Tietosuoja

Sisällysluettelo

Tietosuoja

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Finnveralle tärkeää.

Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Asiakastietojen osalta toimimme valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 5 §:n salassapitovelvoitteen mukaisesti. Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Finnverasta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Yksittäisten palveluiden, tuotteiden, sivustojen ja sovellusten yhteydessä voi olla esitettynä lisätietoja tietosuojasta. Näissä tapauksissa annetut lisätiedot ovat ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin.

Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Finnverassa käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja yrityksen vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Mitä henkilötietoja Finnvera kerää
 • Miten Finnvera voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
 • Kenelle Finnvera voi luovuttaa henkilötietoja
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
 • Miten Finnvera suojaa henkilötietoja
 • Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
 • Evästeet
 • Kuinka kauan Finnvera säilyttää henkilötietojasi
 • Miten tähän selosteeseen tehdään muutoksia
 • Yhteydenotto Finnveraan tai tietosuojaviranomaiseen

Mitä henkilötietoja Finnvera kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Finnveran tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta

Keräämme henkilötietojasi tyypillisesti silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät tuotteitamme ja palveluitamme, osallistut markkinointikampanjoihimme tai tutkimuksiimme tai muutoin asioit kanssamme. Keräämme sinusta vain kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

 • henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät henkilötiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten osapuolinumero ja -luokitus sekä asiakkaan asiointia koskevat tiedot
 • suoraan lainsäädännön edellyttämät tiedot, kuten asiakkaan tuntemista varten vaadittavat tiedot
 • tuotteita ja palveluja koskevat tiedot, kuten tiedot verkkopalveluidemme käytöstä.
 • digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyt viestit, kuten chat-keskustelut

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisista viranomaisrekistereistä (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit ja luottotietorekisteri, kansainväliset pakotelistat (kuten EU:n ja USA:n (OFAC) listat) saatavilla olevat sekä muista kaupallisten tiedonvälittäjien rekistereistä saadut tiedot koskien esim. yritysten tosiasiallisia edunsaajia ja poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.
 • Tiedot, joita saamme muilta Team Finland -toimijoilta, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Miten ja millä oikeusperusteilla Finnvera voi käyttää henkilötietojasi

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.

Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät. 

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • luoton tai takauksen myöntämiseen tarvittavat prosessit
 • asiakaspalvelu sopimusaikana
 • oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely.

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • asiakkaan tuntemisvelvollisuus (KYC), rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelystä johtuen
 • pakotetarkistukset
 • kirjanpitosäädökset
 • raportointi poliisi-, ulosotto- ja valvontaviranomaisille
 • riskienhallintaan (luotto- ja vakuutusriskit) liittyvät velvollisuudet ja vakavaraisuusvaatimukset

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita.

Kenelle Finnvera voi luovuttaa henkilötietoja

Luovutamme tietojasi vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve ja aina lainsäädännön vaatimusten mukaisesti:
 • tietojen antaminen on tarpeen käsiteltäessä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa (9/2014) tarkoitettuja avustushakemuksia
 • tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen tai yritystukiasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista
 • yrityspalvelujen toteuttamista varten, joista säädetään yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa (293/2017)

Finnvera voi käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamisessa ja luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme tietoja EU:n ja ETA:n sisällä.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi poliisi- tai ulosottoviranomaisille).

Finnveran saatavien vapaaehtoista ja oikeudellista perintää hoitaa perintätoimisto. Perintää koskevat tiedot siirretään kerran päivässä linjasiirtona ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Luovutettavia tietoja ovat:

 • osapuolitiedot – perustiedot
 • rahoituksen perustiedot
 • lasku
 • rahoituksen maksuohjelma

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten Finnvera suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Finnveran hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

A) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Pyynnön tekeminen on ohjeistettu tarkemmin kohdassa: Yhteydenotto Finnveraan tai tietosuojaviranomaiseen.

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista

Finnveralla on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä mm. palvelun käyttökokemuksen parantamiseen, kävijämäärän seurantaan sekä mainonnan kohdentamiseen sivustomme ulkopuolella.

Kävijäseurantaan käytämme Google, Inc. -yhtiön Google Analytics -ohjelmaa, jonka evästeiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat sivuille tai selailet niitä. Palvelun avulla seurataan muun muassa sivuston kävijämääriä sekä sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja millä sivustomme sivuilla he käyvät. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.google.com/analytics/.

Verkkopalvelusta kerätään kävijätietoja osana digitaalista palveluväylää koskevan EU-asetuksen (EU) 2018/1724 täytäntöönpanon seurantaa. Digitaaliseen palveluväylään liitetyiltä sivuilta kerätään sivun url-osoitteen lisäksi kävijöiden määrä, kävijöiden maa sekä käytetty päätelaite. Tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöön/henkilöihin. Tiedot ovat vain Finnveran, EU-komission sekä asetuksessa mainittujen kansallisten koordinaattoreiden käytössä. Kerättyjä tietoja säilytetään EU-komission tietovarastossa korkeintaan kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Facebook Inc. -yhtiön Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Finnvera ei kuitenkaan itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel -työkalusta: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Uutiskirjeet sisältävät ns. seurantapikseleitä. Ne ovat sähköpostiviesteihin liitettyjä, HTML-muotoisia pienoiskuvia, jotka mahdollistavat lokitietojen tallennuksen ja analyysin. Niiden avulla voidaan seurata online-markkinointikampanjoiden menestystä. Sulautetun jäljityspikselin ansiosta saadaan tieto uutiskirjeen avaamisesta ja sen avaamisajankohdasta, sekä siitä, avaako käyttäjä uutiskirjeen sisältämiä linkkejä.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi uutiskirjeiden seurantapikseleistä saatuja tietoja voidakseen optimoida uutiskirjeen toimittamista sekä kehittää tulevien uutiskirjeiden sisältöä entistä paremmin vastaanottajille soveltuvaksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyt ovat milloin tahansa oikeutettuja kumoamaan tilausmenettelyn myötä annetun erillisen suostumusilmoituksen. Peruutuksen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilökohtaiset tiedot.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Finnveran verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. Sähköisen asioinnin palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman evästeitä.

Kuinka kauan Finnvera säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja jossa tarkoituksessa niitä käsitellään, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, tietoja säilytetään vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

Esimerkiksi:

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen: vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen
 • Kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti
 • Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten

Yllä olevat esimerkit ovat ainoastaan selvennykseksi.

Miten tähän selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia.

Finnvera ei rajoita tietosuojaselosteessa kuvattuja tai soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiasi niillä lainkäyttöalueilla, joissa Finnvera toimii. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Yhteydenotto Finnveraan tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Finnveran tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava(at)finnvera.fi. Vaihtoehtoisesti voit olla tietosuoja-asioissa yhteydessä kansalliseen tietosuojaviranomaiseen. Tietosuojaviranomainen ottaa vastaan myös tietosuojaa koskevia kanteluja.

Rekisteröidyn omien tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisen asioinnin Viestit-toiminnon kautta aiheotsikolla Muu (Voit kirjautua asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla).