Rahoitustoiminta

Sisällysluettelo

Rahoitustoiminta

Finnvera haluaa rahoitustoiminnallaan vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn - niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille.

Finnvera mahdollistaa kokonaisrahoitusratkaisuja, jotka koostuvat Finnvera-konsernin omista tuotteista sekä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien palvelutarjonnasta. Finnvera-konserni tarjoaa asiakkailleen lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja.

Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää.

Rahoitus ja vastuukanta liiketoimintayksiköittäin

Tarjottu rahoitus (mrd. €)

1-6/2022

2021

2020

2019

2018

Kotimaan rahoitus*

0,7

1,7

1,7

1,0

0,9

Viennin rahoitus**

2,2

4,3

2,9

5,2

3,0

Yhteensä

2,9

6,1

4,6

6,2

3,9

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Vastuukanta (mrd. €)

6/2022

2021

2020

2019

2018

Kotimaan rahoitus*

2,8

3,1

2,9

2,3

2,3

Viennin rahoitus**

22,0

22,2

22,0

25,2

23,3

Yhteensä

24,8

25,3

24,9

27,4

25,6

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset, pk-vientitakuut sekä takaus- ja vientitakaussaamiset
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Myönnetty kotimaan rahoitus päätoimialoittain 

 

1-6/
2022

 

1-6/
2021

 

1-6/
2020
  1-6/
2019
 
 

Milj. e

%

Milj. e

%

Milj. e 

%

Milj. e

%

Teollisuus

316

51 %

698

67 %

417

41 %

285

56 %

Liike-elämän
palvelut

145

23 %

157

15 %

248

24 %

113

22 %

Kauppa ja
kuluttaja-
palvelut

119

19 %

104

10 %

190

19 %

73

14 %

Matkailu

36

6 %

65

6 %

145

14 %

29

6 %

Maaseutu-
elinkeinot

7

1 %

17

1 %

12

1 %

7

1 %

Yhteensä

623

100 %

1040

100 %

1013

100 %

506

100%

Lisätietoa:

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 (PDF)

Vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset

Näitä aloja emme voi rahoittaa

Seuraavat toimialat eivät ole Finnveran rahoitustoiminnan piirissä Finnveran toimintaa ohjaavan lainsäädännön tai yhtiön omien linjausten mukaisesti: 

 • Maa- ja metsätilatalous*
 • Rakentamisen perustajaurakointi* ja kiinteistösijoittaminen
  • Näiltä osin *Finnveran rahoitustoimintaa ohjaa laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta. Rahoituskelpoisia ovat maa- ja metsätalouden erityistoimialoilla toimivat yritykset kuten esimerkiksi, kasvihuoneviljely, turkistarhaus-, taimikasvatus-, metsäpalvelu- ja puunkorjuuyritykset. 
 • Rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustoiminta ja kryptovaluuttoihin perustuva liiketoiminta 
 • Uhkapelitoiminta 
 • Pornografinen aikuisviihde 
 • Hiilivoimalat, hiilen kaivaminen ja toimialan infrastruktuurihankkeet  
  • Rajaus ei koske metallurgista hiiltä, jota käytetään teräksen valmistukseen. Sallittua on olemassa olevien voimalaitosten saastuttamisen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet silloin, kun voimalaitoksen elinikä tai kapasiteetti ei kasva. Voimala, jossa on CCUS- teknologia (carbon capture, utilisation and storage facilities) tai sen asentaminen ei ole kiellon piirissä.
 • Vientitakuut uusiin turvevoimalahankkeisiin ulkomailla 
 • Öljy- ja kaasuhankkeisiin kohdistuvat, 1.1.2023 jälkeen jätetyt vientitakuuhakemukset:
  • 1. Vientitakuita ei myönnetä uusien öljy- ja kaasukenttien etsintään ja poraukseen tai vanhojen kenttien merkittäviin laajennuksiin sekä em. kenttiä varten rakennettavaan kiinteään infrastruktuuriin (esim. öljyputket).
  • 2. Vientitakuita myönnetään öljyvoimaloihin vain rajoitetuissa tilanteissa: varavoimalat tai syrjäisellä alueella sijaitsevat erilliset sähköverkot, joissa muu ratkaisu ei ole toteuttamiskelpoinen toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja uusiutuvan energian mahdollistamiseksi.
  • 3. Vientitakuita myönnetään kaasuvoimaloihin vain rajoitetuissa tilanteissa:
   • Voimala on vara- tai säätövoimaa uusiutuvalle energialle tai
   • Voimala tuottaa perusvoimaa ja korvaa energiaverkossa suurempipäästöistä energiatuotantoa tai uusiutuvan energian käyttö ei ole perusteltua
  • Voimalan polttoaineena pidetään ensisijaista polttoainetta, jota se käyttää pääasiassa elinkaarellaan.
  • Finnvera julkaisee linjauksen piiriin kuuluvat taatut hankkeet ja toimialalinjauksen mukaiset perustelut. COP26 -julkilausuman mukaisesti edellä mainittujen poikkeusten tulee olla 1,5 asteen ilmastotavoitteen mukaisia.
    
  • Linjaus ei koske:
   • Kaupanrahoitusta (vientitakuuhanke, jonka takaisinmaksuaika alle 2 vuotta) ja hankkeita Suomessa
   • Muuta kuin fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvaa energiantuotantoa (esim. energiatuotanto biopolttoaineilla, vedyllä) ja energiatuotannon ulkopuolisia toimialoja (esim. alukset)
   • Energiaintensiivisten alojen voimantuotantoa (esim. paperi- ja terästehtaat)
   • Sähkö- ja lämpöverkkoja sekä yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin voimantuotantoa (esim. sairaalat, vesilaitokset) ja ympäristön tilaa tai turvallisuutta parantavia hankkeita

Toimialasta riippumatta merkittävät kielteiset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat luoton hylkäysperusteita. 

Riskinotto

Hallittu riskinotto on oleellinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla. Riskinottoa ohjataan riskinottohalukuuden, luottopolitiikan ja sisäisten prosessien avulla.

Finnvera toimii viime kädessä valtion vastuulla ja pystyy ottamaan yksityisiä rahoituslaitoksia enemmän luottoriskiä. Valtio korvaa osan pk- ja midcap-yrityksille myönnetystä rahoituksesta syntyneistä luottotappioista. Tästä toiminnasta luottotappiokorvauksen jälkeen aiheutuva tappio katetaan taseessa olevasta kotimaan toiminnan rahastosta. 

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita jakamalla luottoriskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnveran tuotteita ovat lainat, takaukset ja vientitakuut. Pk- ja midcap-yrityksille myönnetään rahoitusta pääosin ilman turvaavia vakuuksia, ja rahoitus perustuu riskien ja yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin sekä rahoituksella saavutettavaan vaikuttavuuteen.

Finnveran rahoituksen hinnoitteluun vaikuttavat rahoituksen saajan liiketoiminnan arviointi, käytettävissä olevat vakuudet ja rahoituksen maturiteetti. Viime vuosina Finnvera on lisännyt riskinottoaan sekä yritysten kotimaan toimintojen että vientikaupan rahoituksessa, ja riskinottoa on edelleen lisätty koronatilanteen myötä.

Vientitakuun hinnoittelu perustuu riskin kohteen luottoriskiä heijastavaan riskiluokkaan. Viennin rahoituksen mahdollinen tappiollinen tulos katetaan ensisijaisesti toiminnasta aikaisempina tilikausina syntyneistä voitoista, jotka on siirretty yhtiön taseessa olevaan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon.

Terveyttäminen

Asiakasyritysten taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta on osa Finnveran riskienhallintaa. Tavoitteena on reagoida yritysten tilanteen heikentymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta elinkelpoinen yritystoiminta voidaan turvata.

Jos yrityksen omat kehittämistoimet eivät tuota toivottua tulosta, on syytä käyttää ulkopuolisten ammattilaisten apua. Finnveran omat terveyttämisen asiantuntijat auttavat avun etsimisessä.

Terveyttämistoimenpiteiden avulla yritys voi selvitä taloudellisista vaikeuksistaan ja jatkaa toimintaansa kannattavana ja kilpailukykyisenä. Finnveralle onnistunut terveyttäminen merkitsee pienempiä luottotappioita. Nopea ja asiantunteva terveyttäminen on myös yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan välttää yritystä mahdollisesti uhkaava toiminnan loppuminen ja työpaikkojen menetykset.

Teknisesti terveyttäminen toteutetaan yleensä vapaaehtoisella terveyttämisohjelmalla tai yrityssaneerauslain tarkoittamalla virallisella saneerauksella. Joskus konkurssi jää ainoaksi vaihtoehdoksi, mutta näissäkin tilanteissa elinkelpoinen osa liiketoiminnasta voidaan usein myydä uudelle omistajalle.