Content Section
Pressmeddelanden

Tillväxt i sikte – företagsförvärv i syfte att påskynda tillväxten intresserar

kasvua-nakyvissa-yrityskaupat-kasvun-vauhdittajina-kiinnostavat.jpg

 

Kraftigt tillväxtorienterade SMF-företags intresse att utveckla affärsverksamheten genom företagsförvärv är på hög nivå. Finansiering söks för investeringar, men i något högre grad än tidigare även som driftskapital.

SMF-företagen ser något ljusare på framtiden även om det positiva uppvaknandet inte varit särskilt kraftigt. Trots den långsamma utvecklingen är de kraftigt tillväxtorienterade företagens andel oförändrad och ungefär vart tionde SMF-företag uppger sig ha en kraftig tillväxtvilja.

Intresset för företagsförvärv syns som ett behov av finansiering

Vart femte SMF-företag ser företagsförvärv som en faktor som eventuellt kan påskynda tillväxten. Det är särskilt glädjande att till och med nästan vart tredje av de kraftigt tillväxtorienterade företagen är intresserat av att utvidga sin verksamhet genom företagsförvärv under de två följande åren. Intresset för företagsförvärv yppar sig också som ett behov av extern finansiering, då ungefär 80 procent av dessa företag meddelade sig behöva finansiering för en eventuell utvidgning.

”Undersökningar visar att ett ägarbyte inte hör till framtidsplanerna i ungefär hälften av SMF-företagen. Å andra sidan uppger 40 procent att de kommer att lägga ner företagsverksamheten under de kommande tio åren. Vi vill vara med och uppmuntra säljarna att börja förbereda köpet i tid och att tillväxtvilliga företags planer inte skrotas på grund av brist på finansiering. Det finns lösningar för finansiering av ägarbyten och företagsförvärv”, säger verkställande direktören för Finnvera, Pauli Heikkilä.

Ägarbyten syns även i utvecklingen av företagens värde. SMF-företag som är intresserade av ägarbyten och företagsförvärv följer aktivt företagets värde, medan andra företag är klart mindre intresserade av detta.

Ingen väsentlig förändring i tillgången på finansiering

Tillgången på finansiering är fortfarande på god nivå och en dryg femtedel av småföretagen uppger sig ha ansökt om bankfinansiering eller annan finansiering. Intresset för extern finansiering är fortfarande stort särskilt bland tillväxtorienterade företag. SMF-företagen tänker ansöka om finansiering för olika investeringsbehov och även för tillväxtsatsningar. En orsak till planerna på att ansöka om finansiering är den snabbare ekonomiska tillväxten, antagandet att tillväxten fortsätter och den ökade investeringsaktiviteten till följd av detta. I fråga om dessa har utsikterna ytterligare förbättrats något jämfört med föregående barometer. Att en något större del av företagen tänker ansöka om finansiering som driftskapital är å andra sidan ett tecken på att förväntningarna är något osäkra.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern våren 2017 grundar sig på svar från ungefär 4 800 SMF-företag.

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12017-549090

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400