Content Section

Exportkreditgaranti

Innehållsförteckning

Exportkreditgaranti

Exportkreditgaranti ersätts av en förnyad kreditriskgaranti. Den nya kreditriskgarantin kommer att bli tillgänglig från och med oktober 2021, då nya exportörer kommer att beviljas garantin på nya villkor. De befintliga garantierna för fortlöpande export kommer att överföras till de nya villkoren för kreditriskgarantin, och Finnvera kommer att kontakta kunderna under av året 2021 om ändringen. Kunderna får ett nytt garantiavtal att underteckna. Förändringen kräver inga åtgärder från exporterande företag i detta skede. Läs mer om kreditriskgaranti
Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid. Med exportkreditgaranti kan exportören försäkra sina fordringar på utländska köpare mot kreditförluster.

Garantin lämpar sig speciellt för export av råvaror, konsumtions- och sällanköpsvaror, halvfabrikat och liknande produkter, där köparnas betalningstid vanligen är högst 180 dagar.

Exportören kan även använda exportkreditgarantin som kreditsäkerhet genom att överföra sin garantibaserade ersättningsrätt till banken.

Garantin täcker kommersiella risker som beror på köparen och politiska risker i köparens land. 

  • Kommersiella risker är köparens betalningsoförmåga och betalningsovilja.
  • Politiska risker är risker som beror på köparens land och som köparen och exportören inte kan påverka, till exempel begränsning av överföring av betalningsvaluta, skuldkonsolidering, krig och uppror.

Täckningsgraden varierar mellan 75 och 90 % beroende på köparens land.

Finnvera kan tillfälligt bevilja nya exportgarantier med kort risktid (återbetalningstid + tillverkningstid under 2 år) fram till 31.12.2021 till följande länder (”länder med marknadsmässig risk”):

  • Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike
  • Nya köpare kan godkännas inom garantin fram till 31.12.2021 och exportaffärer kan göras inom kreditlimiter fram till 29.6.2022

Normalt får Finnvera inte som ett offentligt exportgarantiinstitut inte garantera affärer med en kort risktid, dvs. i praktiken en betaltid på mindre än två år, till länder med marknadsmässig risk. På grund av coronapandemin införde EU-kommissionen ett omfattande åtgärdspaket, där ett meddelande om kortvarig kreditförsäkring ingår som en del. Enligt meddelandet har de ovan nämnda länderna tillfälligt utlysts som icke-marknadsmässiga. Således kan exportgarantiinstituten i EU-medlemsländerna för sin del tillfälligt mildra coronakrisens konsekvenser på kreditförsäkringsfältet.

Under coronakrisen kompletterar Finnvera kreditförsäkringsmarknaden, där privata kreditförsäkrare i första hand tillhandahåller tjänster.

Kontaktuppgifter till kreditförsäkrare:

Atradius Credit Insurance N.V.
www.atradius.fi
kreditförsäkring: tfn (09) 6811 2422

COFACE
www.coface.com
Telefon: +358 (0)50 596 7431

Euler Hermes Kreditförsäkring 
www.eulerhermes.fi
kreditförsäkring: tfn 010 850 8500

Tryg Garanti 
www.tryggaranti.fi 
Telefon: +358 (0)20 7805 790 
post(at)tryggaranti.fi

Villkor för exportkreditgaranti

Garantin beviljas till finländska exportör. Exportaffären skall fylla förutsättningarna för finländskt 
intresse. Betalningsvillkoren skall motsvara internationella praxis.

Garantin kan beviljas antingen en enskild affär eller en fortlöpande export för en obegränsad period. 

Kreditvärdigheten hos köparna granskas på basis av kreditupplysningar och vid behov utifrån bokslutsuppgifter. Köparländernas kreditvärdighet utreds genom att man följer upp deras ekonomiska och politiska läge. 

För varje köpare som godkänts inom garantin fastställs en kreditlimit som utgör maximibeloppet för samtidigt utestående försäkrade fordringar.

Garantikostnader

Garantipremien bygger på kredittiden för exportaffären och på betalningsklassen som fastställs utifrån riskbedömningen. 

Garantipremien är 0,40–0,75 % för en kredittid på högst 90 dagar och 0,50–1,20 % för en kredittid på 91−180 dagar. Premien uppbärs på värdet för den export som har angetts för garantin. Garantipremien per köpare är minst 150 euro.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

""

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?