Content Section
Pressmeddelanden

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2019

""
Published date

Finnverakoncernen, börsmeddelande 26.2.2020

SMF- och exportfinansieringen ökade – det positiva resultatet ökar Finnveras riskbuffertar

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Finnveras finansiering av SMF- och midcap-företag ökade under 2019 efter några års uppehåll. Även finansieringen som beviljas till storföretagens exportaffärer ökade från året innan. Tillväxten förklaras i synnerhet av kryssningsrederiernas investeringsvåg.

Coronaviruset som spreds i världen från och med januari 2020 visade att globala händelser också berör företag hos oss – och mest konkret turism och kryssningsfartygsektorn. Virusets övergripande konsekvenser framgår senare. För finansiärer är det centrala att bedöma konsekvenserna på lång sikt. Finnvera har cirka 3,7 miljarder euro i lyfta fartygs- och varvsansvar, och dessutom en avtals- och anbudsstock som sträcker sig långt i framtiden.

Vår verksamhet ska vara självbärande, något som säkerställs med hjälp av riskhantering, noggranna riskanalyser och bland annat återförsäkringar. Finnvera har varit kumulativt självbärande under företagets 20 verksamhetsår.

2019 var ett ekonomiskt bra år för Finnvera. Finnverakoncernens resultat var 94 miljoner euro (98). Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat för SMF- och midcap-verksamheten var 17 miljoner euro (-4) och resultatet för moderbolagets storföretag-verksamhet och dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab var sammanlagt 77 miljoner euro (103). Bufferttillgångarna som samlats under verksamheten för eventuella förluster var i slutet av året 1,9 miljarder euro.

De långa leveranstiderna för kryssningsfartyg har bundit Finnveras befogenheter för exportfinansiering. Vid årsskiftet beslutade riksdagen om en lagändring, med vilken våra exportfinansieringsbefogenheter ökar från 27 miljarder till 38 miljarder euro i början av år 2020. Siffrorna är stora, men vi behöver befogenheterna för att tillsammans med finländska varv ska kunna möjliggöra befintliga order och även betjäna andra sektorer och SMF-företag. Exportfinansieringens effekter sträcker sig långt i och med underleverantörsnätverk och arbetstillfällen, vilket stärker dess betydelse för nationalekonomin.

Vi beviljade SMF- och midcap-företag närmare en miljard euro i finansiering. I enlighet med vår strategi låg fokus till över 80 procent på nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt på ägarbyten. Andelen finansiering som beviljades växande och internationaliserande företag ökade till 45 procent. Finnvera finansierade även ett rekordstort antal ägarbyten. En av höjdpunkterna under året var lanseringen av SMF-borgen utan säkerhet i september 2019. SMF-borgen är en borgen på 80 procent som riktas mot tillväxtorienterade företag och som företaget ansöker hos Finnvera via sin bank för lån på högst 150 000 euro. SMF-borgen stödjer för sin del vårt mål om att våra kunder med hjälp av vår finansiering ska skapa och uppnå omsättning, ekonomiska resultat och arbetstillfällen som annars inte skulle ha varit möjliga.

Finnveras totala ansvar, inklusive finansieringslöften, uppgick vid utgången av år 2019 till 27,5 miljarder euro, varav lyfta garantier och krediter utgjorde 11,4 miljarder euro. Över hälften av de totala ansvaren var bindande finansieringsanbud eller avtal relaterade till exportföretags kommande leveranser för Finnvera.”

Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutveckling
1–12/2019 (1–12/2018)

 • Beviljade lån och borgen: 794 mn euro (765), förändring 4 %
 • Beviljade exportgarantier och särborgen: 5 442 mn euro (3 145), förändring 73 %
 • Beviljade exportkrediter: 2 491 mn euro (2 197), förändring 13 %
  • Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti
  • Den årliga variationen i exportgarantier och -krediter påverkas av tidpunkten för enskilda stora exportaffärer

31.12.2019 (31.12.2018)

 • Ansvarsstock, lyfta lån och borgen hos SMF- och midcap-företag: 928 mn euro (1 974), förändring -2 %
 • Ansvarsstock, exportgarantier och särborgen, inklusive SMF- och midcap-exportgarantier: 25 489 mn euro (23 631), förändring 8 %
  • Varav fartygs- och varvsansvar 13 786 mn euro (12 835)
  • Lyfta ansvar 11 443 mn euro (10 275), förändring 11 %, varav fartygs- och varvsansvar 3 669 mn euro (3 005)
  • Olyfta ansvar 9 486 mn euro (9 474) och bindande anbud 4 560 mn euro (3 881), förändring totalt 5 %, varav fartygs- och varvsansvar totalt 10 117 mn euro (9 830)
 • Ansvarsstock, lyfta exportkrediter: 7 299 mn euro (5 981), förändring 22 %

Finnverakoncernen, år 2019 (vs. 2018)

Räkenskapsperiodens resultat
94 mn e
(98), förändring -4 %

Balansomslutning
12,7 md e
(11,0), förändring 15 %

Antal anställda
i genomsnitt
364
(372), förändring -2 %

Fritt eget kapital och
Statsgarantifonden
1,9 md e
(1,8), förändring 6%

Förhållandet
kostnader-intäkter
29,3 %
(29,3), förändring -3,9 %-enhet

Soliditet
11,6 %
(12,3), förändring -0,7 %-enhet

Fokus av finansiering
86 %*
(87), förändring -1 %-enhet

NPS-index
(net promoter score)
64
(70), förändring -6 poäng

*av SMF- och midcap-finansiering fokuserade på nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt på ägarbyten

