Etsi Finnverasta

Vientitakuutoiminta

Edellinen sivu

Vientitakuutoiminta

Finnvera pyrkii turvaamaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vientimarkkinoilla tarjoamalla viejille ja viennin rahoittajille vähintään samantasoiset järjestelyt vienti- ja projektirahoitusriskien kattamiseksi kuin pääkilpailijamaamme tarjoavat omille yrityksilleen. Asiakkainamme ovat sekä yritykset että kotimaiset ja kansainväliset pankit ja rahoituslaitokset.

Katettavat riskit

Vientitakuutoiminnassa maat luokitellaan kahdeksaan maaluokkaan vientitakuulaitoksissa käytössä olevien menetelmien ja maariskiarvion perusteella. Maaluokan määräytymiseen vaikuttavat arvio maan kyvystä hoitaa ulkoiset velvoitteensa, odotukset maan talouden tulevasta kehityksestä sekä poliittinen vakaus ja lainsäädäntö.

Riskinoton perustana on Finnveran maakohtainen takuupolitiikka, sillä yksittäisten, samassa maaluokassa olevien maiden välillä voi olla huomattaviakin eroja.

Seuraamme maiden taloudellista ja poliittista tilannetta ja sopeutamme maaluokan muutoksien mukaisesti. Jokaisen maan luokitus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Poliittiset riskit

Poliittiset riskit liittyvät ulkomaisen ostajan tai luotonsaajan maahan tai johonkin kolmanteen maahan, josta voi aiheutua luottotappioita viejälle, investoijalle tai rahoittajalle.

Tavallisimmat poliittiset riskit ovat luottovaluutan siirron rajoitukset, velkojen vakauttaminen ja sota tai kapina. Suvereeni riski on kyseessä, kun luotonsaajana tai takaajana on viennin kohdemaan keskuspankki, valtiovarainministeriö tai muu viranomainen, joka edustaa suoraa valtion riskiä.

Pelkkää poliittista riskiä katettaessa ei kateta ostajan, luotonsaajan tai takaajan aiheuttamia kaupallisia riskejä.

Poliittista riskiä arvioidaan seuraamalla jatkuvasti poliittisen riskin maiden luottokelpoisuutta (ks.maapolitiikka). Poliittisia riskejä arvioidaan seuraavin maan taloudelliseen tilanteeseen liittyvin kriteerein:

Kaupalliset riskit

Vientitakuutoiminnan kaupallisen riskin kohteet ovat ulkomaisia, yleensä OECD-alueen ulkopuolella sijaitsevia pankkeja, yrityksiä tai projektiyhtiöitä, joista aiheutuvia riskejä katetaan Finnveran myöntämien kaupallisten riskien vientitakuilla.

Tyypillisimpiä kaupallisia riskejä ovat konkurssi, muu maksukyvyttömyys tai maksuhaluttomuus. Luotonsaaja/yritys- tai ostajariski pääsääntöisesti aina analysoidaan ennen takuun myöntämistä, myös silloin kun pankki on luoton takaajana. Hankkeesta suoritettavan riskinanalyysin laajuus suhteutetaan aina kaupan kokoon ja arvioituun riskimäärään.

Takuuhakemuksen kaupallisen riskin arvioon vaikuttavia keskeisiä asioita ovat:

 • kaupan kohde/hanke
 • toimiala
 • liiketoiminta ja sen kannattavuus
 • rahoitusrakenne
 • riskinjako/katteet
 • vakuudet
 • ympäristövaikutukset
 • kohdemaa
 • toimintaympäristö
 • hinnoittelu
 • muut mahdolliset näkökohdat

Finnvera voi muuttaa takuupolitiikkaansa tai kaupallisten riskien hinnoittelua olosuhteiden tätä edellyttäessä.

Lisätietoa kaupallisista riskeistä

 • Yritys- ja ostajariski
 • Projektiriski
 • Pankkiriski

 • Pankkiriski

  Ohjeellisia pankkiriskinotossa huomioitavia seikkoja ovat

  • pankin vakavaraisuus, taseen laatu, kannattavuus ja likviditeetti ovat maan olosuhteisiin nähden riittävällä tasolla
  • pankin johdon taso
  • valtion tai omistajien tuki pankille
  • Finnveran riskiosuus tavallisesti enintään 10% pankin omista varoista
 • Projektiriski

  Ohjeellisia projektiriskinotossa huomioitavia seikkoja ovat

  • Hanketta varten perustetaan oma erillinen projektiyhtiö ja luottojen takaisinmaksu perustuu projektiyhtiön tulevaan kassavirtaan.
  • Hankkeen tulee ennusteiden mukaan olla kannattava ja kassavirran riittävä luoton takaisinmaksuun.
  • Projektilla täytyy olla vakuudet, jotka jaetaan pro rata/pari passu (tasasuhteisesti ja yhtäläisin oikeuksin) luotonantajien kesken.
  • Projektin oma pääoma vähintään 30 % (vaatimus vaihtelee hanke- ja toimialakohtaisesti)
  • Finnvera voi taata projektin koko luottojen määrästä enintään 50 %
  • Riskinjaon toteutuessa Finnvera voi ylittää maksimiriskin EUR 100 miljoonaa, mikäli hankkeen kokonaisinvestointiarvo on korkea.
  • Investoinnin vähimmäiskoko EUR 10 miljoonaa ja lisäksi edellytyksenä on mm. hankkeesta tehty riippumaton kannattavuustutkimus (ns. feasibility study).
  • Omistajien lisäsitoumuksia voidaan vaatia (recourse)

  Riittävän kaupallisen riskin arvioinnin takaamiseksi Finnvera on laatinut tarkistuslistan, jossa lueteltujen projektia koskevien tietojen toimittaminen jo hakemuksen yhteydessä nopeuttaa takuukäsittelyä huomattavasti. Viennin rahoitusyksikkö antaa lisätietoja tarvittaessa.

  Projektin kaupallisten riskien tarkistuslista

  • investointikohteen kuvaus ja toteuttamisaikataulu
  • kohdemaan lainsäädäntöympäristö ja viranomaistoiminta
  • makroekonomiset/demografiset muuttujat
  • omistajat, sponsorit
  • projektiyhtiön organisaatio ja johto
  • hankkeen liiketaloudellinen ympäristö ja markkinanäkymät
  • rahoitus ja projektiyhtiön tulostavoitteet
  • vakuudet ja sponsorien mahdollinen lisätuki projektille.

  Projektiriskihankkeita voidaan myös toteuttaa OECD:n vuonna 1998 voimaan tulleen joustavamman projektirahoitussopimuksen ehtojen puitteissa, mikä antaa mahdollisuuden joustaa hankkeen pääoman takaisinmaksuaikataulun ja enimmäisluottoaikojen osalta.

 • Yritys- ja ostajariski

  Ohjeellisia yritys-/ostajariskin määrittämisessä huomioitavia seikkoja

  • oma pääoma on riittävä
  • taloudellinen tilanne (omavaraisuusaste) on vähintään tyydyttävä
  • toiminnan kannattavuus (käyttökate/nettotulos) on riittävän hyvä
  • luottotiedot ovat kunnossa, ei maksuhäiriöitä tai varoittavia mainintoja
  • Finnveran riskiosuus on enintään 20 % liikevaihdosta, eikä se saa ylittää riskikohteen oman pääoman määrää

Maapolitiikka

Maapolitiikka ja maaluokitus luovat puitteet vientiriskien kattamiselle. Finnvera arvioi jatkuvasti poliittisen riskin maiden luottokelpoisuutta.

Maapolitiikka kertoo

 • Finnveran riskinoton kyseisessä maassa
 • vaadittavat vastavakuudet tai edellytettävät maksuehdot
 • hyväksyttävän maksimiriskiajan

Finnvera jakaa maat kahdeksaan maaluokkaan. Tietyn kohdemaan lyhyen ja keskipitkän/pitkän maksuajan riskit voidaan luokitella eri maaluokkiin.

 • Maaluokan määräytymiseen vaikuttavat
  • arvio maan kyvystä hoitaa ulkoiset velvoitteensa
  • odotukset maan talouden tulevasta kehityksestä
  • poliittinen vakaus
  • lainsäädännöllinen ympäristö
 • Maaluokitukset

  0. erinomainen maksukyky
  1. erittäin hyvä maksukyky
  2. hyvä maksukyky
  3. riittävä maksukyky
  4. kohtalainen maksukyky
  5. välttävä maksukyky
  6. heikko maksukyky
  7. erittäin heikko maksukyky

 • Maaluokka vaikuttaa
  • takuumaksutasoon
  • vaadittaviin vastavakuuksiin
  • Finnveran kyseisen maan maapolitiikkaan

Kansainvälinen sääntely ja yhteistyö

Vientitakuutoimintaa sääntelee joukko kansainvälisiä säädöksiä ja sopimuksia, joiden avulla pyritään hillitsemään vientiluottoehdoilla käytävää kilpailua. Näiden pelisääntöjen noudattaminen ja kehittäminen edellyttää Finnveralta tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Valtioiden välinen yhteistyö tapahtuu OECD:n ja Euroopan unionin puitteissa. OECD-vientiluottosopimus on tärkein vientiluottotoimintaa sääntelevä kansainvälinen sopimus. EU puolestaan pyrkii luomaan kaikille jäsenmaidensa viejille tasaveroisen kilpailuaseman.

Bernin Unioni on takuulaitosten yhteistyöjärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden laajaan tietojenvaihtoon ja edistää vienti- ja investointitakuutoiminnan terveitä periaatteita.

OECD

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, suom. taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka päämaja on Pariisissa.

Järjestöön kuuluu tällä hetkellä 30 jäsenmaata. OECD edistää kestävää taloudellista kasvua ja työllisyyttä.

 • Kestävää luotonantoa köyhimmille maille

  Maailmanpankkiryhmä ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat asettaneet tavoitteekseen estää köyhimpien maiden uusi velkaantuminen viime vuosina toteutettujen velanalennusten ja anteeksiantojen jälkeen.

  ECD-vientiluottoryhmään kuuluvat valtiot ovat myös kansainvälisten rahoituslaitosten päärahoittajia. Luotonantajamaat ovat mukana kantamassa vastuunsa siitä, että kohdemaiden velkaantuminen pysyy kestävällä tasolla. OECD:n puitteissa on laadittu linjaus siitä, miten kestävä velkataso huomioidaan myöskin julkisesti tuettuja vientiluottoja myönnettäessä.

  Käytännössä tämä merkitsee, että Finnveralla ja muilla OECD- vientiluotto- ja takuulaitoksilla on velvoite ottaa huomioon IMF:n ja Maailmanpankin alhaisen tulotason maille asettamat velanottorajoitukset. Useat alhaisen tulotason maat voivat ottaa julkisen sektorin tarpeisiin vain ns. pehmeäehtoisia luottoja tietyin poikkeuksin. Tämä rajoittaa Finnveran mahdollisuutta rahoittaa näissä maissa toteutettavia julkisen sektorin hankkeita markkinaehtoisilla vientiluotoilla.

  Finnveran aluepäälliköt antavat lisätietoja Finnveran riskinottomahdollisuuksista köyhimmissä maissa.

  Maaluokitukset ja maaluokituskartta

  Kestävän luoton periaatelinjaus ja tuore köyhimpien maiden lista löytyvät OECD:n internetsivuilta.

 • Lahjonta

  OECD:n vientiluotto- ja takuuryhmä antoi joulukuussa 2000 julkilausuman lahjonnanvastaisista toimenpiteistä, joita vientitakuu- ja vientiluottolaitosten on toteutettava julkisesti tuettujen vientiluottohankkeiden yhteydessä (Action Statement on Bribery and Officially Supported Export Credits).

  Joulukuussa 2006 OECD:n neuvosto hyväksyi uuden lahjonnan vastaisen suosituksen (OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits). Suosituksen tarkoituksena on tehostaa lahjonnanvastaisia toimia.

  Finnvera on vientitakuutoiminnassaan sitoutunut toteuttamaan suosituksen mukaiset toimenpiteet. Finnvera edellyttää, että viejä ja takuun edunsaajana oleva pankki antavat vakuutuksen siitä, ettei se ole rahoituksen kohteena olevassa hankkeessa syyllistynyt lahjuksen antamiseen virkamiehelle. Vakuutuksessa viejä sitoutuu maksamaan Finnveralle mahdollisen takuukorvauksen takaisin, mikäli tämän todetaan syyllistyneen lahjontaan.

  Finnvera vaatii lahjonnanvastaisen vakuutuksen myös lyhyen maksuajan takuissa.

  Suosituksen vaatimusten pääpiirteet

  • Vientitakuu- ja vientiluottolaitosten on tiedotettava viejälle niistä seuraamuksista, joihin lahjusten antaminen kansainvälisessä liiketoiminnassa voi kansallisen lainsäädännön mukaan johtaa (Rikoslaki 16 luku 13§ - 14§ ja 20§).
  • Vientitakuu- ja vientiluottolaitosten on rohkaistava viejää kehittämään, soveltamaan ja dokumentoimaan asianmukaisia lahjonnanvastaisia hallintajärjestelmiä ja toimenpiteitä.
  • Vientitakuu- ja vientiluottolaitos ei myönnä julkisesti tuettua luottoa, takuuta eikä muuta julkista tukea, mikäli on riittävästi todisteita siitä, että vientikauppa on saatu aikaan lahjonnalla.
  • Vientitakuu- ja vientiluottolaitoksen on ilmoitettava kansallisille viranomaisille, mikäli ilmenee uskottavaa näyttöä siitä, että vientikauppaan on sisältynyt lahjontaa.
  • Vientitakuu- ja vientiluottolaitoksen on evättävä takuukorvaus tai perittävä nostetut varat takaisin, mikäli takuun edunsaaja on luoton tai takuun myöntämisen jälkeen tuomittu lahjonnasta.
  • Viejän ja takuun edunsaajana olevan pankin on annettava vakuutus siitä, ettei tämä eikä kukaan tämän puolesta toimiva ole vientiluottohankkeessa antanut tai tule antamaan lahjuksia.
  • Viejän on vakuutettava, ettei se esiinny Maailmanpankin tai muun neljän suuren kehitysrahoituslaitoksen ylläpitämillä ja julkisesti saatavissa olevilla "mustilla listoilla" (Afrikan kehityspankki, Aasian kehityspankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä Amerikan kehityspankki).

  Seuraavat Maailmanpankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin listat ovat julkisia.

  Liitteet:
  OECD Council Recommendation
  Viejän vakuutus
  Takuun edunsaajana olevan pankin vakuutus

 • Monikansallisia yhtiöitä koskevat toimintasuositukset

  Takuunottajia pyydetään huomioimaan OECD:n monikansallisille yrityksille antamat toimintasuositukset.

  Toimintasuositukset sisältävät ohjeita vastuulliseen liiketoimintaan. Sisältö koostuu mm. ihmisoikeuksien kunnioittamista, kestävää kehitystä ja tuoteketjun vastuullista hallintaa koskevista periaatteista. Muita suositusten aiheita ovat avoimuus, työllisyys ja työntekijöiden järjestäytyminen, ympäristö, lahjonnan vastaiset toimenpiteet, kuluttajakysymykset, tiede ja teknologia, kilpailu ja verotus. Suositukset on laadittu etenkin monikansallisia yrityksiä ajatellen, mutta niihin tiivistetyt hyvän liiketoiminnan periaatteet soveltuvat kaikenkokoisille yrityksille.

  Suositusten noudattamiseen sitoutuneissa maissa on kansallinen toimija, joka edistää suositusten hyödyntämistä ja käsittelee mahdolliset erimielisyydet toimintasuositusten käytössä.

  Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö sekä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta edistävät toimintasuositusten käyttöä ja toimivat kansallisena yhteystahona:

  OECD:n kansalliset yhteystahot (National Contact Points, NCPs) kaikissa maissa:

 • Projektirahoitus

  Aidon projektirahoitushankkeen (luotonantaja uskoo projektin kassavirran riittävän luoton takaisinmaksuun ja projektin varat ovat riittävä vakuus luotolle) takaisinmaksuohjelma voi olla normaalia vientiluottoa joustavampi eli myötäillä projektin tuottamia kassavirtoja.

  Projektirahoitushankkeen enimmäistakaisinmaksuaika on 14 vuotta ja keskitakaisinmaksuaika (average weighted life) on enintään 7,25 vuotta (paitsi korkean tulotason OECD-maissa).

  Korkean tulotason OECD-maissa julkisesti tuetun osuuden (yhdistetty ECA-osuus) pitää olla alle 50 % koko velkarahoituksesta/lainasyndikaatista ja ECA-osuuden samassa suhteessa (pari passu) muihin rahoittajiin. Enimmäistakaisinmaksuaika on 14 vuotta (keskimääräinen takaisinmaksuaika enintään 7,25 vuotta) paitsi siinä tapauksessa, kun julkisesti tuettu osuus on yli 35 % ja alle 50 % koko velkarahoituksesta/lainasyndikaatista, jolloin enimmäistakaisinmaksuaika on 10 vuotta (keskimääräinen takaisinmaksuaika enintään 5,25 vuotta).

  Projektirahoitushankkeen takaisinmaksuohjelman on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Pääoman ensimmäinen takaisinmaksuerää on maksettava viimeistään 2 vuoden kuluttua luoton alkamisajankohdasta.
  • Pääoman ensimmäisen takaisinmaksuerän on oltava suurempi kuin 2 % luottopääomasta.
  • Koron ensimmäinen takaisinmaksuerä on maksettava 6 kuukauden kuluttua luoton alkamisajankohdasta; sen jälkeen korko voidaan maksaa 12 kk välein.
  • Yksittäinen pääoman takaisinmaksuerä tai takaisinmaksuerien sarja 6 kuukauden sisällä ei saa olla enemmän kuin 25 % koko pääomasta.
 • Vientiluottosopimus

  Tärkeimmät läntiset teollisuusmaat ovat sitoutuneet noudattamaan ns. OECD-vientiluottosopimuksen ehtoja taatessaan, luotottaessaan tai jälleenrahoittaessaan julkisesti tuettuja vientiluottoja.

  Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, joten Finnveran takaamien luottojen on noudatettava vientiluottosopimusehtoja.

  OECD-vientiluottosopimus on valtioiden välinen "herrasmiessopimus". EU on saattanut sopimuksen voimaan jäsenvaltioita sitovana neuvoston päätöksenä.

  Osanottajavaltiot

  Sopimuksen osanottajavaltiot ovat Australia, Etelä-Korea, Kanada, Japani, Norja, Sveitsi, Uusi-Seelanti ja USA sekä EU:n jäsenvaltiot.

  Mitä vientiluottosopimus koskee

  Vientiluottosopimus koskee pääomatavaroiden vientiin sidottuja luottojärjestelyjä, kun luottoaika on 2 vuotta tai enemmän. Puolustustarvikkeet, maataloustuotteet ja vientiin sitomaton kehitysapu eivät kuulu sääntöjen piiriin. Laiva-, lentokone-, rautatie- ja voimalaitoshankkeita sekä uusiutuvaan energiaan, vesihuoltoon ja ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita varten on omat sääntönsä. Tärkeimmät sopimussäännöt koskevat:

  • sallittuja enimmäisluottoaikoja
  • vähimmäiskorkoja
  • käteisosuutta
  • kauppojen takaisinmaksuehtoja
  • minimitakuumaksuja

  Vähimmäiskorkovaatimus

  Vähimmäiskorkovaatimus pätee vain jos luotolle myönnetään jossakin muodossa julkista rahoitustukea, mikä Suomessa tarkoittaa Suomen Vientiluotto Oy :n hoitamaa korontasausta tai vientiluottoja. Jos markkinaehtoisen luoton ainoa julkisen tuen muoto on Finnveran vientitakuu, ei vientiluottosopimus koske luottokorkoja.

  Enimmäisluottoaika

  • maaryhmä I, "rikkaat maat", yleensä 5 vuotta (8,5 vuotta mahdollinen poikkeustapauksissa)
  • maaryhmä II, "suhteellisen köyhät maat", 10 vuotta
  • projektirahoitus; 14vuotta (kun hanke on korkean tulotason OECD-maassa, niin  julkisesti tuetun osuuden velkarahoituksesta on jäätävä alle 50%:n; tämä sääntö on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka)
  • uusiutuvat energialähteet  ja vesihankkeet, 18 vuotta
  • ilmastonmuutosta lieventävät ja siihen sopeuttavat hankkeet, 15 tai 18 vuotta

  Sopivan luottoajan määrittelyyn enimmäisluottoaikojen puitteissa vaikuttaa mm. kaupan luonne ja koko.

  Korko

  • markkinakorko tai
  • CIRR (Commercial Interest Reference Rate), jos haetaan korontasausta

  Käteisosuus

  • vähintään 15 % kauppahinnasta

  Luoton takaisinmaksu

  • yhtä suurina puolivuotiserinä alkaen 6 kuukautta tavaran toimitussopimuksen mukaisesta toimituksesta

  OECD :n nettisivuilta voit tulostaa englanninkielisen vientiluottosopimustekstin, takuumaksuja koskevat säännöt sekä tiedot OECD:n maaryhmistä.

 • Ympäristösopimus

  OECD-vientiluottosopimuksen osanottajavaltiot ovat ympäristösopimuksessa sopineet vientitakuutoimintaa koskevista yhteisistä periaatteista.

  Linkit:

Euroopan Unioni

EU:n keskipitkän ja pitkän maksuajan takuutoiminnan harmonisointiin tähtäävä direktiivi astui voimaan kesäkuussa 1998. Direktiivin tavoitteena on taata vientitakuiden käyttäjille kaikissa jäsenmaissa samanveroiset vientitakuuehdot ja sitä kautta yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla vientituotteen eikä siihen liittyvien rahoitusehtojen avulla. Direktiivi käsittää takuuehtoja, takuumaksuja, maapolitiikkaa ja ilmoitusmenettelyä koskevia sääntöjä. Takuumaksujen ja maapolitiikan suhteen direktiivi myötäilee OECD-takuumaksusopimusta.

Vuoden 2013 alusta tuli voimaan päivitetty EU:n kilpailulainsäädäntöön perustuva, lyhyen maksuajan (riskiaika alle 2 vuotta) vientitakuutoimintaa koskeva tiedonanto, jota edeltävä versio on ollut voimassa jo vuodesta 1997 saakka. Tiedonanto kieltää julkisia vientitakuulaitoksia takaamasta ns. markkinakelpoisia riskejä, eli sellaisia riskejä, joita yksityiset vakuutusyhtiöt ovat valmiita takaamaan. Tiedonannon mukaan Finnvera ei tavallisessa markkinatilanteessa voi myöntää alle 2 vuoden riskiajan takuita (valmistusaika + luoton takaisinmaksuaika) seuraaviin maihin:

 • EU-maat (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Viro)
 • Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi, USA

Poikkeukset tiedonannon perusperiaatteeseen:

Alle kahden vuoden riskiajan kauppojen EU-sääntely näihin niin sanottuihin markkinariskimaihin koskee vain perinteistä luottovakuuttamista ostajariskien kattamiseksi, ei pankkiriskien takaamista. Jos maksutapana on remburssi ja käytetään remburssitakuuta tai muuta takuuta, jossa riskinkohteena on pankki, voi Finnvera riskinjakoperiaatteella harkita takuun myöntämistä kyseisiin maihin.

EU-komission lyhyen maksuajan vientitakuutoimintaa koskeva tiedonanto

Poikkeuslupa lyhyen maksuajan vientikauppojen rahoittamiseksi

EU-komissio on 15.12.2015 myöntänyt Suomelle lyhyen maksuajan vientikauppoja koskevan poikkeusluvan. Luvan myötä Finnveralla on mahdollisuus vakuuttaa EU-maihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvia lyhyen maksuajan vientikauppoja seuraavissa tapauksissa:

 1. kun hakijana on pk-yritys¹, jonka vuotuinen vientiliikevaihto on korkeintaan kaksi miljoonaa euroaTAI
 2. kun luottovakuutusta haetaan yksittäiseen vientikauppaan, jonka riskiaika on ainakin 181 päivää ja enintään kaksi vuotta.

Lupa on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Poikkeuslupa ei koske Kreikkaa.

Finnveran luottovakuutusta voivat hakea kaikki Suomessa toimivat vientiyritykset. Finnvera arvioi jokaisen ostajan luottokelpoisuuden normaalin riskiharkintansa mukaisesti. Vakuutettavaksi voidaan harkita vain taloudellisesti terveen ostajan kauppaa, jossa viejänä on kohdan 1 mukainen yritys TAI jossa kauppa täyttää kohdan 2 edellytykset. Vakuuttamisen edellytyksenä on myös, ettei yksityinen luottovakuuttaja ole voinut tarjota kaupalle riittävää vakuutusturvaa. Finnvera pyytää ostajasta aina luottotiedot ja esimerkiksi ostajan huomattavat maksuviiveet tai heikot taloudelliset tunnusluvut ovat takuuhakemuksen hylkäämisen perusteita.

Ensisijaisesti viejät hakevat vakuutusturvaa vientihankkeisiin Suomessa toimivilta luottovakuuttajilta:

Luottovakuuttajien yhteystiedot:

Atradius Credit Insurance N.V.
www.atradius.fi
luottovakuutus: puh (09) 6811 2422

COFACE
www.coface.com
Puhelin: +358 (0)50 596 7431

Euler Hermes Luottovakuutus 
www.eulerhermes.fi
luottovakuutus: puh 010 850 8500

Tryg Garanti 
www.tryggaranti.fi 
Puhelin: +358 (0)20 7805 790 
post(at)tryggaranti.fi

Jos luottovakuuttaja ei pysty kattamaan vientikauppaa, viejä voi hakea vakuutusturvaa Finnverasta. Ennen takuuhakemuksen käsittelyä viejän on annettava Finnveralle ilmoitus siitä, että on hakenut vakuutusta yksityisiltä vakuuttajilta. Viejän on kerrottava Finnveran hakemuslomakkeessa ne tiedot, joiden perusteella kyseisessä kaupassa poikkeusluvan ehdot täyttyvät. Jos haetaan vakuutusturvaa kohdan 1 perusteella, viejän pitää olla EU-määritelmän mukainen pk-yritys ja ilmoittaa vuotuinen vientiliikevaihtonsa (jonka tulee olla korkeintaan kaksi miljoonaa euroa). Kohtaa 2 käytettäessä viejän tulee kertoa kaupan luonne. Tarvittaessa takuukäsittelijä ottaa hakijaan yhteyttä lisäselvityksiä varten. 

Vientitakuuhakemukset käsitellään Finnveran suuryritykset-yksikössä Helsingissä. Vientitakuita voi hakea sähköisesti tai lähettämällä hakemuslomakkeen sähköpostiosoitteeseen luottovakuutus (at) finnvera.fi

¹ EU-määritelmän mukaisesti: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

Bernin Unioni

Finnvera on Bernin Unionin (International Union of Credit and Investment Insurers) jäsen. Bernin unioni on vientiluottoriskien ja investointeihin liittyvien poliittisten riskien vakuuttajien kansainvälinen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu yli 50 jäsentä yli 40:stä maasta eri puolilta maapalloa.

BU:n tavoitteena on kehittää vienti- ja investointitakuutoimintaa lähinnä laajan ammatillisen tietojenvaihdon avulla.

BU:n jäsenet ovat sitoutuneen yhteisiin toimintaa ohjaaviin periaatteisiin (Guiding Principles). Bernin unionin toimintaan ja toimintaperiaatteisiin voi tutustua järjestön kotisivuilla.

www.berneunion.org.uk

Yhteistyösopimukset

Takuulaitosten välinen yhteistyö korostuu hankkeissa, joissa vientiyrityksillä on tuotantoa eri maissa ja vientiprojekteihin sisältyy toimituksia eri maiden viejiltä. Finnvera on solminut yhteistyösopimuksia useiden takuulaitosten sekä pankkien kanssa.

Sopimukset luovat puitteet yhteistyölle eri hankkeissa, mutta eivät ole yhteistyön edellytys - Finnvera voi olla mukana yhteishankkeissa, vaikka kahdenkeskistä puitesopimusta ei olisikaan solmittu.

Yksinkertaisin tapa osallistua hankkeisiin, joihin tulee vientitoimituksia eri maista, on sisällyttää muiden maiden toimitukset Finnveran myöntämään takuuseen.

Yhteistakuu- ja jälleenvakuutusjärjestelyt

Yhteistakuu- ja jälleenvakuutusjärjestelyt ovat käytännöllisiä erityisesti, kun on kyse suurehkoista hankkeista tai riskialttiista markkinoista. Yhteistakuussa kunkin viejämaan takuulaitos kattaa oman kansallisen osuutensa ja yhteistyö on lähinnä hankkeeseen liittyvää tietojenvaihtoa. Jälleenvakuutuksessa yleensä sen maan takuulaitos, jonka vientiosuus hankkeesta on suurin, toimii päävakuuttajana. Päävakuuttaja tekee koko hanketta koskevan takuusopimuksen ja solmii alihankkijamaan takuulaitoksen kanssa jälleenvakuutussopimuksen. Tässä järjestelyssä alihankkijamaan takuulaitos yleensä pääosin hyväksyy päävakuuttajan takuuehdot.

Finnveralla on seuraavien organisaatioiden kanssa yhteistyö- tai jälleenvakuutussopimus:

Suomalainen intressi

Vientitakuu- ja vienninrahoitustoiminnassa suomalainen intressi toteutuu suoraan, kun vientihankkeen kotimaisuusaste (=ostot ja kustannukset Suomesta sekä kaupan kate) on merkittävä eli yli 27 % vientihankkeen arvosta (mukaan lukien paikalliskustannukset) tai 33 % vientiluoton määrästä. Tämä pätee, kun vientiluoton takaisinmaksuaika on yli 2 vuotta.

Mikäli kauppakohtainen kotimaisuusastevaatimus ei täyty yksittäistä vientikauppaa tarkasteltaessa, viejän on annettava lisäselvitys kotimaisen intressin toteutumisesta muutoin. Kotimainen intressi voi toteutua muun muassa seuraavasti:

 • Viejäyhtiön edellisen vuoden aikana toteutuneiden vientikauppojen yhteenlaskettu kotimaisuusaste tai yrityksen tuotteiden keskimääräinen kotimaisuusaste on 27 % tai enemmän.
 • Viejä on kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävä pk-yritys.
 • Kyseessä on uuden tuotteen markkinoille tuonti ja sen viennin edistäminen.
 • Vientikaupan suunnittelu, projektinjohto tai yrityksen omistamat patentti- tai teollisuusoikeudet ovat Suomessa.
 • Vientikauppaan liittyy runsaasti toimituksia EU-alueelta tai toimitukset tapahtuvat useasta maasta, eikä päätoimittajaa ole.
 • Tytäryhtiöllä ei ole mahdollisuutta saada vientitakuuta sijaintimaan vientitakuulaitokselta.
 • Hankkeessa toteutuu riskinjako.
 • Yksittäisen, alhaisemman kotimaisuusasteen vientikaupan toteutuminen voi mahdollistaa korkeamman kotimaisuusasteen jatkokaupat (asiakassuhde).
 • Viejäyhtiön toiminta kokonaisuutena hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa.

Linkit ja liitteet

Politiikka hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi

Finnvera ottaa viennin rahoitustoiminnassaan huomioon ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset osana rahoittamiensa hankkeiden kokonaisriskiarviota.

Finnveran viennin rahoitus on päivittänyt marraskuussa 2016 politiikkansa, joka koskee hankkeiden arviointia.

Liitteet:

OECD:n Common Approaches -sopimus

Periaatteet

Seuraavat periaatteet ohjaavat Finnveran viennin rahoitustoimintaa ympäristö- ja sosiaalisissa asioissa:

 • Ympäristövaikutukset osana hankkeen kokonaisriskinarviointia
  Vientitakuuta myönnettäessä ja vientitakuun ehtoja vahvistettaessa otetaan huomioon mm. taattavan hankkeen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset osana hankkeen kokonaisriskinarviointia.
 • Vientitakuulaitosten yhteistyö ympäristö- ja sosiaalisissa asioissa
  Finnvera osallistuu aktiivisesti vientitakuulaitosten (Export Credit Agency, ECA) väliseen keskusteluun ja työryhmiin yhteisistä lähestymistavoista ympäristö- ja sosiaalisissa asioissa.
  Finnvera tukee kansainvälistä kehitystä luoda vientitakuulaitoksille yhteiset pelisäännöt, jotta eri maiden viejille voidaan tältä osin luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet.
  Finnvera noudattaa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) hyväksymää sopimusta ympäristö- ja sosiaalisia asioita sekä julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevista yhteisistä lähestymistavoista, Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence.
 • Muut kansainväliset sopimukset ja kehikot 
  OECD:n työn perustana ovat myös seuraavat kansainväliset sopimukset ja kehikot: YK:n ohjeistus ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisesta, ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja –oikeuksista, YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.
 • Jatkuva parantaminen
  Finnveran politiikkaa hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi kehitetään jatkuvasti. Kansainväliset kilpailutekijät, viennin rahoitukseen liittyvien ympäristö- ja sosiaalisten asioiden kehitys ja omat kokemukset otetaan suunnittelussa huomioon.
  Finnvera kouluttaa henkilöstöään tunnistamaan ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia ja arvioimaan niihin liittyviä riskejä. Alan tietoa ja hankekohtaisia oppeja jaetaan asiantuntijoiden kesken Finnveran sisällä.

Liitteet: OECD:n Common Approaches -sopimus

 • Kansainvälinen kehitys

  Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvosto hyväksyi 7.4.2016 tarkistetun sopimuksen ympäristö- ja sosiaalisia asioita sekä julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevista yhteisistä lähestymistavoista (Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence, the ”Common Approaches”).

  Sopimus korvasi vuodesta 2012 Finnverassakin käytössä olleet vientitakuulaitosten yhteiset, OECD:ssä neuvotellut toimintatavat ympäristöasioissa. Voimassaolevaa sopimusta tarkastellaan uudelleen OECD:n vientiluotto- ja vientitakuuryhmässä vuoden 2019 maaliskuun loppuun mennessä.

  Vuoden 2012 ympäristö- ja sosiaalisia asioita koskevaa sopimusta tarkennettiin vuonna 2016 seuraavasti:

  • Olemassa olevan teollisen toiminnan olennaisten laajennusten ja uusien hankkeiden arviointi toteutetaan aiempaan tapaan perusteellisesti. Hanke kattaa määritelmän mukaan kaikki fyysisesti ja teknisesti siihen liitetyt toiminnot. Hankkeen kannalta oleellinen muu rakentaminen (associated facilities) otetaan huomioon arvioinnissa, mutta se ei vaikuta hankkeen luokitteluun.
  • Hankearvioinnissa tarkastellaan ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka luetellaan arvioinnissa käytettävissä standardeissa. Hankekohtaiset ihmisoikeusepäkohdat huomioidaan entistä tarkemmin arvioinnissa. Tarvittaessa ESIA-selvitystä täydennetään erillisellä ihmisoikeusselvityksellä.
   • Ympäristövaikutukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: päästöt ilmaan, mukaan lukien kasvihuonekaasupäästöt, jätevedet, kiinteät jätteet, ongelmajätteet, melu ja tärinä sekä merkittävä luonnonvarojen käyttö
   • Sosiaaliset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: työntekijöiden työolot ja –oikeudet, paikallisyhteisöjen terveys ja turvallisuus, maan hankinta ja pakkomuutto, alkuperäiskansojen oikeudet, kulttuuriperintö ja hankekohtaiset ihmisoikeustekijät, kuten pakkotyövoima, lapsityövoima sekä ihmishenkeä uhkaavat työterveys- ja turvallisuustilanteet.
  • Tarkasteltavaa hanketta vertaillaan sekä kohdemaan kansallisen lainsäädännön vaatimuksiin että asiaankuuluvaan kansainväliseen standardiin. Hankkeen tulee aina täyttää kohdemaan kansalliset normit. Jos valittu kansainvälinen standardi on kohdemaan lainsäädännön vaatimuksia tiukempi, tulee hankkeen täyttää myös tämä.
  • Asiaankuuluvalla kansainvälisellä standardilla tarkoitetaan IFC:n/Maailmanpankkiryhmän standardeja ja toimialakohtaisia ohjeistoja. Vertailunormeiksi voidaan valita myös näitä tiukempia kansainvälisesti tunnustettuja normeja, kuten esimerkiksi Euroopan unionin standardeja. Projektirahoitushankkeiden arvioinnissa käytetään IFC:n Performance Standards – ohjeistoja, joita IFC ja Equator Principles – pankit käyttävät.
  • Mikäli toimialakohtaista Maailmanpankkiryhmän ympäristöstandardia ei ole tarjolla, on vertailussa käytettävä jotain kansainvälisesti tunnustettua toimialakohtaista standardia, kuten standardeja koskien ydinvoimateollisuutta, vesivoimalaitoksia sekä eläinten hyvinvointia, sekä IFC:n julkaisemia hyvän toimintatavan merkintöjä, Good Practice Notes.
  • Maailmanpankkiryhmän varovaisuustoimenpidepolitiikat ja IFC:n Performance Standards –ohjeistot ovat ne, jotka ovat voimassa 7.4.2016. Niiden päivittyessä OECD:n vientiluottoryhmä voi päättää päivitysten käyttöönotosta ilman muuta Common Approaches –suosituksen läpikäyntiä. Muut edellä mainitut kansainväliset standardit ja ohjeistot ovat ne, jotka ovat voimassa kulloisenkin hankearvion toteutuessa.
  • Luotonsaajan velvollisuuksiin sisällytetään hankeluokan A projektirahoitushankkeissa ja tarvittaessa muissa hankkeissa ympäristö- ja sosiaalisten asioiden seurantaa ja toteutustoimenpidevaatimuksia (Action Plan).
  • Hankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen raportointia OECD:lle on tarkennettu seuraavasti:
   • Raportoidaan arvioidut vuosittaiset päästöt kaikista fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimalaitoshankkeista; ja
   • Raportoidaan arvioidut päästöt myös muista hankkeista, joissa kyseiset päästöt ylittävät 25 000 CO2-ekvivalenttitonnia  vuodessa ja, joista Finnvera on saanut käyttöönsä kyseiset tiedot.
  • OECD:n asiantuntijaryhmä kehittää yhtenäisiä toimintatapoja ja vaihtaa tietoja hankearvioinnista. Tietojenvaihto koskee mm. kansainvälisten standardien ja niiden sisältämien joustomahdollisuuksien käyttöä, IFC:n Performance Standardien käyttöä muissa kuin projektirahoitushankkeissa, hankearviointia toimitusketjujen osalta, olemassa olevien toimintojen riskiarviointia, ehtojen asettamista tuen saamiselle, hankkeiden toteutuksen seurantaa sekä hankearviointia pienten rahoitushankkeiden ja pk-yritysten tapauksissa sekä yhteistyötä hankearvioinnissa ja toteutuksessa Equator Principles –rahoituslaitosten, monikansallisten rahoituslaitosten ja muiden kuin OECD-maiden vientitakuulaitosten kanssa.
  • Finnveran suuryritykset-yksikön 2013 päivitettyä hankearviointipolitiikkaa on tarkennettu huomioimalla OECD:n uusi Common Approaches -sopimus.
 • Vientitakuulaki ja -asetus

  Vientitakuulaki, joka astui voimaan 1.7.2001, tuo ympäristönäkökulman Finnveran toimintaperiaatteisiin seuraavasti (Laki valtion vientitakuista, § 7):

  Vientitakuuta myönnettäessä ja vientitakuun ehtoja vahvistettaessa otetaan huomioon:

  1. vientitakuita koskevat Suomea sitovat kansainväliset säännökset ja määräykset
  2. kansainväliset kilpailutekijät
  3. taattavan hankkeen ympäristövaikutukset osana hankkeen kokonaisriskinarviointia

  Kestävä kehitys on vastuullisuutta

  Valtioneuvoston asetuksen mukaan vientitakuutoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaate ja noudatetaan kasainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiperiaatteita ja menettelytapoja. 

  Finnveran rahoitusjohtoryhmän 10.11.2016 vahvistama viennin rahoituksen hankearviopolitiikka huomioi yllämainitut periaatteet. Finnvera toimii viennin rahoituksen hankearviopolitiikan toteutuksessa linjassa kilpailijoidensa kanssa.

Soveltamisala

OECD-sopimuksen mukaisesti tämä politiikka koskee kaikkia Finnveran viennin rahoitustuotteita, joihin liittyvän luoton takaisinmaksuaika on kaksi vuotta tai yli kaksi vuotta.

Tämän politiikan ulkopuolelle jäävät suuryritykset-yksikön käsittelemät  ympäristötakaukset, Finnvera-takaukset, rahoitus- ja vastatakuut sekä takuut, jotka koskevat sotilasteknologiaa tai jalostamattomia maataloustuotteita.

Takuut ja takaukset, jotka liittyvät telakoihin ja varustamoihin, jotka toimivat EU-lainsäädännön tai sitä vastaavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, arvioidaan Finnverassa tarvittaessa. Tehdyt arviot, selvitykset ja esimerkiksi mahdolliset ympäristöluvat tulee kuitenkin toimittaa tarvittaessa Finnveran käyttöön.

Raaka-ainetakuut kuuluvat politiikan piiriin. Raaka-ainetakuita myönnetään valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain nojalla. Raaka-ainetakuiden osalta ympäristö- ja sosiaaliset asiat selvitetään hankekohtaisesti.

Jälleenvakuutustilanteessa, mikäli Finnvera antaa jälleenvakuutuksen päävakuuttajalle, voidaan Finnveran hankearvio tehdä muun vientitakuulaitoksen, rahoitukseen osallistuvan merkittävän monikansallisen rahoituslaitoksen tai päävakuuttajan arvioinnin pohjalta. Edellytyksenä on, että kyseinen arvio on riittävän kattava.

Finnveran hankearviointi kohdistuu pääsääntöisesti koko hankkeeseen, vaikka viennin rahoitus myönnettäisiin vain hankkeen osalle tai yksittäiselle laitetoimitukselle, joka liittyy johonkin hankkeeseen.

Luottoriskitakuista, joita haetaan valmistusaikaisille riskeille, selvitetään hankekohtaisesti tietohaulla mahdollisia ympäristö- ja sosiaalisia riskejä. Tarvittaessa pyydetään viennin rahoituksen hakijalta lisätietoja.

Ulkoasiainministeriön myöntämiin korkotukiluottoihin liittyy aina Finnveran vientitakuu, mutta niiden osalta hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tarkastelusta kustannuksineen vastaa ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto. Ulkoasiainministeriö määrittelee vaadittavan arvioinnin kohteen ja laajuuden.

Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessi

Hankeseulonta, luokittelu ja hankearviointi

Seulonnan tarkoituksena on tunnistaa Finnveran hankearvioinnin piiriin kuuluvat hakemukset. Hakemus arvioidaan, jos siihen liittyy hanke. Hankkeiden seulonnassa ja luokittelussa tunnistetaan mahdollisten kielteisten ja myönteisten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten taso, joiden mukaan määritellään hankkeelle tarkoituksenmukainen arvioinnin laajuus ja hankeluokka.

 • Luokittelu

  Hanke luokitellaan johonkin kolmesta hankeluokasta viennin rahoitushakemuksen ja muun taustatiedon perusteella:

  A: Hanke, jolla voi olla merkittäviä kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia, jotka voivat olla pysyviä ja ulottua myös itse hankkeen sijaintipaikkaa laajemmalle alueelle. Käytännössä uudet tuotantolaitokset ja merkittävät tuotantolaitosten laajennukset herkillä toimialoilla sekä hankkeet, jotka sijaitsevat herkillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

  - esimerkiksi sellutehdas, kaivos ja suuri voimalaitos

  B: Hanke, jolla voi olla kohtalaisia kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat A-luokan hankkeiden vaikutuksia vähäisempiä ja helpommin hallittavissa.

  - esimerkiksi paperitehdas tai voimalaitoksen laajennus, uusi sairaala tai matkapuhelintehdas

  C: Hanke, jolla ei ole kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia tai ne ovat vähäisiä.

  - esimerkiksi matkapuhelinverkon rakentaminen ei-herkälle alueelle.

  Hankkeen määrittelyssä A-luokkaan käytetään apuna toimialoittain määriteltyjä kapasiteetti- ja tuotantorajoja, jotka on annettu OECD-sopimuksen liitteessä I.

  LiitteetOECD:n Common Approaches -sopimus

 • Seulonta

  Viennin rahoitushakemukset seulotaan hakemuslomakkeessa annettujen tietojen pohjalta. Jos hakemus ei kuulu Finnveran hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia koskevan politiikan piiriin (kts. politiikan soveltamisala), sitä ei luokitella mihinkään hankeluokkaan, eikä se vaadi jatkokäsittelyä ympäristö- tai sosiaalisten asioiden osalta.

  Rahoitushakemuksista, joissa Finnveran katteenmukainen vastuu on korkeintaan 10 milj. euroa, eikä rahoitukseen liittyvä hanke sijaitse herkällä alueella tai vaikuta kielteisesti herkkään alueeseen, eikä siihen liity vakavien hankekohtaisten ihmisoikeusepäkohtien todennäköisyyttä, tehdään tietohaku mahdollisten ympäristö- ja sosiaalisten riskien selvittämiseksi. Mikäli ei toisin päätetä, hakemus merkitään tunnuksella ”ei hanke”.

  Rahoitushakemuksista, joissa Finnveran katteenmukainen vastuu on yli 10 milj. euroa ja vastuun suuruudesta riippumatta hakemuksista, joihin liittyvä hanke sijaitsee herkällä alueella tai voi vaikuttaa kielteisesti herkkään alueeseen tai siihen liittyy vakavien hankekohtaisten ihmisoikeusepäkohtien todennäköisyys, selvitetään hakemus- ja muiden tietojen avulla, liittyykö hakemukseen hanke, joka vaatii luokittelua. Mahdollista hanketta etsitään esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

  • liittyykö vientitoimitus uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen?
  • liittyykö vientitoimitus toiminnassa olevan laitoksen uudistamiseen tai laajentamiseen?
   • kuinka paljon kapasiteetti muuttuu?
   • kuinka paljon päästömäärät muuttuvat?
   • muuttuuko raaka-aineiden tai luonnonvarojen käyttö?
  • sijaitseeko toiminta, johon vientitoimitus kohdistuu herkällä alueella tai sen läheisyydessä?
  • muutetaanko luonnonympäristöä?
  • liittyykö toimintaan, johon vientitoimitus kohdistuu, kielteisiä tai myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia, mukaan lukien ihmisoikeusnäkökohdat (kts. Määritelmät)?
  • onko kyseessä pelkkä ns. varaosatoimitus?

  Uusien tuotantolaitosten rakentamiset ovat hankkeita.  Hankkeita ovat myös olemassa olevien tuotantolaitosten merkittävät laajentamiset, jotka kasvattavat esimerkiksi kapasiteettia, päästömääriä, raaka-aineiden tai luonnonvarojen käyttöä tai johtavat merkittäviin sosiaalisiin vaikutuksiin. Herkillä alueilla tai niiden läheisyydessä toteutettavat toimet ovat hankkeita.  

  Olemassa olevaan toimintaan liittyvät kone- ja laitetoimitukset tai korvausinvestoinnit eivät kuitenkaan ole hankkeita edellyttäen, että kyseessä ei ole edellisessä kappaleessa kuvatunlainen muutos. Varaosatoimitukset eivät myöskään täytä hankkeen kriteeriä. Yksittäiset liikuteltavat stand-alone -laitteistot, jotka itsessään eivät aiheuta ympäristövaikutuksia, eivät myöskään ole hankkeita, (kts. myös kohta Seulonta, Finnveran katteenmukainen vastuu korkeintaan 10 milj. euroa).

  Viennin rahoitushakemuksista, jotka seulotaan ”ei hankkeiksi”, selvitetään ennen rahoituspäätöstä viennin kohteen teollisuuden ala, sen sijainti ja muut mahdolliset ympäristö- ja/tai sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvät tiedot, joiden perusteella arvioidaan karkeasti kohteen toimintaan liittyviä riskejä.

 • Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

  Finnveran hankearvio tarkastelee hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tasoa. Arviossa otetaan huomioon myös muun hankkeen kannalta oleellisen rakentamisen vaikutukset (kts. Määritelmät).

  Finnveran hankearviointi kohdistuu pääsääntöisesti koko hankkeeseen, vaikka viennin rahoitus myönnettäisiin vain hankkeen osalle tai yksittäiselle laitetoimitukselle, joka liittyy johonkin hankkeeseen. Perustelluissa tapauksissa arviointi kohdistetaan karkealla tasolla hankkeeseen suoranaisesti liittyvään koko toimintaan (esim. vanha teollisuuslaitos), jos toimintaan katsotaan liittyvän merkittäviä ympäristö- ja/tai sosiaalisia riskejä tai näistä johtuvia luottoriskejä.

  Finnveran antama hankeluokka määrittää, minkä tasoisen taustaselvityksen hanke vaatii:

  A: Hakijan tulee toimittaa Finnveralle ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiselvitys eli ESIA-selvitys ja muu hankkeeseen liittyvä tieto, kuten mahdolliset toimenpidesuunnitelmat (action plans). ESIA-selvityksen tulee tarkastella OECD-sopimuksen liitteessä II mainitut asiat. Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lisäksi ESIA-selvitys sisältää paikallisen väestön ja muiden asiaankuuluvien tahojen kuulemisprosessin ja toiminnan ympäristö- ja sosiaalisten asioiden hallintasuunnitelman (Environmental and Social Management Plan). Mikäli on todennäköistä, että hankkeeseen liittyy vakavia ihmisoikeusnäkökohtia¹, saattaa olla tarpeellista täydentää ESIA-selvitystä erityisellä ihmisoikeusselvityksellä.

  B: Hankearvion perustana ovat hankkeesta tehdyt ESIA- tai muut selvitykset ja vastaukset erillisiin ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia koskeviin kysymyksiin sekä tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät lisäselvitykset.

  C: Ei vaadi mitään taustaselvitystä. Tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin esimerkiksi ympäristöluvan voimassaolo tarkistaa.

  Hankeyhtiön omistaja ja/tai hankkeen päätoimittaja ja/tai hankkeen sponsori ja/tai viejä vastaa siitä, että hankeluokan edellyttämät taustaselvitykset tehdään tai teetetään. Viennin rahoituksen hakija vastaa tietojen toimittamisesta Finnveraan. Taustatietoja kerättäessä Finnvera tarkistaa myös mahdolliset lausunnot ja raportit, joita on saatavilla OECD:n monikansallisille yrityksille osoitettujen toimintaohjeiden kansallisen yhteyselimen kautta (National Contact Point, NCP).

  Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tasoa verrataan paikallisen lainsäädännön ja voimassa olevien kansainvälisten standardien vaatimuksiin. Vertailussa käytetään ensisijaisesti niitä Maailmanpankkiryhmän teknisiä ympäristöstandardeja sekä kymmentä varovaisuustoimenpidepolitiikkaa  (Safeguard Policies¹), jotka ovat hankkeen kannalta olennaisia. Vertailussa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää kahdeksaa IFC:n Performance Standards –ohjeistoa², kun se on perusteltua esimerkiksi hankkeen suuren koon tai  projektirahoituspiirteiden vuoksi tai, kun muut hankkeen rahoittajat käyttävät niitä.

  Mikäli toimialakohtaista Maailmanpankkiryhmän ympäristöstandardia ei ole tarjolla, on vertailussa käytettävä jotain kansainvälisesti tunnustettua toimialakohtaista standardia, kuten standardeja koskien ydinvoimateollisuutta, vesivoimalaitoksia sekä eläinten hyvinvointia, sekä IFC:n julkaisemia hyvän toimintatavan merkintöjä, Good Practice Notes.

  Mikäli vertailussa käytetään Maailmanpankkiryhmän varovaisuustoimenpidepolitiikkoja, voi olla tarpeen käyttää myös muita täydentäviä standardeja ja lähteitä tiettyjen sosiaalisten vaikutusten tarkastelun riittäväksi kattamiseksi. Näitä vaikutuksia ovat esimerkiksi vaikutukset ympäröivään yhteisöön, sukupuolinäkökohdat, työolot sekä terveys-, turvallisuus- ja turvanäkökohdat.

  Mikäli hanke toteutetaan projektirahoituksella, vertailuun käytetään hankkeen kannalta olennaisia näkökohtia IFC:n kahdeksasta Performance Standards -ohjeistosta. Mikäli merkittävä monikansallinen rahoituslaitos³ on mukana hankkeen rahoituksessa, voidaan ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tason vertailuun käyttää kyseisen tahon standardeja.

  Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tason vertailussa voidaan käyttää myös jotain muuta edellä lueteltuja standardeja tiukempaa standardia, kuten Euroopan unionin standardeja.

  Hankkeen tulee täyttää paikallisen lainsäädännön vaatimukset sekä hankkeen arvioinnissa käytettyjen kansainvälisten standardien vaatimukset, jos ne ovat paikallista lainsäädäntöä tiukemmat.

  Jos hanke toteutetaan EU:n alueella EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, arvioi Finnvera hanketta pääsääntöisesti normaalia suppeammin. Samoin menetellään tapauskohtaisesti, jos hanke toteutetaan jonkin muun maan alueella ko. maan lainsäädännön mukaisesti, silloin kun kyseisessä maassa on EU-lainsäädäntöön verrattava lainsäädäntö. Tehdyt arviot, selvitykset ja mahdolliset ympäristöluvat tulee kuitenkin toimittaa tarvittaessa Finnveran käyttöön.

  Liitteet: OECD:n Common Approaches -sopimus

  ¹ Esimerkiksi vaikutukset, jotka ovat erityisen vakavia (kuten uhka ihmishengelle, lapsi/pakkotyövoima tai ihmis-kauppa), laajoja (kuten suuren mittakaavan pakkomuutto tai työolot toimialalla), joita ei voida korjata (kuten kidutus, terveyden menetys tai alkuperäiskansojen maiden tuho) tai vaikutukset, jotka liittyvät hankkeen toimintaympäristöön (kuten konflikti tai konfliktin jälkeinen tilanne).

  ² Maailmanpankin kymmenen varovaisuustoimenpidepolitiikkaa (World Bank Safeguard Policies) ovat: Environmental Assessment (OP 4.01); Natural Habitats (OP 4.04); Pest Management (OP 4.09); Indigenous Peoples (OP 4.10); Physical Cultural Resources (OP 4.11); Involuntary Resettlement (OP 4.12); Forests (OP 4.36); Safety of Dams (OP 4.37); International Waterways (OP 7.50); sekä Disputed Areas (OP 7.60).

  ³ IFC:n kahdeksan Performance Standardia ovat: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts; Labor and Working Conditions; Resource Efficiency and Pollution Prevention; Community Health and Safety and Security; Land Acquisition and Involuntary Resettlement; Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources; Indigenous Peoples; sekä Cultural Heritage.

  4 Merkittävät monikansalliset rahoituslaitokset: the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, the Inter-American Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, sekä the Multilateral Investment Guarantee Agency.

Tietojen julkaisu

Finnvera rohkaisee viennin rahoituksen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia julkaisemaan mahdollisuuksiensa mukaan tietoja hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ja niiden seurannasta.

A-hankeluokan hankkeissa viennin rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on ympäristö- ja sosiaalisten tietojen julkaiseminen 30 päivää ennen kuin Finnvera allekirjoittaa viennin rahoitussopimuksen. Julkaisulle pyydetään asianosaisten tahojen suostumukset.

A-luokan hankkeissa kansainvälinen ESIA-käytäntö edellyttää lähtökohtaisesti ympäristö- ja sosiaalisten tietojen julkaisua paikallisesti. Finnveran www-sivuilla julkaistaan linkki www-osoitteeseen, josta ESIA-raportti tai sen tiivistelmä on saatavilla. Julkaistavien tietojen laajuus vaihtelee riippuen hankkeesta. Voidaan myös sopia muu tapa, jolla tiedot julkaistaan.

Lisäksi sivuillamme julkaistaan hankkeesta seuraavat perustiedot:

 • hankkeen nimi ja sijainti,
 • hankkeen kuvaus, ja
 • hankeluokka (A).

Sidosryhmien antama palaute kootaan ja sen sisältöä voidaan huomioida siinä tapauksessa, että palaute tuo esiin jonkin oleellisen uuden näkökohdan hankkeesta. Tarvittaessa voidaan sopia, että mahdolliset sidosryhmien esittämät kysymykset ohjataan esim. viennin rahoituksen hakijalle.

Finnvera julkaisee lisäksi OECD:n sopimuksen mukaisesti vähintään vuosittain tietoja niistä A- ja B-luokkien hankkeista, joihin se on vuoden aikana sitoutunut. A-luokan hankkeista julkaistavat tiedot ovat samat kuin yllä mainitussa ennakkojulkaisutapauksessa täydennettynä tarkemmilla tiedoilla viennin rahoituksesta. B-luokan hankkeiden keskeisistä ympäristö- ja sosiaalisista näkökohdista tehdään lyhyt yhteenveto. Julkaisu kattaa lisäksi tiedot arvioinnin taustamateriaalista ja käytetyistä kansainvälisistä standardeista sekä vientitakuulaitoksen yhteyshenkilön nimen. Sekä A- että B-hankkeiden osalta pyydetään julkaisulupa asianosaisilta tahoilta.

Julkaisuvaatimuksesta voidaan luopua poikkeuksellisista syistä (kts. OECD:n sopimus).

Linkit: Taatut kaupat / A-hankeluokan hankkeet

 • Määritelmiä

  Hankeluokka on Finnveran antama luokka, joka määrittää hankkeen mahdollisten ympäristö- ja/tai sosiaalisten vaikutusten ja hankkeesta vaadittavan taustatiedon määrän sekä Finnverassa tehtävän arvion laajuuden ja hankkeen tietojen julkaisutarpeen.

  Hankkeella tarkoitetaan rakennustyön, laitoksen tai suunnitelman toteuttamista, muuta luonnonympäristöön ja maisemaan kajoamista mukaan lukien maaperän luonnonvarojen hyödyntäminen5. Uudet laitokset ja merkittävät laitosten laajennukset tai muutokset ovat hankkeita. Hanke kattaa kaikki fyysisesti ja teknisesti siihen liitetyt toiminnot. Hankkeen toteuttaja, operoija tai hallinnoija on hankkeen omistaja tai sponsori.

  Hankkeen kannalta oleellinen muu rakentaminen (”apu/lisälaitokset”) on rakentamista, jota ei toteutettaisi ilman hanketta ja joka on välttämätön hankkeen toiminnan kannalta. Sen toteuttaja, operoija tai hallinnoija on hankkeen omistaja, sponsori tai muu taho.

  Herkät eli sensitiiviset alueet ovat alueita, jotka on määritelty kansallisessa tai kansainvälisessä laissa, kuten kansallispuistot ja muut suojellut alueet, sekä muut kansainvälisesti, kansallisesti tai alueellisesti herkät kohteet, kuten kosteikot, erityisen monimuotoiset metsät, arkeologisesti tai kulttuurisesti merkittävät alueet sekä alueet, jotka ovat tärkeitä alkuperäiskansoille tai muille haavoittuville kansanryhmille.

  Herkkä eli sensitiivinen toimiala on toimiala, joka on altis aiheuttamaan merkittäviä kielteisiä ympäristö- ja/tai sosiaalisia vaikutuksia, katso OECD-suosituksen liite I.

  Lopullinen sitoutuminen (OECD-suosituksessa final commitment) vientitakuuseen tapahtuu sinä päivänä, jolloin Finnvera allekirjoittaa takuusopimuksen.

  Luoton takaisinmaksuajalla tarkoitetaan OECD-vientiluottosopimuksen mukaista takaisinmaksuaikaa (repayment term).

  Olemassa olevaan toimintaan liittyvät vientitoimitukset eivät ole hankkeita edellyttäen, että kyseessä ei ole tuotantolaitoksen merkittävä laajentaminen, joka kasvattaa päästömääriä, luonnonvarojen käyttöä ja/tai sosiaalisia vaikutuksia.

  Sosiaalisiksi vaikutuksiksi katsotaan hankkeen tai olemassa olevan toiminnan vaikutukset paikallisyhteisöihin ja henkilöihin, jotka ovat mukana hankkeen rakennus- ja/tai operointivaiheissa. Tässä yhteydessä sosiaaliset vaikutukset kattavat hankkeeseen liittyvät ihmisoikeusnäkökohdat6. Sosiaalinen riski on vaikutusten todennäköisyys kertaa vaikutusten seuraamukset.

  Viennin rahoitustuotteilla tarkoitetaan vientitakuita (ostajaluottotakuu, luottoriskitakuu, vientisaatavatakuu, remburssitakuu, pankkiriskitakuu, investointitakuu, vastatakuu, rahoitustakuu), raaka-ainetakuuta, korontasausta ja vientiluottojen rahoittamista.

  Ympäristövaikutuksiksi katsotaan hankkeen tai olemassa olevan toiminnan rakentamisesta ja/tai operoinnista aiheutuvat suorat tai välilliset vaikutukset ympäristöön7. Ympäristöriski on vaikutusten todennäköisyys kertaa vaikutusten seuraamukset.

  Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan hankkeen ympäristö- ja/tai sosiaaliset vaikutukset. Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin kuuluu menettely, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristö- ja/tai sosiaaliset vaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa8.

  LiitteetOECD:n Common Approaches -sopimus

  5 Lähde: Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY ja sen muuttaminen direktiivillä 97/11/EY.

  6 Sosiaaliset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: työntekijöiden työolot ja –oikeudet, paikallisyhteisöjen terveys ja turvallisuus, maan hankinta ja pakkomuutto, alkuperäiskansojen oikeudet, kulttuuriperintö ja hankekohtaiset ihmisoikeustekijät, kuten pakkotyövoima, lapsityövoima sekä ihmishenkeä uhkaavat työterveys- ja turvallisuustilanteet.

  7 Ympäristövaikutukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: päästöt ilmaan, mukaan lukien kasvihuonekaasupäästöt, jätevedet, kiinteät jätteet, ongelmajätteet, melu ja tärinä sekä merkittävä luonnonvarojen käyttö.

  8 Lähde: Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468

 • Seuranta ja raportointi

  Luotonsaajan velvollisuuksiin sisällytetään hankeluokan A projektirahoitushankkeissa ja tarvittaessa muissa hankkeissa ympäristö- ja sosiaalisten asioiden seurantaa ja toteutustoimenpidevaatimuksia. Jos hankkeessa on mukana muita vientitakuulaitoksia, vaihdetaan niiden kanssa tietoja ympäristö- ja sosiaalisista asioista, ja neuvotteluissa pyritään löytämään yhteinen linja ja vaatimustaso mahdollisten sopimusehtojen osalta.

  Kaikista hankeluokan A projektirahoitushankkeista ja tarvittaessa muista hankkeista edellytetään Finnveralle toimitettavaksi hankkeen ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyvät seurantaraportit luoton takaisinmaksuaikana.

  Finnveran hallitukselle annetaan tiedoksi tilastoyhteenvedot myönnetyistä rahoitushankkeista hankeluokittain kalenterivuosittain jaoteltuna. Hallitukselle raportoidaan tarvittaessa myös hankkeiden muista ympäristö- ja sosiaalisista asioista.

  OECD:n vientiluotto- ja vientitakuuryhmälle lähetetään puolivuosittain raportit A- ja B-hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisista tiedoista.

Taatut kaupat

Finnvera julkaisee rahoitusosapuolten suostumuksella perustietoja keskipitkän ja pitkän maksuajan (kaksi vuotta tai enemmän) kaupoista silloin, kun Finnveran kattama osuus luoton pääomasta on yli 10 miljoonaa euroa tai kun kyseessä on A-hankeluokan hanke (eli hanke, jolla voi olla merkittävät kielteiset ympäristö- ja/tai sosiaaliset vaikutukset).

Julkaistavia tietoja ovat:
 • viejä
 • takuun haltija / rahoittaja
 • luotonsaaja
 • ostaja
 • ostajan maa
 • vientikauppa/hanke
 • taattu määrä
 • luottoaika
 • hankeluokka
 • ympäristö- ja/tai sosiaalisen tiedon lähde (A-hankeluokan hankkeet)
 • ympäristö- ja/tai sosiaalisen tiedon julkaisupäivä

OECD:n hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia koskevan sopimuksen mukaan Finnvera julkaisee ympäristö- ja/tai sosiaalisia tietoja A-hankeluokan hankkeista myös ennen takuusopimuksen allekirjoittamista Tarjousvaiheessa olevat A-hankeluokan hankkeet -sivulla.

Julkaisukäytäntöä on uudistettu ja alettu soveltaa tammikuussa 2013. Aikaisempina vuosina julkaistut tiedot voivat näin ollen poiketa 2013 lähtien julkaistuista tiedoista.

 • Vuosi 2018

  Takuunhaltija: Nordea Bank Abp, Finland
  Luotonantaja: Nordea Bank Abp, Finland
  Luotonsaaja: Outokumpu Chrome Oy
  Takaaja: Outokumpu Oyj
  Hanke: Outokummun Keminmaassa sijaitsevan kromikaivoksen laajennus
  Kohdemaa: Suomi
  Luoton määrä: EUR 120 miljoonaa
  Luottoaika: 11,5 vuotta
  Takuukate: 50 %
  Tiedot julkaistu: 1.1.2019

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy
  Takuun haltija: Deutsche Bank AG, London Branch
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oyj
  Järjestäjäpankit: Deutsche Bank AG, London Branch ja JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
  Ostaja ja luotonsaaja: Etihad Etisalat Company Plc.
  Ostajan maa: Saudi-Arabia
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 120 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Takuukate: 95 %
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 20.12.2018

  Viejä: BMH Technology Oy ja Valmet Technologies Oy
  Takuun haltija: Banco Santander S.A.
  Luotonantaja: Banco Santander S.A.
  Luotonsaaja: Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro S.L.U.
  Takaaja: Greenalia S.A.
  Vientikauppa/hanke: Biomassakattila ja sen polttoaineen käsittely- ja murskauslaitteisto
  Vientikaupan kohdemaa: Espanja
  Luoton määrä: Noin EUR 24 miljoonaa
  Luottoaika: 14,5 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Tärkeimmät tutkimuskohteet olivat metsäalueiden biodiversiteetti, päästöt ilmaan, syntyvä jäte sekä kasvava liikenne.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards ja soveltuvin osin Environmental, Health and Safety Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 5.12.2018

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja Nokia Solutions and Networks LLC
  Takuun haltija: ING Bank N.V., the Netherlands
  Luotonantaja: ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Germany
  Ostaja ja luotonsaaja: PJSC MegaFon
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: EUR 150 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Takuukate: 95 %
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 6.11.2018

  Viejä: Meyer Turku Oy
  Takuun haltija: BNP Paribas Fortis SA/NV
  Luotonantajat: BNP Paribas Fortis SA/NV; Citibank N.A, London Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft; KfW IPEX-Bank GmbH; UniCredit Bank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftbank, Frankfurt am Main; Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd
  Ostaja: TUI Cruises GmbH
  Ostajan maa: Saksa
  Vientikauppa/hanke: risteilyalus
  Taattu määrä: yli 500 miljoonaa euroa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Tiedot julkaistu: 12.9.2018

  Tuoja: Boliden Commercial AB, Ruotsi
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH, Saksa
  Luotonantajat: Caterpillar Financial Services Limited, KfW IPEX Bank GmbH, ING Capital LLC, The Bank of Nova Scotia, Societe Generale, Bank of Montreal ja Natixis, New York Branch
  Luotonsaaja: Aurelian Ecuador S.A., Ecuador
  Sponsori: Lundin Gold Inc., Kanada
  Hanke ja hankkeen sijainti: Fruta del Norte kultakaivos Zamora Chinchipe Province, Yantzaza Canton, Los Encuentros Parish, Ecuador
  Tuontikaupan kohdemaa: Ecuador
  Senior luottojen yhteenlaskettu määrä: USD 350 miljoonaa
  ECA luoton määrä: USD 100 miljoonaa
  Takuukate: 90%/90%
  Luottoaika: 8 vuotta
  Hankeluokka: Kategoria A
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja A-ympäristöluokan hankkeesta: Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä 31.5.2018: Ympäristövaikutusraportit (PDF).
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 12.9.2018

  Viejä: Nokia Corporation ja/tai sen tytäryhtiöt
  Takuun haltija: Commerzbank AG, Frankfurt on the Main
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjä: Commerzbank AG, New York Branch
  Ostaja: AT&T Inc
  Ostajan maa: Yhdysvallat
  Vientikauppa/hanke: telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 1 250 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 8.8.2018

  Takuunhaltija: Skandinaviska Enskilda Banken (Publ), Suomi
  Luotonantaja: Skandinaviska Enskilda Banken (Publ), Suomi
  Ostaja ja luotonsaaja: Hamina LNG Oy
  Sponsorit: Haminan Energia Oy, Alexela Varahalduse AS and Wärtsilä Development & Financial Services Oy
  EPC-toimittaja: Wärtsilä Finland Oy
  Hanke: LNG-tuontiterminaali Haminaan
  Kohdemaa: Suomi
  Luoton määrä: Noin EUR 67,5 miljoonaa
  Luottoaika: 14 vuotta
  Takuukate: 50 %
  Tiedot julkaistu: 31.5.2018

  Luoton järjestäjä: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
  Alkuperäinen luotonantaja: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
  Luotonsaaja: Eastern and Southern African Trade and Development Bank
  Projektin nimi ja kuvaus: HQ Power IPP, turvetta polttoaineena käyttävä voimalaitoksen ja tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen
  Projektin maa ja sijainti: Akanyaru Valley, Ruanda
  Luoton määrä: USD 50 miljoonan ja pääomitettu takuumaksu
  Luottoaika: nostoaika 3 vuotta ja takaisinmaksuaika 9 vuotta
  Takuukate: 100 %
  Hankeluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta, julkaisupäivä 21 tammikuuta 2016:
  PEAT power plant ES material (ZIP)
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat IFC EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 10.1.2018

 • Vuosi 2017

  Viejä: Valmet Technologies, Inc.
  Takuun haltija: HSBC Bank plc
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Luotonsaaja: Ittihad International Investment LLC
  Vientikauppa/hanke: Paperikone
  Vientikaupan kohdemaa: Arabiemiirikunnat, Abu Dhabi
  Luoton määrä: Noin USD 53 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvion pääkohtia olivat työntekijöiden olot ja oikeudet, työterveys ja -turvallisuus sekä vedenkulutus.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards ja soveltuvin osin IFC EHS Guidelinesit.
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 23.1.2018

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy
  Takuunhaltija: Natixis, France
  Luoton järjestäjäpankit: Natixis, France ja First Abu Dhabi Bank
  Luotonantajat: Natixis ja Finnish Export Credit Ltd.
  Luotonsaaja: Mobile Telecommunications Company K.S.C.P., Kuwait
  Vientikauppa: telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 200 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 21.11.2017

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy
  Ostaja: MTN Nigeria Communications Limited
  Ostajan maa: Nigeria
  Vientikauppa/hanke: telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 65 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Takuukate: 95%
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 13.11.2017

  Viejä: Meyer Turku Oy
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH
  Järjestäjä: KfW IPEX-Bank GmbH
  Luotonantajat: Suomen Vientiluotto Oy, KfW IPEX-Bank GmbH, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank plc, Commerzbank AG, New York Branch, Banco Santander S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland, Bayerische Landesbank,  New York Branch, DZ Bank AG (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank), JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch ja Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
  Takuun myöntäjät: Finnvera Oyj ja Euler Hermes Aktiengesellschaft Saksan liittotasavallan edustajana
  Luotonsaaja: Royal Caribbean Cruises Ltd.
  Ostaja: Luotonsaaja
  Vientikauppa: Kaksi risteilyalusta
  Luoton määrä: Yli EUR 2 500 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Tiedot julkaistu: 2.11.2017

  Viejä: Valmet Technologies Oy ja Valmet AB
  Takuun haltija: Unicredit Bank Austria AG
  Luotonantaja: Unicredit Bank Austria AG
  Ostaja ja luotonsaaja: JSC Arkhangelsk Pulp & Paper Mill
  Vientikauppa/hanke: Laitteita ja palveluita kartonkikoneen uudistamiseen ja haihduttamoon
  Vientikaupan kohdemaa: Venäjä
  Luoton määrä: EUR 81 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski kartonkikoneen ja haihduttamon uudistamista olemassa olevalla tehtaalla. Tärkeimmät näkökohdat olivat veden ja energian kulutus, kasvihuonekaasupäästöt, melu, jätevesi ja puuraaka-aineen sertifiointi.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC 2007: Environmental, health and safety guidelines: Pulp and Paper mills ja IFC 2007: Environmental, health and safety: General guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 17.10.2017

  Viejä: Rauma Marine Constructions Oy
  Takuun haltija: Jyske Bank A/S
  Luotonantaja: Jyske Bank A/S
  Korontasauksen myöntäjä: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: Mols Linien A/S
  Luotonsaaja: Mols Linien A/S
  Vientikauppa: Ropax-lautta
  Luoton määrä: EUR 54 400 000
  Luottoaika: 12 vuotta
  Takuukate: 95 %
  Tiedot julkaistu: 10.10.2017

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy, Suomi
  Toimittajat: PT PP ja PT Wärtsilä Indonesia, Indonesia
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH
  Järjestäjä: KfW IPEX-Bank GmbH
  Luotonantaja: KfW
  Ostaja ja luotonsaaja: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Indonesia
  Vientikauppa/hanke: 16 Wärtsilä 20V34DF generaattorikoneikon ja lisälaitteiden toimitus ja asennus 140 MW:n rinnakkaispolttoainevoimalaitokseen, joka rakennetaan Kalimantan Tengahiin, Indonesiaan.
  Vientikaupan kohdemaa: Indonesia
  Taattu määrä: EUR 82,7 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 8.8.2017
  Environmental Impact Assesment (ZIP, 1/2)
  Environmental Impact Assesment (ZIP, 2/2)
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 9.10.2017

  Viejä: Meyer Turku Oy
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH
  Järjestäjä: KfW IPEX-Bank GmbH
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy ja KfW IPEX-Bank GmbH
  Takuun myöntäjät: Multi-ECA cover
  Ostaja: Alus 1 Costa Crociere S.p.A ja alus 2 Carnival Corporation
  Luotonsaaja: Carnival plc tai Carnival Corporation
  Vientikauppa: Kaksi risteilyalusta
  Luoton määrä: Yli EUR 1 500 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Tiedot julkaistu: 3.10.2017

  Viejä: Outotec (Finland) Oy, Suomi
  Takuun haltija: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Ranska
  Luotonantaja: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Ranska
  ECA Agenttipankki: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Ranska
  Luotonsaaja: lndustrias Penoles, S.A.B. de C.V, Meksiko
  Hanke: Sinkinjalostus- ja hopeantalteenottolaitoksen laajennus Torreón:n tuotatoyksikössä, Meksikossa
  Vientikaupan kohdemaa: Meksiko
  Luoton määrä: USD 95 million
  Takuukate: 95%/95%
  Luottoaika: 8.5 vuotta
  Hankeluokka: Kategoria B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien arvio koski olemassa olevalle tehtaalle rakennettavaa uutta sinkinjalostuslinjaa. Tärkeimmät ympäristöasiat olivat päästöt ilmaan, vedenkulutus, melu ja jätehuolto. Tärkeimmät sosiaaliset asiat olivat työturvallisuus ja suhteet ympäröiviin yhteisöihin.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 25.9.2017

  Viejä/toimittaja: Konecranes Oyj
  Luoton antaja: SEB-Leasing Oy
  Takuun haltija: SEB-Leasing Oy
  Ostaja ja luoton saaja: Meyer Turku Oy
  Kauppa: 1200 tn Goliath siltanosturi
  Kaupan kohdemaa: Suomi
  Kokonaisrahoituksen määrä: EUR 26,6 miljoonaa
  Takuun määrä: EUR 13,3 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Takuukate: 50 %
  Tiedot julkaistu: 15.9.2017

  Viejä: Wärtsilä Projects Oy
  Takuun haltija: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ranska
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  ECA Agenttipankki: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ranska
  Luotonsaaja: Central Térmica Loma de la Lata S.A., Argentiina
  Takaaja: Pampa Energia S.A., Argentiina
  Vientikauppa/hanke: 99 MWe voimalaitostoimitus, sisältäen 6 Wärtsilä 18V50DF moottoria
  Vientikaupan kohdemaa: Argentiina
  Taattu määrä: USD 51 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Hankeluokka: Kategoria B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski uutta kaasukäyttöistä moottorivoimalaitosta (99 MWe) Argentiinaan. Tärkeimmät näkökohdat hankearviossa olivat voimalaitoksen päästöt ilmakehään, vallitseva ilmanlaatu sekä laitoksen aiheuttama melu.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 4.9.2017

  Viejä: Nokia Solutions and Networks US LLC ja Alcatel Lucent USA Inc
  Takuun haltija: Deutsche Bank AG, London Branch
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjä: Deutsche Bank AG, London Branch
  Ostaja: Verizon Communications Inc
  Ostajan maa: Yhdysvallat
  Vientikauppa/hanke: telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 1500 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 21.8.2017

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy, Suomi
  Toimittajat: PT PP ja PT Wärtsilä Indonesia, Indonesia
  Takuun haltija: Mizuho Bank, Ltd
  Järjestäjä: Mizuho Bank, Ltd
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja ja luotonsaaja: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Indonesia
  Vientikauppa/hanke: 13 Wärtsilä 20V34DF generaattorikoneikon, lisälaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden toimitusta ja asennusta 135 MW:n Flexicycle voimalaitokseen, joka rakennetaan Lombokiin, West Nusa Tenggaraan, Indonesiaan.
  Vientikaupan kohdemaa: Indonesia
  Taattu määrä: EUR 74,3 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski uutta kaasukäyttöistä moottorivoimalaitosta. Tärkeimmät näkökohdat hankearviossa olivat maanhankinta, työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet sekä vaikutukset meriekosysteemiin.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 16.6.2017

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: Banco Santander S.A.
  Luotonantaja: Banco Santander S.A.
  Luotonsaaja: Sullair Argentina S.A., Argentiina
  Vientikauppa/hanke: 5 Wärtsilä 18V50SG moottoria
  Vientikaupan kohdemaa: Argentiina
  Taattu määrä: EUR 31,9 miljoonaa USD-määräisenä
  Luottoaika: 5 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski uutta kaasukäyttöistä moottorivoimalaitosta (89 MW). Tärkeimmät näkökohdat hankearviossa olivat voimalaitoksen päästöt ilmakehään, vallitseva ilmanlaatu sekä laitoksen aiheuttama melu.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 9.2.2017

 • Vuosi 2016

  Viejä: Valmet Technologies Oy, Suomi
  Takuun haltija: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Luotonantajat: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ranska, Banca Friuladria S.p.A., Italia.
  Järjestäjät: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banca Popolare Friuladria S.p.A.
  Ostaja ja luotonsaaja: Cartiere Villa Lagarina S.p.A., Italia
  Ostajan maa: Italia
  Takaaja: Pro Gest S.p.A., Italia
  Vientikauppa/ hanke: Kartonginvalmistuslinja
  Taattu määrä: EUR 53,6 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski kartonkikoneen rakentamista sekä tehtaan energiantuotannon ja jätevedenkäsittelyn optimointia. Tärkeimmät näkökohdat arviossa olivat tehtaan päästöt ilmaan ja vesistöön, melu sekä jätehuolto.
  Käytetyt kansainväliset standardit: EU:n ympäristölainsäädäntö
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 21.11.2016

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: Standard Chartered Bank
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Luotonsaaja: United Ashuganj Energy Ltd, Bangladesh
  Takaaja: United Enterprises & Co. Ltd, Bangladesh
  Vientikauppa/hanke: 20 Wärtsilä 20V34SG moottoria
  Vientikaupan kohdemaa: Bangladesh
  Taattu määrä: USD 22,2 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 22.6.2015
  Ashuganj 200MW Power Plant, Environmental and social compliance review (PDF)
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 16.9.2016

  Viejä: Amec Foster Wheeler Energia Oy, Suomi
  Luoton järjestäjä: Macquarie Bank Limited, London Branch, Yhdistynyt kuningaskunta
  Alkuperäinen luotonantaja: Macquarie Bank Limited, London Branch, Yhdistynyt kuningaskunta
  Uusi luotonantaja: Pension Insurance Corporation, Iso-Britannia
  Luotonsaaja: MGT Teesside Limited, Yhdistynyt kuningaskunta
  Vientikauppa: 299 MWe biomassa kattilalaitoksen suunnittelu ja toimitus
  Ostajan maa: Yhdistynyt kuningaskunta
  Luotto: GBP 100 miljoonan CPI-indeksoitu luotto
  Luottoaika: nostoaika 3,4 vuotta ja takaisinmaksuaika 14,5 vuotta
  Takuukate: 100 %
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 16.11.2015
  Tees Renewable Energy Plant (ZIP)
  https://www.redcar-cleveland.gov.uk/Planning.nsf/WebList/C641E406F7C60EC1802579300043F2B6?OpenDocument
  Käytetyt kansainväliset standardit: EU Environmental Legislation
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 16.8.2016

  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonantajat: Euroopan investointipankki
  Ostaja/luotonsaaja: Finnlines Plc
  Hanke: Ympäristöteknologinen investointiohjelma
  Ostajan maa: Suomi
  Luoton määrä: EUR 50 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Takuukate: 80 %
  Tiedot julkaistu: 29.6.2016

  Viejät: Andritz Oy, Andritz AG, Siemens AG
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjät: Nordea Bank Finland Plc, HSBC Bank USA, N.A., BNP Paribas Fortis SA/NV
  Ostaja: Fibria-MS Celulose Sul Mato Grossense Ltda
  Ostajan maa: Brasilia
  Takaaja: Fibria Celulose S.A., Brazil
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: EUR 383,9 miljoonan vasta-arvo USD-määräisenä
  Luottoaika: 8 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 16.3.2016
  Rima parte 1.pdf
  Rima parte 2.pdf
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 28.6.2016

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy
  Takuun haltija: Commerzbank AG
  Luotonsaaja: Sberbank of Russia
  Ostaja: PJSC MegaFon
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Ostajan maa: Venäjä
  Taattu määrä: EUR 66,5 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaisu: 1.3.2016

 • Vuosi 2015

  Viejä: Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda. ja Nokia Solutions and Networks do Brasil Serviços Ltda.
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH
  Luotonsaaja: TIM Celular S.A.
  Ostaja: Luotonsaaja
  Takaaja: TIM Participações S.A.
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Ostajan maa: Brasilia
  Taattu määrä: USD 142,5 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 15.1.2016

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy
  Takuun haltija: Banco Santander, S.A.
  Luotonantajat: Banco Santander, S.A. ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Järjestäjät: Banco Santander, S.A. ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Korontasauksen järjestäjä: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: Telefónica S.A. ja  sen tytäryhtiöt globaalisti
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Ostajan maa: Espanja ja Telefónica S.A.:n tytäryhtiöiden maat globaalisti
  Luoton määrä: EUR 500 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Takuukate: 95 %
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 22.12.2015

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy and Nokia Solutions and Networks Canada Inc.
  Takuun haltija: The Toronto-Dominion Bank, Canada
  Luotonsaaja: Wind Mobile Corp.
  Vientikauppa: 3G ja LTE-mobiililaajakaistalaitteita ja -palveluja
  Vientikaupan kohdemaa: Kanada
  Kokonaisrahoituksen määrä: CAD 425 miljoonaa
  Luottoaika: 6 vuotta
  Taattu määrä: CAD 150 miljoonaa
  Takuukate: 100 %
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 21.12.2015

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong
  Luotonsaaja: Bangladesh Power Development Board, Bangladesh
  Vientikauppa/hanke: 12 Wärtsilä 20V32 moottoria
  Vientikaupan kohdemaa: Bangladesh
  Taattu määrä: MUSD 46,9
  Luottoaika: 2+10 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski rakennettavaa raskaspolttoöljykäyttöistä moottorivoimalaitosta (107 MW) sekä olemassa olevan voimalinjan viereen rakennettavaa uutta voimalinjaa. Tärkeimmät näkökohdat Finnveran ympäristöarviossa olivat tehtaan päästöt ilmakehään, vallitseva ilmanlaatu sekä suunnitelmat laitoksen jätevesien käsittelystä.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 15.12.2015

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja Nokia Solutions and Networks Iletisim A.S.
  Takuun haltija: Société Générale
  Luotonsaaja: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
  Ostajat: Luotonsaaja, Avea Iletisim Hitzmetleri Anonim Şirketi ja TTNET Anonim Şirketi
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Ostajan maa: Turkki
  Taattu määrä: Noin EUR 56 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 16.11.2015

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy / Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A.
  Takuun haltija: UniCredit Bank Austria AG
  Ostaja: Telecom Italia S.p.A.
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Ostajan maa: Italia
  Taattu määrä: Noin EUR 108 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 14.10.2015

  Laitetoimittajat: Andritz Oy, Valmet Technologies Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonantaja: Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Finland Plc, Pohjola Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ) ja Swedbank AB (publ)
  Luotonsaaja: Metsä Fibre Oy
  Luotonsaajan maa: Suomi
  Hanke: Biotuotetehdas Äänekoskella
  Luoton määrä: EUR 400 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Takuukate: 80%
  Tiedot julkaistu: 2.10.2015

  Viejä: Outotec (Finland) Oy
  Takuun haltija: ING Bank N.V.
  Luotonantajat: ING Bank ja Bayerische Landesbank
  Ostaja: Eti Bakir A.S.
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/hanke: Laitteita ja palveluja pasuttoon sekä pasutteen liuotus- ja uuttolaitoksiin Mazidagiin, Turkkiin 
  Taattu määrä: EUR 79,8 milj. 
  Luottoaika: 10 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristötiedot A-luokan hankkeesta: Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 5.6.2014.
  Esia Report (PDF)
  Esia Annexes (PDF)
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 20.7.2015

  Viejä: Outotec (Finland) Oy
  Takuun haltija: ING Bank N.V.
  Luotonantajat: ING Bank ja Bayerische Landesbank
  Ostaja: Eti Bakir A.S.
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/hanke: Laitteita ja palveluja kuparisulaton modernisointiin ja rikkihappotehtaalle Samsuniin, Turkkiin
  Taattu määrä: EUR 31,7 milj.
  Luottoaika: 10 vuotta
  Hankeluokka: B
  Ympäristötietoja: Kuparisulaton modernisointi, joka lisää tehtaan tuotantokapasiteettia noin 150 %. Hankkeen tärkeimmät ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat liittyvät ilmaan johdettaviin päästöihin ja Mustaanmereen johdettavan jäähdytysveden sisältämään lämpöenergiaan. Hanke parantaa tehtaan energiatehokkuutta ja vähentää sen päästöjä ilmaan.
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 20.7.2015

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja tytäryritykset
  Takuun haltija: UniCredit Bank Austria AG
  Luotonantaja: UniCredit Bank Austria AG
  Järjestäjä: UniCredit Bank Austria AG
  Ostaja: PJSC MegaFon
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: EUR 142,5 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 16.7.2015

  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonantajat: Nordea Bank Finland Plc, Pohjola Bank Plc
  Luotonsaaja: Manga Terminal Oy
  Takaaja: Manga LNG Oy
  Sponsorit: Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy, Skangass Oy ja EPV Energia Oy
  EPC-toimittaja: Wärtsilä Projects Oy
  Hanke: Tornion LNG-tuontiterminaali 
  Maa: Suomi
  Luottosumma: Noin 65 milj. euroa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Takuukate: 50 %
  Tiedot julkaistu: 11.5.2015

  Viejät: Andritz Oy, Valmet Technologies Oy, Siemens AG
  Takuun haltija: HSBC Bank USA, N.A.
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy, HSBC Bank USA, N.A.
  Järjestäjät: HSBC Bank USA, N.A.
  Ostaja: Klabin S.A.
  Ostajan maa: Brasilia
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: EUR 345,5 miljoonan vasta-arvo USD-määräisenä
  Luottoaika: 2 + 10 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 11.7.2014
  Volume I - Caracterização (PDF)
  Anexo I_Layout (PDF)
  Anexo II_Fluxograma (PDF)
  ART (PDF)
  Volume II - Tomo I_Meio Físico (PDF)
  Volume II - Tomo II_Meio Biótico (PDF)
  Volume II - Tomo III_Meio Socioeconômico (PDF)
  Volume III_Avaliação de Impactos (PDF)
  Volume IV_Estudos Complementares (PDF)
  Volume V_Laudos (PDF)
  PBA (PDF)  
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 15.4.2015

 • Vuosi 2014

  Viejä: Almaco Group Oy
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH
  Järjestäjät: KfW IPEX-Bank GmbH sekä ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch
  Agenttipankki: ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch
  Koordinaattoripankki: ABN AMRO Bank N.V., Oslo Branch
  Luotonsaaja: Axis Nova Singapore Pte. Ltd., Singapore
  Vientikauppa/hanke: majoitustilamoduuleja 
  Vientikaupan kohdemaa: Singapore
  Taattu määrä: USD 17,6 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 11.6.2014

  Viejä: Konecranes Finland Corporation
  Takuun haltija: Deutsche Bank AG, London Branch
  Luotonantaja: Finnish Export Credit Ltd
  Järjestäjät: Deutsche Bank AG, London Branch, ja Credit Suisse AG
  Ostaja: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
  Ostajan maa: Indonesia
  Vientikauppa/Hanke: Kontinkäsittelylaitteita
  Taattu määrä: Noin USD 121,2 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristö- ja sosiaaliset tiedot A-hankkeesta:

  PT. Konindo Timur Utama & PT. ITS Kemitraan – JO:
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Executive Summary, Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, 2010, 25 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Impact statement (EIS), Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, Part 1, 2010, 142 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Impact statement (EIS), Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, Part 2, 2010, 97 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Management Plan (EMP), 2010, 43 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Observation Plan (EOP), 2010, 39 pages (PDF)

  Center for Research and Community Outreach (LPPM):
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Addendum to EIS, EIM-EIO Documents, Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, 2012, 305 pages (PDF)

  Perustietoja, ympäristö- ja sosiaalisia tietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen alle-kirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 24.5.2013
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 12.5.2014

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy 
  Takuun haltija: Standard Chartered Bank 
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjä: Standard Chartered Bank
  Ostaja: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  Ostajan maa: Indonesia 
  Vientikauppa/hanke: kaasumoottoreiden toimitus ja asennus voimalaitokseen 
  Taattu määrä: Noin EUR 70 miljoonaa
  Luottoaika: takaisinmaksuaika 12 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta
  Environmental Impact Assessment document (ZIP)
  Environment Monitoring Plan (ZIP)
  Environmental Management Plan (ZIP)
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 16.9.2013
  Tiedot julkaistu: 28.4.2014

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy 
  Takuun haltija: Standard Chartered Bank 
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjä: Standard Chartered Bank
  Ostaja: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  Ostajan maa: Indonesia
  Vientikauppa/hanke: kaasumoottoreiden toimitus ja asennus voimalaitokseen 
  Taattu määrä: EUR 90 miljoonaa
  Luottoaika: takaisinmaksuaika 12 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta
  EIA study (ZIP)
  Environmental Management and Monitoring Plan (ZIP)
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 27.9.2013
  Tiedot julkaistu: 28.4.2014

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy 
  Takuun haltija: Deutsche Bank AG
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjät: Deutsche Bank AG, Crédit Agricole CIB ja Société Générale
  Ostaja: Etihad Etisalat Co Plc (”Mobily”)
  Ostajan maa: Saudi-Arabia
  Vientikauppa/hanke: tietoliikennelaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 266 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 12.3.2014

  Viejät: Valmet Power Oy and Valmet Technologies Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy 
  Järjestäjät: Nordea Bank Finland Plc ja Banco Santander S.A.
  Ostaja: CMPC Celulose Riograndense Ltda
  Takaaja: Empresas CMPC S.A.
  Ostajan maa: Brasilia
  Vientikauppa/hanke: Laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: USD 220 miljoonaa
  Luottoaika: 2 + 10 vuotta
  Hankeluokka: A
  Ympäristö- ja sosiaaliset tiedot A-hankkeesta:
  EIA Line 2 (ZIP)
  Rima Line 2 (ZIP)
  EIA Plantation Baixo Jacui (ZIP)
  RIMA Plantation Baixo Jacui (PDF)
  EIA Plantation Camaqua (ZIP)
  EIA Plantation Santa Maria (ZIP)
  EIA Plantation Vacacai (ZIP)
  RIMA Plantation Vacacai (ZIP)
  Perustietoja ja ympäristö- ja sosiaalisia tietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 19.11.2013
  Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
  Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
  Tiedot julkaistu: 7.3.2014

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja tytäryritykset
  Takuun haltija: Société Générale
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: OJSC MegaFon
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Ostajan maa: Venäjä
  Taattu määrä: USD 142,5 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Hankeluokka: C
  Tiedot julkaistu: 25.2.2014

 • Vuosi 2013

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy, Suomi ja Wärtsilä India Limited, Intia
  Takuunottaja: ING Bank N.V., Hollanti
  Ostaja: Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited, India
  Ostajan maa: Intia
  Vientihanke/Kaupankohde: monipolttoainevoimalaitosmoottoritoimitus sisältäen asennus- ja käyttöönottopalveluita 
  Kauppaan liittyvän luoton määrä:  noin EUR 9 miljoonaa
  Luottoaika: takaisinmaksuaika 7 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 13.1.2014

  Viejä: Amipac Oy 
  Takuunottaja: The Royal Bank of Scotland plc
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: Arla Foods Ltd.
  Ostajan maa: Iso-Britannia
  Luotonsaaja: Arla Foods Finance A/S
  Vientikauppa: Rullakoiden käsittely- ja täyttöjärjestelmä
  Kauppaan liittyvän luoton määrä: noin EUR 13,5 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski rakennettavaa meijeriä. Tärkeimmät näkökohdat Finnveran ympäristöarviossa olivat lisääntynyt liikenne ja vaikutukset maisemaan. Meijerillä on suunnitelmien mukaan erittäin alhaiset kasvihuonekaasupäästöt
  Tiedot julkaistu: 12.12.2013

  Viejä: MW Power Oy, Suomi
  Takuunottaja: Danske Bank A/S, Tanska
  Ostaja: Uni Viridas d.o.o., Kroatia
  Ostajan maa: Kroatia
  Luotonsaaja: BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S., Turkki
  Vientihanke/Kaupankohde: biomassavoimalaitoksen toimitus sisältäen perustusten rakentamisen. 
  Kauppaan liittyvän luoton määrä:  noin EUR 24 miljoonaa
  Luottoaika: takaisinmaksuaika 14 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: biomassavoimalaitoksen rakentaminen ja käyttö. Tärkeimmät ympäristönäkökohdat Finnveran arviossa olivat päästöt ilmaan ja vesistöön, laitoksen aiheuttama meluhaitta sekä polttoaineena käytetyn puuaineksen sertifiointi.
  Tiedot julkaistu: 5.12.2013

  Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja tytäryritykset
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: Telecom Italia S.p.A.
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Ostajan maa: Italia
  Taattu määrä: EUR 99,9 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 17.10.2013

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy
  Takuun haltija: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjät: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A. ja Barclays Bank plc.
  Ostaja: Telefónican tytäryhtiöt Espanjassa, muualla Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Ostajan maa: Espanja, Eurooppa ja Latinalaisen Amerikan maat
  Taattu määrä: USD 733.752.620,55
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 1.10.2013

  Viejä: Metso Power Oy
  Takuun ottaja: UniCredit Bank Austria AG
  Ostaja: JSC Arkhangelsk Pulp and Paper Mill
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Koneita, laitteita ja palveluja sellu- ja paperitehtaaseen
  Taattu määrä: Noin EUR 12,8 miljoonaa
  Luottoaika: 1 + 7 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 1.10.2013

  Viejä: Nokia Solutions and Networks
  Takuun haltija: Deutsche Bank AG
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjät: Deutsche Bank AG ja Crédit Agricole CIB
  Ostaja: Etihad Etisalat Co Plc (”Mobily”)
  Ostajan maa: Saudi-Arabia
  Vientikauppa/hanke: tietoliikennelaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 325 miljoonaa
  Luottoaika: 1 + 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 8.8.2013

  Viejät: Metso Paper Inc., Metso Power Oy
  Takuun haltija: BNP Paribas Fortis SA/NV (formerly known as Fortis Bank SA/NV)
  Luotonantaja: Finnish Export Credit Ltd
  Järjestäjät: BNP Paribas Fortis SA/NV (formerly known as Fortis Bank SA/NV), Nordea Bank Finland Plc, Societé Generale
  Ostaja: Suzano Papel e Celulose S.A.
  Ostajan maa: Brasilia
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: EUR 267 miljoonan vasta-arvo USD-määräisenä
  Luottoaika: 1 + 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta: 
  Environmental and Social Gap Assessment of Maranhão Project - Suzano Papel e Celulose & Action Plan (PDF) 
  Summary of the project (PDF) 
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 28.12.2012
  Tiedot julkaistu: 5.6.2013

  Viejä: Pesmel Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: JSW Steel Ltd. 
  Ostajan maa: Intia 
  Vientikauppa/hanke: Terästehtaan kylmävalssaamon tuotteiden siirto- ja varastointijärjestelmä
  Taattu määrä: Noin EUR 13,8 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski terästehtaan kylmävalssaamoon toimitettavaa tuotteiden siirto- ja varastointijärjestelmää. Tärkeimmät näkökohdat ympäristöarviossa olivat terästehtaan päästöt ilmaan ja veteen, melu ja jätehuolto.
  Tiedot julkaistu: 24.5.2013

  Viejät: Metso Paper Oy
  Takuun haltija: ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, Germany
  Ostaja: Kipas Kagit Sanayi Isletmeleri A.S.
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/hanke: Kartonkikone
  Taattu määrä: Noin EUR 74 miljoonaa
  Luottoaika: 9 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski kierrätyskuitupohjaisen kartonkitehtaan ja hiilikäyttöisen voimalaitoksen rakentamista. Tärkeimmät näkökohdat ympäristöarviossa olivat tehtaan päästöt ilmaan ja veteen, melu, jätehuolto sekä tehtaan raaka-aineen hankinta.
  Tiedot julkaistu: 17.5.2013

  Viejät: Andritz Oy, Metso Paper Inc. ja TM System Finland Oy 
  Takuun haltija: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  Ostaja: OJSC Ilim Group
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Koneita, laitteita ja palveluja sellu- ja paperitehtaaseen
  Taattu määrä: Noin USD 28,7 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: ei-hanke
  Tiedot julkaistu: 17.5.2013

  Viejä: Andritz Oy, Metso Paper Oy
  Takuun haltija: Banco Santander S.A.
  Luotonantaja: Finnish Export Credit, Santander Brasil Establecimiento Financiero de Crédito S.A.
  Ostaja: Eldorado Brasil Celulose S.A.
  Ostajan maa: Brasilia
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: USD 263,9 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeestaEnvironmental information (ZIPX, 27M) 
  Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivä: 6.7.2012
  Tiedot julkaistu: 12.2.2013

 • Vuosi 2012

  Viejä: Outotec (Finland) Oy
  Takuunottaja: HSBC Bank Plc
  Ostaja: Paranapanema S.A.
  Ostajan maa: Brasilia
  Vientihanke/Kaupankohde: Laitteita ja palveluita kuparisulattoon ja –rikastamoon. 
  Kauppaan liittyvän luoton määrä:  EUR 16,733,633 vasta-arvo USD -määräisenä
  Luottoaika: 7 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Kuparisulaton ja rikastamon modernisointi, joka kasvattaa tuotantokapasiteettia noin 20 %. Tärkeimmät ympäristönäkökohdat Finnveran arviossa olivat päästöt ilmaan ja vesistöön. Hanke parantaa tehtaan energiatehokkuutta.
  Tiedot julkaistu: 15.2.2013

  Viejä: Arctech Helsinki Shipyard Oy
  Takuun haltija ja luotonantaja: ING Bank N.V.
  Luotonsaaja: OAO Sovcomflot JSC
  Ostaja: OAO Sovcomflot JSC
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: kaksi jäätämurtavaa monitoimialusta
  Taattu määrä: MUSD 128
  Luottoaika: 12 v.
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 14.12.2012

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija ja luotonantaja: KBC Bank Deutschland AG
  Luotonsaaja: PTA Bank (Eastern and Southern African Trade and Development Bank)
  Ostaja: Ndola Energy Company Ltd
  Ostajan maa: Sambia
  Vientikauppa/hanke: Voimalaitosmoottoreiden toimitus ja asennus
  Taattu määrä: EUR 18 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski rakennettavaa raskaspolttoöljykäyttöistä moottorivoimalaitosta. Tärkeimmät näkökohdat Finnveran ympäristöarviossa olivat tehtaan päästöt ilmakehään, laitoksen aiheuttama melu, jätehuolto sekä suunnitelmat laitoksen ympäristövaikutusten seurannasta laitoksen tuotantovaiheessa.
  Tiedot julkaistu: 2.1.2013

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Järjestäjät: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki, ja Société Générale
  Ostaja: OJSC MegaFon
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Taattu määrä: USD 110 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 10.12.2012

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy ja tytäryritykset
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: Telecom Italia S.p.A.
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja –palveluita
  Ostajan maa: Italia
  Taattu määrä: EUR 60,4 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkistettu: 10.12.2012

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy ja Nokia Siemens Networks Pvt. Ltd.
  Takuun haltija: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki
  Ostaja: Idea Cellular Limited
  Ostajan maa: Intia
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Taattu määrä: USD 100 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 9.11.2012

  Viejä: STX Finland Oy
  Takuun haltija: Citibank
  Ostaja: TUI Cruises GmbH
  Ostajan maa: Saksa
  Vientikauppa/hanke: risteilyalus
  Taattu määrä: MEUR 350
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 5.11.2012

  Viejä: Outotec Finland Oy
  Takuun haltija ja luotonantaja: HSBC Bank plc
  Luotonsaaja: Gazprombank OJSC
  Ostaja: ZAO Mikheevsky Gorno-obogatitelny Kombinat
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Rikastamolaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: EUR 53,7 miljoonaa
  Luottoaika: 2+7 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeestaEnvironmental information (ZIPX, 35M) 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 20.4.2012. 
  Tiedot julkaistu: 26.10.2012

  Viejä: Metso Minerals Industries Inc.
  Takuun haltija ja luotonantaja: HSBC Bank plc
  Luotonsaaja: Gazprombank OJSC
  Ostaja: ZAO Mikheevsky Gorno-obogatitelny Kombinat
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Murskaamo- ja hienonnuslaitteita ja -palveluja
  Taattu määrä: USD 104 miljoonaa
  Luottoaika: 2+7 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeestaEnvironmental information (ZIPX, 35M)
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 20.4.2012. 
  Tiedot julkaistu: 26.10.2012

  Viejä: Metso Paper Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank AB, Shanghai Branch
  Luotonantaja: Nordea Bank AB, Shanghai Branch
  Ostaja: Shandong IP & Sun Food Packaging Co., Ltd
  Ostajan maa: Kiina
  Vientikauppa/ hanke: Kartonkikone
  Taattu määrä: EUR 45 miljoonaa
  Luottoaika: 5,5 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski kartonkitehtaan laajennushanketta. Samassa yhteydessä hankealueelta purettiin pois vanhentunutta kapasiteettia. Tärkeimmät näkökohdat ympäristöarviossa olivat tehtaan päästöt ilmaan ja veteen, melu, jätehuolto sekä tehtaan raaka-aineen hankinta.
  Tiedot julkaistu: 5.9.2012

  Viejät: Andritz Oy, Finnpneumatic Oy Ltd., Metso Paper Oy ja TM System Finland Oy 
  Takuun haltija: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  Ostaja: OJSC Ilim Group
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Koneita, laitteita ja palveluja sellu- ja paperitehtaaseen
  Taattu määrä: Noin USD 36,5 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: ei-hanke
  Tiedot julkaistu: 15.6.2012

  Viejä: ABB (Hong Kong) Ltd, ABB AB
  Takuun haltija: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Seoul Branch
  Ostaja: Hyundai Steel Company
  Ostajan maa: Etelä-Korea
  Vientikauppa/ hanke: moottoreita ja moottorikäyttöjä / integroitu terästehdasprojekti
  Taattu määrä: EUR 16,5 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta ja 11 kuukautta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Environmental Impact Assesment (PDF) 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 8.11.2011
  Tiedot julkaistu: 18.5.2012

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy ja tytäryritykset
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: Telecom Italia S.p.A.
  Vienti: Telekommunikaatiolaitteita ja –palveluita
  Ostajan maa: Italia
  Taattu määrä: EUR 59.339.525
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 3.2.2012

 • Vuosi 2011

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy ja Nokia Siemens Networks India Pvt. Ltd.
  Takuun haltija: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki
  Luotonsaaja: Idea Cellular Limited
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Taattu määrä: USD 140 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 7.9.2012

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy 
  Takuun haltija: Citibank International plc
  Luotonsaaja: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Taattu määrä: EUR 46,8 miljoonaa 
  Luottoaika: 7 vuotta 
  Ympäristöluokka: C 
  Tiedot julkaistu: 4.1.2012

  Viejät: Nokia Siemens Networks Oy ja tytäryhtiöt
  Takuun haltija: Société Générale
  Luotonantajat: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland; Société Générale
  Ostaja: Telefónican tytäryhtiöt Espanjassa, muualla Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa
  Ostajan maa: Espanja, Eurooppa ja Latinalaisen Amerikan maat
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Taattu määrä: USD 375.855.473,20
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 3.11.2011

  Viejät: Metso Power Oy, ZAO Metso Automation, Metso Paper Inc. ja Raumaster Oy 
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: OJSC Ilim Group
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/Hanke: Koneita, laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: Noin USD 75,9 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot: ESIA Environmental and Social Impact Assessment 24B1355-E0009, Bratsk Pulp Mill Rebuild Project, Ilim Group by Pöyry Finland Oy August 11, 2010 (PDF), julkaisupäivämäärä: 9.9.2010
  Tiedot julkaistu: 25.10.2011

  Viejä: John Deere Forestry Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: OJSC Ilim Group
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/Hanke: Metsäkoneita
  Taattu määrä: Noin USD 11,5 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötiedot: Finnveran ympäristöarvioinnin kohteena oli metsänhakkuukoneiden käyttö. Ympäristöarvion pääkohtina selvitettiin suunnitellut metsänhakkuualueet, hakattavat metsätyypit sekä metsäsertifioinnin tilanne.
  Tiedot julkaistu: 25.10.2011

  Viejät: Andritz Oy ja Pöyry Finland Oy
  Takuun haltija: Fortis Bank SA/NV
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: Celulosa y Energía Punta Pereira S.A.
  Vientikaupan kohdemaa: Uruguay
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita sellutehtaaseen
  Taattu määrä: USD 900 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötietoja: http://www.iadb.org/en/projects/project,1303.html?id=UR-L1068 
  Tiedot julkaistu: 3.10.2011

  Viejä: STX Finland Oy
  Takuun haltija: BNP Paribas Fortis
  Ostaja: TUI Cruises GmbH
  Ostajan maa: Saksa
  Vientikauppa/hanke: risteilyalus
  Taattu määrä: MEUR 350
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 27.9.2011

  Viejä: Metso Paper Oy
  Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH
  Ostaja: Greenpac Mill LLC
  Vientikaupan kohdemaa: Yhdysvallat
  Vientikauppa/ hanke: Kartonkikone
  Taattu määrä: USD 80 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Kierrätettyä selluloosakuitua raaka-aineena käyttävän kartonginvalmistuskoneen toimitus. Keskeisimpiä ympäristöön vaikuttavia asioita hankkeessa ovat jätevesipäästöt, päästöt ilmaan (ml. hajupäästöt), jätteet, melu ja lisääntyneet kuljetukset. Kierrätyskuidun käyttö kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin neitseellisen kuidun käyttö.
  Tiedot julkaistu: 18.8.2011

  Viejä: WinWinD Oy
  Takuun haltija: Triodos Bank N.V.
  Luotonantajat: Triodos Bank N.V. ja Crédit Coopératif
  Ostajan maa: Ranska
  Vientikauppa/ hanke: kuusi 3 MW:n tuuliturbiinia Pohjois-Ranskassa, Fiefs:n ja Sains Les Pernes:n kaupun-geissa sijaitsevaan tuulipuistoon. Turbiinien korkeus on 88 metriä ja roottorin halkaisija 103 metriä.
  Taattu määrä: EUR 23 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Kuuden sähköteholtaan 3 MWe:n turbiiniin toimitus. Tuuliturbiinit muuttavat maisemaa ja niistä saattaa kantautua lähiseutujen asutukseen melua. Lisäksi turbiinien lavat aiheuttavat linnuille ja lepakoille törmäysriskin. Tuuliturbiinit tuottavat sähköenergiaa ilman kasvihuonekaasupäästöjä, mikä hidastaa ilmaston-muutosta.
  Tiedot julkaistu: 18.8.2011

  Viejä: Andritz Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: JK Paper Ltd
  Vientikaupan kohdemaa: Intia
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita sellutehtaaseen
  Taattu määrä: EUR 27 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio koski sellu- ja paperitehtaan modernisointi- ja laajennushanketta. Tärkeimmät näkökohdat Finnveran ympäristöarviossa olivat tehtaan päästöt ilmaan ja veteen, melu, jätehuolto sekä puunhankinnan kestävyys. Hankkeen toteuttamisesta seuraa päästövähenemiä.
  Tiedot julkaistu: 16.6.2011

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Ostaja: Rasa Enerji Üretim A.Ş.
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/ hanke: maakaasukäyttöisten voimalaitosmoottoreiden toimitus ja käyttöönotto
  Luoton määrä: EUR 26 miljoonaa
  Luottoaika: takaisinmaksuaika 8 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio kohdistui rakennettavaan maakaasukäyttöiseen voimalaitokseen kokonaisuudessaan. Keskeisiä analysoitavia seikkoja olivat muun muassa päästöt ilmakehään, laitoksen aiheuttama melu sekä laitoksen jätevesipäästöjen hallinta.
  Tiedot julkaistu: 27. maaliskuuta 2011

 • Vuosi 2010

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: The Bank of Nova Scotia, Canada ja The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited, Jamaica
  Ostaja: West Kingston Power Partners, Jamaika
  Ostajan maa: Jamaika
  Vientikauppa/ hanke: voimalaitos
  Taattu määrä: USD 20 miljoonaa
  Luottoaika: 2+10 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvio kohdistui rakennettavaan raskaspolttoöljykäyttöiseen voimalaitokseen kokonaisuudessaan. Keskeisiä analysoitavia seikkoja olivat muun muassa päästöt ilmakehään ja vesistöön, laitoksen aiheuttama melu sekä suunnitelmat laitoksen ympäristövaikutusten hallinnasta ja seurannasta laitoksen tuotantovaiheessa.
  Tiedot julkaistu: 7.2.2011

  Viejä: STX Finland Oy
  Takuun haltija: Skandinaviska Enskilda Banken AB
  Ostaja: Royal Caribbean Cruises LTD
  Ostajan maa: USA
  Vientikauppa/ hanke: Risteilyalus
  Taattu määrä: 1.074 MUSD
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 18.1.2011

  ViejäMetso Power Oy ja CJSC Metso Automation
  Takuun haltijaDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  OstajaOJSC Ilim Group
  Ostajan maaVenäjä
  Vientikauppa/HankeSoodakattila ja siihen liittyviä palveluja
  Taattu määräNoin USD 64 miljoonaa
  Luottoaika5 vuotta
  Ympäristöluokkaei-hanke
  Tiedot julkaistu17.1.2011

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Luotonsaaja: Banco de Reservas de la Republica Dominicana
  Luotonantajat: Nordea Bank Finland Plc and Wells Fargo Bank, N.A.
  Ostajan maa: Dominikaaninen tasavalta
  Vientikauppa/ hanke: Voimalaitoslaajennus
  Taattu määrä: USD 23 miljoonaa
  Luottoaika: 6 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Raskasta polttoöljyä käyttävän voimalaitoksen laajennushanke, jonka tärkeimmät ympäristönäkökohdat olivat päästöt ilmaan sekä laitoksen aiheuttama melu.
  Tiedot julkaistu: 5.1.2011

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: Standard Chartered Bank
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostaja: Seaboard Corporation
  Vientikaupan kohdemaa: Dominikaaninen tasavalta
  Vientikauppa/ hanke: Voimalaitoslautta
  Taattu määrä: USD 102,6 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Kaasua/raskasta polttoöljyä käyttävä voimalaitoslautta, joka korvaa kaksi vanhempaa voimalaitosta. Ympäristöarviossa tarkasteltiin päästöjä ilmaan, melua, polttoainekuljetusten turvallisuutta, öljyisten lietteiden hallintaa sekä terveys- ja turvallisuusnäkökohtia.
  Tiedot julkaistu: 5.1.2011

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy 
  Takuun haltija: HSBC Bank Plc
  Luotonantaja: Citibank, N.A., Credit Suisse AG, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
  Luotonsaaja: PT Telekomunikasi Selular
  Ostajan maa: Indonesia
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Taattu määrä: Noin USD 263,7 miljoonaa 
  Luottoaika: 5 vuotta 
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 17.12.2010

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy 
  Takuun haltija: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsinki Branch
  Luotonsaaja: Türk Telekomünikasyon A.S.
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Taattu määrä: Noin EUR 27,1 miljoonaa 
  Luottoaika: 7 vuotta 
  Ympäristöluokka: C 
  Tiedot julkaistu: 9.8.2010

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy 
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland Plc
  Ostaja: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
  Ostajan maa: Arabiemiirikunnat
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita
  Taattu määrä: noin USD 268 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 14.7.2010

  Korkotukiluotto, jonka hankearviosta vastaa Ulkoministeriö. LisätietojaUM:n verkkosivuilta .
  Viejä: MT Höjgaard a/s, Tanska 
  Takuun haltija: BNP Paribas 
  Ostaja: Hai Phong Bridge Projects Management Department
  Ostajan maa: Vietnam
  Vientikauppa/hanke: Maantiesillan rakennustyöt 
  Taattu määrä: EUR 22.772.340
  Luottoaika: 14 vuotta
  Ympäristöluokka:-
  Tiedot julkaistu: 22.6.2010

  Viejä: Nokia Siemens Networks Japan Corporation
  Takuun haltija: Mizuho Corporate Bank, Ltd.
  Ostaja: Softbank Mobile Corporation
  Ostajan maa: Japani
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Taattu määrä: Noin JPY 21,87 miljardia 
  Luottoaika: 7 vuotta 
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 8.6.2010

  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa / Hanke: Malmin louhinta ja rikastus
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-hankkeesta:
  Feasibility study for Albazino-Amursk Gold Project (PDF) 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. 
  Ympäristötietojen julkaisupäivä: 12.11.2009.
  Tiedot julkaistu: 4.3.2010

 • Vuosi 2009

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy 
  Takuun haltija: HSBC Bank Plc 
  Ostaja: Idea Cellular Limited 
  Ostajan maa: Intia 
  Vientikauppa/hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Taattu määrä: USD 260 miljoonaa 
  Luottoaika: 8,5 vuotta 
  Ympäristöluokka: C 
  Tiedot julkaistu: 7.1.2009

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy 
  Takuun haltija: Commerzbank Aktiengesellschaft 
  Ostaja: Bakcell 
  Ostajan maa: Azerbaidzan 
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita 
  Taattu määrä: Noin EUR 23,6 miljoonaa 
  Luottoaika: 5 vuotta 
  Ympäristöluokka: C 
  Tiedot julkaistu: 31.12.2009

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy
  Takuun haltija: HSBC Bank plc
  Ostaja: Vidéotron Ltée
  Ostajan maa: Kanada
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja palveluita
  Taattu määrä: CAD vasta-arvo USD 100 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 9.12.2009

  Viejät: Andritz Oy, Metso Power Oy
  Takuun haltija: BNP Paribas, London Branch
  Ostaja: VCP-MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda.
  Ostajan maa: Brasilia
  Vientikauppa/hanke: Laitteita sellutehtaaseen
  Taattu määrä: n. USD 164 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-luokan hankkeesta:
  Complementação EIA-RIMA Três Lagoas.pdf 
  RIMA completo sem figuras.pdf 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Ympäristötietojen julkaisupäivä: 29.5.2009
  Tiedot julkaistu: 4.9.2009

  Viejä: Eri viejät 
  Takuun haltija: BNP Paribas
  Ostaja: TP-NVP Singapore Pte.Ltd.
  Ostajan maa: Singapore 
  Vientikauppa/ hanke: Laitteita ja palveluja putkenlaskualukseen 
  Taattu määrä: USD 88 miljoonaa
  Luottoaika: 8,5 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 21.8.2009

  Viejä: Kalmar Industries Oy Ab
  Takuun haltija: Barclays Bank PLC
  Ostaja: Transnet Limited
  Ostajan maa: Etelä-Afrikka
  Vientikauppa/Hanke: Kontinkäsittelylaitteita Durbanin, Ngquran ja Cape Townin satamiin
  Taattu määrä: Noin ZAR 915 miljoonaa
  Luottoaika: Enimmillään 10 vuotta
  Ympäristöluokka: Ngqura A, muut ei-hanke 
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:

  EIR Ngqura Port Construction

  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 25.11.2008
  Tiedot julkaistu: 18.6.2009

  Viejä: STX Finland Cruise Line Oy 
  Takuun haltija: BNP Paribas
  Ostaja: Royal Caribbean Cruise Lines 
  Ostajan maa: USA
  Vientikauppa/hanke: Risteilyalus
  Taattu määrä: noin EUR 998 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 8.6.2009

  Viejä: Nokia Siemens Networks Oy
  Takuun haltija: Calyon Bank Helsinki Branch
  Ostaja: Smart Communications Inc.
  Ostajan maa: Filippiinit
  Vientikauppa/ hanke: Telekommunikaatiolaitteita ja palveluita
  Taattu määrä: USD 50 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 5.6.2009

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: WestLB AG
  Ostaja: Rasa Enerji Üretim A.S.
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/ hanke: Voimalaitosmoottoreita 
  Taattu määrä: n. EUR 19 milj. 
  Luottoaika: 6 years
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 20.5.2009

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: WestLB AG
  Ostaja: Aksa Enerji Üretim A.Ş
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/ hanke: Moottoreita ja generaattoreita voimalaitokseen
  Taattu määrä: Enintään EUR 13 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 30.3.2009

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: WestLB AG
  Ostaja: Aksa Enerji Üretim A.Ş
  Ostajan maa: Turkki
  Vientikauppa/ hanke: Moottoreita ja generaattoreita voimalaitokseen
  Taattu määrä: Enintään EUR 13 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 30.3.2009

  Viejä: Konecranes Heavy Lifting Oy 
  Takuun haltija: Credit Suisse
  Ostaja: OOO Leasing Company Uralsib
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/ hanke: Konttinostureita Pietarin satamaan
  Taattu määrä: n. EUR 38 milj. 
  Luottoaika: 4 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Finnveran ympäristöarvioinnin kohteena oli konttiterminaali, jonne nosturit vietiin. Ympäristöarviossa selvitettiin konttiterminaalin rakennus- ja toimintavaihetta. Konttiterminaali rakennetaan olemassa olevan sataman laajennukseksi. Ympäristöarvion pääkohdat olivat päästöt ilmaan ja veteen, melu, jätehuolto sekä ruoppausten ja muiden rakennustöiden ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset.
  Tiedot julkaistu: 30.3.2009

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: HSBC Bank
  Ostaja: Tridinad & Tobago Electricity Commission 
  Ostajan maa: Tridinad ja Tobago 
  Vientikauppa/ hanke: voimalaitos
  Taattu määrä: USD 67,5 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 27.3.2009

  Viejä: Sisu Auto Trucks Oy
  Takuun haltija: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Ruotsi
  Ostaja: OJSC Ilim Group
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/Hanke: Puutavara-autoja ja perävaunuja
  Taattu määrä: Noin USD 24,6 miljoonaa
  Luottoaika: 5 vuotta
  Ympäristöluokka: ei-hanke
  Tiedot julkaistu: 19.1.2009

 • Vuosi 2008

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: Calyon Bank Helsinki Branch
  Ostaja: Office National de l'Electricité 
  Ostajan maa: Marokko
  Vientikauppa/ hanke: voimalaitos
  Taattu määrä: EUR 61,2 miljoonaa
  Luottoaika: 10 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 1.12.2008

  Viejä: Wärtsilä Finland Oy
  Takuun haltija: BNP Paribas
  Ostaja: Al Qatrana Cement PSC
  Ostajan maa: Jordania
  Takaaja: Arabian Cement Company
  Vientikauppa/ hanke: voimalaitos
  Murabaha-rahoituksen määrä: USD 113 miljoonaa
  Taattu määrä: USD 43 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 27.11.2008

  Viejä: Andritz Oy
  Takuun haltija: UniCredit Bank Austria AG
  Ostaja: Mondi Syktyvkar OAO
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/Hanke: Laitteita sellu- ja paperitehtaaseen
  Taattu määrä: Noin EUR 113 miljoonaa
  Ympäristöluokka: B
  Ympäristötietoja: Sellu- ja paperitehtaan modernisointi- ja laajennushanke. Tärkeimmät näkökohdat Finnveran ympäristöarviossa olivat puunhankinnan kestävyys, päästöt ilmaan ja veteen sekä jätehuolto. Hankkeen toteutus aiheuttaa mm. merkittäviä päästövähenemiä.

  Viejä: ABB
  Takuun haltija: HSBC Bank plc
  Ostaja: Hyundai Steel Company
  Ostajan maa: Etelä-Korea
  Vientikauppa/ hanke: laitteita levyvalssaamoon/ integroitu terästehdasprojekti
  Taattu määrä: EUR 23,3 miljoonaa
  Luottoaika: 8 vuotta
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
  Lataa PDF-tiedosto 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 12.3.2008
  Tiedot julkaistu: 12.9.2008

  Viejä: Aker Yards Oy
  Takuun haltija: Fortis Bank S.A./N.V.
  Ostaja: P&O Ferries
  Ostajan maa: Iso-Britannia
  Vientikauppa/ hanke: matkustaja-autolautta
  Kokonaisrahoituksen määrä: EUR 142 miljoonaa
  Taattu määrä: EUR 135 million
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 11.9.2008

  Viejä: Aker Yards Oy
  Takuun haltija: Calyon
  Ostaja: P&O Ferries
  Ostajan maa: Iso-Britannia
  Vientikauppa/ hanke: matkustaja-autolautta
  Kokonaisrahoituksen määrä: EUR 142 miljoonaa
  Taattu määrä: EUR 135 miljoonaa
  Luottoaika: 12 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 11.9.2008

  Viejät: Andritz Oy, ABB Oy
  Takuun haltija: Australia and New Zealand Banking Group Limited
  Ostaja: Visy Pulp & Paper Pty. Ltd.
  Ostajan maa: Australia
  Vientikauppa/hanke: Laitteita sellu- ja paperitehtaaseen
  Taattu määrä: n. USD 127 miljoonaa
  Environmental classification: A
  Ympäristötiedot A-hankkeesta:
  Environmental Assessment (pdf) 
  Revised Air Emissions Assessment (pdf) 
  Air Dispersion Modelling (pdf) 
  Updated Water Balance (pdf) 
  http://www.planning.nsw.gov.au/asp/06_0159.asp 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 21.4.2008
  Tiedot julkaistu: 7.8.2008

  Viejä: Aker Yards Oy
  Takuun haltija: Nordea Bank Finland plc
  Rahoittaja: Useita kaupallisia pankkeja ja Eksportfinans ASA (Norja)
  Ostaja: Royal Caribbean Cruises Ltd
  Ostajan maa: USA
  Vientikauppa/Hanke: Risteilyalus
  Kokonaisrahoituksen määrä: USD 530 miljoona
  Taattu määrä: USD 300 miljoonaa
  Luottoaika: 7 vuotta
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 6.5.2008

 • Vuosi 2007

  Viejä: GE Healthcare Projects Oy
  Takuun haltija/Rahoittaja: BNP Paribas London Branch, Iso-Britannia
  Ostaja: Ministry of Health and Social Services, Namibia
  Ostajan maa: Namibia
  Vientikauppa/Hanke: Sairaalalaitteita
  Taattu määrä: EUR 13,428,211.90
  Ympäristöluokka: - 
  Tiedot julkaistu: 7.6.2007

  Maa, jossa hanke toteutetaan: Intia
  Hankkeen toimiala: Terästeollisuus
  Hanke/Vientikauppa: Terästehdas/Nostolaitteet
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-hankkeesta: EIA-raportin voi pyytää osoitteesta: 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 25.4.2006
  Tiedot julkaistu: 7.6.2007

  Viejä: Raute Oyj
  Takuun haltija/ rahoittaja: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
  Luotonsaaja: Joint-Stock Commercial Bank - Bank of Moscow
  Ostaja: OOO "Vjatskij Fanernyi Kombinat"
  Ostajan maa: Venäjä
  Vientikauppa/hanke: Koneita ja linjoja vaneritehtaaseen
  Taattu määrä: EUR 25,733,427.14
  Luottoaika: 6 vuotta
  Ympäristöluokka: B
  Tiedot julkaistu: 30.4.2007

  Viejä: Andritz Oy
  Ostaja: Botnia S.A.
  Ostajan maa: Uruguay
  Hanke/vientikauppa: Laitteita sellutehtaaseen
  Taattu määrä: USD 230.000.000
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-hankkeesta:
  Ympäristöselvitys 
  Lisämateriaalia ympäristöselvitykseen 
  Tiedot julkaistu: 12.3.2007

  Investoija: Oy Metsä-Botnia Ab
  Maa, jossa hanke toteutetaan: Uruguay
  Hanke: Sellutehdas
  Ensivakuuttaja: Multilateral Investment Guarantee Agency
  Jälleenvakuutettu määrä: USD 100.000.000
  Ympäristöluokka: A
  Ympäristötiedot A-hankkeesta:
  Ympäristöselvitys 
  Lisämateriaalia ympäristöselvitykseen 
  Perustietoja ja ympäristötietoja julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoittamista. Julkaisupäivämäärä: 31.5.2005

 • Vuosi 2006

  Viejät: Andritz Oy, Kvaerner Power Oy, Metso Paper Pori Oy
  Takuun haltija: Société Générale
  Luotonantajat: BNP Paribas ja Société Générale
  Ostaja: Suzano Papel e Celulose S.A. 
  Ostajan maa: Brasilia
  Hanke/vientikauppa: Laitteita ja palveluja sellutehtaaseen
  Taattu määrä: USD 120,000,000
  Ympäristöluokka: A
  Tiedot julkaistu: 18.12.2006

  Viejä: Nokia Oyj
  Takuun haltija: Standard Chartered Bank
  Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
  Ostajan maa: Thaimaa
  Hanke/vientikauppa: GSM-verkkolaitteita ja palveluja
  Taattu määrä: USD 119,000,000
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 12.12.2006

  Viejä: Nokia Oyj
  Takuun haltija/Finnvera-agentti: Calyon Bank, Helsinki 
  Luotonantaja: Citibank International Plc/ ING Bank N.V. ja muut 
  Ostaja: OJSC MegaFon
  Ostajan maa: Venäjä
  Hanke/vientikauppa: Verkkolaitteita ja palveluja
  Taattu määrä: EUR 109 miljoonaa 
  Ympäristöluokka: C
  Tiedot julkaistu: 12.12.2006

  Viejä: Kalmar Industries Oy Ab
  Luotonantaja: HSBC Bank plc
  Ostaja: The Port Authority
  Ostajan maa: Jamaika
  Vientikauppa/hanke: Kontinkäsittelylaitteita 
  Ympäristöluokka: ei-hanke
  Tiedot julkaistu: 13.7.2006

  Viejä: Aker Finnyards Oy
  Takuun haltija: Nordea Pankki Suomi Oyj
  Luotonantaja: Nordea Pankki Suomi Oyj
  Ostaja: AS Tallink Grupp
  Ostajan maa: Viro
  Vientikauppa/hanke: Matkustaja-autolautta
  Taattu määrä: EUR 70,400,000
  Ympäristöluokka: -
  Tiedot julkaistu: 28.6.2006

  Viejä: Metso Paper Oy
  Takuun haltija: KfW
  Ostaja: Modern Karton Sanayli Ve Ticaret A.S.
  Ostajan maa: Turkki
  Hanke/vientikauppa: Kartonkikone
  Taattu määrä: enintään EUR 100.000.000
  Ympäristöluokka: B

  Viejä: Andritz Oy
  Luotonantaja: ABN AMRO N.V., Tukholma 
  Ostajan maa: Ruotsi 
  Hanke/vientikauppa: Soodakattila 
  Taattu määrä: EUR 19,040,000 
  Ympäristöluokka: ei-hanke, korvausinvestointi 
  Tiedot julkaistu: 8.2.2006

A-hankeluokan hankkeet

OECD:n hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia koskevan sopimuksen mukaan Finnveran tulee julkaista ympäristö- ja/tai sosiaalisia tietoja hankkeista, joilla voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia (ns. A-hankeluokan hankkeet). Tiedot on julkaistava tarjousvaiheessa, vähintään 30 kalenteripäivää ennen kuin Finnvera allekirjoittaa viennin rahoitussopimuksen. Sopimuksen tultua voimaan hankkeen tiedot siirretään rahoitusosapuolten suostumuksella Taatut kaupat -sivulle.

A-hankeluokan hankkeet:

Hankkeen nimi: LNG to Power and Ahuachapán-Acajutla Transmission Line
Hankekuvaus: Hankkeessa rakennetaan kaasuvoimalaitos, laivoilla tuotavan nestekaasun (LNG) vastaanottoterminaali, kaasuputki voimalaitokselle sekä voimalinja voimalaitokselta eteenpäin.
Hankkeen sijainti: Acajutla, El Salvador
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 25.10.2018
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde:
01_EIA T-Line Vol. I and II - Feb 2017.pdf (PDF, 74 Mb)
01_ESIA Tome I to V DEC 2016.pdf (PDF, 870 Mb)

Hankkeen nimi: Shanying Huazhong, paperitehdasprojekti
Hankekuvaus: Teollisen pakkauspaperitehtaan, hiilivoimalan, kiinteän jätteen polttovoimalaitoksen ja muiden komponenttien rakentaminen
Hankkeen sijainti: Gong’an kunta, Jingzhoun kaupunki, Hubein provinssi, Kiina
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 14.9.2018
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Ympäristövaikutusraportti (PDF)

Hankkeen nimi: Modernización Ampliación Planta Arauco (MAPA)
Hankekuvaus: Uuden sellunvalmistuslinjan rakentaminen olemassa olevaan sellutehtaaseen
Hankkeen sijainti: Comuna de Arauco, Chile
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 24.8.2018
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde:
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=6856586

Hankkeen nimi: Fruta del Norte
Hankekuvaus: kultakaivos
Hankkeen sijainti: Zamora Chinchipe Province, Yantzaza Canton, Los Encuentros Parish, Ecuador
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 31.5.2018
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Ympäristövaikutusraportit (ZIP)

Hankkeen nimi: Eti Bakirin kuparikaivoshanke Adiyamanissa
Hankekuvaus: Toimitukset kuparimalmin rikastuslaitokselle
Hankkeen sijainti: Adiyaman, Turkki
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 28.3.2018
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Ympäristövaikutusraportti (PDF, 230 Mb)

Ostajan maa: Australia
Vientikauppa/Hanke: kontinkäsittelylaitteita
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 19.8.2015
Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta:
http://portcapacity.portofmelbourne.com/pages/home.asp

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot