Vientitakuutoiminta

Sisällysluettelo

Vientitakuutoiminta

Finnvera pyrkii turvaamaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vientimarkkinoilla tarjoamalla viejille ja viennin rahoittajille vähintään saman tasoiset järjestelyt vienti- ja projektirahoitusriskien kattamiseksi kuin pääkilpailijamaamme tarjoavat omille yrityksilleen. Asiakkainamme ovat sekä yritykset että kotimaiset ja kansainväliset pankit ja rahoituslaitokset.

Otamme huomioon vientitakuulain mukaisesti kestävän kehityksen periaatteen, noudatamme kasainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiperiaatteita ja menettelytapoja. Ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten riskien hallinnalla varmistamme rahoitustoimintamme vastuullisuutta ja riskienhallintaa.

Maaluokitus katettavien riskien pohjana

Maapolitiikka ja maaluokitus luovat puitteet vientiriskien kattamiselle. Luokittelemme maat kahdeksaan maaluokkaan sen mukaan, millainen kunkin maan kyky hoitaa ulkoiset velvoitteensa on, millaiset ovat maan poliittinen vakaus ja lainsäädäntö sekä odotukset tulevasta talouskehityksestä. Maaluokitus perustuu vientitakuulaitosten laajasti käyttämiin menetelmiin ja ja maariskiarvioihin. Maaluokitukset vaikuttavat takuumaksujen tasoon ja vaadittaviin vastavakuuksiin tai maksuehtoihin.

Finnveran riskinoton perustana on yhtiön maakohtainen takuupolitiikka, sillä yksittäisten, samassa maaluokassa olevien maiden välillä voi olla huomattaviakin eroja. Seuraamme maiden taloudellista ja poliittista tilannetta, ja jokaisen maan luokitus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Poliittiset riskit liittyvät ulkomaisen ostajan tai luotonsaajan maahan tai johonkin kolmanteen maahan, josta voi aiheutua luottotappioita viejälle, investoijalle tai rahoittajalle.

Kaupallisen riskin kohteet ovat ulkomaisia, yleensä OECD-alueen ulkopuolella sijaitsevia pankkeja, yrityksiä tai projektiyhtiöitä, joista aiheutuvia riskejä katetaan Finnveran myöntämillä kaupallisten riskien vientitakuilla.

Vientitakuutoiminnan rajaukset

EU:n kilpailulainsäädäntöön perustuen Finnvera ei julkisena vientitakuulaitoksena voi taata ns. markkinakelpoisia riskejä, joita yksityiset vakuutusyhtiöt ovat valmiita takaamaan. Siksi Finnvera ei tavallisessa markkinatilanteessa voi myöntää alle 2 vuoden riskiajan takuita (valmistusaika + luoton takaisinmaksuaika) useisiin läntisiin teollisuusmaihin tai EU-maihin. Rajoitukseen on kuitenkin tehty poikkeuksia muun muassa koronapandemian seurauksena.

Alle kahden vuoden riskiajan kauppojen EU-sääntely niin sanottuihin markkinariskimaihin koskee vain perinteistä luottovakuuttamista ostajariskien kattamiseksi, ei pankkiriskien takaamista, jolloin Finnvera voi riskinjakoperiaatteella harkita takuun myöntämistä kyseisiin maihin.

Suomalainen intressi

Julkisessa vientitakuu- ja vienninrahoitustoiminnassa otetaan huomioon, miten vientikauppa hyödyttää Suomen kansantaloutta eli miten suomalainen intressi toteutuu. Suomalainen intressi toteutuu suoraan, kun vientihankkeen kotimaisuusaste (= ostot ja kustannukset Suomesta sekä kaupan kate) on merkittävä eli yli 27 % kaupan arvosta paikalliskustannukset mukaan lukien tai 33 % vientiluoton määrästä. Tämä pätee, kun vientiluoton takaisinmaksuaika on yli 2 vuotta.

Vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta ohjaavat periaatteet

Noudatamme viennin rahoituksen kansainvälisiä pelisääntöjä, olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä kehittämisessä ja yhteistyössä. Vientitakuutoiminnan kansainväliset säädökset ja sopimukset pyrkivät hillitsemään vientiluottoehdoilla käytävää kilpailua.

  • Valtioiden välinen yhteistyö tapahtuu OECD:n ja Euroopan unionin puitteissa. Tavoitteena on luoda jäsenmaiden viejille tasaveroinen kilpailuasema.
  • OECD-vientiluottosopimus on tärkein vientiluottotoimintaa sääntelevä kansainvälinen sopimus. 

Noudatamme vastuullisuuteen liittyviä kansainvälisiä periaatteita ja suosituksia, ja Finnveralla on oma ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka. 

Viennin rahoituksen ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinta

Ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan järjestelmä ohjaa vientitakuuhakemuksen käsittelyä sekä tuottaa tietoa rahoituspäätöksen tueksi Finnverassa.

Arvioimme ympäristö- ja sosiaalisten riskien tason kaikista vientitakuuhakemuksista. Riskiarvioinnin laajuus riippuu kaupan arvosta, ostajan hankkeen koosta, hankkeen riskeistä ja rahoitustuotteesta. Arviointi kohdistuu pääsääntöisesti koko hankkeeseen, vaikka viennin rahoitus myönnettäisiin vain hankkeen osalle tai yksittäiselle laitetoimitukselle.

Prosessin päävaiheet ovat:

  • seulonta
  • ES-riskiluokitus
  • arviointi
  • rahoituspäätös ja seuranta.
""

Julkaistavat hankkeet

Finnvera julkistaa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiraportin (ESIA) kaikista A-hankkeista vähintään 30 päivää ennen Finnveran päätöstä mennä mukaan hankkeeseen. 

Finnvera julkaisee lisäksi OECD:n sopimuksen mukaisesti vähintään vuosittain tietoja niistä A- ja B-luokkien hankkeista, joihin se on vuoden aikana sitoutunut. A-luokan hankkeista julkaistavat tiedot ovat samat kuin yllä mainitussa ennakkojulkaisutapauksessa täydennettynä tarkemmilla tiedoilla viennin rahoituksesta. OECD julkaisuvaatimusten alaisten hankkeiden lisäksi Finnvera pyrkii julkaisemaan tietoja myös muista hankkeista ES-riskiluokasta riippumatta. Hankkeiden keskeisistä ympäristö- ja sosiaalisista näkökohdista tehdään lyhyt yhteenveto. Julkaisu kattaa lisäksi tiedot arvioinnin taustamateriaalista ja käytetyistä kansainvälisistä standardeista sekä vientitakuulaitoksen yhteyshenkilön nimen. Julkaisuluvat pyydetään asianosaista tahoilta ennen tietojen julkaisemista.

Hankkeet, joista rahoituspäätös on tehty ja julkistettu, julkaisemme Taatut kaupat -sivulla.

  • Jos sinulla on kysyttävää hankkeista, ota yhteyttä Finnveran ES-asioista vastaavaan tiimiin [email protected]

A-hankeluokan hankkeet:

Hankkeen kuvaus: Sellutehdashanke Paraguayssa
Hankekuvaus: Uuden 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa valkaistua eukalyptussulfaattisellua tuottavan sellutehtaan rakentaminen ennestään rakentamattomalle alueelle Concepciónin kaupunkiin Paraguayhin. Hankekokonaisuuteen kuuluu lisäksi noin 185 000 hehtaarin kokoiset puuplantaasialueet, työntekijöiden asuntolat, 220 MW energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesilaitokset, uusi jännitetasoltaan 220 kV:n voimajohtolinja (35 km), kemikaalien valmistus-, käsittely- ja varastointialueet, jokisatama Paraguayssa ja merisatama Uruguayssa.
Hankkeen sijainti: Concepción, Paraguay
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 2.12.2022

Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: https://paracel.com.py/en/environmental-impact-assessment/

Hankkeen nimi: Cerrado Project - Suzano
Hankekuvaus: Uuden 2,55 miljoonaa tonnia vuodessa tuottavan eukalyptussellukuitulinjan rakentaminen
Hankkeen sijainti: Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul:n osavaltio, Brasilia
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 22.9.2022
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA INDUSTRIAL, RIMA 30.05.2014 (PDF)

Hankkeen nimi: Araguaia Nickel Project (Araguaia-nikkelikaivoshanke)
Hankekuvaus: Greenfield-avolouhoskaivoshanke lateriittinikkelimalmin louhintaa ja rikastusta varten
Hankkeen sijainti: Hanke sijaitsee Koillis-Brasilian Pará-osavaltiossanoin 40 km luoteeseen Conceição do Araguaian kaupungista ja 25 km länteen Araguaia-joesta
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 3.6.2021
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Araguaia Project Environmental and Social Impact Assessments
https://horizonteminerals.com/uk/en/environmental-impact-assessments/
https://horizonteminerals.com/news/2021-05-11_memorandum-pt.pdf (PDF)