Exportgarantiverksamhet

Content Sections

Exportgarantiverksamhet

Finnvera vill trygga de finländska företagens konkurrenskraft på exportmarknaderna genom att erbjuda finländska exportörer och exportfinansiärer arrangemang för täckning av export- och projektfinansieringsrisker på minst samma nivå som de vilka våra huvudkonkurrentländer erbjuder sina egna kunder. Våra kunder utgörs av dels företag, dels inhemska och internationella banker och finansieringsinstitut.

Risker som täcks

I exportgarantiverksamheten delas länder in i åtta kategorier utifrån de metoder och landsriskbedömningar som används vid exportgarantiinstitut. Kategorin bestäms utifrån en uppskattning om landets förmåga att sköta sina externa åtaganden, förväntningar på landets kommande utveckling samt den politiska stabiliteten och lagstiftningen.

Risktagningen baserar sig på Finnveras landsvisa garantipolicy, eftersom det kan förekomma stora skillnader också mellan länder i samma kategori.

Vi följer med det ekonomiska och politiska läget i länderna och anpassar landskategorin efter förändringar. Kategorin för varje land kontrolleras minst en gång per år.

Section title

Politiska risker

Text

Politiska risker förknippas med den utländska köparens eller kredittagarens land eller ett tredje land, som kan förorsaka exportören, investeraren eller finansiären kreditförluster.

De vanligaste politiska riskerna är begränsningar i överföringen av betalningsvaluta, konsolidering av skulder och krig eller uppror. Då kredittagaren eller borgensmannen är exportdestinationslandets centralbank, finansministerium eller annan myndighet, som direkt representerar staten, är det fråga om suverän risk.

Vid täckning av enbart politisk risk täcks inte kommersiella risker som orsakas av köparen, kredittagaren eller garanten.

Politisk risk bedöms genom att kontinuerligt följa med kreditvärdigheten i länder med politiska risker (se landklassificeringen). Politiska risker bedöms med hjälp av nedanstående kriterier som kan förknippas med landets ekonomiska läge:

Accordions

Section title

Kommersiella risker

Text

Föremål för kommersiella risker är utländska, vanligtvis utanför OECD-området belägna köpare, banker eller projektbolag.

De mest typiska kommersiella riskerna är konkurs, annan insolvens eller betalningsovillighet. Riskerna i anslutning till kredittagare/köpare bedöms även i de fall där kredittagarens/köparens betalningsförmåga garanteras av en bank. Omfattningen av den riskanalys som utförs sätts alltid i relation till riskens storlek.

I bedömningen av kommersiella risker är bl.a följande faktorer viktiga:

 • köparens/kredittagarens ekonomiska ställning och kreditvärdighet
 • bransch
 • helhetsfinansiering
 • riskfördelning
 • säkerheter
 • prissättning
 • miljöpåverkan
 • destinationsland

Finnvera förbehåller sig rätten att ändra sin garantipolitik eller prissättning ifall omständigheterna ändras.

Närmare information om kommersiella risker

 • Företags-/köparrisker
 • Projektrisker
 • Bankrisker
Accordions

Section title

Landpolicy

Text

Finnvera utvärderar ständigt kreditvärdigheten i länder med politiska risker. Landpolicyn och landklassificeringen skapar ramen för täckandet av exportrisker.

Landpolicyn upplyser om

 • Finnveras risktagning i ifrågavarande land
 • säkerheter eller betalningsvillkor som krävs
 • maximiriskperioden

Finnvera indelar länderna i sju landklasser. Landklasserna för korta (ST) garantier och för medellånga/långa (MT/LT) garantier kan vara olika.

Accordions

Internationellt samarbete

Exportgarantiverksamheten regleras av en mängd internationella författningar och avtal med hjälp av vilka garantiinstituten försöker stävja konkurrensen med exportkreditvillkor. Ett intensivt internationellt samarbete är en förutsättning för att Finnvera skall kunna följa och utveckla dessa spelregler.

Samarbetet staterna emellan sker inom ramen för OECD och Europeiska unionen. OECD-exportkreditavtalet är det viktigaste internationella avtalet som reglerar exportkreditverksamheten. EU å sin sida strävar till att skapa ett jämnstarkt konkurrensläge för exportörer i medlemsländerna.

Bernunionen är garantiinstitutens sammanslutning, som är ett forum for informationsutbyte för medlemmar ock befrämjare av sunda principer i exportkredit- och investeringsverksamheten.

Section title

OECD

Text

OECD är en ekonomisk sammanslutning mellan industriländer och används för att visa utvecklingen i världensom helhet.

OECD står för Organisation for Economic Cooperation and Development.

Accordions

Europeiska unionen

EU:s direktiv om harmonisering av medellånga och långa garantier trädde i kraft i juni 1998. Syftet med direktivet är att ge garantitagare i samtliga medlemsländer likvärdiga exportgarantivillkor och därigenom likadana möjligheter att konkurrera med exportprodukten och inte med finansieringsvillkor. Direktivet innehåller regler om garantivillkor, garantipremier, landpolicy och notifieringsförfarande. Då det gäller garantipremier och landspolitik följer direktivet OECD-garantipremieavtalet.

I början av 2013 trädde det uppdaterade meddelandet angående exportgarantier för kort betalningstid (risktid under 2 år), som baserar sig på EU:s konkurrenslagstiftning, i kraft. En tidigare version av meddelandet har varit i kraft redan från år 1997. Meddelandet förbjuder offentliga exportgarantinstitut att garantera s.k. marknadsmässiga risker, dvs. sådana risker som privata försäkringsbolag är villiga att garantera.

Enligt meddelandet kan Finnvera inte bevilja garantier för under 2 års risktid (tillverkningstid + kreditens återbetalningstid) till följande länder:

 • Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

På grund av coronapandemin införde EU-kommissionen ett omfattande åtgärdspaket, där ett meddelande om kortvarig kreditförsäkring ingår som en del. Enligt meddelandet har de ovan nämnda länderna tillfälligt utlysts som icke-marknadsmässiga fram till slutet av år 2020. Således kan exportgarantiinstituten i EU-medlemsländerna för sin del tillfälligt mildra coronakrisens konsekvenser på kreditförsäkringsfältet.

EU-regleringen av affärer med en risktid på mindre än två år till dessa s.k. marknadsriskländer gäller endast traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisker, inte garanti av bankrisker. Om betalningssättet är remburs och en rembursgaranti eller någon annan garanti, där riskobjektet är en bank, används kan Finnvera med riskfördelningsprincipen pröva beviljande av garantin till dessa länder.

Europakommissionens kommuniké angående exportgarantier för kort betalningstid

Bernunionen

Finnvera är medlem i Bernunionen (International Union of Credit and Investment Insurers), som är en sammanslutning av över 50 exportekredit- och investeringsgarantiinstitut från över 40 länder i alla delar av världen.

Bernunionen syftar till att utveckla export- och investeringsförsäkring baserad på professionellt, omfattande informationsutbyte.

Bernunionen har fastställt grundläggande värderingar (Guiding Principles) som styr medlemmarnas verksamhet. Mera information om Bernunionen och principerna finns på Bernunionens hemsida.

www.berneunion.org.uk

Samarbetsavtal

Samarbetet mellan garantiinstituten är speciellt viktigt då exportföretag har produktion i flera länder eller då i exportprojektet ingår leveranser från exportörer i olika länder. Finnvera har ingått samarbetsavtal med olika garantiinstitut. Avtalen skapar ramen för samarbetet men är ingen förutsättning.

Finnvera kan täcka utländska underleveranser upp till 30-40% av köpesumman utgående ifrån egen bedömning av riskerna.

Samordnad garanti och återförsäkringsarrangemang är särskilt praktiska när det är fråga om större projekt eller riskabla marknader. Vid samordnad garanti täcker garantiinstituten i varje enskilt exportland den egna nationella andelen och samarbetet begränsar sig närmast till informationsutbyte mellan garantiinstituten i anslutning till projektet.

Vid återförsäkring är huvudförsäkringsgivaren garantiinstitutet i det land vars exportandel är störst. Huvudförsäkringsgivaren ingår ett garantiavtal för det totala kreditbeloppet och ingår ett återförsäkringsavtal med garantiinstitutet i underleverantörlandet. I detta arrangemang godkänner garantiinstitutet i underleverantörens land vanligtvis huvudförsäkringsgivarens villkor.

Finnvera har ingått samordnadgarantiavtal eller återförsäkringsavtal med följande garantiinstitut:

Finländskt intresse

I exportgaranti- och exportfinansieringsverksamheten förverkligas finländskt intresse direkt när graden av inhemskt ursprung i en exportaffär (=inköp och kostnader från Finland samt affärens marginal) är betydande, dvs. över 27 procent av exportprojektets värde (de lokala kostnaderna inberäknade) eller 33 procent av exportkrediten. Detta gäller när återbetalningstiden för exportkrediten är över två år.

Om det affärsspecifika kravet på inhemskt ursprung inte uppfylls måste exportören lämna en ytterligare redogörelse för hur finländskt intresse förverkligas på annat sätt. Finländskt intresse kan förverkligas bland annat på följande sätt:

 • Den sammanlagda graden av inhemskt ursprung för exportbolagets exportaffärer som förverkligats föregående år eller den genomsnittliga graden av inhemskt ursprung för företagets produkter är 27 procent eller mer.
 • Exportören är ett SMF-företag som strävar efter tillväxt och internationalisering
 • Det är fråga om en lansering av en ny produkt och främjande av exporten av denna.
 • Planeringen av exportaffären, projektledningen eller företagets patent- eller industrirättigheter är i Finland.
 • Till exportaffären hör en stor mängd leveranser från EU-området eller leveranserna sker från ett flertal länder och en huvudleverantör saknas.
 • Exportgarantiinstitutet i landet dotterbolaget är beläget i kan inte bevilja exportgaranti åt dotterbolaget
 • Riskspridning förverkligas i projektet.
 • Förverkligandet av en enskild exportaffär med lägre grad av inhemskt ursprung kan möjliggöra nya affärer av högre grad av inhemskt ursprung (kundrelation).
 • Exportbolagets verksamhet som helhet gagnar den ekonomiska utvecklingen i Finland på ett betydande sätt.

Policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser

I sin finansieringsverksamhet beaktar Finnvera miljökonsekvenser och sociala konsekvenser som en del av helhetsriskbedömningen av de projekt som beviljas finansiering.

Finnvera uppdaterade år 2019 sin policy för hantering av miljörisker och sociala risker i exportfinansiering. Se vår policy för hantering av miljörisker och sociala risker (PDF).

Nya processser och riktlinjer tas i bruk år 2020 och websidorna ska uppdateras engligt dem. 

Principer

Följande principer styr Finnveras exportfinansieringsverksamhet gällande miljöfrågor och sociala frågor:

 • Miljökonsekvenserna som en del av bedömningen av den totala risk som är förknippad med projektetVid beviljandet av en exportgaranti och fastställandet av villkoren för en exportgaranti beaktas bl.a. miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av projektet som beviljas garanti som en del av bedömningen av den totala risken som är förknippad med projektet.
 • Exportgarantiinstitutens samarbete i miljöfrågor och sociala frågorFinnvera deltar aktivt i exportgarantiinstitutens (Export Credit Agency, ECA) diskussioner och arbetsgrupper för gemensamma tillvägagångssätt gällande miljön och sociala frågor. Finnvera stödjer den internationella utvecklingen i syfte att skapa gemensamma spelregler för exportgarantiinstituten, så att exportörer i olika länder till dessa delar kan beredas lika konkurrensmöjligheter.Finnvera följer det avtal om gemensamma tillvägagångssätt gällande miljön och sociala frågor samt offentligt stödda exportkrediter som godkänts av organisationen för ekonomisk samverkan och utveckling (OECD), Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence.
 • Övriga internationella avtal och ramverkFöljande internationella avtal och ramverk fungerar också som grund för OECD:s arbete: FN:s förklaring om skyldighet att iaktta de mänskliga rättigheterna, ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen, FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt OECD:s verksamhetsinstruktioner för multinationella företag.
 • Kontinuerlig förbättringFinnveras policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser utvecklas kontinuerligt. Internationella konkurrensfaktorer, utvecklingen av miljöfrågor och sociala frågor i anslutning till exportfinansieringen och de egna erfarenheterna beaktas i planeringen. Finnvera utbildar sin personal att identifiera miljösynpunkter och sociala synpunkter och bedöma riskerna förknippade med dessa. Information om branschen och erfarenheter av enskilda projekt delas mellan experterna inom Finnvera.
Accordions

Tillämpningsområde

I enlighet med OECD-avtalet gäller denna policy alla Finnveras exportfinansieringsprodukter som har en återbetalningstid för krediten på två år eller mer.

