Content Section
Artiklar

Kundkännedom är i allas intresse inom exporthandeln

Published date

Finansiella institut är bundna av skyldigheten att känna sina kunder – så handlar Finnvera

Finansieringsverksamhet är i många avseenden baserat på nationella och internationella lagar och anvisningar som Finnvera iakttar i sin verksamhet. Skyldigheterna att känna kunderna är baserade på EU:s penningtvättsdirektiv, vars nationella genomförande Finansinspektionen instruerar och övervakar. I och med en skärpning av en nationella penningtvättslagen kommer Finnvera att precisera sina rutiner gällande kundkännedom från och med maj 2018.

Den nya, effektiviserade kundkontrollen innebär i praktiken en mer systematisk och mer dokumenterad kontroll av kunder och i vissa situationer även andra parter i finansieringsprojekt.

Vad innebär kundkännedom i praktiken?

Kundkontroll (KYC, know your customer) är en skyldighet som ställs i penningtvättslagen i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär en skyldighet för finansiella institut och andra aktörer att identifiera och kontrollera sina kunder samt arten och omfattningen på deras verksamhet.

När ett företag ansöker om finansiering omfattar kundkontrollskyldigheterna i praktiken i en grundläggande situation identifieringsuppgifter om kunden, företagets ägarstruktur samt företagsverksamhetens art. Med kund avses företaget som ansöker om finansiering eller förmånstagare av Finnveras borgen eller garanti.

Vid behov kan även olika så kallade bakgrundsuppgifter som är förknippade med anseenderisk, som negativa nyheter, upptagningar på sanktions- och korruptionslistor samt uppgifter om eventuella myndighetssanktioner om företaget sökas.

Från och med juni 2018 utvidgas kundkontrollen till att även omfatta exportföretagets köparkunder, dvs. så kallade tredje parter. Detta innebär att en utredning om anseenderisk genomförs om köparen och andra behövliga parter, när det är frågan om en köparkreditgaranti med över två års betalningstid, en exportgaranti eller en rembursgaranti på över två år eller en växelgaranti. Lagen förutsätter inte detta, men för Finnvera är denna third party due diligence en del av en ansvarsfull finansieringsverksamhet.

Varför skärper Finnvera sina rutiner?

Mer omfattande kännedom av parter i finansieringsprojekt är vanligt i dag. Våra ägare, våra samarbetsbanker och Finansinspektionen förutsätter eller rekommenderar sådana rutiner för en ansvarsfull finansieringsverksamhet. I finansbranschen tillämpas motsvarande kundkontrollskyldigheter. Därutöver är det förnuftig riskhantering att göra en oberoende bedömning om parterna i projekt.

Vad förutsätter detta av kunderna och övriga parter i finansieringsprojekt?

Vi behöver lite mer information om företaget, och vid behov även av andra parter i finansieringsprojektet. Finnvera utnyttjar uppgifter tillgängliga i offentliga register och andra databaser i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar efter att detta ska orsaka så lite extra besvär för kunden som möjligt.

Finnveras bakgrundsutredning kan vara till nytta även för övriga parter i finansieringsprojektet. Vi får utbyta information med andra aktörer som deltar i samma projekt, som banker.

Varför frågar Finnvera efter samma saker som banken i samma projekt?

Även om aktörerna i samma projekt kan utbyta information, förutsätter penningtvättslagen i sista hand en självständig kundkontroll. Vi kan alltså inte enbart stödja oss på utredningar som andra genomfört. Om möjligt samarbetar vi givetvis med banken, om till exempel en utländsk köpare eller annan part som banken kan ha information om medverkar.

Vad gör Finnvera, om det vid KYC-utredningen framkommer till exempel negativa nyheter om kreditmottagarföretaget? Beviljas garantin inte?

Vårt primära alternativ är inte att vägra garantin. Negativa omständigheter som framkommit om kreditmottagaren (som korruption med kopplingar till företaget, människorätts- eller miljöförseelser eller annan brottslig verksamhet) behandlas alltid från fall till fall och risken bedöms för det ansökta projektets del. Det väsentliga vid bedömningen av dessa är bland annat hur nyligen händelserna har inträffat, om företaget efter det inträffade har vidtagit korrigerande åtgärder i ärendet och framför allt om man kan vara tillräckligt säker på att dessa händelser riktas mot det ansökta projektet.

Vad förutsätter kreditgarantiinstitut i andra länder och vilka rutiner har de?

Bättre kontroll av parterna i finansieringsprojekt är en allmän trend bland garantiinstitut. Ansvar inom finansieringsverksamhet har på senare tid betonats särskilt bland offentliga finansiärer och detta innebär i praktiken bl.a. effektiviserade kundkontrollskyldigheter. Resurser och databaser som används för kundkontroll utökas hela tiden.

Finnveras modell har i stor utsträckning utarbetats efter modellen för nordiska kreditgarantiinstitut, och till exempel i Sverige används en snarlik riskhanteringsmodell.

Mer information:

Anne Haataja, compliance officer, Finnvera 029 460 2852

Dela sidan: