Content Section
Pressmeddelanden

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–september 2014

OVK-3-2014.png

Fler verktyg och fullmakter för företagsfinansieringen

I och med lagändringarna och statsrådets beslut har Finnveras fullmakter att delta i finansieringen av små och medelstora företags och exportföretags projekt ökat avsevärt.

Finnvera kan utöka risktagningen i finansieringen till små och medelstora företag eftersom staten ersätter en större del av eventuella förluster än tidigare även i Södra Finland. Inom exportfinansieringen har de lagstadgade maximibeloppen för exportgarantier och -krediter höjts betydligt. Nya finansieringsformer är möjligheten att teckna masskuldebrevslån samt Finnveras, Finpros och Tekes gemensamma finansieringsprogram Team Finland LetsGrow samt möjligheten att garantera inhemska investeringar som gäller export.

Den försämrade ekonomiska situationen i Ryssland samt sanktionerna och motsanktionerna till följd av krisen i Ryssland och Ukraina har varit påfrestande för finländska företag som idkar handel med Ryssland. Den lama ekonomiska situationen och den låga investeringsnivån återspeglades i efterfrågan på finansiering.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

I januari–september var eurobeloppet av låne- och borgensofferterna till små och medelstora företag på en något högre nivå än under motsvarande period föregående år. En stor del av offerterna gällde fortfarande driftskapital eller omändringar av finansieringar som beviljats tidigare. Offerterna som gällde finansiering av exportaffärer var en knapp tredjedel större än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Finnverakoncernens resultat i januari–september uppvisade en vinst på 76 miljoner euro. Resultatet var 8 procent bättre än resultatet från motsvarande period föregående år (71). Till det förbättrade resultatet bidrog främst minskade förvaltningskostnader jämfört med föregående år, en ökning i räntebidraget och provisionsintäkterna samt minskade borgens- och garantiförluster och förlustreserveringar inom exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Bidragande orsaker till provisionsintäkternas förbättring var att stora enskilda exportgarantier trädde i kraft samt den allmänna höjningen av riskpremierna på marknaden. Resultatförbättringen försvagades på motsvarande sätt av att nedskrivningarna på fordringar i finansieringen till små och medelstora företag samt förlusterna i kapitalinvesteringsverksamheten var större än föregående år.

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat inom exportfinansiering och finansiering till små och medelstora företag uppgick till 85 miljoner euro, vilket är 11 miljoner euro bättre än resultatet från motsvarande period föregående år (74). Resultatet från moderbolaget Finnvera Abp:s exportfinansiering uppgick till 79 miljoner euro (63) och inom SMF-finansieringen uppgick kredit- och borgensverksamhetens resultat till 4 miljoner euro (11).

Koncernens nyckeltal 30.9.2014

  • Soliditet 15,9 % (19,3 %/30.9.2013)
  • Kapitaltäckning, Tier 2 18,2 % (16,9 %/30.9.2013)
  • Förhållandet kostnader-intäkter 25,3 % (25,1 %/30.9.2013)

Finansieringsutsikter

En uppgång kan skönjas i Förenta Staternas ekonomi, men i Europa är den ekonomiska tillväxten ännu svag. På grund av det instabila politiska läget i Mellan Östern råder en fortsatt allmän osäkerhet. På grund av tvisten mellan Ryssland och Ukraina är situationen fortsättningsvis osäker. Likaså är finansieringen fortfarande osäker när det gäller affärer med Ryssland som är ett viktigt exportland för Finland.Bankerna är mycket försiktiga när det gäller att finansiera affärer i Ryssland, eftersom även bankerna i EU-området måste ta hänsyn till Förenta Staternas nuvarande och förutspådda sanktioner.  I Finland är det ännu svårare än tidigare för små och medelstora företag att få finansiering för exportaffärer då bankerna inriktar sina exportfinansieringstjänster på objekt som är lönsammare för bankerna, i praktiken på stora företag och deras tämligen stora affärer.

Till följd av ägarlösningen vid Åbovarvet som förverkligades i september och de nya beställningarna som offentliggjordes i samband med detta kommer Finnveras ansvar beträffande fartygsaffärer att öka. I början av september trädde fullmakten att garantera finansiering i form av främmande kapital i kraft. Den är inriktad på inhemska exportinvesteringar och har väckt stort intresse i exportföretag och finansiärer som samarbetar med Finnvera. Det verkar som om Finnveras riskspridningsmöjlighet avsevärt kan främja besluten som gäller nyinvesteringar i exportindustrin och ersättningsinvesteringar som gäller den åldrande produktionskapaciteten. Förnyelsen kan också gynna privata infrastrukturinvesteringar som tjänar exportindustrin och inhemska maskin- och tjänsteleveranser för dessa projekt.

Enligt Finnveras uppfattning kommer efterfrågan på SMF-finansiering inte heller i slutet av året att vara särskilt stor. Orsaken till detta är de svaga ekonomiska utsikterna, investeringsnivån som är lägre än normalt och även regleringen som gäller bankerna. SMF-företagens behov av finansiering gäller allt oftare driftskapital.

Enligt aktuella bedömningar väntas Finnverakoncernens resultat för 2014 vara på åtminstone samma nivå som resultatet för 2013. I motsvarande bedömning från början av 2014 antogs resultatet bli sämre än föregående år. Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till den ekonomiska utvecklingen  och om de realiserade riskerna är större än vad som prognostiserats kan situationen försvagas i högre grad än vad som antagits.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

"Under de två senaste åren och särskilt i år har staten förbättrat den offentliga finansieringens möjligheter betydligt för Finnveras del. Till följd av ändringarna i lagar och förbindelser kan vi öka vår risktagning både inom SMF-finansiering och exportfinansiering. I och med att vi kan teckna små och medelstora företags masskuldebrevslån och garantera stora företags inhemska exportrelaterade investeringar har vårt utbud av finansieringsformer utökats. Det skulle vara viktigt att finansieringsmöjligheten för företag som är större än SMF-företag enligt EU:s definition kunde tas i bruk i början av nästa år så att vi skulle bland annat kunna utnyttja möjligheten att teckna masskuldebrevslån i vår företagsfinansiering. Förhoppningsvis får vi före årsskiftet även ett lagförslag beträffande den så kallade återfinansieringsborgen. Därefter kan vi konstatera att vi beträffande fullmakter och finansieringsinstrument är på samma nivå som våra främsta konkurrentländer.

Följderna av händelserna under den senaste tiden försvårar verksamheten för finländska företag som bedriver export med Ryssland. SMF-företagens omsättning har av denna orsak kunnat minska avsevärt. Vi kan erbjuda driftkapitalfinansiering till små och medelstora företag som på grund av krisen hamnat i en svår situation. Vi beviljar också fortfarande exportgarantier för affärer som riktar sig till Ryssland. Vi följer de sanktioner som godkänts i EU och bedömer fall för fall våra möjligheter att delta i projekt utgående från våra normala kriterier.

Finnvera fortsätter även kapitalinvesteringsverksamheten i nystartade innovativa företag. På grund av besluten som gäller arbetsfördelningen mellan statliga aktörer upphör vi med kapitalinvesteringen gradvis under de närmaste åren."

Delårsrapport 1.1-30.9.2014 (PDF)

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458