Content Section
Tiedotteet

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2014

OVK-3-2014.png

Lisää työkaluja ja valtuuksia yritysrahoitukseen

Finnvera on saanut lakimuutosten ja valtioneuvoston päätösten myötä merkittäviä lisävaltuuksia osallistua sekä pk-yritysten että vientiyritysten hankkeiden rahoitukseen.

Finnvera voi lisätä riskinottoa pk-yritysten rahoituksessa, koska valtio korvaa mahdollisista tappioista myös Etelä-Suomessa aiempaa suuremman osan. Viennin rahoituksessa puolestaan vientitakuiden ja -luottojen lakisääteisiä maksimimääriä on nostettu huomattavasti. Uusia rahoitusvälineitä ovat pk-yritysten joukkovelkakirjojen merkintämahdollisuus sekä Finnveran, Finpron ja Tekesin yhteinen Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelma sekä vientiin liittyvien kotimaisten investointien takaaminen.

Venäjän heikentynyt taloustilanne ja Venäjä-Ukraina-kriisistä seuranneet pakotteet ja vastapakotteet ovat rasittaneet Venäjän-kauppaa harjoittavia suomalaisyrityksiä. Rahoituksen kysynnässä näkyivät vaisu taloustilanne ja alhainen investointitaso.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Tammi–syyskuussa pk-yrityksille annettujen laina- ja takaustarjousten euromäärä oli hieman edellisen vuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Tarjouksista suuri osa liittyi edelleen käyttöpääomaan tai aiemmin myönnettyjen rahoitusten uudelleenjärjestelyihin. Vientikauppojen rahoitukseen annettujen tarjousten määrä oli vajaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Finnvera-konsernin tammi–syyskuun tulos oli 76 miljoonaa euroa voitollinen. Tulos oli 8 prosenttia edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi (71). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin edellisvuotta pienemmät hallintokulut, korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvu sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan takuu- ja takaustappioiden sekä tappiovarausten pieneneminen. Palkkiotuottojen kasvuun vaikuttivat yksittäisten isojen vientitakuiden voimaantulo sekä yleinen markkinoilla tapahtunut riskipreemioiden kohoaminen. Tulosparannusta vastaavasti heikensivät edellisvuotta suuremmat pk-rahoituksen saamisten arvonalentumiset sekä tappiot pääomasijoitustoiminnasta.

Emoyhtiö Finnvera Oyj:n viennin rahoituksen ja pk-yritysrahoituksen tulos oli 85 miljoonaa euroa eli 11 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi (74). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n viennin rahoituksen tulos oli 79 miljoonaa euroa (63) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 4 miljoonaa euroa (11).

Konsernin tunnusluvut 30.9.2014

•    Omavaraisuus 15,9 % (19,3 %/30.9.2013)         
•    Vakavaraisuus, Tier 2 18,2 % (16,9 %/30.9.2013)     
•    Kulu-tuotto-suhde 25,3 % (25,1 %/30.9.2013)

Rahoituksen näkymät

Yhdysvaltojen talous on lähtenyt kasvuun, mutta Euroopassa kasvu on edelleen vaisua. Poliittinen kuohunta Lähi-idässä ylläpitää yleistä epävarmuutta. Venäjän ja Ukrainan välisen kiistan vuoksi epävarmuus Venäjälle, Suomelle tärkeään vientimaahan suuntautuvien kauppojen rahoituksessa jatkuu.

Pankit ovat hyvin varovaisia rahoittaessaan kauppoja Venäjällä, sillä myös EU:n alueen pankit joutuvat huomioimaan Yhdysvaltojen olemassa olevat ja ennakoidut sanktiot. Suomessa pk-yritysten ja keskisuurten yritysten vientikauppojen rahoitus on entistä vaikeampaa pankkien suunnatessa viennin rahoituspalveluitaan pankeille kannattavampiin kohteisiin, käytännössä suuryrityksiin ja niiden suurehkoihin kauppoihin.

Syyskuussa syntyneen Turun telakkaa koskevan omistusratkaisun ja sen yhteydessä julkistettujen uusien tilausten vuoksi Finnveran aluskauppoihin liittyvät vastuut tulevat nousemaan. Syyskuun alussa voimaan tullut valtuutus kotimaisten vientiin suuntautuvien investointien vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen takaamiseen on herättänyt paljon kiinnostusta vientiyrityksissä ja Finnveran rahoittajakumppaneissa. Näyttää siltä, että tämä Finnveran riskinjakomahdollisuus voi merkittävästi edesauttaa vientiteollisuuden uusinvestointeja ja vanhenevan tuotantokapasiteetin korvausinvestointeja koskevia päätöksiä. Uudistus voi edistää myös vientiteollisuutta palvelevia yksityisiä infrastruktuuri-investointeja ja kotimaisia laite- sekä palvelutoimituksia näihin hankkeisiin.

Finnveran näkemyksen mukaan pk-rahoituskysyntä ei loppuvuonnakaan ole kovin korkealla tasolla. Tähän vaikuttavat vaisut talousnäkymät ja normaalia alempi investointitaso sekä omalta osaltaan myös pankkeja koskeva sääntely. Pk-yritysten rahoitustarpeet kohdistuvat entistä enemmän käyttöpääomaan.

Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2014 tulos toteutunee vähintään vuoden 2013 tuloksen tasoisena. Alkuvuodesta 2014 annetussa vastaavassa arviossa tuloksen odotettiin jäävän edellisvuotta heikommaksi. Talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät ja ennakoitua suurempi riskien toteutuminen voivat heikentää tilannetta arvioidusta.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

”Parin viime vuoden ja erityisesti tämän vuoden aikana valtio on parantanut julkisen rahoituksen mahdollisuuksia Finnveran osalta merkittävästi. Voimme tehtyjen laki- ja sitoumusmuutosten myötä lisätä riskinottoamme sekä pk-rahoituksessa että viennin rahoituksessa. Pk-yritysten joukkovelkakirjalainojen merkintämahdollisuus ja suurten yritysten vientiin liittyvien kotimaisten investointien takaaminen laajensivat keinovalikoimaamme. EU:n pk-määritelmää suurempien yritysten rahoitusmahdollisuus olisi oleellista saada käyttöön ensi vuoden alusta, jotta muun muassa joukkovelkakirjojen merkintämahdollisuutta voitaisiin hyödyntää yritysrahoituksessamme. Toivottavasti saamme ennen vuoden vaihdetta myös lakiesityksen niin sanotusta jälleenrahoitustakauksesta. Näiden jälkeen voimme todeta, että olemme valtuuksien ja rahoitusinstrumenttien osalta samalla tasolla tärkeimpien kilpailijamaidemme kanssa. 

Viimeaikaisten tapahtumien seuraukset hankaloittavat Venäjä-vientiin suuntautuneiden suomalaisyritysten toimintaa. Pk-yrityksen liikevaihto on saattanut tästä syystä huomattavasti laskea. Voimme tarjota kriisin vuoksi vaikeaan tilanteeseen joutuneille pk-yrityksille käyttöpääomarahoitusta. Myönnämme edelleen Venäjälle suuntautuviin kauppoihin myös vientitakuita. Noudatamme EU:ssa hyväksyttyjä sanktioita ja arvioimme mahdollisuutemme osallistua hankkeisiin tapauskohtaisesti normaalien kriteeriemme pohjalta.

Finnvera jatkaa myös aloittavien innovatiivisten yritysten pääomasijoitustoimintaa.  Valtion toimijoiden työnjakoa koskevien päätösten johdosta luovumme pääomasijoittamisesta asteittain lähivuosina.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 (PDF)

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458