Content Section

Internationaliseringslån

Innehållsförteckning

Internationaliseringslån

Internationaliseringslån är avsett för finansiering av finländska SMF-företags affärsverksamhet utomlands.

Föremålet för finansieringen kan vara investeringar, utveckling eller tillväxt i ett finländskt SMF-företags verksamhetsställe utomlands eller ett dotter- eller intresseföretag som grundas eller som är verksamt utomlands. Även förvärv eller ökning av ägarandel eller höjning av aktiekapital i ett utländskt dotter- eller samföretag kan komma på fråga. Finansieringsmottagaren ska efter investeringen inneha minst 1/5 av röstantalet i ett utländskt intresseföretag. Internationaliseringsprojektet ska märkbart främja företagets verksamhet i Finland. 

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys i syfte att utreda hur projektet påverkar företagets verksamhet i Finland samt företagets beredskap och andra förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och internationell expansion. Vidare utreds vilka risker målmarknaden och en eventuell samarbetspartner för med sig och hur företaget förberett sig för dem.

Villkor för internationaliseringslån

Finansiering beviljas små eller medelstora företag som verkar i Finland för projekt som främjar verksamheten. Finansiering lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är föremål för finansieringen ska i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansieringen kan inte direkt riktas mot exportfinansiering, dvs. användningsändamålet kan inte enbart vara att grunda ett försäljningskontor.

Internationaliseringslånet kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och innehav i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag.

När finansiering beviljas beaktas förutom företagsundersökningen även landsrisken och verksamhetsmiljön i projektlandet. Det dotterbolag eller intresseföretag som finansieringen gäller kan verka i ett land vars betalningsförmåga enligt Finnveras landklassificering är åtminstone måttlig. Finnveras andel av internationaliseringsprojektets finansiering avtalas från fall till fall.

Via länken nedan kan du granska hur olika länder klassificeras. Om du planerar etablering rekommenderar vi att kontakta regionchefen för det aktuella landet.

Låne- eller borgenstid är i allmänhet högst 10 år. De två första låneåren kan vara amorteringsfria. Säkerhet förhandlingsbar från fall till fall.

Internationaliseringslåns pris

Referensränta är 6 månaders euriborränta och marginal som påverkas av företagets lönsamhet, den operativa risken i anslutning till affärsverksamheten, kredittiden, mållandet samt 
eventuella säkerheter.

Mottagare av borgen debiteras en årlig borgensprovision som påverkas av företagets lönsamhet, den operativa risken i anslutning till affärsverksamheten, borgenstiden, mållandet samt 
eventuella säkerheter. På lånet uppbärs en expeditionsavgift.

Ansökan om internationaliseringslån

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du vill kan du göra upp en affärsplan och resultatplan i tjänsten Mitt FöretagsFinland.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Läs mer om ansökning om finansiering