Finnverakoncernens resultat för 2019 var 94 miljoner euro (98), vilket var 4 procent lägre än resultatet året innan. Jämfört med året innan påverkades resultatet mest av ökningen i nettoantalet av realiserade och förväntade förluster inom kredit-, borgen- och garantistocken, positiva värdeförändringar i poster som värderats till verkligt värde via resultatet samt det högre beloppet av provisionsnetto i export- och särborgenverksamheten. Av koncernens resultat inflöt 22 miljoner euro i juli–december och 72 miljoner euro i januari–juni. Det tydligt mindre resultatet under den senare halvårsperioden berodde i synnerhet på de ökade väntade förlusterna och värderingar till verkligt värde i ansvarsstocken.

Finnverakoncernen
Resultatutväckling

H2/2019
Mn euro

H1/2019
Mn euro

Förändring
%

H2/2018
Mn euro

2019
Mn euro

2018
Mn euro

Förändring
%

Räntebidrag

22

19

18 %

19

41

42

-2 %

Provisionsintäkter och -kostnader, netto

72

68

6 %

70

141

135

4 %

Vinster/ förluster från finansiella instrumenter värderats till verkligt värde via resultaträkningen och nettointäkter från valutaverksamhet

-6

17

139 %

-9

10

-9

220 %

Administrationskostnader

-19

-23

-14 %

-23

-42

-46

-8 %

Affärsverksamhetens andra kostnader och avsrivningar

-10

3

-429 %

-2

-7

-5

42 %

Realiserade och förväntade kreditförluster totalt, netto

-42

-2

-

-7

-43

-22

99 %

Rörelsevinst

23

77

-70 %

49

100

100

0 %

Räkenskapsperiodens resultat

22

72

-70 %

49

94

98

-4 %

Finansieringsutsikter

Enligt prognoser kommer år 2020 att vara mer dämpat i Finlands ekonomi än året innan. Till exempel har Finlands Banks och finansministeriets prognoser om tillväxten i bruttonationalprodukten under 2020 sänkts till en nivå på cirka en procent. Även den lägre orderingången inom industriproduktion tyder på att tillväxten kommer att vända.

För att upprätthålla tillväxtmöjligheterna är Finnveras strategiska mål att inrikta 80 procent av SMF- och midcap-finansiering till nystartade, växande och internationaliserande företag samt ägarbyten och investeringar. Vi strävar i synnerhet efter att se till att investeringar och internationell tillväxt ska få finansiering under innevarande år och förbereder oss att ta allt större finansieringsandelar i projekt då de affärsmässiga lönsamhetsförutsättningarna uppfylls. I mindre finansieringsbehov ligger Finnveras fokus på att erbjuda borgen. Ett centralt mål för 2020 är att öka erbjudandet av och medvetenheten om SMF-borgen, som lanserades på marknaden hösten 2019. Arbetet för att öka antalet SMF-företag som anlitar exportfinansieringstjänsterna fortsätter. Finnvera erbjuder fortfarande aktivt rådgivningstjänster gällande finansiering av exportaffärer och riskberedskap. Efterfrågan på finansiering gällande ägarbyten i företag väntas ligga kvar på en hög nivå. Användningen av EU-borgensinstrument kan påverka efterfrågan på Finnveras finansiering. Det viktigaste är att finansieringsmarknaden är mångsidig och att företagen har tillgång till finansiering.

Ökningen av befogenheterna för exportfinansiering i början av 2020 ger Finnvera möjlighet att svara mot efterfrågan. Beviljandet av exportgarantier och -krediter bedöms vara fortsatt stark under 2020 och efterfrågan på garantier väntas även i fortsättningen fokusera på fartygs- och varv-, tele- och skogssektorerna. I likhet med tidigare år påverkas totalvolymen av genomförandet av stora enskilda transaktioner. Regionalt väntas finansieringen fokuseras till Förenta staterna och Latinamerika. Osäkerheten i världsekonomin stödjer efterfrågan på finansiering garanterad av ett kreditgarantiinstitut i länder med politiska risker.

Coronaviruset som spreds från och med januari 2020 kan ha en extensiv påverkan på världsekonomin. Virusets övergripande konsekvenser framgår senare. För finansiärer är det centrala att aktivt iaktta situationen och att bedöma konsekvenserna på lång sikt.

Strategin genomförs planenligt inom koncernen år 2020 och verksamheten väntas vara självbärande även under innevarande räkenskapsperiod. Osäkerheter är förknippade med förverkligande av förluster och utvecklingen inom förväntade förluster, något som kan ha en betydande inverkan på bildandet resultatet.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Verksamhetsberättelse från Finnverakoncernens styrelse och bokslut 1.1–31.12.2019 (PDF), på engelska

Sändlista:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi

Årsberättelsen finns tillgänglig på finska och engelska via www.finnvera.fi/finansiella_rapporter

**

Årsöversikt och företagsansvar 2018 på engelska (PDF)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2018 på engelska (PDF)