Exportgarantiverksamhet

Innehållsförteckning

Exportgarantiverksamhet

Finnvera vill trygga de finländska företagens konkurrenskraft på exportmarknaderna genom att erbjuda exportörer och exportfinansiärer arrangemang för täckning av export- och projektfinansieringsrisker på minst samma nivå som de som våra huvudkonkurrentländer erbjuder sina egna företag. Våra kunder utgörs av dels företag, dels inhemska och internationella banker samt finansieringsinstitut.

I enlighet med exportgarantilagen beaktar vi principen om hållbar utveckling och följer internationellt godkända principer för att bedöma miljömässiga och sociala konsekvenser och förfaranden för att åtgärda dem. Genom att hantera miljömässiga, sociala och administrativa risker säkerställer vi ansvarsfullheten och riskhanteringen i vår finansieringsverksamhet.

Klassificering enligt land som grund för de risker som täcks

Landpolitiken och landklassificeringen utgör ramen för täckningen av exportriskerna. Vi delar in länderna i åtta kategorier beroende på landets förmåga att sköta sina externa åtaganden, landets politiska stabilitet och lagstiftning samt förväntningarna på landets ekonomiska utveckling. Landklassificeringen grundar sig på de metoder och bedömningar av risker som i stor utsträckning används av exportgarantiinstituten. Landklassificeringen påverkar nivån på garantiavgifterna och de motsäkerheter eller betalningsvillkor som krävs.

Risktagningen baserar sig på Finnveras landsvisa garantipolicy, eftersom det kan förekomma stora skillnader också mellan länder i samma kategori. Vi följer med det ekonomiska och politiska läget i länderna, och kategorin för varje land ses över minst en gång om året.

De politiska riskerna hänför sig till den utländska köparens eller kredittagarens land eller ett tredje land som kan orsaka exportören, investeraren eller finansiären kreditförluster.

De kommersiella riskerna hänför sig till utländska banker, företag eller projektbolag som i allmänhet är belägna utanför OECD-området. Riskerna som dessa orsakar täcks med exportgarantier för kommersiella risker som Finnvera beviljar.

Begränsningar i exportgarantiverksamheten

På basis av EU:s konkurrenslagstiftning kan Finnvera som ett offentligt exportgarantiinstitut inte garantera så kallade marknadsmässiga risker, som privata försäkringsbolag är beredda att garantera. Därför kan Finnvera i ett vanligt marknadsläge inte bevilja garantier för en risktid på mindre än två år (tillverkningstid + kreditens återbetalningstid) till flera industriländer i väst eller EU-länder. Undantag från begränsningen har dock gjorts bland annat till följd av coronapandemin.

EU-regleringen av affärer med en risktid på mindre än två år till de så kallade marknadsriskländerna gäller endast traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisker, inte garanti för bankrisker. Detta innebär att Finnvera enligt riskfördelningsprincipen kan pröva beviljande av garanti till dessa länder.

Finländskt intresse

I den offentliga exportgaranti- och exportfinansieringsverksamheten beaktar man hur exporthandeln gynnar Finlands nationalekonomi, alltså hur det finländska intresset tillgodoses. Det finländska intresset tillgodoses direkt om graden av inhemskt ursprung i ett exportprojekt (= inköp och kostnader i Finland samt affärens bidrag) är betydande, dvs. över 27 procent av affärens värde medräknat de lokala kostnaderna, eller 33 procent av exportkreditens belopp. Detta gäller när återbetalningstiden för exportkrediten är över två år.

 

Principer som styr exportgarantiverksamheten och ansvarsfullheten

Vi följer de internationella spelreglerna för exportfinansiering. Vi deltar aktivt i den internationella utvecklingen och i det internationella samarbetet. Genom internationella bestämmelser och avtal om exportgarantiverksamheten försöker man dämpa konkurrensen med exportkreditvillkor.

  • Samarbetet mellan staterna sker inom ramen för OECD och Europeiska unionen. Målet är att skapa ett jämlikt konkurrensläge för exportörer i medlemsländerna.
  • OECD-exportkreditavtalet är det viktigaste internationella avtalet som reglerar exportkreditverksamheten. 

Vi följer internationella principer och rekommendationer i fråga om ansvarsfullhet och Finnvera har en egen politik för hantering av miljömässiga och sociala risker. 

Hantering av miljömässiga och sociala risker inom exportfinansieringen

Systemet för hantering av miljömässiga och sociala risker styr handläggningen av exportgarantiansökan och ger information som stöder finansieringsbeslutet hos Finnvera.

Vi bedömer nivån på de miljömässiga och sociala riskerna i alla exportgarantiansökningar. Riskprövningens omfattning beror på affärens värde, storleken på köparens projekt, projektets risker och finansieringsprodukten. Prövningen gäller i regel hela projektet, även om exportfinansieringen endast skulle beviljas för en del av projektet eller för en enskild utrustningsleverans.

Processens huvudsakliga skeden är:

  • gallring
  • ES-riskklassificering
  • utvärdering
  • finansieringsbeslut och uppföljning.
""

Projekt som publiceras

Finnvera publicerar en rapport om bedömningen av de miljömässiga och sociala konsekvenserna (ESIA) om alla A-projekt minst 30 dagar före Finnveras beslut att delta i projektet. 

I enlighet med OECD-avtalet, publicerar Finnvera minst årligen information om de A- och B-kategoriprojekt som Finnvera har åtagit sig under året. Informationen som ska publiceras för klass A-projekt är densamma som före publicering, kompletterad med mer detaljerad information om exportfinansiering. Förutom projekt som omfattas av OECD: s publiceringskrav strävar Finnvera efter att publicera information om andra projekt, oavsett ES-riskkategorin. De viktigaste miljömässiga och sociala aspekterna av projekten sammanfattas kort. Publikationen omfattar också information om utvärderingens bakgrundsmaterial och de internationella standarder som används, samt namnet på exportkreditbyråns kontaktperson. Publiceringstillstånd begärs från intressenter innan informationen publiceras.

De projekt som finansieringsbeslut har fattats om och som har offentliggjorts publiceras på sidan Garanterade affärer.

Projekten i kategori A:

Projekt: Cerrado Project - Suzano
Projektbeskrivning: Byggande av en eukalyptuscellulosafabrik med produktion på 2,55 miljoner ton cellulosa per år
Projekts ort och land: Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, Brasilien
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 22.9.2022
Källa för miljö- och sociala uppgifter: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA INDUSTRIAL, RIMA 30.05.2014 (PDF)

Projekt: Araguaia Nickel Project (Araguaia nickelgruvprojekt)
Projektbeskrivning: Greenfield dagbrottsprojekt för brytning och bearbetning av nickellateritmalm
Projektets ort och land: Ca 40 km nordväst om staden Conceição do Araguaia i Pará delstaten i nordöstra Brasilien samt ca 25 km väst om Araguaia floden
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 3.6.2021
Källa för miljö- och sociala uppgifter: Araguaia Project Environmental and Social Impact Assessments
https://horizonteminerals.com/uk/en/environmental-impact-assessments/
https://horizonteminerals.com/news/2021-05-11_memorandum-pt.pdf (PDF)

Projekt: Eti Bakirs koppargruva i Adiyaman
Projektbeskrivning: Leveranser till en anrikningsanläggning för kopparmalm
Projektets ort och land: Adiyaman, Turkiet
Projektkategori: A
Källan för miljö- och sociala uppgifter: Eti Bakirs koppargruva i Adiyaman, rapport om miljöpåverkan (PDF, 230 Mb)

Köparens land: Australien
Exportvara/Projekt: Kontainerhanteringsutrustning
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 19.8.2015
Miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter om A-projekt:
http://portcapacity.portofmelbourne.com/pages/home.asp