Rahoitustoiminta

Sisällysluettelo

Rahoitustoiminta

Finnvera haluaa rahoitustoiminnallaan vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn - niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. 

Finnvera mahdollistaa kokonaisrahoitusratkaisuja, jotka koostuvat Finnvera-konsernin omista tuotteista sekä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien palvelutarjonnasta. Finnvera-konserni tarjoaa asiakkailleen lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja.

Finnvera-konsernissa pääomasijoitustoimintaa harjoittaa EAKR-Aloitusrahasto Oy.

Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää.

Kotimaan rahoitus

 

1.1.-30.9.2021

1.1.-30.9.2020

Muutos

Rahoituksen kysyntä, lainat, takaukset ja vientitakaukset

Milj. e

1 875

2 317

-19 %

Kpl

7 814

11 569

-32 %

Rahoituspäätökset, lainat, takaukset ja vientitakaukset

Milj. e

1 231

1 284

-4 %

Kpl

5 596

7 969

-30 %

Rahoitusten uudelleenjärjestelyt

Kpl

5 756

11 690

-51 %

 

Myönnetty kotimaan rahoitus päätoimialoittain 

 

1-9/
2021

 

1-9/
2020

 

1-9/
2019
  1-9/
2018
 
 

Milj. e

%

Milj. e

%

Milj. e 

%

Milj. e

%

Teollisuus

805

65 %

579

45 %

375

57 %

354

55 %

Liike-elämän
palvelut

198

16 %

308

24 %

136

21 %

123

19 %

Kauppa ja
kuluttajapalvelut

133

11 %

220

17 %

102

15 %

115

18 %

Matkailu

78

6 %

157

12 %

39

6 %

47

7 %

Maaseutu-
elinkeinot

18

1 %

21

2 %

9

1 %

9

1 %

Yhteensä

1231

100 %

1284

100 %

660

100 %

648

100%

Rahoitus ja vastuukanta liiketoimintayksiköittäin

Tarjottu rahoitus (mrd. €)

1-9/2021

2020

2019

2018

2017

Kotimaan rahoitus*

1,3

1,7

1,0

0,9

1,0

Viennin rahoitus**

3,1

2,9

5,2

3,0

7,5

Yhteensä

4,4

4,6

6,2

3,9

8,5

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

 

Vastuukanta (mrd. €)

6/2021

2020

2019

2018

2017

Kotimaan rahoitus*

3,2

2,9

2,3

2,3

2,5

Viennin rahoitus**

21,5

22,0

25,2

23,3

22,2

Yhteensä

24,7

24,9

27,4

25,6

24,7

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset, pk-vientitakuut sekä takaus- ja vientitakaussaamiset
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Lisätietoa:

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 (PDF)

Finnveran vuosi 2020

Vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset

Riskienhallinta

Hallittu riskinotto on oleellinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla. Riskinottoa ohjataan riskinottohalukuuden, luottopolitiikan ja sisäisten prosessien avulla.

Finnvera toimii viime kädessä valtion vastuulla ja pystyy ottamaan yksityisiä rahoituslaitoksia enemmän luottoriskiä. Valtio korvaa osan pk- ja midcap-yrityksille myönnetystä rahoituksesta syntyneistä luottotappioista. Tästä toiminnasta luottotappiokorvauksen jälkeen aiheutuva tappio katetaan taseessa olevasta kotimaan toiminnan rahastosta. 

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita jakamalla luottoriskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnveran tuotteita ovat lainat, takaukset ja vientitakuut. Pk- ja midcap-yrityksille myönnetään rahoitusta pääosin ilman turvaavia vakuuksia, ja rahoitus perustuu riskien ja yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin sekä rahoituksella saavutettavaan vaikuttavuuteen.

Finnveran rahoituksen hinnoitteluun vaikuttavat rahoituksen saajan liiketoiminnan arviointi, käytettävissä olevat vakuudet ja rahoituksen maturiteetti. Viime vuosina Finnvera on lisännyt riskinottoaan sekä yritysten kotimaan toimintojen että vientikaupan rahoituksessa, ja riskinottoa on edelleen lisätty koronatilanteen myötä.

Vientitakuun hinnoittelu perustuu riskin kohteen luottoriskiä heijastavaan riskiluokkaan. Viennin rahoituksen mahdollinen tappiollinen tulos katetaan ensisijaisesti toiminnasta aikaisempina tilikausina syntyneistä voitoista, jotka on siirretty yhtiön taseessa olevaan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon.

Terveyttäminen

Asiakasyritysten taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta on osa Finnveran riskienhallintaa. Tavoitteena on reagoida yritysten tilanteen heikentymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta elinkelpoinen yritystoiminta voidaan turvata.

Jos yrityksen omat kehittämistoimet eivät tuota toivottua tulosta, on syytä käyttää ulkopuolisten ammattilaisten apua. Finnveran omat terveyttämisen asiantuntijat auttavat avun etsimisessä.

Terveyttämistoimenpiteiden avulla yritys voi selvitä taloudellisista vaikeuksistaan ja jatkaa toimintaansa kannattavana ja kilpailukykyisenä. Finnveralle onnistunut terveyttäminen merkitsee pienempiä luottotappioita. Nopea ja asiantunteva terveyttäminen on myös yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan välttää yritystä mahdollisesti uhkaava toiminnan loppuminen ja työpaikkojen menetykset.

Teknisesti terveyttäminen toteutetaan yleensä vapaaehtoisella terveyttämisohjelmalla tai yrityssaneerauslain tarkoittamalla virallisella saneerauksella. Joskus konkurssi jää ainoaksi vaihtoehdoksi, mutta näissäkin tilanteissa elinkelpoinen osa liiketoiminnasta voidaan usein myydä uudelle omistajalle.