Content Section

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten.

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten. Borgen kan beviljas företag i alla storleksklasser och i hela landet.

Borgen lämpar sig bl.a. för investeringar i vattenvård, luftvård och återvinning av avfall samt för projekt i anslutning till förnybar energi, och ställs för företag som behöver finansiering till exempel för investeringar i vindparker, biobränsleanläggningar eller värmekraftverk som utnyttjar skogsenergi.

Borgen kan även användas för projekt som syftar till att förbättra energieffektiviteten samt för ändringar, reparationer och förbättringar i ovan beskrivna projekt.

Borgen kan även beviljas sådana investeringar i utlandet som avsevärt förbättrar miljöns tillstånd i Finland.

Vid beslut om beviljande av borgen ska Finnvera fästa vikt vid hur effektiva och ändamålsenliga
åtgärder som kommer att vidtas vid miljöskydds investeringarna och energiinvesteringarna.

Villkor för miljöborgen

Miljöborgen är i första hand avsedd för stora företag som bedriver industriell eller därmed 
jämförbar produktionsverksamhet.

Lånetiden för en garanterad kredit är i regel högst 10 år.

Borgen kan beviljas för en del av krediten genom riskfördelning med finansiären. Finnveras borgensandel av krediten kan vara högst 80 procent.

För handläggningen av ansökan om borgen ska sökanden tillställa Finnvera en redogörelse över ändamålsenligheten och effektiviteten i miljöskyddsinvesteringen eller investeringen i avfallsåtervinning. Om det handlar om en energiinvestering ska sökanden lämna en redogörelse över på vilket sätt användningen av förnybar energi ökar, vilka miljökonsekvenser projektet har eller hur energieffektiviteten förbättras. Redogörelsen ska upprättas av ett konsultbolag eller en annan aktör med tillräcklig kompetens.

Vid miljöskyddsinvesteringar i utlandet inhämtar Finnvera, förutom nämnda redogörelse av sökanden, utrikesministeriets utlåtande om investeringens ändamålsenlighet.

Om motsäkerheter förhandlas från fall till fall.

Miljöborgens pris

Mottagare av borgen åläggs att betala en årlig borgensprovision. Beloppet på provisionen påverkas av mottagarens finansiella ställning, kredittiden samt eventuella motsäkerheter. Därtill uppbärs en expeditionsavgift.

Ansökan om miljöborgen

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.