Utanför denna policy lämnar garantier och borgen miljöborgen, Finnveras garantier, finansierings- och motgarantier samt garantier som gäller militärteknik eller oförädlade jordbruksprodukter som enheten Stora företag har behandlat.

Garantier och borgen som gäller skeppsvarv och rederier som verkar i enlighet med kraven i EU-lagstiftningen eller motsvarande lagstiftning bedömer Finnvera vid behov. Gjorda bedömningar, utredningar och till exempel eventuella miljötillstånd ska dock tillställas Finnvera vid behov.

Råvarugarantierna faller inom ramen för policyn. Råvarugarantier beviljas med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen. I fråga om råvarugarantierna utreds miljöfrågorna och de sociala frågorna specifikt för varje projekt.

I en återförsäkringssituation, såvida Finnvera beviljar huvudförsäkraren återförsäkring, kan Finnveras projektbedömning göras med stöd av en bedömning som gjorts av en annan exportgarantianstalt, ett betydande multinationellt finansinstitut som deltar i finansieringen eller av huvudförsäkraren.

Finnveras projektbedömning riktar sig i regel till hela projektet, även om exportfinansieringen skulle beviljas endast för en del av projektet eller för en enskild anläggningsleverans som gäller något av projekten.

Gällande kreditriskgarantier som beviljas för risker under tillverkningstiden, utreds eventuella miljörisker och sociala risker genom informationssökning som sker skilt för varje projekt. Vid behov ombeds den som söker om exportfinansiering om ytterligare information.

Till utrikesministeriets räntestödskrediter hör alltid Finnveras exportgaranti, men för deras del ansvarar utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning för granskningen av miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av projektet jämte kostnader. Utrikesministeriet fastställer bedömningens objekt och omfattning.

Section title

Processen för bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser

Text

Sortering, klassificering och bedömning av projekt

Sorteringens syfte är att identifiera de ansökningar som faller inom ramen för Finnveras projektbedömning. En ansökan bedöms, om den är förknippad med ett projekt. Vid sortering och klassificering av projektidentifieras nivån på projektets potentiella negativa och positiva miljökonsekvenser och sociala konsekvenser, enligt vilka en ändamålsenlig omfattning för projektets bedömning och projektklass fastställs.

Accordions

Publicering av information

Finnvera uppmuntrar de som söker om exportfinansiering och genomför projekten att i mån av möjlighet publicera information om projektens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt uppföljningen av dessa.

För projekt av projektklass A är förutsättningen för beviljande av finansiering att projektets miljöuppgifter och sociala uppgifter offentliggörs 30 dagar innan Finnvera undertecknar exportfinansieringsavtalet. För offentliggörandet ombeds berörda parter om tillstånd.

Vid projekt som hör till kategori A förutsätter det internationella ESIA-förfarandet att miljöuppgifterna och de sociala uppgifterna offentliggörs på lokal nivå. På Finnveras webbplats publiceras en länk till den webbadress där ESIA-rapporten eller dess sammanfattning finns tillgänglig. Omfattningen av de uppgifter som offentliggörs varierar beroende på projekt. Uppgifterna kan också enligt avtal offentliggöras på något annat sätt.

Dessutom publiceras följande basuppgifter om respektive projekt på vår webbplats:

 • projektets namn och läge,
 • projektbeskrivning och
 • projektklass (A).

Respons från intressentgrupperna sammanställs och innehållet kan beaktas i fall att den framför en väsentligen ny synpunkt angående projektet. Vid behov kan man avtala om att intressentgruppernas eventuella frågor styrs till exempel till den som söker exportfinansieringen.

Finnvera publicerar därtill i enlighet med OECD-avtalet minst en gång per år information om de projekt i klass A och B som Finnvera förbundit sig till under året. Informationen som publiceras om projekt i klass A är de samma som i ovan nämnda förhandspublicering med specificering om exportfinansieringen. För projekt i klass B sammanställs de centrala miljösynpunkterna och sociala synpunkterna i korthet. Publikationen omfattar dessutom uppgifter om bedömningens bakgrundsmaterial och tillämpade internationella standarder samt namnet på kontaktpersonen vid exportgarantianstalten. Både i projekten i klass A och B ombeds berörda parter om tillstånd för offentliggörandet.

Kravet på offentliggörande kan slopas av exceptionella skäl (se OECD:s avtal).

Accordions

Projekten i projektkategori A

I enlighet med OECD's avtal för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser bör Finnvera publicera miljöuppgifter och sociala uppgifter angående projekt, som möjligen har betydande negativa miljöeffekter och sociala effekter (sk. projekt i kategori A). Uppgifterna skall publiceras minst 30 kalenderdagar innan Finnvera undertecknar exportfinansieringsavtalet. Då avtalet trätt i kraft flyttas uppgifterna om projektet med berörda parternas samtycke till sidan för Garanterade affärer.

Projekten i kategori A:

Projekt: LD Celulose Dissolving Pulp Mill
Projektbeskrivning: Byggande av en integrerad industrianläggning som kommer att producera dissolvingmassa
Projektets ort och land: Minas Gerais, Brazil
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 10.12.2019
Källan för miljö- och sociala uppgifter: amadeus (ZIP)

Projekt: PLN Riau värmeverk
Projektbeskrivning: Konstruktion av gaseldat kraftverk
Projektets ort och land: Balai Pungut by, Riau provins, Sumatra, Indonesia
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 28.10.2019
Källan för miljö- och sociala uppgifter: EIA 160 MW to 360 MW (ZIP)

Projekt: Puma 2, Klabin S.A.
Projektbeskrivning: Utvidgning av de befintliga cellulosa- och papperfabriken.
Projektets ort och land: Brasilien, Paraná delstat, Ortiguiera
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 19.8.2019
Källan för miljö- och sociala uppgifter:
Relatorio Ambiental Preliminar Puma II (PDF)

Projekt: JK Paper Mill Expansion Plan (MEP)
Projektbeskrivning: Utvidgning och modernisering av de befintliga cellulosa- och kartongfabrikerna.
Projektets ort och land: India, Guajarat, Songadh
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 16.8.2019
Källan för miljö- och sociala uppgifter:
EXECUTIVE SUMMARY (PDF, 123 kt)

Projekt: LNG to Power and Ahuachapán-Acajutla Transmission Line
Projektbeskrivning: Konstruktion av naturgaseldat värmeverk, marinterminal för leverans, lagring och förgasning av flytande naturgas (LNG) samt naturgasledning och transmissionsledning.
Projektets ort och land: Acajutla, El Salvador
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 25.10.2018
Källan för miljö- och sociala uppgifter:
01_EIA T-Line Vol. I and II - Feb 2017.pdf (PDF, 74 Mb)
01_ESIA Tome I to V DEC 2016.pdf (PDF, 870 Mb)

Projekt: Shanying Huazhong, pappersbruksprojekt
Projektbeskrivning: Konstruktion av ett pappersbruk för industriella förpackningar, ett koleldat kraftverk, ett kraftverk för fast avfall och andra komponenter
Projektets ort och land: Gong’an kommun, Jingzhou stad, Hubei provins, Kina
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 14.9.2018
Källa för miljö- och sociala uppgifterShanying Huazhong, rapport om miljöpåverkan (PDF)

Projekt: Eti Bakirs koppargruva i Adiyaman
Projektbeskrivning: Leveranser till en anrikningsanläggning för kopparmalm
Projektets ort och land: Adiyaman, Turkiet
Projektkategori: A
Källan för miljö- och sociala uppgifter: Eti Bakirs koppargruva i Adiyaman, rapport om miljöpåverkan (PDF, 230 Mb)

Köparens land: Australien
Exportvara/Projekt: Kontainerhanteringsutrustning
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 19.8.2015
Miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter om A-projekt:
http://portcapacity.portofmelbourne.com/pages/home.asp