Finnveran hankinnat

Finnvera noudattaa hankinnoissaan hankintalain periaatteita. Kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Finnvera on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö ja sen kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Finnvera selvittää tilaajavastuulain velvoittamalla tavalla, että sopimuskumppanit täyttävät sopijapuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Hankintaperiaatteet

  • Noudatamme hankinnoissamme hankintalain periaatteita. Näitä ovat avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys ja suhteellisuus.
  • Finnveran hankintatoimi on keskitetty. Päävastuu Finnveran hankintaprosessista sekä hankintojen eteenpäin viemisestä on hankintatiimillä. Hankinnat huomioidaan projekteissa Finnveran kehittämisen toimintamallin mukaisesti.
  • Teemme hankinnat suunnitelmallisesti osana Finnveran vuosisuunnittelua. Ennakoimme suunnittelussa hankintojemme volyymit ja aikataulutuksen, ottaen huomioon myös pidemmän aikavälin suunnittelun.
  • Pyrimme hankinnoissa ja hankintaprosessissa kustannustehokkuuteen. Keskitämme hankinnat laajemmille puitesopimuksille silloin kuin se on tarkoituksenmukaista. Hyödynnämme myös Hanselin puitejärjestelyjä.
  • Teemme mahdollisuuksien mukaan yhteishankintoja Business Finlandin kanssa.
  • Huomioimme hankinnoissa vastuullisuusasiat, kuten ympäristö- ja sosiaalisten asioiden vaikutukset sekä Code of Conductin ja asiakkaan tuntemista koskevat toimintatavat.
  • Hankintoihimme liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain asianosaisjulkisuuden piirissä.
  • Periaatteenamme on, että Finnvera ei anna julkisia hankintareferenssejä.
Jaa sivu: