Sök i finnvera.fi

Artiklar

Tillbaka

Exportören måste identifiera riskerna

04.04.2017

Endast en tredjedel av exportföretagen skyddar sig mot risker och säkerställer att pengarna kommer in på kontot.

Finländska SMF-företag utsätter sig för stora risker när de exporterar varor och tjänster. Till och med två tredjedelar av exportföretagen litar på kundens betalningsförmåga och -vilja i så hög grad att de inte skyddar sina kundfordringar.

Uppgifterna grundar sig på siffrorna i SMF-företagsbarometern som publicerades i februari.

Finansieringschef Maria Frosterus vid Finnvera uppmanar särskilt företag som inleder exportverksamhet att göra sig förtrogna med riskhantering i anslutning till exporthandel. En kreditförlust kan nämligen i värsta fall äventyra företagets hela framtid.

– Garantiavgifterna är ganska små om man jämför med förlusterna som kan drabba företaget om fordringarna inte är försäkrade. Ju större affären och den eventuella förlusten är desto viktigare är det att skydda fordringarna, säger Frosterus.

Enligt henne känner en del företagare och företag inte till fördelarna med att skydda fordringarna.

– En del upplever en försäkring som onödig eftersom kunden alltid betalat sina räkningar eller köparen är ett stort bolag. De allra försiktigaste exportörerna levererar varor endast mot förskottsbetalning, men om detta betalningssätt tillämpas blir affärernas storlek och försäljningsvolymen i sin helhet snabbt ett problem, säger Frosterus.

Hon påminner om att det inte finns någon säker betalare.

– Det är dessutom bra att komma ihåg att betalningsförmåga och betalningsvilja är två skilda saker. En typisk orsak som köparen meddelar beträffande oviljan att betala är att köparen inte fått sina egna fordringar av slutkunden.

Politiken komplicerar handeln

Finnveras finansieringschef Markku Olli är av samma åsikt som sin kollega.

– Även om handelspartnern är gammal och pålitlig kan exportlandet vara ett land med politisk risk. Då kan affären plötsligt kompliceras, säger Olli.

Han berättar att den politiska risken realiserades som en kommersiell risk till exempel för ett par år sedan i Ryssland när rubeln devalverades. Rubelns störtdykning till följd av att oljepriset sjunkit ledde till att finländska bolag som verkar i Ryssland och deras kunder fick sig en hård knäck.

Devalveringen av rubeln var inte det enda fenomenet som orsakade risker. De vanligaste politiska riskerna gäller begränsningar av överföring av kreditvaluta, stabilisering av skulder och krig eller uppror. Finnveras garantier skyddar exportören mot både kommersiella och politiska risker.

Enligt Olli finns det ingen klar tumregel för hur stor risk ett enskilt företag kan bära i sin balans.

– När företaget funderar över om en kreditförsäkring behövs är det i varje fall skäl att komma ihåg att företaget med andra bidrag måste få in det som företaget eventuellt kunde förlora i samband med en kreditförlust, säger Olli.  

Riskerna har beaktats

Tamware är ett företag som tillverkar dörrsystem för rörlig material. I fjol beslutade företaget att skydda en del av sin handel.

Tammerforsföretaget, som sedan 1970-talet är underleverantör för buss-, bil-, metro- och spårvagnstillverkare, beslutade att skydda en del av sina exportaffärer när affärerna och leveranserna till Ryssland och Vitryssland annars hotade att gå i stöpet.

Riiko Kaurola vid Tamware anser att både exportören och dennes kunder har nytta av att exportören skyddar sig mot risker.

– Ur riskhanteringens synvinkel är det nödvändigt att skydda affärerna. Eftersom dessa affärer är så stora till sitt eurobelopp kunde det vara ödesdigert om företaget skulle tvingas ta på sig risken, berättar Tamwares business controller Riiko Kaurola.

Kunden i Ryssland är en bekant och långvarig partner med vilken företaget tidigare avtalat om förskottsbetalning. På grund av det dåliga ekonomiska läget i Ryssland klarade kundföretaget dock inte längre av förskottsbetalningar.

Enligt Kaurola är det i praktiken en försäkring mot det värsta att skydda sig mot risker i exporthandeln. Tamwares omsättning var över fem miljoner euro enligt bokslutet för 2015. I fjol ökade omsättningen med över 35 procent och i år med ungefär lika mycket. Mer än hälften av omsättningen kommer från utlandet.

– På grund av den ekonomiska situationen i Östeuropa och Ryssland är det viktigt att förbereda sig på kreditförluster och till exempel politiska risker, säger Kaurola.

FAKTA: Skyddsmekanismer för SMF-företag
 • SMF-företag gör klokt i att handla med tryggade betalningsvillkor eller skydda sina kundfordringar för att undvika kreditförluster. Exportören bör begära en bedömning av kostnaderna för skyddet av finansiären och inkludera dem i bidraget.
 • Riskerna som är förknippade med exporthandeln beror i de flesta fall på kundens oförmåga eller ovilja att betala eller på landet där kundföretaget är verksamt.
 • De vanligaste skyddsmekanismerna är kreditförsäkring, remburs och växelgaranti.
 • Kreditförsäkring: Finnvera beviljar kreditförsäkring direkt till exportföretaget och exportören ingår ett avtal med Finnvera. Försäkringen lämpar sig för fortlöpande handel med kort betalningstid.
  • EU-lagstiftningen förbjuder Finnvera att bevilja kreditförsäkringar i Europa och några länder utanför Europa. Se listan på länder här.
  • I försäkringen ingår en självriskandel på tio procent om riskerna realiseras. Företaget kan ansöka om ersättning efter ett betalningsdröjsmål på 90 dagar om fordran är obestridd.
  • Kreditförsäkringen lämpar sig även för små affärer: Finnvera har kreditlimiter på till exempel 10 000 euro.
 • Remburs: Remburs innebär att köparkundens bank binder sig skriftligt att betala köpesumman till säljaren, dvs. öppnar rembursen. Säljaren har också ingått ett avtal med sin egen bank som bekräftar rembursen. Banken kan dela risken som gäller en utländsk bank med Finnvera genom att ansöka om Finnveras rembursgaranti. Exportören underrättas inte nödvändigtvis om rembursgarantin.
 • Växelgaranti: Växelgaranti lämpar sig bäst för relativt små kapitalvaruaffärer samt för fortlöpande export.
  • Växeln är till nytta för både exportören och köparen, då exportören får kontant betalning och köparen får betalningstid. Finnveras växelgaranti skyddar banken mot eventuella kreditförluster.
  • Exportören ansöker om garantin hos Finnvera och meddelar kredituppgifter både om köparen och om en eventuell borgensman samt bokslutsuppgifter för 3–4 år.

Det viktiga är att finansieringen planeras i god tid före exportaffären. Då kan ett lämpligt betalningssätt väljas för affären.

Läs mer om kreditriskgarantin och exportkreditgarantin.

Läs mer om växelgarantin.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information