Content Section
Nyheter

Information om konjunkturfinansiering

På grund av den globala ekonomiska krisen fick Finnvera i mars 2009 tillstånd att bevilja en särskild konjunkturfinansiering fram till utgången av år 2011. Konjunkturfinansiering kan beviljas för maximalt 900 miljoner euro under tre års tid.

Konjunkturfinansiering hjälper igenom svåra tider

Konjunkturfinansiering kan beviljas till företag vars finansieringssituation har försvårats på grund av recessionen och som behöver finansiering för driftskapital eller investeringar när konjunkturerna förbättrats. Innan finansieringen beviljas utförs en företagsanalys där man utreder om verksamheten blir lönsam efter recessionen. Därför behöver Finnvera företagets bokslutsuppgifter för de 2-3 senaste åren och en klar plan över hur det kommer att klara sig ur de svårigheter som recessionen orsakat. Ju mer komplett ansökan är när företaget lämnar in den, desto snabbare förlöper behandlingen.

Finnveras konjunkturfinansiering är avsedd att förbättra företagets finansieringssituation under recessionen. Därför förutsätter beviljandet av finansieringen att också övriga huvudfinansiärer beviljar tilläggsfinansiering eller konsoliderar sina fordringar för ett år. Detta kan innebära till exempel ett amorteringsfritt år eller en tilläggsfinansiering av banken. För att finansieringsbeslut ska kunna fattas förutsätts därför förhandlingar med övriga finansiärer.

Man ansöker inte om en särskild konjunkturfinansiering av Finnvera, utan det räcker med att man fyller i en normal finansieringsansökan.

Följande uppgifter behövs i finansieringsansökan

Ansökan om Finnveras lån och borgen förutsätter alltid att de väsentliga uppgifterna uppges i finansieringsansökan. En omsorgsfullt ifylld ansökan och exakta uppgifter i ombedda ärenden påskyndar behandlingen av ansökan.

Då ansökan fylls i bör man alltid fylla i alla ombedda uppgifter.

Ansökningens innehåll

  • grundläggande uppgifter om företaget, företagaren och ägaren
  • en beskrivning av affärsverksamheten eller en separat affärsplan (företagets viktigaste produkter och tjänster, en bedömning av marknads- och försäljningsutsikterna för dessa, samt företagets kunder och betydande konkurrenter)
  • en beskrivning av projektet som ska finansieras
  • en plan över projektets totala finansiering
  • en resultatplan för företaget för tre år framåt
  • kompletta bokslutsuppgifter inklusive noter för de tre senaste åren för ett redan verksamt företag
  • bolagsordning eller bolagsavtal (om denna/detta finns tillgängligt när ansökan skickas)

Finnveras finansieringsansökning kan fyllas i på internet