää korvausten hakemisesta

Jaa sivu: