Sök i finnvera.fi

Vanliga frågor

Tillbaka

Vanliga frågor

Var kan jag ansöka om startpeng? Vad är skillnaden mellan bankens och Finnveras finansiering? Hur bedömer Finnvera mitt företag? Vilken ansökan ska jag fylla i? Har min ansökan kommit fram? Svar på dessa och många andra frågor får du på dessa sidor.

Att ansöka om finansiering

 • Jag är inte finsk medborgare. Kan jag ändå ansöka om finansiering från Finnvera?

  Finnvera kan bevilja finansiering även till ett företag som är verksamt i Finland och vars ägare inte är finsk medborgare. I finansieringsansökan meddelar den utländska ägaren då sin födelsetid i stället för en personbeteckning.

  Tillstånden som behövs för näringsidkande varierar från land till land. Innan finansiering beviljas kontrollerar Finnvera om en företagare som kommer från ett land utanför EU- eller EES-området har uppehållstillstånd.

  Närmare uppgifter om tillstånden finns på Migrationsverkets och utrikesministeriets webbplatser:

  http://www.migri.fi/ 
  http://www.formin.fi/

 • Jag ansöker om banklån för mitt företag men saknar de säkerheter som banken kräver. Kan jag få borgen från Finnvera?

  Finnveras partiella borgen kan vara lösningen så att bankfinansiering ska kunna ordnas.

  Begynnelseborgen är avsedd för nystartade SMF-företag som har införts i handelsregistret för högst tre år sedan och som ägs av fysiska personer. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro.

  SMF-borgen är avsedd för tillväxtorienterade företag enligt EU:s SMF-definition, vilka har införts i handelsregistret för över tre år sedan. Finnveras borgensandel för SMF-borgen är altid 80 procent. Beloppet av SMF-borgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 120 000 euro.

  Banken ansöker om begynnelseborgen och SMF-borgen för ditt företags räkning, dvs. du behöver inte själv kontakta Finnvera.

  Läsa om andra borgen.

 • Ska jag ansöka om finansiering för mitt företag från banken eller Finnvera? Är det någon skillnad mellan Finnveras och bankens finansiering?

  Finnvera kan ensam finansiera ett företag endast om vår finansiering till företaget är högst 50 000 euro. I dessa fall kan du ansöka om finansiering direkt från Finnvera. Du kan också utnyttja Finnveras begynnelseborgen för banklånet. I detta fall kan maximibeloppet för borgen vara högst 80 procent av banklånet och högst 80 000 euro. Banken ansöker om begynnelseborgen för ditt företags räkning. Vid större finansieringsbehov sköter Finnvera alltid finansieringen tillsammans med banker och andra finansiärer.

  Den största skillnaden mellan bankernas och Finnveras finansiering är säkerheterna. Bankernas kreditgivning grundar sig i hög utsträckning på säkerheter, medan Finnveras finansieringsbeslut grundar sig på en utvärdering av företagets förutsättningar för framgångsrik verksamhet. Om företaget anses ha tillräckliga förutsättningar för lönsam verksamhet kan Finnvera ta en större säkerhetsrisk än bankerna.

  Finnvera konkurrerar ändå inte som finansiär med bankerna, utan vår uppgift är att komplettera marknaden för företagsfinansiering.  Finnveras roll som företagets finansiär är också alltid temporär. På lång sikt strävar vi efter att företagen får den finansiering de behöver från den fria marknaden.

 • Ska jag boka tid för att förhandla om finansiering?

  Vi ber dig skicka in finansieringsansökan först. Vår expert kontaktar dig sedan per telefon inom ungefär en vecka efter att ansökan har kommit in. Om du vill diskutera finansieringsalternativen innan du gör ansökan kan du ringa Finnveras telefontjänst på numret 029 460 2580.

 • Hur utvärderar Finnvera mitt företag när beslutet om finansiering fattas?

  Före finansieringsbeslutet reder vi ut företagets möjligheter att nå framgång på marknaden. Vi bedömer företagets mål, utvecklingsplaner, företagarens utbildning och erfarenhet, branschens marknadssituation och den lokala konkurrenssituationen. Vi bedömer också om den totala finansieringen som företagets affärsverksamhet kräver är tillräcklig. Vi förutsätter att företagets affärsverksamhet är lönande.

 • Hur länge pågår behandlingen av min finansieringsansökan?

  Vi kontaktar dig per telefon ungefär inom en vecka efter att vi fått din ansökan. Om finansieringsbehovet är högst 50 000 euro strävar vi efter att fatta beslutet inom ungefär två veckor och om behovet är större inom den tid som kundens projekt kräver.

 • Hur stor kan Finnveras finansieringsandel vara?

  Finnveras andel av den totala finansieringen, som beviljats som lån eller borgen, varierar från fall till fall. Vår finansieringsandel är vanligen 50 procent och bankens 50 procent. Om man användar begynnelseborgen kan Finnveras borgensandel vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Om man användar SMF-borgen Finnveras borgensandel är altid 80 procent, men beloppet av SMF-borgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 120 000 euro.

  Du kan diskutera närmare om förutsättningarna för finansiering av ditt projekt med Finnveras finansieringschef som behandlar din ansökan. Du kan också preliminärt höra dig för om finansieringsmöjligheterna genom att ringa Finnveras telefontjänst 029 460 2580.

 • En hur stor självfinansieringsandel kräver Finnvera?

  Då det är fråga om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen kräver vi inte någon självfinansieringsandel. I övriga fall bestäms självfinansieringsandelen i enlighet med projektets innehåll.

  Vanligen förutsätter vi en självfinansieringsandel på 10–20 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.

 • Vilken finansieringsansökan ska jag fylla i?

  När du loggar in i Finnveras onlinetjänst väljer du ”Ansök om finansiering” och svarar på förvalsfrågorna.  Ansökningsblanketten anpassas till dina behov utgående från dina svar.

  I ansökan meddelar du hur mycket finansiering ditt företag behöver och för vilket behov. När finansieringsansökan behandlas väljer Finnveras expert den produkt som lämpar sig bäst för ditt finansieringsbehov.

 • Vad är räntan på Finnveras finansiering?

  Priset på finansieringen fastställs kundspecifikt. På priset inverkar bland annat företagets lönsamhet och ekonomiska ställning, den funktionella risken och lånets säkerhet. Räntan på finansieringen meddelas i vår finansieringsoffert.

  Referensräntan på Finnveras finansiering är sex månaders Euribor.

  Räntan på Företagarlånet är alltid sex månaders Euribor + 3,25 procents marginal.

 • För vad lämpar sig Företagarlånet?

  Företagarlånet är ett personligt lån till den som grundar eller är delägare i ett SMF-företag eller övertar företagets verksamhet. Lånet är avsett för att betala eller höja aktiebolagets aktiekapital (och/eller fonden för fritt eget kapital) eller för att köpa aktier. Företagarlånet används vanligen som en del av finansieringspaketet vid ett företagsförvärv eller för att finansiera intagandet av en ny delägare.

  Företagarägarna till ett s.k. startupföretag som befinner sig i produktutvecklingsskedet kan också ansöka om Företagarlån för att göra en personlig investering i bolagets eget kapital.

  Den som ansöker om lånet måste ha en självfinansieringsandel på minst 20 procent.  Efter placering eller aktiehandel måste sökandens andel av aktiekapitalet och rösträtten vanligen vara minst 20 procent.

  Den som beviljats Företagarlån betalar tillbaka lånet personligt av sina egna löne- och dividendinkomster.

 • Hur vet jag om min ansökan har kommit fram?

  När du har sänt en ansökan i onlinetjänsten får du en bekräftelse i din e-post om att ansökan har mottagits.

  När finansieringsbeslutet har gjorts får du ett meddelande per e-post även om det. Efter det kan de ansvariga personerna i företaget (verkställande direktör, styrelsemedlem, bolagsman eller näringsidkare) bekanta sig med beslutet i onlinetjänsten och, om finansieringsbeslutet är positivt, godkänna eller avslå det.

  Ett finansieringsbeslut som gäller ett oregistrerat bolag, andelslag, stiftelse eller förening skickas per post.

 • Finns det branscher som Finnvera inte kan finansiera?

  Finnveras finansiering kan beviljas de flesta branscher med undantag av egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenader inom byggnadsbranschen. Därutöver finansierar Finnvera i regel inte fastighetsinvesteringar, byggande eller sanering av hyresbostäder, anskafning av bilar och inte heller företag i finansierings-, investerings- eller försäkringsbranschen.

  På grund av EU-bestämmelserna som gäller godstransporter inom landsvägstrafiken finansierar Finnvera i regel inte transportmateriel för godstransporter inom landsvägstrafiken.

  Vid behov får du mer information genom att ringa Finnveras telefontjänst på numret 029 460 2580.

 • Finns det en undre gräns för lånet?

  Minimibeloppet för Finnveras borgensprodukter är 10 000 euro och minimibeloppet för Finnveras lånefinansiering är 50 000 euro. Detta berör ändå inte företagarlånet, som beviljas för privata företagare. Företagarlånets minimigräns är 10 000 euro.

 • Hur stort lån kan jag få?

  I finansieringsansökan ska du bedöma ditt behov av finansiering. När vi fattar finansieringsbeslutet bedömer vi ditt företags affärsverksamhet, konkurrenskraft och förmåga att klara av sina ekonomiska förpliktelser. Utgående från bedömningen beslutar vi om vi kommer att finansiera projektet och hur stort lån vi kan bevilja.

 • Måste jag redan ha grundat ett företag för att kunna ansöka om finansiering från Finnvera?

  Du behöver inte ha grundat ditt företag när du ansöker om finansiering. Du kan skicka finansieringsansökan i det nya företagets namn. Finansieringsdokument kan dock endast skapas och finansieringen kan träda i kraft när ditt företag har införts i handelsregistret.

 • Beviljar Finnvera lån utan säkerhet?

  Även om vårt finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av utsikterna för att företaget ska vara framgångsrikt spelar säkerheter också en roll. Behovet av säkerheter bedöms separat för varje projekt.

  Av huvuddelägarna i ett aktiebolag förutsätts i första hand en investering i bolagets eget kapital eller, om detta inte är möjligt, personlig borgen.  Vid mikrofinansiering (lån högst 50 000 euro) utgör investeringarna eller personlig borgen sammanlagt 25 procent av aktiebolagets ansvar. Borgen som ställs av en delägare är dock minst 3 000 och högst 20 000 euro. Innehavare av firma, bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag har även annars ett personligt ansvar för företagets lån.

  Vid större finansieringsbehov används ofta företagsinteckningar eller fastighetsinteckningar som säkerhet vid sidan om proprieborgen. En bostad som företagaren äger och har i eget bruk använder Finnvera dock inte som säkerhet för finansiering.

 • Kan jag få finansiering om jag har en anteckning om betalningsstörning?

  Vi kontrollerar alltid det ansökande företagets och dess ansvariga personers kreditupplysningar i samband med behandlingen av en finansieringsansökan. Vi förhåller oss kritiskt till betalningsstörningar och de kan vara en orsak till att ansökan avslås.

 • Kan jag få finansiering om jag idkar företagsverksamhet som bisyssla?

  Finnvera kan även bevilja företagare på deltid finansiering. Vi bedömer alltid företagets möjligheter att nå framgång på marknaden och förutsätter att företagets affärsverksamhet är lönande.

 • Kan Finnvera finansiera taxiföretagare?

  I det nuvarande marknadsläget finansierar vi inte företags fordonsanskaffningar, eftersom det för dessa finansieringsbehov finns fungerande lösningar hos s.k. finansiärer på marknadsvillkor. Övriga finansieringsbehov gällande taxiföretagande är i allmänhet så små att vår finansiering inte lämpar sig för att täcka dem. Minimibeloppet för Finnveras borgensprodukter är 10 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras lånefinansiering är 50 000 euro. Därför är det i allmänhet klokast att kontakta den egna banken vid finansieringsbehov gällande taxiföretagande.

Etablering av verksamhet

Finnvera finansiering i olika situationer

 • Jag har ett s.k. startupföretag som befinner sig i produktutvecklingsskedet. Kan jag ansöka om finansiering från Finnvera?

  De primära finansieringsformerna för ett startupföretag i produktutvecklingsskedet är egna placeringar och kapitalplaceringar samt Business Finland understöd.

  Om du är företagarägare till ett startupföretag kan du ansöka om ett personligt företagarlån från Finnvera. Lånet placeras i företagets aktiekapital eller i fonden för fritt eget kapital.

  Läs mer på Finnveras webbplats under Företagarlån .

  Du kan ansöka om privata kapitalinvesterares, s.k. affärsänglars, kapitalinvesteringar via FiBAN (Finnish Business Angels Network). (www.fiban.org)

  Av de offentliga aktörerna är Business Finland partnern i produktutvecklingsskedet. Business Finland finansierar utvecklingen av innovationer med tillväxt, internationalisering och ny affärsverksamhet som mål. (www.businessfinland.fi)

  Finnveras finansiering i form av främmande kapital, dvs. lån och borgen, blir aktuella först när företaget har kommit igång med den egentliga affärsverksamheten. Vi bedömer företagets återbetalningsförmåga utgående från omsättningen och resultatplanen. Utan realiserad omsättning eller beställningar kan denna bedömning inte göras.

  Ett undantag till detta är Finnveras begynnelseborgen för kredit som banken beviljat samt Finnveras brofinansiering som används för att för att täcka behovet av driftskapital under tiden mellan Business Finland eller ELY-centralens beslut om understöd och utbetalningen av understödet.

  Läs mer under Brofinansiering och Begynnelseborgen.

 • Jag har besökt nyföretagarcentralen för att få råd och vill ansöka både om startpeng och om lån från Finnvera. Vad ansöker jag om först?

  Det spelar ingen roll. TE-byrån kan fatta ett villkorligt beslut om startpeng  på så sätt att beslutet träder i kraft om finansieringen för företaget kan ordnas.

 • Jag har planer på att köpa ett företag. Vad är skillnaden mellan affärsverksamhetsförvärv och aktieförvärv?

  Vid affärsverksamhetsförvärv grundar köparen ett nytt företag som köper målföretagets affärsverksamhet (enligt avtalet t.ex. maskinerna och anordningarna, lokalerna, personalen och namnet).

  Målföretagets ekonomiska och juridiska ansvar överförs inte på det nya företaget.

  Vid ett aktieförvärv skaffar sig köparen aktier i ett företag eller aktiemajoriteten i företaget. Målföretaget fortsätter vanligen sin verksamhet med samma namn och FO-nummer. Målföretaget har samma ekonomiska och juridiska ansvar som tidigare trots ägarbytet.

  Hur företagsförvärvet genomförs ska alltid övervägas fall för fall och när ett företagsförvärv planeras är det alltid bra att anlita en expert. Du får råd t.ex. av nyföretagarcentraler, regionala näringsbolag, företagarorganisationer, bokföringsbyråer och förmedlare som specialiserat sig på företagshandel.

  Mer information om företagsförvärv samt guider som getts ut om detta (Ostajan opas, Myyjän opas) hittar du på www.suomi.fi/foretag webbplats.

  Du kan höra dig för om Finnveras finansiering i anslutning till företagsförvärv genom att ringa vår telefontjänst 029 460 2580, men i övrigt kan vi inte ta ställning till genomförandet av företagsförvärv.

  Mer om finansiering av företagsförvärv på vår webbplats: Tillväxt > Ägarbyte

 • Mitt företag har fått finansiering från Finnvera. Vad händer om mitt företag råkar ut för betalningssvårigheter? Hur går jag tillväga då?

  Om du inte kan betala fakturan på förfallodagen ska du kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Kontakta oss innan fakturan förfaller via onlinetjänsten: (Onlinetjänst -> Ansök om ändring av ett gällande lån) eller skicka ett meddelande (Onlinetjänst -> Meddelanden). Vi kontaktar dig för att diskutera om befintliga alternativ.

  Från 1.10.2019 har Finnvera börjat använda Intrums tjänster enligt avtalet mellan Finnvera Abp och Intrum Oy rörande insamling av Finnveras inhemska fordringar.
  Kontrollera kontaktinformationen till enheten som hanterar ditt ärende från din senaste faktura. Den här enheten kan ha ändrats sedan förfallodagen.

  Om beloppet inte betalats in på vårt konto på förfallodagen tar vi ut dröjsmålsränta på beloppet som förfallit till betalning. Vi tar också ut en avgift för betalningspåminnelser som vi skickat. Om man inte reagerar på betalningspåminnelser eller betalningskrav säger vi upp all beviljad finansiering, som överförs till indrivning på rättslig väg, och ärendet framskrider via domstolen till utsökning. Indrivningsåtgärderna leder till extra kostnader för kunden och en anteckning om betalningsstörning.

  Om ditt företag har återkommande betalningsdröjsmål och den ekonomiska situationen verkar oroväckande rekommenderar vi att du kontaktar den avgiftsfria rådgivningstjänsten för företagare, Talousapu, på numret 029 502 4881. I rådgivningstjänsten Talousapu kan du samtala förtroligt med en sakkunnig saneringskonsult om ditt företags ekonomiska situation och om eventuella lösningar. De jourhavande i Talousapu önskar att företagarna hellre tar kontakt för tidigt än för sent för att företagets problem inte har blivit för allvarliga.

  Mer information: Ekonomi- och skuldrådgivning för företag och företagare

  Mer information till företag som hotas av ekonomiska svårigheter finns på https://www.suomi.fi/foretag/forandringar-och-krissituationer/ekonomiska-svarigheter. På webbplatsen finns information bl.a. om företagssanering, anteckningar om betalningsstörningar och kontrollerad nedläggning av verksamheten.

 • Mitt företag har fått finansiering från Finnvera. Kan jag återbetala lånet i förtid?

  Ett lån kan återbetalas i förtid enligt villkoren i utlåningsbrevet. Kom ihåg att kontakta Finnveras kundtjänst i god tid.

Mitt företag har fått finansiering från Finnvera. Vad ska jag göra om...

 • ... upphör med företagsverksamheten?

  Kontakta Finnveras kundtjänst. Vi kommer överens med dig om återbetalningen av den återstående skulden. Vanligen gör vi upp ett personligt betalningsprogram för företagets ansvariga / borgensmän.

  Kontakt

  Onlinetjänst: Onlinetjänst (>Meddelande)
  E-post: maksuohjelmat (at) finnvera.fi
  Telefon: 029 460 2790

  Efter att företagsverksamheten har lagts ned kan det hända att företagarens privata inkomster inte räcker till för att betala skulderna och förbindelserna. Situationen kan försöka lösas genom ett frivilligt arrangemang där man gör upp nya betalningsavtal med fordringsägarna eller betalar skulder med ett nytt lån. Saneringslån som används för att betala bort gamla skulder beviljas av banker. För ett saneringslån kan du ansöka om borgen från Garanti-Stiftelsen. Garanti-Stiftelsen beviljar inte borgen för ett lån som används för att betala Finnveras lån, men lånearrangemang beträffande Finnveras lån kan göras samtidigt.  Ibland kan det hända att fordringsägarna efterskänker en del av skulderna som en del av det frivilliga arrangemanget. Mer information: www.takuu-saatio.fi.

  En företagare som lagt ned företagsverksamheten kan ansöka om skuldsanering för privatpersoner. Skuldsanering för privatpersoner är ett lagstadgat förfarande där en överskuldsatt privatperson betalar sina skulder i ett antal år enligt sin betalningsförmåga för att sedan befrias från återbetalningen av de återstående skulderna. Hjälp i skuldsaneringsfrågor ger den kommunala ekonomi- och skuldrådgivningen samt advokatbyråer och andra privata tjänsteleverantörer.

 • ...det sker förändringar i företagets ägoförhållanden?

  Meddela alltid Finnveras kundtjänst på förhand om någon av företagets ledare, säkerhetsställare (borgensman eller pantgivare) eller personbolagets ansvariga bolagsmän byts eller lämnar sin uppgift.

  Kontakt

  Onlinetjänst: Onlinetjänst (>Meddelande)
  E-post: maksuohjelmat (at) finnvera.fi
  Telefon: 029 460 2790

 • ... mitt företags eller de ansvarigas adressuppgifter ändras?

  Meddela alltid adress- eller namnändringar till Finnveras kundtjänst. Företagens eller personernas adresser eller namn uppdateras inte automatiskt i Finnveras register utgående från en flyttanmälan eller andra adressregister.

  Kontakt

  Onlinetjänst: Onlinetjänst (>Meddelande)
  Kontaktblankett: Skicka ett meddelande
  E-post: puhelinpalvelu (at) finnvera.fi
  Telefon: 029 460 2581

 • ...företagets bolagsform ändras?

  Om bolagsformen ändras ska detta alltid meddelas till Finnveras kundtjänst. Ändringarna uppdateras inte automatiskt i Finnveras register från Patent- och registerstyrelsens företagsregister.

  Kontakt

  Onlinetjänst: Onlinetjänst (>Meddelande)
  E-post: hakemukset(at)finnvera.fi
  Telefon: 029 460 2790

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information