Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–september 2013

15.11.2013

Finansiering är tillgänglig – efterfrågan är lam

Bankfinansieringen är fortfarande relativt välfungerande i Finland, men bankernas krav på säkerhet och självfinansiering har skärpts och priset på finansiering har stigit. Bland små och medelstora företag färgas finansieringsbehovet fortfarande av det låga antalet investeringar. I Finnvera olika kapitalfinansieringar och omändringar av tidigare finansieringar gjordes i stor omfattning, men efterfrågan räknad i euro var svag. Minskningen av Finlands totalexport inverkade inte på exportfinansieringen, som var större än under samma period föregående år.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

I januari–september sjönk eurobeloppet av finansieringsofferterna till små och medelstora företag med 12 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet finansieringsansökningar som rörde exportaffärer var större än året innan, men antalet givna offerter var ändå nästan 10 procent mindre. För en del av ansökningarna pågick ännu förhandlingar om kreditavtal.

Finnverakoncernens resultat uppvisade en vinst på 71 miljoner euro, dvs. betydligt bättre än resultatet för motsvarande period året innan (30). Till koncernens förbättrade resultat bidrog främst ökningen av moderbolaget Finnvera Abp:s provisionsintäkter samt minskade nedskrivningar på fordringar och mindre borgens- och garantiförluster. Det försvagade räntebidraget sänkte det förbättrade resultatet i motsvarande grad.

I moderbolaget Finnvera Abp uppvisade både exportfinansieringen och finansieringen till små och medelstora företag positivt resultat: Exportfinansieringens resultat uppgick till 63 miljoner euro (45) och den inhemska kredit- och borgensverksamhetens resultat till 11 miljoner euro (-10). Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernresultatet var -3 miljoner euro (-4).

Koncernens nyckeltal 30.9.2013 (30.9.2012)

  • Kapitaltäckning 17,3 % (15,8)
  • Kostnads–intäktsprocent 25,1 % (27,6)
  • Soliditet 19,3 % (23,4).

Utsikter

Den osäkra situationen i världsekonomin försvagar investeringsviljan, tillväxtplanerna och risktagningen. Detta återspeglas i en måttlig efterfrågan inom finansieringen till små och medelstora företag. Den offentliga debatten kring den svaga tillgången på finansiering till i synnerhet små och medelstora företag stärker dessutom företagens förmodan att investeringsklimatet inte är gynnsamt. Finnveras grundläggande uppgift är att säkerställa finansiering för finansieringsdugliga projekt och denna uppgift sköts även i ekonomiskt utmanande tider.

Utsikterna för finländsk industri som koncentrerat sig på export av investeringsvaror är fortfarande lama. Efterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter torde dock även framöver vara lika stor som nu, eftersom företagen i likhet med konkurrerande länder strävar efter att vinna affärer med helhetslösningar som även omfattar den långfristiga finansiering som köparen kräver.

Enligt bedömningen just nu väntas Finnverakoncernens resultat för 2013 vara bättre än året innan. Enskilda risker kan försvaga resultatet avsevärt om de förverkligas.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

"I den allmänna situationen i världsekonomin kan tecken på en långsam återhämtning i den allmänna ekonomiska situationen skönjas trots osäkerheten. På grund av att den industriella strukturen och konkurrenskraften har försvagats är situationen i Finland ännu inte lika hoppingivande. Finlands export har inte ökat i år, men efterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter är ändå fortsättningsvis på en hög nivå, vilket delvis beror på effekterna av den strängare regleringen som rör bankerna.

Statsrådet bereder som bäst ett flertal utvecklingsprojekt som rör Finnveras tjänster. Till dessa projekt hör bland annat Finnveras möjlighet att teckna SMF-företags masskuldebrevslån, utöka exportgaranti- och exportkreditfullmakterna, ta i bruk den så kallade återfinansieringsborgen och finansiera storföretags inhemska investeringar. Beslut om dessa fattas sannolikt under årets sista månader."

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information