Content Section
Tiedotteet

Finnvera-konsernin toiminta­kertomus ja tilinpäätös 2019

""
Published date

Finnvera-konserni, pörssitiedote 26.2.2020

Pk-yritysten ja viennin rahoitus kasvoi – positiivinen tulos kasvattaa Finnveran riskipuskureita

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kääntyi kasvuun vuonna 2019 muutaman vuoden tauon jälkeen. Myös suuryritysten vientikauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi edellisvuodesta. Kasvua selittää erityisesti risteilyvarustamojen investointiaalto.

Tammikuusta 2020 maailmalla levinnyt koronavirus osoitti, että globaalit tapahtumat koskettavat yrityksiä myös meillä – konkreettisimmin matkailua ja risteilyalustoimialaa. Viruksen kokonaisvaikutukset selviävät myöhemmin. Rahoittajan kannalta keskeistä on arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Finnveralla on nostettuja alus- ja telakkavastuita noin 3,7 miljardia euroa, ja lisäksi pitkälle tulevaisuuteen ulottuva sopimus- ja tarjouskanta.

Toimintaamme ohjaa itsekannattavuus, joka varmistetaan riskienhallinnalla, riskien huolellisella analysoinnilla ja muun muassa jälleenvakuutuksilla. Finnveran kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut yhtiön 20 toimintavuoden aikana.

Vuosi 2019 oli Finnveralle taloudellisesti hyvä. Finnvera-konsernin tulos oli 94 miljoonaa euroa (98). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos oli 17 miljoonaa euroa (-4) ja emoyhtiön suuryritykset-liiketoiminnan sekä tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n tulos oli yhteensä 77 miljoonaa euroa (103). Toiminnan aikana kertyneet puskurivarat mahdollisten tappioiden varalle olivat vuoden lopussa 1,9 miljardia euroa.

Risteilyalusten pitkät toimitusajat ovat sitoneet Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia. Eduskunta päätti vuodenvaihteessa lakimuutoksesta, jolla vientitakuuvaltuutemme nousi 27 miljardista 38 miljardiin euroon vuoden 2020 alusta. Luvut ovat suuria, mutta tarvitsemme valtuuksia, jotta pystymme yhdessä suomalaisten telakoiden kanssa mahdollistamaan olemassa olevat tilaukset ja palvelemaan myös muita toimialoja ja pk-yrityksiä. Viennin rahoituksen vaikuttavuus ulottuu laajalle alihankintaverkostojen ja työpaikkojen myötä, mikä vahvistaa sen merkitystä kansantaloudelle.

Myönsimme pk- ja midcap-yrityksille rahoitusta lähes miljardi euroa. Painopiste oli strategiamme mukaisesti yli 80-prosenttisesti aloittavissa, kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä sekä omistajanvaihdoksissa. Kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus pk-rahoituksesta nousi 45 prosenttiin. Myös omistajanvaihdoksia rahoitettiin ennätysmäärä. Yksi vuoden kohokohdista oli vakuudettoman pk-takauksen lanseeraus syyskuussa 2019. Pk-takaus on kasvuhakuisille yrityksille suunnattu 80 prosentin takaus, jota yritys hakee pankin kautta Finnverasta enintään 150 000 euron lainalle. Pk-takaus tukee osaltaan tavoitettamme, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Finnveran kokonaisvastuut vuoden 2019 lopussa olivat sitovat rahoituslupaukset mukaan lukien 27,5 miljardia euroa. Noin puolet kokonaisvastuista oli vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia."

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys
1–12/2019 (1–12/2018)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 794 Me (765), muutos 4 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 5 442 Me (3 145), muutos 73 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 2 491 Me (2 197), muutos 13 %
  • Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen

31.12.2019 (31.12.2018)

 • Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten nostetut lainat ja takaukset: 1 928 Me (1 974), muutos -2 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-vientitakuut: 25 489 Me (23 631), muutos 8 %
  • Tästä alus- ja telakkavastuiden osuus 13 786 Me (12 835)
  • Nostetut vastuut 11 443 Me (10 275), muutos 11 %, tästä alus- ja telakkavastuiden osuus 3 669 Me (3 005)
  • Nostamattomat vastuut 9 486 Me (9 474) ja sitovat tarjoukset 4 560 Me (3 881), muutos yhteensä 5 %, näistä alus- ja telakkavastuiden osuus yhteensä 10 117 Me (9 830)
 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7 299 Me (5 981), muutos 22 %

Finnvera-konserni, vuosi 2019 (vs. 2018)

Tilikauden tulos
94 Me
(98), muutos -4 %

Taseen loppusumma
12,7 Mrd. e
(11,0), muutos 15 %

Henkilöstö keskimäärin
364
(372), muutos -2 %

Vapaa oma pääoma ja
valtiontakuurahasto
1,9 Mrd. e
(1,8), muutos 6 %

Kulu-tuotto-suhde
25,4 %
(29,3), muutos -3,9 %-yks.

Omavaraisuus
11,6 %
(12,3), muutos -0,7 %-yks.

Rahoituksen kohdentaminen
86 %*
(87), muutos -1 %-yks.

NPS-indeksiluku
(net promoter score)
64
(70), muutos -6 pistettä

*Pk- ja midcap-rahoituksesta kohdistui
aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin
ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin

Finnvera-konsernin vuoden 2019 tulos oli 94 miljoonaa euroa (98), joka oli 4 prosenttia edellisvuoden tulosta pienempi. Tuloksen muodostumiseen vaikuttivat edelliseen vuoteen verrattuna merkittävimmin luotto-, takaus- ja takuukannan toteutuneiden ja odotettavissa olevien tappioiden kasvu, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen erien positiiviset arvonmuutokset sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan nettopalkkiotuottojen korkeampi määrä. Konsernin tuloksesta 22 miljoonaa euroa kertyi heinä–joulukuussa ja 72 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa. Toisen puolivuosikauden selkeästi pienempi tulos johtui erityisesti vastuukannan odotettavissa olevien tappioiden kasvusta ja käypään arvoon arvostuksista.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys 

H2/2019
Me

H1/2019
Me

Muutos
%

H2/2018
Me

2019
Me

2018
Me

Muutos
%

Korkokate

22

19

18 %

19

41

42

-2 %

Palkkiotuotot  ja -kulut, netto

72

68

6 %

70

141

135

4 %

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

-6

17

139 %

-9

10

-9

220 %

Hallintokulut

-19

-23

-14 %

-23

-42

-46

-8 %

Liiketoiminnan muut kulut ja poistot

-10

3

-429 %

-2

-7

-5

42 %

Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot yhteensä, netto

-42

-2

-

-7

-43

-22

99 %

Liikevoitto

23

77

-70 %

49

100

100

0 %

Tilikauden voitto

22

72

-70 %

49

94

98

-4 %

Rahoituksen näkymät

Ennusteiden mukaan vuosi 2020 on Suomen taloudessa edellisvuotta vaisumpi. Esimerkiksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön ennusteet Suomen bruttokansantuotteen kasvusta vuonna 2020 ovat alentuneet noin yhden prosentin tasolle. Myös teollisuustuotannon uusien tilausten lasku viittaa kasvun taittumiseen.

Yritysten kasvumahdollisuuksien ylläpitämiseksi Finnveran strategisena tavoitteena on kohdentaa pk- ja midcap-rahoituksesta 80 prosenttia aloittaviin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin sekä omistajavaihdoksiin ja investointeihin. Pyrimme erityisesti huolehtimaan, että investoinnit ja kansainvälinen kasvu saavat rahoitusta kuluvana vuonna ja varaudumme ottamaan hankkeista aiempaa suurempia rahoitusosuuksia liiketoiminnallisten kannattavuusedellytysten täyttyessä. Pienemmissä rahoitustarpeissa Finnveran painopiste on takausten tarjoamisessa. Syksyllä 2019 markkinoille tuodun pk-takauksen tarjonnan ja tunnettuuden lisääminen on vuoden 2020 keskeinen tavoite. Työ viennin rahoituksen palveluita käyttävien pk-yritysten määrän kasvattamiseksi jatkuu. Finnvera tarjoaa edelleen aktiivisesti vientikauppojen rahoituksen ja riskeihin varautumisen neuvontapalveluja. Yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvän rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla. EU-takausinstrumenttien käytöllä voi olla vaikutusta Finnveran rahoituksen kysyntään. Tärkeintä on rahoitusmarkkinoiden monipuolisuus ja yritysten rahoituksen saatavuus.

Viennin rahoitusvaltuuksien korotus vuoden 2020 alusta antaa Finnveralle mahdollisuudet vastata kysyntään. Vientitakuiden ja -luottojen myöntämisen arvioidaan jatkuvan vahvana vuonna 2020 ja takuiden kysynnän keskittyvän jatkossakin alus- ja telakka-, tele- ja metsätoimialoille. Kokonaisvolyymiin vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen ja ajoittuminen. Alueellisesti rahoituksen odotetaan keskittyvän Yhdysvaltoihin ja Latinalaiseen Amerikkaan. Maailmantalouden epävarmuus tukee vientitakuulaitoksen takaaman rahoituksen kysyntää poliittisten riskien maissa.

Tammikuusta 2020 levinnyt koronavirus voi vaikuttaa maailmantalouteen laajasti. Kokonaisvaikutukset selviävät myöhemmin. Rahoittajan kannalta keskeistä on seurata tilannetta aktiivisesti ja arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Strategiaa toteutetaan konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020, ja toiminnan odotetaan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Tappioiden toteutumiseen ja odotettavissa olevien tappioiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa tuloksen muodostumiseen merkittävästikin.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Finnvera-konsernin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2019 (PDF)

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.finnvera.fi/tulosraportit

**

Vuosikatsaus ja yritysvastuu 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019