Content Section
Uutiset

Finnveran ja EIP:n rahoitusyhteistyö vauhdittaa suomalaisten midcap-yritysten kasvua ja investointeja

Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, Suomen Vientiluotto Oy:n toimitusjohtaja Pia Peltoniemi ja EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros.
Published date

Talouden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta, ja suomalaiset yritykset ovat lykänneet investointeja. Finnvera ja Euroopan investointipankki (EIP) pyrkivät saamaan keskisuurten yritysten työllisyyttä, kasvua ja puhdasta siirtymää edistävät hankkeet liikkeelle.

EIP antaa Suomen valtion omistamalle erityisrahoittajalle ja vientitakuulaitokselle, Finnveralle, 200 miljoonan euron takauksen midcap-yritysten rahoittamiseen. Takausohjelman tavoitteena on poistaa rahoituksen saannin esteitä jakamalla riskit, jotka liittyvät taloudellisiin epävarmuustekijöihin, kuten inflaatioon, korkeisiin korkoihin, rajallisiin ulkoisiin kasvumahdollisuuksiin ja energiatoimitusten ennakoimattomuuteen.

EIP:n takauksen turvin Finnvera voi myöntää uusia lainoja jopa 400 miljoonalla eurolla, mikä laajentaa Finnveran rahoitusmahdollisuuksia ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada rahoitusta edullisin ehdoin, kuten alennetuilla koroilla ja kevennetyillä vakuusvaatimuksilla. Takausyhteistyö voi tuottaa reaalitalouteen noin 560 miljoonan euron investoinnit.

Finnveran kanssa allekirjoitettu takaussopimus suoriin lainoihin on EIP:n ensimmäinen tämänkaltainen sopimus Suomessa, ja se on tarkoitettu keskisuurten, 250−3 000 työntekijän yritysten uusiin rahoituksiin. Takaus on osa Linked Risk-Sharing (LRS) -ohjelmaa ja kattaa enintään 50 prosenttia uudesta lainasta.

EIP:n varat kanavoidaan yrityksille Finnveran palveluverkoston kautta.

”Midcap-yritysten kasvun tukeminen on erittäin tärkeää Suomen talouden kannalta”, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta

”Meillä on siihen entistä paremmat mahdollisuudet, kun EIP on mukana jakamassa riskiä. Yhteistyön hyöty välittyy suoraan suomalaisille yrityksille. LRS-takauksen etu on myös laajat käyttömahdollisuudet, ja sillä voi rahoittaa kotimaisten hankkeiden lisäksi vientihankkeita EU:n sisällä. Finnveralle viennin vauhdittaminen on tärkeä strateginen tavoite. Toimimme ensisijaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa, mutta LRS-takauksen myötä voimme täydentää rahoitusmarkkinaa uusin tavoin.” 

”Olemme iloisia, että voimme yhteistyössä Finnveran kanssa tukea suomalaisia keskisuuria yrityksiä takaamalla pitkäaikaisia lainoja”, sanoo EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros

”Tuemme yhdessä hankkeita, jotka ovat EIP:n tehtävän mukaisia ​​– ne lisäävät työllisyyttä, kasvua ja tukevat ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Finnveralla on valtakunnallinen rooli, ja noin puolet tarjottavasta rahoituksesta hyödyttää Suomen koheesioalueita.”

Finnvera on hyödyntänyt laajasti Euroopan investointirahaston (EIR) ja EIP:n takuuratkaisuja, kuten eurooppalaista EGF-takausohjelmaa. Vuonna 2023 EIR ja Finnvera allekirjoittivat sopimuksen 280 miljoonan euron kanavoimisesta suomalaisille pk-yrityksille vihreän siirtymän, innovaatioiden ja digitalisaation edistämiseen. 

”Hallituksen tavoite on saada Suomi jälleen kasvun tielle. Investointipankin kanssa tehty takaussopimus on yksi osa tätä laajaa toimenpidekokonaisuutta. Finnvera tekee yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden kanssa, jotta suomalaisten yritysten rahoitusasema ja toimintaedellytykset paranevat. Se on yritysten ja kaikkien suomalaisten etu”, toteaa elinkeinoministeri Wille Rydman

""

Taustaa

Finnvera

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja vientitakuulaitos, joka tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera perustettiin vuonna 1999. Sillä on 368 työntekijää ja 23 100 asiakasta. Finnvera palvelee koko Suomea ja sillä on toimipisteet 15 paikkakunnalla. Suomen valtio korvaa Finnveran luotto- ja takaustappioita, ja kotimaan rahoituksen luotto- ja takaustappiokorvausprosentti on pääsääntöisesti 50 %. Finnveran taseen loppusumma on 14,3 miljardia euroa (31.3.2024). Yhtiö myönsi vuonna 2023 kotimaan rahoitusta 1,8 miljardia euroa. Moody’sin luottoluokitus Finnveralle on Aa1 ja Fitchin AA+.

EIP

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin pitkäaikaista rahoitusta tarjoava rahoituslaitos, jonka jäsenvaltiot omistavat. Hankkeiden pitää täyttää terveen liiketoiminnan edellytykset, ja pankin rahoittamat hankkeet edistävät EU:n politiikkatavoitteiden toteutumista. EIP:n hankkeet vahvistavat kilpailukykyä, edistävät innovaatioita, edistävät kestävää kehitystä, lisäävät sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä tukevat oikeudenmukaista ja nopeaa siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. 

EIP-ryhmä, johon kuuluu myös Euroopan investointirahasto (EIR), allekirjoitti yhteensä 88 miljardin euron arvosta uutta rahoitusta yli 900 hankkeelle vuonna 2023. Näiden sitoumusten odotetaan käynnistävän noin 320 miljardia euroa investointeja, joilla tuetaan 400 000 yritystä ja 5,4 miljoonaa työpaikkaa.

Kaikki EIP-ryhmän rahoittamat hankkeet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. EIP-ryhmä ei rahoita investointeja fossiilisiin polttoaineisiin. Etenemme kohti sitoumusta tukea vuosikymmenen aikana biljoona euroa ilmaston ja ympäristön kestävyyteen tehtäviin investointeihin vuoteen 2030 mennessä, kuten lupaamme ilmastopankin tiekartassa. Yli puolet EIP-ryhmän vuotuisesta rahoituksesta tukee hankkeita, jotka edistävät suoraan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, sopeutumista ja terveellisempää ympäristöä.

Noin puolet EIP:n rahoituksesta EU:n sisällä suuntautuu koheesioalueille, joilla tulot asukasta kohden ovat tavanomaista alhaisemmat. Tämä korostaa pankin pyrkimystä osallistavaan kasvuun ja tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen.

Vuonna 2023 EIP-ryhmä myönsi lähes miljardin euron rahoituksen uusiin hankkeisiin Suomessa. Rahoitus suunnattiin suuryritysten tutkimus- ja kehitysmenoihin, teollisuusinvestointeihin, energiatehokkaisiin rakennuksiin ja koulutusinfrastruktuuriin sekä pienyritysten tukemiseen. Rahoitus kattaa 0,35 % maan bruttokansantuotteesta ja tukee investointeja lähes 4,4 miljardin euron arvosta. EIP-ryhmä on myöntänyt Suomeen rahoitusta lähes 8 miljardia euroa viimeisen viiden vuoden aikana.

Lisätiedot:

Finnvera:
Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, suuryritykset, puh. 029 460 2601

EIP:n mediayhteyshenkilö:
Kristiina Randmaa, puh. +352 4379 72894, [email protected], www.eib.org/press

Finnveran viestintä:
Tiina Riippa, puh. +358 029 460 2865, [email protected]

Jaa sivu: