Lainsäädäntö

Sisällysluettelo

Lainsäädäntö

Finnveran ja sen tytäryhtiöiden toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki, yhtiöitä koskeva erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Lakien ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Finnvera noudattaa Finanssivalvonnan ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin. EU:n luottolaitosdirektiivin mukaista pankkisääntelyä ei sovelleta Finnveran toimintaan.

Finnveran rahoitustoimintaa koskeva päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön, ja siksi kaikki rahoituspäätökset tehdään samoilla ennalta määritellyillä kriteereillä. Ne perustuvat yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden kannattavuuden arviointiin. Lain puitteissa Finnvera käyttää tehtävissään itsenäistä harkintavaltaa. Finnveran rahoituspäätöksistä tai luottoriskin ja hakijan liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnista ei voi tehdä valitusta, mutta asiakkaalla on aina mahdollisuus hakea rahoitusta uudelleen.

Koska Finnvera hoitaa julkista hallintotehtävää, sen toiminnan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi tehdä hallintolain 8a-luvun mukaisen hallintokantelun Finnveran toimintaa valvovalle työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö voi ratkaisussaan kiinnittää Finnveran huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai antaa tiedoksi käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. 

Epäillyistä väärinkäytöksistä ja toimintaperiaatteiden rikkomisista on myös mahdollista ilmoittaa luottamuksellisesti Finnveran riskienhallintaan whistleblowing-kanavan kautta.

Valtiontukisääntely

Julkisomisteisena rahoitusyhtiönä Finnveran on rahoituspalveluita tarjotessaan noudatettava EU:n valtiontukisääntelyä.

Finnveran myöntämiin lainoihin ja takauksiin katsotaan sisältyvän valtiontukea, jos yritykseltä rahoituksesta perittävä hinta on pienempi kuin EU-komission määrittelemä vertailuhinta. Finnvera tarkistaa jokaisen rahoituspäätöksen yhteydessä, voidaanko rahoitukseen sisällyttää laskennallista valtiontukea vai ei ja valitsee tapaukseen mahdollisesti soveltuvan tukimuodon. Valtiontukisääntelystä johtuen viennin takaukset on kuitenkin aina hinnoiteltava siten, ettei niihin sisälly tukea.

Silloin, kun Finnveran laina tai takaus sisältää tukea, sille on oltava valtiontukisääntelyn mukainen peruste, jonka mukaisesti tuki on yhteismarkkinoille soveltuvana sallittu.

Investointeihin myönnettävä Finnveran rahoitus voi sisältää EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista, pk-yrityksille myönnettävää hankekohtaista investointi- ja työllisyystukea (ns. pk-tuki).

Vaihtoehtoisesti Finnveran rahoitus voi sisältää yrityskohtaisesti kertyvää, niin sanottua vähämerkityksellistä tukea (de minimis -tuki), jonka enimmäismäärä yritykselle kolmen vuoden aikana on 200 000 euroa. Lisäksi Finnveran käytössä on vaikeuksissa olevan yrityksen rahoittamiseen soveltuva pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma.

Lisätietoja EU:n valtiontukisääntelystä.

Keskeisimmät, Finnveran rahoitukselle merkitykselliset säädökset, joiden mukaan rahoitukseen sisältyvän tuen voidaan katsoa olevan yhteismarkkinoille soveltuvaa, ovat:

  • Komission asetus vähämerkityksisestä tuesta (Asetus (EU) N:o 1407/2013)
  • Komission antama yleinen ryhmäpoikkeusasetus (Asetus (EU) N:o 651/2014)
  • Komission referenssikorkotiedonanto (Komission tiedonanto 2008/C 14/02)
  • Komission takaustiedonanto (Komission tiedonanto 2008/C 155/02)
  • Yhteisön suuntaviivat pelastamis- ja rakenneuudistustuesta (Komission tiedonanto 2014/C 249/01).

Myönnetty pk-tuki sekä pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Finnvera noudattaa pk-yritysten laina- ja takausinvestointitukiohjelman sekä pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevan ohjelman perusteella myönnettyjen tukien osalta valtiontukisääntelyn ohjelmiin sovellettavaa avoimuusvelvoitetta, joka velvoittaa tuen myöntäjää julkaisemaan sääntelyn mukaisesti tiedot kaikista yli 500 000 euron tuen saajista.

