Content Section

Kreditriskgaranti

Innehållsförteckning

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster. Med garantin täcks kommersiella risker i anslutning till fordringar på den utländska köparen och/eller risken mot avbrott i köpekontraktet under tillverkningstiden och/eller politiska risker föranleddda av köparens land. Med suveräna risker avses en situation där staten är kredittagare eller borgensman.

  • Kommersiella risker är köparens betalningsoförmåga och betalnings ovilja. Täckningsgraden för kommersiella risker är högst 95 %.
  • Politiska risker är risker som beror på köparens land och som varken köparen eller exportören kan påverka. Politiska risker är exempelvis begränsning av överföring av betalningsvaluta, skuldkonsolidering, krig eller uppror. Täckningsgraden för politiska risker är vanligen 100 %.

Som officiell exportgarantianstalt kan Finnvera, i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning, inte garantera exporthandel med betalningstider under två år till följande länder:

  • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna
  • Nya köpare kan godkännas inom garantin fram till 31.12.2021 och exportaffärer kan göras inom kreditlimiter fram till 29.6.2022

På grund av coronapandemin införde EU-kommissionen ett omfattande åtgärdspaket, där ett meddelande om kortvarig kreditförsäkring ingår som en del. Enligt meddelandet har de EU-länderna och andra industriländer i väst tillfälligt utlysts som icke-marknadsmässiga fram till slutet av 2021. Finnvera kan enligt prövning bevilja kreditriskgarantier med kort risktid till dessa länder.

Villkor för kreditriskgaranti

Garantin kan beviljas för en enskild exportaffär eller som en limit för fortlöpande leveranser. Garantin kan användas i export med såväl kort som lång betalningstid. Finnveras garantitäckning är 75–90 %.

Garantin beviljas till finländska exportör. Exportaffären skall fylla förutsättningarna för finländskt intresse. Betalningsvillkoren skall motsvara internationella praxis.

Köparnas kreditvärdighet granskas i allmänhet på basis av kreditupplysningar och bokslutsuppgifter. Ett positivt garanti beslut förutsätter även att köparens land är kreditvärdigt.

För export till EU-länder och vissa västliga industriländer kan Finnvera bevilja garantier normalt endast om betalnings tiden är två år eller längre.  

Betalningsvillkor för exportaffär/ exportkreditavtal

Finnvera följer bestämmelserna i exportkreditavtalet. OECD-länderna har avtalat om villkoren för exportkrediter med en kredittid på två år eller mera, vilka subventioneras med offentliga medel. I detta s.k. exportkreditavtal fastställs räntorna för krediterna, kredittiderna och 
kreditandelarna samt tidpunkten då amorteringarna börjar.

Kontantandelen skall vara minst 15 % av värdet på exportaffären och kreditandelen kan vara högst 85 %. Kredittidens maximala längd är beroende av exportvaran, köpesumman och köparlandets klassificering. Återbetalningen av krediten skall ske halvårsvis i jämnstora rater utan amorteringsfria år.

Köparländerna klassificeras enligt nationalprodukten i två grupper, för vilka maximala kredittider har fastställts.   

Maximala kredittider

  • relativt rika länder: 5 år (i undantagsfall 8,5 år)
  • relativt fattiga länder: 10 år.

Garantikostnader

Garantipremien för kreditriskgarantin fastställs skilt för varje fall. På premiens storlek inverkar bland annat kreditvärdigheten hos köparen och köparens land, betalningsvillkoren samt säkerheterna för affären.

Handläggningsavgift uppbärs för handläggningen av garanti ansökan och för där påföljande garanti.

Ansökan om kreditriskgaranti

Garanti för tiden efter leverans skall sökas före leveransen och garanti för tillverkningstiden före leveransavtalet har ingåtts. Vid handläggningen av garantiansökan beaktas bestämmelserna 
gällande både mutor och miljövärdering.

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

""

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?