Exportörer

Garantier som beviljas exportöre

Utländska fordringar orsakar exportföretaget kommersiella risker som beror på köparen och politiska risker som beror på köparens land. Genom att bevilja betalningstid kan man dock bidra till att affären blir av och därför bör säljaren förbereda sig för kreditriskerna till exempel genom att ansöka om Finnveras exportgaranti för affären.

På beviljandet och prissättningen av exportgaranti inverkar i första hand köparens kreditvärdighet och kreditvärdigheten i köparens land. Läs mer om riskklassificeringen i mottagarlandet:

Landklassificering och karta

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Exportkreditgaranti

Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid.

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.