Nämä tuet julkaistaan tässä:

Tuensaaja

Yrityskoko

Toimiala

Alue (NUTS II -taso)

Tukimuoto

Myöntämispvm

Tuen määrä

Ei myönnettyjä tukia

-

-

-

-

-

-

Toiminnan luottamuksellisuus

Asiakastiedot

Finnveraa sitoo rahoitustoiminnassa niin sanottu pankkisalaisuus, joka koskee kaikkia asiakassuhteen tietoja mukaan lukien tiedot asiakkuudesta tai potentiaalisesta asiakkuudesta. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on lain mukaan rangaistava teko. 

Varmistaakseen osaltaan asiakkaiden mahdollisimman sujuvan asioinnin Finnvera voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja tietyissä tilanteissa, lain perusteella tai asiakkaan erillisellä suostumuksella, erityisesti yrityspalvelujen tarjoamiseen osallistuville Team Finland -tahoille, joita ovat muun muassa Business Finland ja ELY-keskukset.

Sisäpiirintieto

Finnveralla on asiakkaina yrityksiä, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeellelaskijoita. Näiden yritysten rahoituspäätöstä varten toimitetut asiakirjat saattavat sisältää sellaista julkaisematonta, arvopaperien markkinoihin vaikuttavaa sisäpiirintietoa jonka ilmaiseminen ja hyväksi käyttäminen on arvopaperimarkkinalaissa säädetty kielletyksi.

Sisäpiirintietojen käsittelyssä Finnverassa korostuu ennen kaikkea sisäpiirintiedon hallittavuus ja käsittelyprosessin läpinäkyvyys. Listayhtiöasiakkaiden Finnveralle luovuttaman sisäpiirintiedon käsittelyssä Finnverassa noudatetaan erityisen luottamuksellista, käsittelijöiden osalta rajattua sekä rahoitushankekohtaisesti laaditun sisäpiirirekisterin kautta valvottua menettelyä.

Sisäpiirintietoja koskevan salassapitovelvoitteen ja hyväksikäyttökiellon ohella Finnveran henkilökuntaan kuuluvia koskee lisäksi suositus ajoittaa muukin mahdollinen arvopaperikauppa sellaiseen ajankohtaan, jolloin yhtiön arvopaperiin liittyvä sisäpiirintieto on julkaistu tai markkinoilla muutoin on mahdollisimman täydellinen tieto arvopaperin arvoon liittyvistä seikoista.

Tietosuoja

Finnvera noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen mukaisia yksityisyyden suojaa turvaavia velvoitteita. Finnvera kerää ja käsittelee henkilötietoja vain lainmukaisiin tarkoituksiin. Lisätietoa Finnveran tietosuojaselosteesta.

Tietoturva

Tietoturva on olennainen ja erottamaton osa Finnveran toimintaa.

Finnveran toiminta on tietoriippuvaista, ja siksi asianmukaisen ja turvallisen tietojenkäsittelyn varmistaminen on Finnveran yritysturvallisuuden keskeinen tavoite.

Finnvera on sitoutunut noudattamaan kansallista valtionhallinnon tietoturvasääntelyä, ja Finnveran tietoturva täyttää lainsäädännössä määritellyn niin sanotun korotetun tietoturvan vaatimukset. Henkilöstöä ohjataan ohjeistuksen ja koulutuksen avulla tietoturvalliseen ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaiseen toimintaan.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Finnvera noudattaa rahoitustoiminnassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia käytäntöjä soveltamalla Finanssivalvonnan suosittamia asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisvelvoitteita.

Asiakkaan tuntemisvelvoitteet pitävät sisällään asiakkaan ja tämän puolesta toimivan henkilön henkilöllisyyden selvittämisen sekä asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen, tietojen keräämisen aiotun asiakassuhteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä asiakastiedon tallentamisen. Asiakassuhteet, joissa on korkea riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen osalta, vaativat lisäksi laajennettuja tarkistustoimenpiteitä ja lisädokumentaatiota.

Tavoitteena on varmistaa, ettei laittomista lähteistä saatuja varoja siirtyisi Finnveran kautta rahoitusjärjestelmään tai ettei saatua rahoitusta käytettäisi terrorismin tai muiden laittomien operaatioiden rahoittamiseen. Tuntemisvelvoitteilla Finnvera pyrkii lisäksi varmistamaan osaltaan kansainvälisten pakotteiden noudattamisen.

Finnvera pyytää asiakkaan tuntemisvelvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemiaan tietoja ensisijaisesti asiakkaalta itseltä hakemuskäsittelyn yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana tietojen päivittämiseksi. Lisäksi Finnvera voi täydentää ja varmentaa tietoja viranomaistietolähteistä saatavilla tiedoilla.